Програма для загальноосвітніх навчальних закладівжүктеу 1.38 Mb.
бет1/5
Дата29.06.2016
өлшемі1.38 Mb.
  1   2   3   4   5


ПРОЕКТ

Література

(кримськотатарська та світова)
5-9 класи


ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням кримськотатарською мовою

Пояснювальна записка
І. Мета та завдання навчального курсу


Лтература (кримськотатарська та світова), входячи до кола основних дисциплін гуманітарного та естетичного циклів загальноосвітніх навчальних закладів з кримськотатарською мовою навчання, сприяє збереженню і засвоєнню школярами духовних надбань кримськотатарського народу.

Метою вивчення літератури в загальноосвітній школі з кримськотатарською мовою навчання є залучення учнів до найвищих досягнень кримськотатарської та світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, вихо­вання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі завдання: • формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури кримських татар;

 • виховувати повагу до духовних скарбів кримськотатарського народу; релігійну, індивідуальну толерантність, здатністю формувати й активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагненням мати ніким не нав’язане світобачення, не бути об’єктом маніпуляцій, зберігати й продовжувати кращі національні традиції;

 • відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу та інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з розумінням задуму і стилю автора, бачити кожний конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;

 • навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища кримськотатарського літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від давніших часів до сьогодення;

 • давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

 • навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів кримськотатарської літератури, зокрема у зіставленні з творами кримськотатарської літератури та інших видів мистецтва;

 • прищеплювати школярам високий естетичний смак;

 • розвивати усне і писемне мовлення школярів, а також їхнє мислення (образне, асоціативне, аб­страктне, логічне та ін.);

 • формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність насолоджуватися мистецтвом слова, а також “привласнювати” духовний потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному житті.

Навчальний матеріал програм розподілено за такими рубриками:

 • Кількість годин (відведених на вивчення розділу/теми)”;

 • Зміст навчального матеріалу (конкретне змістове наповнення розділу/теми)”;

 • Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів”.

Головним об’єктом вивчення на уроках кримськотатарської літератури є тексти літературних творів. Звичайно, це не применшує важливості засвоєння школярами певного обсягу відомостей про життя письменників, добу написання творів, художні системи, до яких вони належать. Однак учителю особливу увагу слід звертати на роботу безпосередньо з художнім текстом, тому слід дуже обережно й зважено користуватися різноманітними дайджестами, скороченими варіантами текстів тощо. Адже для навчального процесу важливе не стільки механічне запам’ятовування сюжетних ліній і різноманітних фактів із літературних творів, скільки їхній аналіз та інтерпретація, уміння учня бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника та оцінювати особливості його реалізації, насолоджуватися самим процесом читання, немов “переживаючи” події твору. Сáме така робота допоможе школярам сприйняти літературу як мистецтва слова.

Крім того, це є відповіддю на нагальну вимогу сучасності: формувати школяра не як пасивного споживача певного обсягу раз і назавжди даної інформації (яка чимдалі частіше застаріває майже одночасно з виходом підручників у світ), а як особистість, здатну самостійно її здобувати, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього свого життя. Адже будь-який, в т.ч. художній, текст є головною одиницею передачі інформації, тому робота сáме з повним твором (передовсім великого обсягу) вчитиме школярів “приборкувати” значний обсяг інформації, тим самим готуючи молодь до відповіді на “виклики ХХІ століття”, комп’ютеризованого “інформаційного суспільства”, що є необхідним для кожної сучасної людини.

Ще одним важливим аспектом підготовки учня є надання школяреві в процесі вивчення кримськотатарської літератури не лише літературної, а й мовної освіти. Адже жодні лінгвістичні вправи не замінять навичок користування мовою, тобто розвитку мовлення. Курс літератури може дати для реальної мовної компетенції учнів не менше, а навіть більше, ніж власне мовні дисципліни.

Працюючи з творами кримськотатарської літератури учні опановують сáме нормативну літературну мову, чого вельми бракує сучасному кримськотатарському народу.

У програмі широко представлена кримськотатарська література. Тому використання на уроках кримськотатарської літератури оригінальних текстів (творів Ашыкъ Умера, Бекира Чобан-заде,Шамиль Алядина, Юсуф Болата т.д.) сприяє опануванню школярами кримськотатарським мовленням.В рубрике “Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів” деталізовані конкретні вимоги до школярів за кожною програмовою темою.

5 сыныф
70 саат

Афтада 2 саат

Эдебият окъувына — 57 с.

Сыныфтан тыш окъувгъа — 4 с.

Нутукъ инкишафына — 8 с.

Резерв — 1 с.


СаатларОкъутув материалынынъ

мундериджеси

Талебелернинъ

умумтасиль

севиелерине девлет стандартларынынъ

талаплары

1 с.


«Ватан», шиир. Идрис Асанин.


• Шиирни ифадели

окъув;


• Ватан акъкъында

субет кечирюв.1 с.


Китап инсаннынъ аятында.

Севинъиз китапны.

«Китап» шиир. Юнус Темиркъая.

Китапнынъ эмиети, къадири акъкъында.• Инсаннынъ аятында окъувнынъ эмиети.

• севимли китаплар ве оларнынъ муэллифлери акъкъында икяе этюв;

• китап акъкъында субет.


Халкъ агъыз яратыджылыгъындан

1 с.


Къыйметли мирас.

Халкъ йырлары.

Халкъ йырларында эмекдарларнынъ руху, ички дуйгъулары, инсаниетлигининъ акс олунувы. Бу йырларнынъ тиль ифаделиги. Чешит мерасимлерде иджра этильген йырлар.

«Бозторгъай», «Къалайлы къазан», «Аман, дегирменджи», «Сычан», «Айшем».


• Халкъ агъыз яратыджылыгъынынъ хусусиетлери ве жанрлары акъкъында анълатма;

• халкъ йырларында миллетимизнинъ урф адетлерини акс олунувыны исбат этюв;

• халкъ йырларнынъ чешитлерини айырув; сой-сопнынъ агъызындан бир къач йыр язып кельмек;

• озь ихтиярынен бир къач йыр эзберлемек.


1 с.


Бешик йырлары.

Ананынъ баласына олгъан сынъырсыз севгиси, истек ве арзуларынынъ бедиий шекильде айдынлатылувы.

Баласынынъ бахытлы келеджегине ананынъ умют, ишанчы.


• Бешик йырларнынъ хусусиетлерини бель­гилев, бешик йырларыдан ананынъ ички дуйгъу­ларыны, онынъ арзу ниетлерини, истеклерини ифаде эткен сатырларны тапып озь сёзлеринен исбат эте билюв;

• бешик йырларыны огренюв.


2 с.


Саювлар ве тезайтымлар. Аталар сёзлери ве айтымлар.

Аталар сёзлери ве айтымларнынъ мевзулары, маналары.
• Саювлар, аталар сёзлери, айтымларнынъ, тапмаджаларнынъ манасыны къайд эте билюв ве оларны аятта къулланув.

Эдебият назариеси.

Ифадели окъувнынъ къаиделери
• сеслерни догъру ве айдын теляффуз этюв; давуш котеринклигине эмиет берюв.

1 с.


Тапмаджалар. Тапмаджаларнынъ мевзулары ве къурулыш хусусиетлери. Тиль

ифаделиги.
• Тапмаджаларнынъ джевабыны тапув;

• саювлар, тезайтымлар, тапмаджалар уйдурув.


Эдебият назариеси.

Ифадели окъумагъа

огренемиз. Токътав

ишаретлери.• Токътав ишаретлерини бельгилев, оларгъа риает

этюв.

2 с.


Урф адетлеримиз ве халкъ байрам­ларымыз.

Миллий урф адетлер­нинъ тербиевий эмиети. Наврез ве Хыдырлез байрамлары.

Халкъ байрамларыны къайд этюв тедбирлери.


• Урф адетлеримизнинъ миллий хусусиетлерини ве чешитлерини бельгилев;

• миллий байрамлар акъкъында икяе этюв;

• байрамларда иштирак этюв.

2 с.


Халкъ масаллары акъкъында.

Халкъ масалла­рынынъ бедиийлик ве къурулыш хусусиетлери.Эйилик ве яманлыкънынъ чатышувы — халкъ масалларынынъ эсас мевзулары. Масалларнынъ ахлякъий эмиети.«Акъыллы кирпи­нен айнеджи тильки»

Мевзусынынъ кенъ­лиги ве теренлиги. Кир-

­пининъ акъылданелиги.

Айнеджилик, ийлекяр-

лыкънынъ акъибети.

Тилькининъ джезала-

нувы. Масалнынъ гъае-

вий мундериджеси.
• Халкъ масалы бу не? Оларнынъ чешитлерини айта бильмек;

• яхшылыкъ ве яманлыкъны, инсаннынъ менфий ве мусбет чизгилерини, инсаниетлик киби чизгилерни айырып, метинге эсасланып исбат эте билюв;

• Ифадели окъув, уйдурманы акъикъаттан айыра билюв;

• масалнынъ сюжетини бельгилев, къысымларгъа болюв, оларгъа серлева къоюв, план тизюв;

• ким гъалип чыкъа ве не ичюн? суалине джевап берюв.

Эдебият назариеси.

Ифадели окъумагъа

огренемиз. Манаджа

токътавлар.
• Метинде манаджа токъ-

тавларны бельгилев;

• Ифадели окъув.

2 с.


Дюнья халкълары­нынъ масаллары.

«Не ичюн къарт­ларгъа урьмет» (булгъар халкъ масалы). Масалнынъ ахлякъий

манасы ве тербиевий

эмиети, къырымтатар

халкъы­­­нынъ урф-адет-

лерине, яшайыш тарзы-

на якъынлыгъы.

Масалда къартнынъ

ве онынъ огъулыннынъ

арекетлери. Къартлар-

гъа урьмет этювининъ

исбаты ве шарты.


Масалны дикъкъат иле окъув, сюжетини ве баш къараманларны бельгилев;

къарт озь огълуны насыл тербиелегенини анълатув;

къыраллыкънынъ башкъа адамларындан огълу насыл файдалана? Метинден джевапларны тапув;

метинде къартны ифаделеген, онынъ арекетлерине къыймет кескен парчаны тапып окъув;

масалнынъ серле­васыны анълатув.

Эдебият назариеси.

Мантыкъий ургъу акъкъында.• Мантыкъий ургъу акъкъында анълатманы тариф этюв.

2 с.


Эдебий масаллар.

«Айнеджи тильки­нинъ олюми». Эюп Дерменджи

Муэллифнинъ аньаневий масал сюжетинден иджадий суретте файда­ланувы.

Масалнынъ сонъунда сюжет арекетининъ че­зилиш къысмыдаки ади­сенинъ терен гъаевий манасы.

Масалда иштирак эткен айванларнынъ арекетлери. Сонъки вакъианынъ терен аятий манасы.
• Языджы акъкъында малюмат билюв;

• масалны ифадели окъув. Масалнынъ терен манасыны ве онынъ адеттен тыш чезимини анълатув;

• тилькининъ изасы­ны берюв ве инсан чизгилеринен тенъеш­тирюв;

• Не ичюн муэллиф бу вакъианы масал шеклинде ифаде эте? деген суальге джевап берюв;

• масалнынъ мевзу­сыны, гъаесини ве композициясыны беян этюв;

• масалнынъ иштиракчы шахысларнынъ арекет­лерине къыймет кесюв.

Эдебият назариеси.

Эдебий масаллар акъкъында.• Эдебий масал акъкъында алгъан бильгилерини анълата билюв.

1 с.


«Балыкъчы ве копек». Зиядин Джавтобели.

Инсанларда айванларгъа нис­бет мераметлик мунасебетлерини догъурув. Копекнинъ саибине садыкълыгъы ве къараманлыгъы.• Языджы акъкъында малюмат берюв;

• Масалны ифадели окъув;

• Масалнынъ эсас фики­рини исбатлы шекильде беян этюв.

Эдебият назариеси.

Ифадели окъумагъа огренемиз. Интонация акъкъында.• Метиннинъ манасына коре интонациясыны

бельгилев;

• ифадели окъув.

1 с.

Нетиджелев дерслери
Джиан эдебиятындан
4 с.


«Къар къырали­чеси». Ханс Кристиан Андерсен.

Аятта федакяр ве садыкъ севги иле достлукънынъ гъале­биси. Масал къараман­ларынынъ чешит сынавлардан кечюви ве къавушувы.

Масалда умуминса­ниет дегерликлерини къорчалав. Масалнынъ терен гъаевий мунде­риджеси ве оптимистик руху.

Языджы акъкъында малюмат берюв;

баш къараманларнынъ сымаларыны тасвир эткен сатырларны метинден тапа билюв;

масалнынъ тизи­лиш хусусиетлерини бельгилев;

къыясларны тапыпайырув; парчаларда мантыкъый ургъулар­нынъ ерини бельгилев;

масалгъа озь мунасе­бетини беян этюв.


2 с.


«Барон Мюнхаузен­нинъ сергузештлери». Э. Гаспэ.

Барон Мюнхаузен­нинъ зевкълы сергузешт­лерининъ манасы. Къараманнынъ идрагъы, акъылданелиги ве шакъаджылыгъы.

Барон Мюнхаузен акъкъында икяелернинъ фантастик хусусиетлери ве гъаевий маналары. Икяелернинъ фельсе­фий маналары.


Муэллиф акъкъында къыскъа малюмат берюв;

икяелерни ифадели окъув;

фантастик элемент­лерни козьде тутып, оларгъа аит интоанциянен бегенген вакъианы метинге якъын озь сёзлеринен икяе этюв;

не ичюн окъуйджылар Мюнгхаузенге онынъ ольчюсиз макътанчакъы­лыгъны афу этелер?;

окъугъанына къыймет кесюв ве теэссуратларыны язма шекильде беян эте билюв.

Къырымтатар эдебиятынынъ тарихындан
1 с.


«О недир?». Усеин Шамиль Тохтаргъазы.

Шиирде окъув ве маарифни алгъышлав. Яш несильни окъувгъа, бильги ве илим алемине чагъырув. Илимнинъ аятта муимлигини ачып косьтерюв.

Шиирнинъ эсас фикири — бахытлы ве сеадетли аятнынъ темели илим ве бильгидир.


Муэллиф акъкъында

малюмат берюв;

• шиирни — анълы ве

ифадели окъув;

• насыл сатырлар сизни зияде эеджанландырды? Бу сатырларны къайд этюв;

• шиирнинъ мевзусыны, гъае композициясыны къайд этюв;

• шиирнинъ манасыны,

ифаделеген сёзлерни бельгилев.Эдебият назариеси.

Эпитет.


• Шиирде эпитетлерни

тапув.

3 с.


«Къарылгъачлар дуасы». Номан Челеби­джихан.

Озюнинъ балалыгъы­ны хатырлав. Осьмюр­нинъ этрафтаки бар­лыкъкъа, табиаткъа, аяткъа мерагъыны, окъувгъа авесини косьтерюв. Янъы мектеп къапатылгъанда, онынъ гонъюль азаплары, мектепни къапаткъан мемурларгъа нефрет, гъадабы, оджасына самимий севгиси ве айырылыкъ яныгъы.• Муэллиф акъкъында малюмат берюв;

• окъув, эсернинъ мевзусыны ве гъаесини бельгилев;

• къысымларгъа серлева къоюв;

• агъзавий икяе этюв ичюн план тизюв;

• тафсилятлы агъзавий джевапны азырлав;

• эсерде тасвирленген вакъиаларгъа озь мунасебетини беян этюв.


1 с.


«Ана иле бала арасында», «Озен». Мемет Нузет.

«Ана иле бала ара­сында». Ана иле бала арасындаки мунасебетлерни психологик эсаста, инджеликнен косьтерилюви.

Виджданлыкъ, этраф­таки эр шейге дикъкъатле бакъув, эр шейнинъ къад­­рини бильмек киби хасиетлерни балагъа ашламакъ.

«Озен». Джанлы, ярашыкълы табиат манзарасы. Этрафтаки барлыкъ ве инсан арасындаки узвий багъ. Табиатнынъ инсангъа кучьлю эйи тесири. Озенни инсангъа ошатып тасвир этилюви.• Муэллиф акъкъында малюмат берюв;

• эсерни ифадели окъув;

• этрафта олгъан шейлерге мукъайтлыкъ, виджданлыкъ, намуслыкъ киби табиат чизгилерини тербиелев акъкъында эсерге эсасланып икяе этюв;

• этрафтаки барлыкънен, табиат манзараларыны ифадели тасвир этюв;

• табиат манзара­ларынынъ ресимини япув ве нумайыш этюв.

Эдебият назариеси. Везин ве къафие акъкъында


• Окъугъан шиирининъ везини ве къафиесини интонация вастасынен къайд этюв.

4 с.


«Къуртчу Бекир­чик». Абляким Ильмий.

Эр шейни бильмеге авес ве эмексевер огъланчыкъ акъкъында икяе. Бекирчикнинъ анасы иле эйи мунасебетлери.• Языджы акъкъында малюм берюв;

• икяенинъ эр бир къысмыны дикъкъатнен окъув;

• эр бир къысымгъа серлева къоюв;

• мундериджесини озь сёзлеринен айтып берюв;

• дерсликтеки суаллерге агъзавий джевап берюв;

• айры къысымларгъа план тизюв;

• икяенинъ мевзусыны бельгилев;

• Бекирчикнинъ сымасына хасиетнаме язув;

• икяеге ве Бекирчикке озь мунасебетини беян этюв.

Эдебият назариеси. Монолог ве диалог акъкъында.


• Метинлерни монолог ве диалог шеклинде окъув.

2 с.


«Балкъуртлар». Мамут Дибагъ.

Залым ве нефисхор, ачкозь адамнынъ къолунда балкъуртларнынъ хорланувы, оларнынъ чешит беляларгъа огъра­гъанлары акъкъында икяе. Къуртчу Амет агъа балкъуртларны аджып, оларны белялардан къуртара. Къуртчу Амет агъа табиаткъа, айван­­ларгъа эйи мунасебет­нинъ тимсалидир.
• Муэллиф акъкъында малюмат бере бильмек;

• эсерни ифадели окъув;

• насыл сатырлар дуйгъуларынъызны сеслендирди? суалине джевап берюв;

• къараман акъкъында агъзавий икяени азырлав;

• Окъулгъан эсерден алгъан теэссуратларыны бильдирюв;

• агъзавий икяе этювни азырлав.

Эдебият назариеси. Эдебий къараман акъкъында.


• Эдебий къараман акъкъында анълатманы айта билюв.

Языджылар Экинджи Джиан дженки

къараманлары акъкъында
1 с.


«Авада Амет-Хан». Шамиль Алядин.

Советлер Бирлиги­нинъ эки дефа Къара­маны Амет-Ханнынъ Ватан дженкинде косьтерген джесюрлиги ве къараманлыкълары акъкъында.
• Очеркни окъув;

• Амет-Ханнынъ джесюр­лиги ве къараманлыкълары акъкъында икяе этюв;

• Амет-Ханнынъ музеини зиярет этюв;

• Амет-Ханнынъ адына мейданында хатыра тедбири кечирюв;

• муэллиф акъкъында малюмат бере билюв.

1 с.


«Амет-Хан Султан­нынъ балалыгъын­дан». Риза Фазыл, Лютфие Софу.

«Амет-Ханнынъ йылдызы» Весикъалы повесттен парча. Амет-Ханнынъ балалыкъ ве осьмюрлик ча­гъы акъкъында икяе.

Осьмюрнинъ халкъ агъыз яратыджы­лыгъына, тарихкъа мерагъы, этраф алемни бильмеге, огренмеге авеси. Джесюрлик, ираделик, озюни къолда тутув, себатлылыкъ — онынъ балалыкътан эсас табиат чизгилери.


• Эсерни дикъкъат иле окъув;

• къараман акъкъында агъзавий икяе азырлав;

• окъулгъангъа нисбетен озь фикирлерини ифаде этюв;

• агъзавий икяени азырлав;

• Амет-Хан акъкъында башкъа окъугъан эсерлерини хатырлав.

Четэль эдебиятындан
4 с.


«Том Сойэрнинъ сергузештлери». Марк Твен.

Шеэрнинъ яшайышы ве достларнынъ сергу­зештлери.

Осьмюрлеринъ дже­сюрлиги, киргинлиги, этрафтаки алемни меракълы этмеси акъкъында икяелери.

Балаларнынъ дост­лугъы, садыкъ­лыгъы. Оларнынъ хаяллары ве ниетлери. Эсернинъ муреккеплиги ве фикир теренлиги. Марк Твен бала психологиясынынъ инджелигини анълагъан ве акс эте бильген языджы.

Эсерде осьмюрлер­нинъ меракълы сыма­ларыны яратув.

Муэллиф акъкъында малюмат берюв;

икяе жанрынынъ хусу­сиетлерини билюв;

мисаллер кетирюв;

метинни дикъкъат иле окъув;

эсернинъ баш къараман­ларыны айырув;

сюжет ве композиция­сынынъ хусусиетлерини къайд эте билюв;

Том иле Гек, Бекки Тетчер ве Томнынъ достлугъы;

Томнынъ хаяллары ве ниетлери ифаде олунгъан эпизодларны тапып окъув;

Томнынъ табиат чизги­лери, достларынен муна­себетини къайд этюв ве метиннинъ сатырларынен исбатлав.

4 с.


«Калле Блюмквист-

нинъ сергузештлери». Астрид Линдгрен.

Земаневий детектив (изкъувар)

Авескяр-изкъувар огъланчыкънынъ арекет­лери.

Балалар арасында олгъан достлукъ, муна­себетлери. Яз татилинде шенъ эгленджелери.

Муэллиф «Калле Блюмквистнинъ сергу­зештлери» эсеринде меракълы ве акъикъий бала сымаларыны психо­логик эсаста яратты.

Муэллиф акъкъында малюмат берюв;

эсерни ифадели окъув;

онынъ мевзу ве эсас фикирини бельгилев;

там маналы къысым­ларгъа болип, серлевалар къоюв;

иш арекетлери ве тертибине эсасланып, баш къарамангъа къыймет кесюв;

Калле ве онынъ дост­ларыны озюнинъ яшдаш­ларынен къыяс этюв;

тафсилятлы агъзавий айтувны азырлав.

Земаневий къырымтатар эдебиятындан
2 с.


«Къыш келе», «Гедже», «Акъшам денъиз ялысында». Эшреф Шемьи-заде.

«Къыш келе». Къыш мевсимининъ тасвири. Табиатта юзь берген денъишмелер. Тиль тасвирининъ ифаде­лиги.

«Гедже». Гедженинъ тылсымлы левхасы. Джанландырув васта­сындан усталыкънен файдаланув.


• Муэллиф акъкъында малюмат берюв;

• шиирни дикъкъат ве тюшюнджели окъув;

тиль ифаделигини, табиатнынъ тасвириндеки нефисликни къайд этюв;

• джанландырув, метафора, къыясларны тапып оларнынъ шиирдеки эмиетини исбатлав;

• шиирлерден бирини эзберлев.
Эдебият назариеси. Джанландырув ве меджаз акъкъында.


• Джанландырув ве меджазларны айырув ве анълатмаларны билюв.

1 с.


Акъшам денъиз ялы­сында». Аджайип яз акъшамында далгъалы де­нъиз тесирде шаир­нинъ гонълюни сарып алгъан эеджан ве дуйгъуларнынъ тасвири. Меджаз усулыны усталыкъ­нен къулланылувы.


• Шиирни ифадели

окъув;


• шиирде ифаделенген

дуйгъуларны ве мевзуны

къайд этюв;

• меджаз усулынынъ

усталыкънен къулланыл-

гъаныны исбат этюв;

• ифадели сёз ве иба-

лерни сечип, язып алув.Эдебият назариеси. Къыяс акъкъында.


• Эсерлерде къыяслар-

ны тапып, эмиетини иза-

лав.

3 с.


«Туфанда къалгъан къой сюрюси». Юсуф Болат.

Рессам И. Айва­зовский акъкъында ривает. Рессамнынъ алидженаплыгъы, мераметлиги, ачыкъ­гонъюллиги. Фольклор эсеринден иджадий суретте, усталыкънен файдаланув.

Икяеде мешакъатлы туфан левхасынынъ тасвири. Туфаннынъ фаджиалы акъибети ве Лячин Асаннынъ такъдири. Рессамнынъ кучьлю истидаты ве мераметлиги. Ресимнинъ Асангъа тесири. Муэллифнинъ санат акъкъында терен ве муим фикирлери.


• Муэллиф акъкъында малюмат берюв;

• эсас фикирни ве мевзуны бельгилев;

• метинни там маналы къысымларгъа болюв ве серлева къоюв;

• Асан ве Аванеснинъ табиат чизгилерини ифаде­леген сатырларны метинден тапмакъ.

• Аванеснинъ арекет­лерини анълатув;

• тафсилятлы агъзавий икяе этюв;

• адисеге озюнинъ мунасебетини ресимде акс этюв.
Эдебият назариеси. Табиат манзарасы акъкъында.


• Табиат манзарасы акъкъында анълатманы билюв.

3 с.


«Джедвельге къоюл­магъан дерс». Джевдет Аметов.

Экинджи джиан джен­кинде ишти­­рак эткен оджа акъкъында икяе. Тынчлыкъ вакътында оджа, озюнинъ аятындан мисаллер кетирип, талебелерге дженк акъибетлери, фашизм зулумынынъ фаджиасыны анълата, талебелерни немсе миллетине менсюп сыныфдашына мунасе­бетлерини эйилеш­тирмеге коньдюре.

Эсерде эйи тербиевий усуллары тешвикъ этюв.


• Муэллиф акъкъында къыскъа малюмат берюв;

• дикъкъат иле окъув;

• эсернинъ эсас фикирини ве мевзусыны бельгилев;

• къысымларгъа серлева къоюв;

• агъзавий икяенинъ планыны тизюв;

• талебелернинъ къыя­фетини тасвирлеген сатырларны тапмакъ;

• окъулгъан эсерге озь мунасебетини биль­дирюв;

• тафсилятлы агъзавий икяе этювни азырлав.


1 с.

Нетиджелев дерслери
Земаневий языджылар балалар акъкъында
1 с.


«Фындыкъ джый­гъанда». Ибраим Паши.

«Фындыкъ джый­гъанда». Муреккеп вазиетте балаларнынъ арекетлери. Оларнынъ зекяветлиги ве джеса­ретлиги.• Языджы акъкъында

къыскъа малюмат берюв;

• метинни окъув;

• балаларнынъ арекетле-

рине къыймет кесюв.

2 с.


«Чанта», «Анам­нынъ умюти». Эмиль Амит.

«Чанта». Осьмюр­нинъ табиат чизгиле­рининъ шекил­ленюви. Анасынынъ насиатлары. Ишкир, окъувгъа авес, мераметли ве сезгир татасынынъ къардашына нумюне оларакъ, мусбет тесири.

«Анамнынъ умюти». Экинджи джиан дженки­нинъ фаджиалы акъибет­лери. Бабасыны дженкте гъайып эткен огъланчыкъ ве анасынынъ бири-бирине садыкълыгъы.


• Муэллиф акъкъында

малюмат берюв;


• икяени окъумакъ;

• не ичюн икяе «Чанта» деп адландырылгъан? суалине икяеден тапып, джевап берюв;

• икяенинъ эсас мевзусы ве гъаесини къайд этюв;

• дерсликте теклиф этильген суаллерге джевап берюв;

• эсерни къыскъадан икяе этюв;

• «Анамнынъ умюти» икяесини окъув;

• икяеде тасвирленген

девир, вакъиалар

акъкъында субетлешюв.

Эдебият назариеси. Икяе акъкъында.


• Икяе жанрынынъ хусу-

сиетлерини билюв.

Мисаллер кетирюв.

Нутукъ инкишафы дерслери
8 с.

Ресимлер узеринде я да метинлернинъ мундериджелерине эсаслангъан язма ишлер (беян, иншалар).

Талебелер метинни къысымларгъа боле, планыны тизе, ресим узеринде агъызавий ве язма шекильде метинлер уйдура.  1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет