Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2015 гбет7/7
Дата18.07.2016
өлшемі0.66 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда (Приложение 11)

Регулярно експертите са изготвяли становища по проекти за изменение и допълнение на специализирани нормативни актове.

През отчетния период община Завет е депозирала нова програма за опазване на околната среда с планови период на действие 2015-2020 г.

Към общинските програми по околна среда на общини Русе и Силистра са приложени програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмасферния въздух. През 2015 г. общинските съвети на двете общини са одобрили отчет по изпълнение на заложените мерки, като същите са представени в РИОСВ-Русе за последваща инвентаризация по изискванията на Европейското законодателство. Към настоящия момент програмата на община Русе се актуализира във връзка с продължаващото неспазване на изискването за брой дни (до 35) с превишения по показател ФПЧ10. Експертите са участвали в програмни съвети към община Русе за консултиране изготвянето на новия план за действие с мерки за реализация.

Съгласно чл. 79, ал. (6) от Закона за опазване на околната среда, община Цар Калоян е представила годишен отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на дейностите с отпадъци, която е за периода 2014 г. – 2020 г.

Прави впечатление, че не всички общини на територията спазват изискването за представяне на годишни отчети по изпълнение на общинските програми за опазване на околната среда.

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и проблеми (Приложение 12)
През 2015 г. отново е отчетен голям интерес към проектите, финансирани от ПУДООС от училища, детски градини, кметства и общини – общо 46. Изпълнените проекти са съгласно предварително определените изисквания и критерии на финансиращия орган - озеленяване на площи в населени места, включително в училищни дворове и детски градини, оформяне на места за отдих, детски и спортни площадки. Всички одобрени проекти са реализирани. Само в един проект е установено несъответствие между заложените дейности и закупените материали, което е довело да корекция на признатите разходи. Отново се отчита недостатъчна компетентност на кадрите на бенефициентите, пряко ангажирани с изпълнението на проектните дейности.

Проблем е липсата на обучение и предварителна подготовка на бенефициентите по осъществяване на проектните дейности и отчитането им.

Като бефициент по проект DIR-5113325-6-96 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват Сребърна” и резерват Бели Лом” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен за финансиране със заповед № РД-521/02.07.2012 г. на министъра на околната среда и водите, РИОСВ-Русе успешно приключи реалното му изпълнение. Всички 22 дейности окончателно са изпълнени и отчетени. В резултат на това са осъществени и постигнати следните цели и резултати: закупена е неголяма 4-6 местна лодка без мотор; изработени са научно-популярен филм; 2 бр. 3D (релефни) макета на поддържан резерват „Сребърна” с познавателна и рекламна цел, както и образователни пакети за три различни възрастови групи деца и ученици, включително и ролеви игри за защитените територии; изградена е експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на двата шлюза и в езерото; създаден е Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп, както и Център за управление в административната сграда на ПР „Сребърна” и обособяване на контролна зала; извършени са ремонтни дейности в природонаучен музей - с. Сребърна с цел превръщането му в съвременен информационно-образователен център; Ремонтиран е покрива на административната сграда в ПР „Сребърна”; Разработени са 3 плана за управление на защитени територии: Резерват „Бели Лом”, ЗМ „Пеликаните”, ЗМ „Ломия”; актуализиран е планът за управление на ПР „Сребърна”; закупен е специализиран софтуер за ГИС и са изработка на др. софтуери за нуждите на направление „Биологично разнообразие”; в района на ПР „Сребърна” са доставени и монтирани са три броя химически тоалетни; изработени, доставени и монтирани са нови табели, информационни табла и билбордове в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”; почистен и укрупен е каналът, свързващ езерото с р. Дунав. Проведени са публични дейности: пресконференция; 5 бр. публични церемонии; платени публикации и интервюта, излъчени в национални средства за масово осведомяване. Организирани са мероприятия, посветени на Деня на влажните зони.

Проблеми при управлението и изпълнението на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2003-2007 г.” с бенефициенти Регионалните инспекции по околната среда и водите:


 • В процеса на управление и изпълнение на проектите пряко или косвено участват и други експерти, които не са членове на екипа за управление на проекта (ЕУП). Същите не е възможно да бъдат включени в ЕУП, поради регламента във вътрешните правила.

 • Продължителен процес на верификация и последващ контрол, което води до забавяне изпълнението на финансовите задължения на възложителя към изпълнителите.

 • Необходимост на обучения, свързани със специфичните изисквания и актуализацията на вътрешните правила на Ръководния орган и повишаване на компетентността на ЕУП.

През 2015 г. на най-ранен етап са внесени в РИОСВ-Русе по процедура следните инвестиционни предложения с екологична насоченост от общини:Община Алфатар

1.Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на община Алфатар;

2. Ремонт и възстановяване на земно-насипна баражна стена в землището на град Алфатар

Община Бяла

Възстановяване проводимостта на речното корито в коригирания участък на р. Шипа в границите на населеното място на с. Дряновец, община Бяла, от наносиОбщина Ветово

Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на Средно общообразователно училище (СОУ) „Васил Левски“Община Дулово

1. Обновяване на спортна площадка;

2. Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I - за озеленяване, кв. 50 по плана на гр. Дулово с цел разделяне на имота на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и изграждане на нов водопровод и външно електрическо захранване до новообразуван УПИ I-9222

Община Иваново

1. Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци - с. Иваново, община Иваново, област Русе;

2. Почистване на речните корита на реките Бели Лом, Черни Лом и Русенски Лом от паднали дървета и земна маса в регулацията на селата Табачка, Кошов, Червен, Божичен, Красен и Нисово, община Иваново;

3. Аварийно-възстановяване на защитени земни диги на река Русенски Лом в землището на с. Красен, общ. Иваново;

4. Изграждане на спортна площадка в с. Тръстенк;

5. Изграждане на многофункционален център за устойчиво промотиране и ползване на културното и природно наследство, открита сцена, благоустрояване на прилежащата територия и трафопост;

6. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през регулацията на с.Червен, община Иваново

Община Ценово

Инженерно-геоложки проучвания и технически проект за укрепване на свлачище в с. Караманово, община Ценово, област РусеОбщина Сливо поле

1. Създаване на зона за отдих с детска площадка в гр. Сливо поле;

2. Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в с. Бръшлен;

3. Частичен ремонт на съществуваща сграда - читалище и обособяване на образователно-информационен център на втория етаж по проект „Съвместни решения на общи проблеми, развитие и насърчаване на инфраструктура и екологичен туризъм в трансгранична зона „Гряка - Бръшлен “ от приоритетна ос 2 „Зелени региони“ на Програмата за трансгранична сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.“Община Русе

1. Основен ремонт, реставрация и консервация на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе;

2. Основен ремонт на ОУ „Олимпи Панов“ и прилежащото му дворно пространство;

3. Основен ремонт на ОУ „Иван Вазов“ и прилежащото му дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

4. Основен ремонт на ОУ „Отец Паисий“ и прилежащото му дворно пространство;

5. Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

6. Основен ремонт на ЦДГ „Пинокио“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

7. Ремонт на МГ „Баба Тонка“, в т.ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства;

8. Ремонт на СОУ „Христо Ботев“, в т.ч. изграждане на спортни площадки и озеленяване в прилежащите дворни пространства;

9. Основен ремонт на ЦДГ „Русалка“ 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

10. Основен ремонт на ЦДГ “Русалка“ 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност;

11. Парк на Младежта - реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито;

12. Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци” и благоустрояване на околните пространства, в т.ч. и изграждане на модерни спортни съоръжения, фитнес площадки на открито;

13. Подмяна на водопроводно отклонение и водомерен възел за гробищен парк;

14. Изграждане на 3 броя игрища за младежи от по-големи възрастови групи и предназначени предимно за спорт (футбол, волейбол и др.);

15. Проектиране и изпълнение на първостепенна веломрежа;

16. Изграждане на „Музей на река Дунав“;

17. Преустройство и промяна предназначението на обществената сграда на Професионална Гимназия по ж.п. транспорт в „Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав“

18. Изграждане на уличен водопровод с дължина 180 м. за захранване с питейна вода на УПИ I-285, кв. 39 по плана на с. Басарбово;

19. Изграждане на уличен водопровод с дължина 28 м. за захранване с питейна вода на УПИ XX-277, кв. 11 по плана на с. Басарбово;

20. Реконструкция на уличен водопровод Ф100мм чугун с ПЕВП Ф110/10мм и Ф250мм чугун с ПЕВП Ф280/10 и сградно водопроводно отклонение по улица Славянска;

21. Реконструкция на уличен водопровод Ф200мм и Ф100мм с ПЕВП Ф250мм и Ф110мм и сградно водопроводно отклонение по улица Райко Даскалов;

22. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Общежитие за средношколци;

23. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец Паисий“;

24. Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Отец Паисий“

Община Исперих

1. Изработване на на Подробен устройствен план – Плана за застрояване (ПУП - ПЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на канализационна помпена станция;

2. Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на канализация;

3. Водопроводно отклонение и електропроводно захранване на поземлен имот с номер 009002 в землището на с. Тодорово, община ИсперихОбщина Лозница

1. Укрепване на свлачище в регулационните граници на с. Манастирци, общ. Лозница;

2. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Ловско, община Лозница

Община Силистра

1. Изграждане на външен довеждащ водопровод ф 90 РЕ100 и водомерна шахта за Районна пречиствателна станция за отпадъчни води;

2. Външно кабелно ел. захранване 20kV, Комплексен бетонен трансформаторен пост 20 кV (БКТП) и дизел генераторна група за Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра;

3. Външно кабелно ел. захранване 20kV, Комплексен бетонен трансформаторен пост 20 кV (БКТП) и дизел генераторна група за Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра;

4. Ремонт и реконсрукция на път III-213 о.п. Силистра-Айдемир-Силистра-Калипетрово-о.п. Силистра в чертите на гр. Силистра (ул. Тутраканска и бул. Велико Търново) от км 7+850 до км 9+235;

5. Газово стопанство за компресиран метан за газоснабдяване на котелни инсталации в сградите на районна ПСОВ-Силистра;

6. Газово стопанство за компресиран метан за газоснабдяване на котелни инсталации в сградите на районна ПСОВ-Силистра;

7. Газификация на котелно помещение на ОУ „Иван Вазов“ в гр. Силистра;

8. Система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт;

9. Газификация на котелно помещение на ЦДГ „Иглика 1“, гр. Силистра;

10. Газификация на котелно помещение на ЦДГ „Роза 1“, гр. Силистра;

11. Газификация на котелно помещение на Централна детска градина Добруджа - гр. Силистра;

12. Газификация на котелно помещение на детска ясла № 1 Здравец - гр. Силистра;

13. Газификация на котелно помещение на административната сграда на общинска администрация гр. Силистра;

14. Газификация на котелно помещение на административната сграда на общинска администрация гр. Силистра;

15. Газификация на котелно помещение на Детска ясла № 4 „Детска радост“ - гр. Силистра;

Изграждане и газификация на котелно помещение на Детска ясла № 6 „Бодра смяна»

Община Кайнарджа

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност и частичен ремонт на ОУ „Черноризец Храбър“;

2. Реставрация и адаптация на мемориален парк Голямата чешма и посетитепски център в УПИ XXI — за парк-защитена територия и УПИII - за озеленяване, кв. 33 по регулационния план на с. Кайнарджа, община Кайнарджа;

3. Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа;

4. Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа

Община Тутракан

1. Почистване от саморасла растителност и продълбочаване на съществуващ отводнителен канал;

2. Проектиране на нов водопровод по ул. „Панайот Волов“ в град Тутракан;

3. Реконструкция на водопровод с дължина 350 м по ул. „Васил Априлов“ в гр. Тутракан;

4. Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното съзнание и култура
Предоставянето на достъпа до обществена информация се осъщества от експерт на Дирекция „Административно-фанансова и правна дейност“ на РИОСВ-Русе.

През 2015 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 32 писмени заявления за предоставяне на достъп до обществена информация. Всички са обслужени в 14 дневния срок, регламентиран в Закона за достъп до обществена информация. Издадени са 26 решения за предоставяне на достъп до информация. Няма решения за оттказ или такива за частичен достъп, респективно обжалвани такива.

Най-много заявления са постъпили от общини, които разработват Общи устройствени планове и от консултантски фирми, които работят върху процедури по реда на глава шеста от ЗООС във връзка с инвестиционни предложения на възложители. Запитванията от страна на неправителствени организации са свързани с документи и издадени индивидуални административни актове на директора на РИОСВ-Русе.

Прави впечатление, че заявителите на достъп до информация са добре информирани за промените на Закона за достъп до информация. Заявленията постъпват в инспекцията на бланка, задължително писмено. През 2015 г. няма постъпили устни заявления.

На Интернет страницата на РИОСВ-Русе има меню „Достъп до информация“, в което са публикувани вътрешните правила, процедурите, бланки, дължими такси и др., изискващи се от Закона за достъп до обществена информация.

Дейностите по повишаване на екологичното съзнание и култура се изпълняват от експерта по „Връзки с обществеността“, който отговаря за нормалното функциониране на Информационния център (ИЦ) на инспекцията.

През 2015 г. центърът е посетен от 558 души. Освен за консултации на граждани и възложители, най-често посещенията са на групи ученици за отбелязване на природозащитни дати, презентации или занятия, свързани с програмата на училищата по проект „Успех-да направим чилището привлекателна територия“, който приключи в края на годината.

През 2015 г., РИОСВ-Русе проведе 9 кампании, с екологична насоченост. Освен тези, които традиционно се отбелязват от МОСВ, през 2015 г. инспекцията в сътрудничество с други институции отбеляза Европейските дни на птиците - първите дни на октомври, Европейски ден на толерантността и Европейска седмица за намаляване на отпадъците. За отбелязване на част от кампаниите РИОСВ-Русе привлече за партньори Регионална библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе, Ресурсен център за работа с деца със специални образователни потребности, Държавен архив – Русе и др.

Екипът на РИОСВ-Русе се включи в кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден” в два от петте дни - за почистване на зона за отдих и развлечения и за почистване на защитена територия.

През 2015 г. са проведени 4 конкурса във връзка с международни кампании и са организирани 5 изложби. Издадени са Доклад за състоянието на околната среда за 2014 г., Информационен пакет „Истории по Дунава“ и луксозна книга „Сребърна хармония“.

През 2015 г. до медиите са изпратени 84 прессъобщения, проведени са 2 брифинга и 1 пресконференция и са раработени 12 материала за журналисти.

През 2015 г. са проведени 5 обществени обсъждания на Доклади по оценка на въздействието върху околната среда и 2 становища по екологична оценка. Най-голям обществен интерес е проявен към обсъжданията на ИП на „Полисан“ АД за увечичаване капацитета на съществуващо производство на гудрон и битум и Общия устройствен план на Община Ситово. В двете обсъждания са взели участие над 100 души, които са изказали предложения и възражения.
 1. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и представители на обществеността

По писма на МОСВ, прокуратурата и областните структури на МВР са извършени проверки на: площадката на бившия Комбинат за тежко машиностроене, площадки за дейности с ОЧЦМ, разкомплектоване на ИУМПС и ЕЕО.

По заповед на областните управители на Русе и Разград са извършени проверки на потенциално опасни обекти и техническото състояние на хидротехнически обекти и съоръжения.

Наблюдава се трайна тенденция за повторяемост на жалбите за един и същ обект. Подаваните повторни сигнали и жалби през 2015 г. са за определени обекти, като: „Монтюпе” ЕООД гр. Русе; обекти, разположени на територията на бившия „КТМ” в гр. Русе, прощадката на бившия завод „Дунавска коприна” АД и др. По отношение на тях са предприети съответните административно–наказателни мерки, както и ПАМ.

Във връзка с повишаването на гражданската активност по отношение на замърсяването на въздуха в град Русе, най-вече след „обгазяването” с неприятни миризими в периода 14 – 15 септември, Русенската прокуратура образува разледване по случая. От страна на РИОСВ-Русе са представени документите, съставени при извършените извънредни проверки на всички промишлени обекти в източна промишлена зона на град Русе. Експертите, участвали в проверките, са дали показания пред служители на РД на МВР.


 1. Анализ на дейностите по други текущи задачи

Експертите от Инспекцията ежегодно участват в комисии, назначени от областните управители за проверка състоянието на хидротехнически съоръжения и речни корита, както и на потенциално опасни обекти. През 2015 г. са извършени съвместни проверки с други институции на 53 обекта.

Част от служителите са взели участие в управлението и изпълнението на проект DIR-5113325-6-96 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват Сребърна” и резерват Бели Лом” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен за финансиране със заповед № РД-521/02.07.2012 г. на министъра на околната среда и водите, който окончателно е приключил към 31.12.2015 г., като са осъществени всички разплащания към изпълнителите.

Представители на РИОСВ-Русе участват в 8 комисии и съвети и в Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие към Областния управител на Област Русе.

Ежедневно в деловодството на инспекцията се входират между 30 и 40 писма/преписки. Средно месечният брой е около 600 – 700 на различна по естество кореспонденция. Средно месечния брой на изходящата кореспонденция е около 440.

През 2015 г. са изготвени становища по 26 проведени процедури по издаване на комплексни разрешителни.

Не малък е броят на участия в заседания на съдилища, даване на показания и писмена информация по писма на МВР и прокуратура.

Експертите са взели участие в 29 семинара, работни срещи и обучения.


ІІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА:


 • рекултивиране на стари общински сметища, които са спрени от експлоатация;

 • изграждане на инсталации за сепариране и компостиране към регионалните депа за отпадъци;

 • засилен контрол по поддържане на чистотата на пътища и речни легла и корита;

 • засилен контрол върху нерегламентирано изгаряне на производствени и опасни отпадъци;

 • намаляване нивата на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици;

 • финализиране провеждането на процедурите по обявяване на защитени зони по Директивата 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. По този начин, в хода на превантивния и текущия контрол много по-лесно ще бъдат идентифицирани недопустимите дейности и извършваните нарушения;

 • електронно обслужване на гражданите и електронен обмен на информация между институциите;

 • подобряване на материално-техническата база в Инспекцията;

 • повишаване на квалификацията на кадрите с подходящи обучения и др. под.;

 • актуализиране на специализираната нормативна уредба - напр. на процедурата за разпореждане с животни в безпомощно състояние съгласно Закона за биологичното разнообразие; разпоредбите, отнасящи се до задълженията и конкретните действия на кметовете на общини и населени места, свързани с управлението на отпадъците по Закона за управление на отпадъците; Закона за опазване на почвите от замърсяване;

 • добра съвместна работа и сътрудничество с останалите контролни органи при осъществяване на текущи проверки и при проверки на жалби и сигнали;

 • провеждане на дискусии и работни срещи с други компетентни органи относно съвместното прилагане на нормативната уредба, напр. ЗООС и ЗУТ.

 • въвеждане на задължителен собствен почвен мониторинг от собствениците на животновъдни ферми, ползващи торовите маси за наторяване;

 • продължаване на изготвянето на електронни досиета на обектите;

 • изготване на специализирани електронни карти на населените места с контролираните обекти;

 • и през 2016 г. се очаква да са налице сериозни предизвикателства, породени от естеството на инвестиционните предложения, за които са провеждат регламентираните в ЗООС и поднормативните актове процедури, особено тези които са свързани с химически производства. Очаква се засилен обществен интерес към определени обекти и техните разширения;

 • при необходимост от бързи отговори по документация, съответната писмена информация да се изпраща своевременно по електронна поща. Когато се фиксират конкретни срокове за отговор, да се взема предвид времето за транспортиране на документацията по пощата. Самите срокове за отговор в тези случаи, е удачно да се поставят като брой дни от получаването на съответното писмо/документация.
Каталог: images -> riosv
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с
riosv -> Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет