Конкурсна документацијАжүктеу 4.96 Mb.
бет2/28
Дата22.02.2016
өлшемі4.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Члан 1.


(предмет уговора)
Добављач се обавезује да за потребе Министарства изврши, а Министарство преузме и плати услугу набавке електричне енергије за потребе Министарства у свему према понуди заводни број ______________ од ______________ године (не попуњавати) (заводни број понуђача ______________ од _______________ године), датој у отвореном поступку јавне набавке услуге: електричне енергије шифра поступка: ЕЕР/14, која чини саставни део овог уговора.

Члан 2.


(вредност уговора)
Вредност добара из члана 1. овог Уговора утврђује се на износ од 1.000.000.000,00 динара (словима: једнамилијарда динара) без ПДВ-а.
Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи 200.000.000,00 динара (словима: двестотинемилиона динара).

Укупна уговорена вредност добра са обрачунатим ПДВ-ом утврђује се на износ 1.200.000.000,00 (словима: једнамилијардадвестотинемилиона динара).


Јединична цена за 1(један) кWh износи _____________ динара без ПДВ-а.
Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из Понуде и стварно преузетој електричној енергији на месту примопредаје а на основу испостављених рачуна.
Уговорена вредност добра из става 1. овог члана подразумева обрачунате све пратеће трошкове, ФЦО Министарства и фиксна је у динарима до окончања уговора.
Уговор важи до финансијске реализације.

Члан 3.


(рок плаћања)
Министарство се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора Добављачу плаћа сукцесивно до 20-ог у месецу за претходни обрачунски период на основу достављених рачуна на утврђену адресу организационог дела Наручиоца за један обрачунски период
У случају да уговорене стране нису сагласне око количине испорученог добра, као валидан податак користиће се податак надлежног Привредног друштва за дистрибуцију и дати документ биће саставни део рачуна.

Добављач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је Уговор заведен у Министарству (заводни број МУП-а ).Члан 4.


(начин плаћања)
Министарство исплаћује Добављачу износ из члана 2. став 1 сукцесивно до 20-ог у месецу за један обрачунски период а у складу са уговореном јединичном ценом по кWh.
У цену из члана 2 став 4. овог уговора нису урачунати трошкови трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Датум: МП Потпис овлашћеног лица:


ПРИЛОГ 6. - МОДЕЛ УГОВОРА
Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Сл. Гл. Републике Србије“. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењивеће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаје Наручиоца добијене од Оператора дистрибутивног система.
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавају као производ укупно измерене активне у обрачунском периоду изражене у кwh а која се у складу са одлукама Владе Републике Србије


Члан 5.


(обрачун и фактурисање)

Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о очитавању обрачунских мерних места добијених од стране Оператора преносног система односно Оператора диструбутивних система.


Обрачунска величина која се користи за фактурисање испорученог добра од стране Добаљача је активна електрична енергија (кWh).
Обрачунска величина која се користи за фактурисање накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије је активна електрична енергија (кWh)
Обрачунска величина која се користи за фактурисање трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије је активна електрична енергија (кWh).
Добављач се обавезује да организационом делу Наручиоца из Списка организационих делова изда јединствени збирни рачун за један обрачунски период. Добављач се обавезује да уз рачун достави Наручиоцу и спецификацију свих трошкова за испоручено добро за свако мерно место (ЕД број)
Добављач се обавезује да изда и достави купцу јединствени рачун за сваки организациони део из Списка организационих делова са исказаним трошковима за испоручено добро, трошковима приступа дистрибутивном систему електричне енергије и тршковима накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.
Добаљач доставља рачун Наручиоцу путем поште на утврђену адресу из Списка организационих делова

Члан 6.


(рок, место и начин испоруке)
Добављач се обавезује да врши испоруке електричне енергије према следећем :
-Планирани период испоруке: Од датума потписивања уговора до реализације уговорених средстава од 00:00 h до 24:00 h.

- Планирана количина добара коју треба да испоручи Добаљач 63.551.712,00 кWh са процењеном планираном динамиком потрошње Наручиоца која је дата у прилогу 11- ед бројеви, категорије, одобрена снага, планирана годишња потрошња енергије, по мерним местима, који чини саставни део овог уговора

-Место примопредаје: Унутар електроенергетског система Републике Србије.

-Врста испоруке: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу.

-Уговорена количина и квалитет добара ће се испоручивати у складу са важећим:

Законом о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012); Правилима о раду преносног система („Службени Гласник“ број 55/2008) и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени Гласник“ број 3/2012); Правилима о раду свих 5 електродистрибутивних привредних друштава: „Електропривреда Србије“; „Електро Војводина“ Нови Сад;


ПРИЛОГ 6. - МОДЕЛ УГОВОРА
„Електродистрибуција Београд“ „Електросрбија“ Краљево; „ Југоисток“ Ниш и „Центар“ Крагујевац на које је сагласност одобрио Савет Агенције за енергетику; Уредбе о условима испоруке и снабдевања

електричном енергијом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 63/2013) и свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање електричном енергијом.

- Добављач се се обавезује да у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, одмах по потписивању уговора a пре отпочињања снабдевања закључи:

1)Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и

2)Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет