Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2015 г


Води 2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за водите (ЗВ)бет3/7
Дата18.07.2016
өлшемі0.66 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7

2.2. Води

2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона за водите (ЗВ):Направление Води” осъществява контрол на състоянието на повърхностните води и степента на тяхната замърсеност, косвено, чрез текущ контрол на обектите, формиращи отпадъчни води. Обектите, на територията на РИОСВ–Русе, включваща общо 22 общини от Област Русе, Област Силистра и Област Разград, се следят по поречия: река Дунав, река Янтра, река Русенски Лом и река Камчия с притоците на реката Бели Лом, Черни Лом, Мали (Омурски) Лом, Баниски Лом.

Преобладаващи в региона са леката и хранително-вкусовата промишленост, като на територията на трите области функционират около 30 броя млекопреработвателни предприятия. Поради спецификата на работата им, органично натоварените им отпадни води и предотвратяване замърсяването на водоприемниците последните години се наблюдава тенденция за предаване на отпадъчните води от млекопреработвателните предприятия в градски пречиствателни станции.

За осъществяване контрол на обектите, формиращи отпадъчни води, и във връзка с опазване чистотата на поречията на реките Дунав, Русенски Лом, Янтра и Камчия на Регионална лаборатория – Русе е възложено пробонабиране на 143 проби отпадъчни води и физикохимичен анализ, средно по 18 показателя. Спрямо предходната 2014 г. (80 проби), през 2015 г. се наблюдава значително по-голям брой на възложените проби, който се дължи на извънредните проверки по жалби (10 броя). При тях са възложени 16 броя проби отпадъчни води. Допълнително са взети още 29 проби от 18 обекта, прецизирани по отношение на необходимостта от контрол на формираните потоци отпадъчни води, заустващи във водни обекти.

През отчетния период експертите в направлението извършиха контролни проверки на 97 обекта, формиращи отпадъчни води, в следствие на което са съставени 187 констативни протокола. В това число са включени: контролни проверки за качеството на заустващи отпадъчни води в повърхностни водни тела –53 броя, от които с взети проби - 29 броя; проверки на условията в разрешителните за заустване, за постигане на индивидуалните емисионни норми – 16 броя. Извършени са 59 броя извънредни проверки, от които: по жалби и сигнали, постъпили в РИОСВ-Русе - 30 броя и взети 16 броя проби; проверки за връчване на Констативни протоколи по чл. 69 от ЗООС - 26 броя и съвместни проверки с „В и К” ООД – гр. Русе на обекти, заустващи в канализационната мрежа - 3 броя.

В това число са извършени и 59 проверки на обекти по НАСЕМ /от планирани 32 обекта/ и са взети 98 броя проби отпадъчни води.

Експертите от направлението са взели участия в 17 броя комплексни (съвместни и екипни) проверки, както и в 31 проверки по условия в издадени комплексни разрешителни.

С цел привеждане на обектите в съответствие с екологичното законодателство в областта на водите, преустановяване или предотвратяване на замърсявания на водите са дадени общо 109 предписания.През 2015 г. експертите са взели участия в 12 Държавни приемателни комисии, за които са изготвени положителни становища за въвеждане на обектите в експлоатация.

За констатирани нарушения на нормативната база са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения на следните юридически лица: „Олео протеин“ ЕООД – гр. Русе, „Сет Пи Си Би Технолоджи“ ООД – гр. Русе, „Лактоком“ ЕООД – гр. София, „Интер Ес 2000“ ЕООД – с. Ситово, „Амилум България” ЕАД – гр. Разград. Издадени са 6 броя Наказателни постановления (НП) на обща стойност 10 500 лв., като нито едно от тях не е обжалвано и всички са влезли в сила.

За отклонения от индивидуалните емисионни ограничения или допустимите норми през отчетната 2015 г. са изготвени 42 преписки за санкции – 13 наложени, 4 намалени, 13 отменени, 6 възобновени и 6 спрени.


 • Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения

В много от населените места в обхвата на инспекцията се наблюдава реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, в резултат на което се ликвидира отвеждането на отпадъчните води в земните пластове. На територията на РИОСВ – Русе са изградени и се експлоатират общо осем селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ), като една от тях е само с механично стъпало. В ГПСОВ – Исперих се извършва реконструкция и модернизация на станцията, която включва изграждане на биологично стъпало. В процес на изграждане е ГПСОВ – Бяла, където се извършват довършителни наладъчни дейности и същата предстои да бъде пусната в експлоатация. В крайдунавските селищни системи има една действаща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Русе. През 2015 г. е напълно изградена ГПСОВ – Силистра, която предстои да бъде въведена в редовна експлоатация за 2016 г.

С израждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води в крайдунавските селищни системи ще бъдат преустановени директните зауствания във водоприемниците.

Основен проблем за замърсяването на поречието на р. Дунав е обособена агломерация от производствени предпиятия в т.нар. „територия на бившето КТМ“ в град Русе. На територията на бившия комбинат се експлоатират 36 обекта с разнородна дейност. Предвид различните по характер и параметри производства, съответно формираните производствени отпадъчни води са с различен характер и потенциал на въздействие върху повърхностния воден обект – река Дунав. Канализационната мрежа е проектирана и изпълнена за нуждите на бившия Комбинат за тежко машиностроене. Към канализацията няма действаща ПСОВ за пречистване на отпадъчните води от всички действащи обекти в обхвата на територията. Заустването на генерираните производствени и битово-фекални отпадъчни води, както и атмосферните води в река Дунав се извършва повърхностно, чрез няколко основни канализационни клона.

Поради това, че няма оператор на канализационната мрежа, се контролират обектите, които имат ЛПСОВ и точка/точки за мониторинг, определени в комплексни разрешителни или разрешителни за заустване в река Дунав, издадени по реда на Закона за водите.

Спрямо предходни години се отчита значително намаляване броя на наложените сакции (2015 г. – 13 броя, 2012 г. – 22 броя), което се дължи на въведените нови пречиствателни станции и съоръжения, както и преустановяване заустването във водни обекти (фиг. 3). Определен дял в подобряване качеството на отпадъчните води има и свитият ръст на икономиката. Голяма част от операторите работят с намален капацитет, като някои от тях преустановиха производствени дейности през 2015 г.

За разлика от предходни години (2014 г. - 29 бр. ;2013 г. - 30 бр.), броят на изготвените преписки за санкции през отчетния период е 42, което се дължи на спиране и възобновяване на санкция, за обект, който през периода неколкократно преустановява временно дейността си.Фиг.3 Сравнителна графика на изготвените преписки (наложени, отменени, намалени,) през 2012, 2013, 2014 и 2015 г.

2.2.2. Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с БД) и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект. Резултати.

Регистрирани са общо 30 броя жалби и сигнали за замърсяване на воден обект/канализационна система, от които 24 са основателни. Същите са включени в броя извънредни проверки за годината – общо 59. В сравнение с предходната година (извънредни проверки - 27 броя), през 2015 год. се наблюдава увеличаване на броят им. Голяма част от тях се дължат на това, че за някои от обектите е имало повторяемост на жалби и сигнали, в т.ч. неколкократни замърсявания от един източник, сигнали подадени от различни източници за идентични случаи и т.н. • При извършени планови и извънредни проверки на територията на

бившия КТМ – Русе през годината са регистрирани неколкократни изпускания на непречистени производствени отпадъчни води в река Дунав. Предприети са административно-наказателни мерки спрямо две предприятия: за производство на биодизел и глицерин - за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексно разрешително и предприятие за производство на растителни масла - за неработещо пречиствателно съоръжение.

С цел установяване наличието на замърсяване на водите в река Дунав от производствата на територията на КТМ, от Регионалната лаборатория-Русе към ИАОС, са взети водни проби от река Дунав преди и след КТМ-Русе за физикохимичен анализ. Резултатите показват, че няма разлики в стойностите на показателите, измерени преди и след промишлената зона, което се дължи на голямата самопречиствща способност на реката.

Въпреки това, към настоящия момент контролът върху изпусканите потоци отпадъчни води в реката е затруднен, т.к няма цялостно решение за пречистване на реализирани отпадъчни води от територията на КТМ, както и оператор на канализационната мрежа на въпросната площадка.

Констираните проблеми са разисквани на редица проведени през 2015 г. работни срещи на междуведомствена комисия с представители на РИОСВ–Русе, Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен, РЗИ–Русе, териториалното звено „Противопожарна безопасност и защита на населението“, дирекция „Инспекция по труда“, Община Русе, Областна администрация Русе и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, съгласно Заповед № 6-95-00-493/15.05.2015 г. на Областния управител на Област Русе. За решаване на проблемите са приети и се изпълняват следните мерки:

- определен е собственик на канализационната мрежа на бившия КТМ;

- извършено е кадастрално заснемане и е изготвена актуална скица на канализационната инфраструктура в границите на КТМ;

- избрана е фирма за почистване и видеообследване с видеоробот на канализационната мрежа за изясняване на състоянието й.

Предвижданията за 2016 г. са да бъде определен оператор на канализационната мрежа, който да притежава разрешително за заустване на отпадъчните води в река Дунав.

След обследване и изясняване на състоянието на канализационната мрежа, ще се направи конкретен избор за третиране на отпадъчните води от КТМ. Възможните алтернативи са: чрез изграждане на обща ПСОВ за пречистване на всички отпадъчни води от обектите в КТМ или всеки обект да изгради ЛПСОВ за формираните отпадъчни води, а операторът на канализационната мрежа да определи условията за включване на отпадъчните води в общата канализация, въз основа на получено от него разрешително по реда на Закона за водите.


 • За отчетния период са постъпили също неколкократни сигнали за

замърсяване на водите на река Бели Лом и за разпространение на неприятни миризми. В тази връзка са извършени съвмесни проверки с представители на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен и община Разград на потенциалните източници на неприятни миризми в района.

При извършените обходи е установено, че неприятна миризма на сяроводород се отделя от дейността на ЛПСОВ към „Биовет“ АД - клон Разград - предприятие за производство на лекарствени вещества за ветеринарната медицина. При взети проби отпадъчни води са установени отклонения от ИЕО, заложени в Комплексното разрешително на дружеството, за което са предприети административно наказателни мерки.

Изискана е информация, относно причините за емитирането на неприятни миризми от обекта, както и конкретни краткосрочни  мерки за привеждане работата на ЛПСОВ в нормална експлоатация.

За решаване на проблемите, възникнали при работа на ЛПСОВ, дружеството е предприело следните действия: • временно отклоняване на отпадъчните води от завода след механично стъпало на ЛПСОВ към колектор на ГПСОВ – Разград;

 • почистване на съоръженията от биологичното стъпало – усреднители и биобасейни от мъртвата излишна утайка;

 • добавяне активна вторична утайка в системата на биологичното стъпало с оглед на възстановяване на биологичния процес.

В РИОСВ – Русе, както и в МОСВ през 2015 г. са постъпили жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, в резултат на заустващите в него отпадъчни води, формирани от дейността на млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене. В изпълнение на Указанията за координация и комуникация на РИОСВ и БД за съвместни действия при извършване на проверки във връзка с регистриране на жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, утвърдени от Министъра на околната среда и водите, бяха извършени многократни проверки, съвместно с представители на БДДР – Плевен, Община Завет, Кметство с. Брестовене и ОДБХ – Разград.

За установени отклонения от индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, заложени в Разрешителното за заустване, на дружеството са наложени текущи месечни санкции.

За установени неизправности при експлоатацията на Локалната пречиствателна станция /ЛПСОВ/ към предприятието са дадени предписания, за неизпълнението на които е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

От страна на дружеството са предприети следните действия:

- приведена е ЛПСОВ в техническа изправност;

- предвидено е изграждането на инсталация за производство на биогаз от суроватка и отпадни води. Спазена е процедурата по Глава VI от ЗООС. Предстои одобряване на проекта и получаване на Разрешително за строеж.

Регистрирани са също сигнали за неприятни миризми от дейността на млекопреработвателно предприятие „Аполо 33“ ЕООД в гр. Главиница, в резултат на изпускането на непречистени отпадъчни води в канализационната система на населеното място. В гр. Главиница е изградена и се експлоатира ГПСОВ, състояща се от механично и биологично стъпало. Проверяваният обект няма сключен Договор с Община Главиница (като собственик на канализационната мрежа) за заустване на отпадъчните води, тъй като същата не е оператор. Предвид липсата на законен оператор, експлоатиращ канализационната система в гр. Главиница, не е възможно да бъдат определени норми за потока производствени отпадъчни води от обекта, зауствани в канализацията.

За контролирания период са установявани многократни нарушения от страна на оператора, в т.ч. неработещи пречиствателни съоръжения; отклонения от показателите, съгласно Наредба № 7/2000 г., за които са предприети административно–наказателни процедури.

Дадени са предписания, относно отвеждане на всички потоци – производствени отпадъчни води за пречистване в локалните пречиствателни съоръжения /ЛПСОВ/ и привеждането им в техническа и експлоатационна изправност. За целта е изискана План-програма с конкретни мерки и срокове за изпълнение, които ще бъдат своевременно проверявани.

По Закона за водите са изготвени 12 становища по процедура за издаване на Разрешителни за зауствания, изискани от БДДР-Плевен.2.3. Почви

През отчетния период дейността по опазване на почвите бе свързана с прилагането на Закона за почвите и подзаконовите нормативи, свързани с опазване на почвите, както и със спазване изискванията на ЗООС.

По компонент „Почви” са извършени общо 118 проверки, от които 70 проверки на обекти по плана за контролна дейност на РИОСВ за 2015г. и 48 бр. извънредни проверки.

Извънредните проверки са на обекти както следва:

- 20 по жалби и сигнали на граждани;

- 9 по изпълнение на предписания;

- 11 на обекти, финансирани от ПУДООС по кампанията „Чиста околна среда”;

- 8 по разпореждане на Областни управители, Кметове на общини и др.

Дадени са 28 предписания, които са изпълнени в определените срокове. Няма съставени АУАН.

При извършването на контролната дейност през 2015 г. по компонент „Почви” не са установени замърсявания на почви с нефтопродукти или с други опасни вещества.


2.3.1. Контрол на складовете и Б-Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита
На територията на РИОСВ-Русе са регистрирани 34 склада за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита. При извършените проверки през 2015 г. на 7 склада не са констатирани нарушения.

В резултат на контролната дейност и дадените преписания не е установено замърсяване и увреждане на почвата.


2.3.2. Оценка на състоянието на почвите, мониторинг

През последните 3 години на територията на областите Русе, Разград и Силистра се наблюдава тенденция към увеличаване на броя на животновъдните обекти-основно ферми за отглеждане на птици. По-малък е броят на овцефермите и кравефермите с капацитет до 100 броя едър и дребен рогат добитък. Този вид дейност предполага увеличаване на количеството на генерираните торови маси, а от тук и евентуално замърсяване на почвата. В тази връзка през 2015 г. акцентът в контролната работа по компонент „Почви” бе насочен към животновъдните обекти, които са потенциален замърсител на почвата, подземните води и водни течения. Извършени са общо 118 проверки.

Контролът по опазване на почвите от замърсяване за отчетния период е осъществен в следните насоки:

Извършени са общо 118 проверки – 70 по плана за 2015 г. и 48 извънредни. • Проверки на складове за излезли от употреба препарати за растителна защита – 7 бр.

 • Проверки на подлежащи на техническа и биологическа рекултивация депа за битови отпадъци - 3 бр.

 • Проверки по изпълнение на предписания – 9 бр.

 • Мониторинг на извършени рекултивации на депа за битови отпадъци - 3 проверки.

 • Проверка на животновъдни обекти, относно опазване почвата от органично замърсяване – 36 бр.

 • Проверки по сигнали и жалби на граждани - 20 бр.

 • Проверка на кариери - 25 бр.

 • По плана са извършени проверки на следните обекти:

Седем склада за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита. Проверени бяха складовете за съхранение на излезли от употреба пестициди в село Владимировци, община Самуил, село Тодорово, община Исперих, село Езерче, Община Цар Калоян, село Тръбач, Община Лозница, ССОС „КЛАС” ООД- гр. Завет, Земеделска кооперация с. Балкански, Община Кубрат- ББ кубове.

Животновъдните обекти, които са проверени съгласно плана за 2015 г. са както следва:

ЗП Хасан Язаджи-кравеферма в град Цар Калоян, ЗП Милен Миленков- овцеферма в град Борово, „Биомилк”ООД- кравеферма град Борово, „Канарекс”ООД-ферма за патици в село Копривц, „Йоткови”ЕООД- биволоферма в град Цар Калоян,ЗП Добромир Стоянов- кравеферма в град Цар Калоян, ЗП Айдън Песанцали-кравеферма в град Цар Калоян, ЗП Назъм Маджунджи-кравеферма в град Цар Калоян, „Плам- 91”ЕООД- птицеферма в село Калипетрова, ЗП Илиян Табев- кравеферма с. Ново село, ЕТ „Вежен Церих”-кравеферма с. Ново село, „Мери –Берт”ООД- птицеферма с. Ново село, „Калета груп”ЕООД-птицеферма с. Тетово, „Ф С-Агро”ООД- птицеферма с. Ново село, „Биопродукт”ООД- птицеферма с. Тетово, ЕТ”Мъдър-Хасан Али- Фатме Али”-свинеферма с. Мъдрево, ЗП Салим Сюлейман-кравеферма с. Мъдрево, „Неди ФУУД”ЕООД- ферма за патици с. Търновци, „Амон Ра”ООД- ферма за патици с. Шуменци и с. Мъдрево, „Пенева- М”ООД- земеделски производител, „Бореас-2010”ООД- птицеферма с. Дянково, ЗП Натике Кадир- кравеферма с. Дянково,ЗП Галина Пейкова- биволоферма с. Церовец,, Община Ветово, „Караджа Фаг”ООД- кравеферма с. Драгомъж, Община Исперих,”Доверие-09”ЕООД- кравеферма с. Поп Русанова,Кметство село Сандриво,”Йордан Йорданов- яйца и птици”- птицеферма с. Бъзовец, ЕТ”Ники- Нихат Абилов”- кравеферма с. Бъзовец, ЗП Севджихан Мехмедов- кравеферма с. Чилнов, ЗП Никола Николов- с. Копривец,ЗП Ивайло Петров- кравеферма „Хаджи Генова чешма”.

При проверка на животновъдните обекти се констатира, че са кандидатствали по Нитратната директива и са закупили необходимата техника за обслужване на торовите маси. Същите се използват за наторяване при спазване на правилата за добра земеделска практика.

Съвместно с представители на общини и ветеринарните служби са проверени животновъдни обекти, намиращи се в регулацията на населените места. Дадени са предписания, да не се допуска замърсяване на уличните пространства с торови маси.

Съгласно писмо на МИЕ, експертите са извършили контролни проверки на следните действащи кариери на територията на РИОСВ - Русе: „Каолин” АД-кариера„Есенниците”, кариера „Ветово- четвърти и пети участък”, кариера „Ветово- седми участък”, „Нова кариера „ООД - кариера „Нова кариера” - с. Драгомъж, „Терекс и Ко” АД- кариера село Копривец, Община Бяла, „Пътстройперфект” АД- кариера „Кубрат”, „Тертер” ЕООД- кариера „Боаза”, „Благстрой” ЕАД - кариера „Богорово”, „Пътно строителство” АД – кариера ”Поп Кралево”, „Керамик” АД - кариера „Силистра”.

Кариерите са действащи, не са извършвали отнемане на хумусния пласт и разкривка. Част от дружествата имат предоставена държавна концесия, другите са в процедура.

Проведени са 11 комисии за промяна предназначението на земята в трите области и са разгледани 54 броя преписки за промяна предназначението на земята

Експертът от направлението е участвал в областните и общински епизоотични комисии на територията на Областите Русе, Силистра и Разград.


 • Мониторинговата система се извършва на три нива:

първо ниво - широкомащабен мониторинг;

второ ниво - мрежите за вкисляване и засоляване;

трето ниво - локални замърсители от земеделски източници.

Целта на новата монирорингова система е, да се обхванат по-големи територии от почвените различия, намиращи се на територията на страната.

През 2015 г. е извърен почен мониторинг на следните пунктове:

321 – гр. Кубрат – N 43°43'20.8", E 026°30'01.5"

354 – с. Твърдинци – N 43°23'21.3", E 026°48'01.1"

244 – с. Белцов – N 43°33'27.4", E 025°39'43.8"

261 – с. Бистренци – N 43°23'20.5", E 025°49'20.6"

282 – с. Ястребово – N 43°46'44.8", E 026°07'10.1"

283 – с. Сандрово – N 43°55'01.6", E 026°09'29.8"

323 – гр. Тутракан – N 44°01'32.7", E 026°34'22.1"

357 – с. Звенимир – N 43°48'07.8", E 026°55'14.6"

374 – с. Полковник Ламбрино - N 44°02'51.0", E 027°11'35.3"

403 – с. Добруджанка – N 43°59'12.7", E 027°34'23.0"
При извършените анализи до момента, не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК, както засоляване и вкисляване на почви.Това се дължи на воденето от земеделски кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на препарати за растителна защита и опазване на почвата от химическо замърсяване и пестициди.

Не е констатирано и наднормено съдържание на тежки метали и в крайпътните ивици, което е показател за ползването на безоловен бензин.

През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите. Ограниченото ползване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси и дейности водят до намаляване на деградацията на земите и почвите.

2.3.3. Рекултивации

Със средства по ПМС № 209/2009 г. е извършена е техническа рекултивация на общинските сметища на гр. Ветово – 2 броя, всяко с площ от 10 дка, гр. Исперих – 25 дка., гр. Борово – 20,7 дка., гр. Цар Калоян – 40,2 дка., с. Айдемир и с. Калипетрово от община Силистра През 2015 стартира рекултивацията на старото градско сметище на гр. Русе, както и рекултивацията на клетка 1 на Регионално депо- Русе.

Община Иваново има разработен проект за рекултивация на сметището в едноименното село. Същият е изпратен за финансиране от ПУДООС.

Община Тутракан има разработен работен проект и са осигурени средства от ПУДООС за финансиране на проекта за рекултивация.

Община Ценово, също има разработен проект за рекултивация на депото. Предстои финансиране за изграждане на новото регионално депо в град Бяла, след което ще се извърши рекултивация на общинските депа в региона.

Извършен е мониторинг на рекултивирани депа за битови отпадъци на Общините Самуил и Кубрат, квартал „Средна Кула“ на гр. Русе, с. Сандрово, община Русе, с. Ряхово, община Сливо поле. Същите са рекултивирани съгласно разработените проекти, няма замърсяване с отпадъци, предстои извършване на заложените по проекта мерки за мониторинг.

2.3.4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби и сигнали.

Извършени са 20 броя проверки по жалби и сигнали на граждани. От тях 11 са основателни, а 9 са неоснователни. На всички жалби е отговорено в срок. При необходимост, по време на проверките са участвали представители на други контролни институции.

По-голяма част от жалбите, визират отглеждане на животни в регулацията на населеното място и разнасяне на неприятни миризми от торови маси. Прави впечатление, че част от жалбите са свързани с влошени междусъседски отношения или засегнати бизнес интереси. След преценка относно компетентността за решаване на поставените проблеми, част от жалбите са препращани до съответната Община, ОДБХ и РЗИ. За един и същ проблем се подават неколкократно жалби до няколко институции – Областен управител, МОСВ, РИОСВ, Омбудсман. След извършени проверки на място се установява, че няма нарушения на екологичното законодателство, а става въпрос за междуличностни взаимоотношения. Такъв е случаят с жалба, подадена за неприятни миризми и неправомерно използване на съществуващ канал в с. Караманово, община Ценово.


Каталог: images -> riosv
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с
riosv -> Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет