Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет14/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ГОРИ
ПРИОРИТЕТ 14.1. ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БАЛАНСИРАНО, МОДЕРНО, УСТОЙЧИВО И АДАПТИРАНО КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ЗЕМЕДЕЛИЕ. ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА НАРЕД С ГАРАНТИРАНАТА ХРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Администрацията на Министерския съвет
Цел 1: Преодоляване на структурния дисбаланс и насърчаване на равномерното развитие на отделните направления в животновъдния и растениевъдния сектор

Мерки:

 • Прилагане на схеми за финансова подкрепа на Сектор „Животновъдство”

 • Прилагане на схеми за финансова подкрепа на Сектор „Растениевъдство”

 • Анализ на подкрепата с държавни помощи и оценка на възможностите за оптималното им насочване с оглед гарантиране на подкрепа за най-нуждаещите се сектори и дейности


Цел 2: По-добро управление на риска в земеделието

Мерки:

 • Въвеждане на правила за управление на риска в земеделието – системи за застраховане, взаимоспомагателни фондове и др.

 • Използване на възможностите на гаранционни фондове за подобряване на достъпа до финансиране на земеделските производители


Цел 3: Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие

Мерки:

 • Изготвяне на проекти на стратегии за управление на отраслите „Хидромелиорации” и „Защита от вредното въздействие на водите”

 • Промяна в институционалната и нормативната рамка

 • Изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти на ниво речен басейн

 • Реконструкция и изграждане на необходимата за напояване инфраструктура

 • Реализиране на инвестиционни проекти в напояването и предпазването от вредното въздействие на водите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.Цел 4: Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните чрез прилагането на интегриран подход на контрол по цялата хранителна верига

Мерки:

 • Осъществяване на интегриран контрол по безопасността и качеството на храните

 • Гарантиране на здравословния статус на животните чрез провеждане на профилактични мероприятия, диагностични изследвания и надзор на болести по животните

 • Въвеждане на нов административен подход и финансиране на дейностите по здравеопазване на животните. Извършване на структурни промени в Българската агенция по безопасност на храните


Цел 5: Устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите

Мерки:

 • Подкрепа за инвестиции за модернизиране на флота, въвеждане на иновационни технологии в производството на аквакултури и рибопреработка

 • Актуализация на нормативната база в рибарството и аквакултурите

 • Прилагане на екосистемен подход в управлението на морската среда и вътрешните водоеми

 • Подкрепа за устойчиво развитие на дребномащабния рибарски сектор


Цел 6: Създаване на законови условия за формирането на цена на поливната вода, както и стимулиране развитието на зеленчукопроизводство и трайни насаждения

Мерки:

 • Промяна в нормативната уредба, свързана с придобиването и отнемането от сдруженията за напояване на правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на еднолични търговски дружества с държавно имущество


Цел 7: Отделяне на дейността по опазване на водоизточниците на бюджетна издръжка

Мерки:

 • Преструктуриране на търговските дружества „Напоителни системи” ЕАД и „Земинвест” ЕАД


Цел 8: Повишаване на доходите на земеделските производители чрез прилагане на директните плащания, насърчаване сдружаването на производителите и подобряване на техните позиции във веригата за предлагане на земеделски продукти

Мерки:

 • Подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци

 • Прилагане на многопластовата структура на директните плащания


Цел 9: Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата

Мерки:

 • Финансиране на земеделските стопанства чрез Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, ПРСР 2014-2020 г.


Цел 10: Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията

Мерки:

 • Финансиране на земеделските стопанства чрез Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, ПРСР 2014-2020 г.

 • Финансиране на земеделските стопанства чрез Мярка 6 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ ПРСР 2014-2020 г.


Цел 11: Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига

Мерки:

 • Финансиране чрез Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти“, ПРСР 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТ 14.2. УСТОЙЧИВО И МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката
Цел 12: Включване на гражданското общество в управлението на горските ресурси

Мерки:

 • Изготвяне и приемане на Наредба за инвентаризация на горските територии и изготвяне на областни планове за развитие на горските територии

 • Увеличаване площта на земеделските гори

 • Сертификация на горите и продуктите от тях


Цел 13: Предвидима и устойчива среда за развитие на малкия и средния бизнес в сферата на добива и продажбата на дървесина и прозрачност при провеждане на процедурите

Мерки:

 • Провеждане и сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина чрез прозрачни процедури

 • Допълване на Наредбата за възлагане на дейности в горските територии с текстове, които осигуряват обществен контрол при провеждането на процедурите и изпълнението на договорите


Цел 14: Увеличаване дела на зелената икономика, основана на гори, с 3% (основна стратегическа цел на ЕС)

Мерки:

 • Създаване на стимули за развитие на зелена икономика, основана на пазарни принципи

 • Разработване на Наредба за обществени екосистемни ползи, съгласно Глава 17 от Закона за горите

 • Провеждане на национална горска инвентаризация


Цел 15: Създаване на нови гори и прилагане на устойчивите практики за стопанисването на съществуващите гори

Мерки:

 • Финансиране на създаването на нови гори чрез Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“, ПРСР 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТ 14.3. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕЗАКОННАТА СЕЧ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ. НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СУРОВА ДЪРВЕСИНА СЛЕД ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ; ПРИ НЕОБХОДИМОСТ – НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
Цел 16: Ограничаване на незаконната сеч на българските гори

Мерки:

 • Осигуряване на пакет от мерки за изпълнение на разпоредбите на Закона за горите за опазване на горските територии от държавните предприятия и общински горски структури чрез:

 • Създаване на специализирани мобилни екипи във всяко държавно предприятие, Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство, както и в общинските горски структури

 • Създаване на териториални единици за опазване на горите на ниво горско стопанство

 • Създаване и въвеждане на система за издаване на електронен превозен билет при транспортирането на дървесината чрез мобилна връзка в реално време

 • Система за издаване на превозен билет и електронен дневник за обектите за търговия и преработка на дървесина

 • Издавен на превозен билет чрез електронната система на Изпълнителната агенция по горите за временен горски склад

 • Въвеждане на пластини за маркиране на транспортираната дървесина

 • Промяна в Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Закона за горите с цел въвеждане на принудителен труд при невъзможност за заплащане на наложените административни наказания


Цел 17: Регулиране на обществените отношения между собствениците на горски имоти, стопанисващите дивеча и другите заинтересовани лица

Мерки:

 • Ограничаване на възможностите за ограждане на горски територии

 • Осигуряване на пълен достъп до информация на заинтересованите за интензивните ловни участъци и временните ограничения в тях
ПРИОРИТЕТ 14.4. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИТЕ, КОНКУРЕНТНО-СПОСОБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА И ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЕВТИНА И ПО-КАЧЕСТВЕНА ХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
Цел 18: Модернизиране и технологично обновяване на стопанства и предприятия

Мерки:

 • Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи

 • Подкрепа за внедряване на иновативни решения и практики в земеделското производство


Цел 19: По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители

Мерки:

 • Стимулиране на трансфера на знания и информация

 • Прилагане на нов подход в развитието на съветническата дейност в земеделието – изграждане на съветническа мрежа, включваща и участници от неправителствения сектор


Цел 20: Опазване на биологичното разнообразие и генофонда в растениевъдството и животновъдството

Мерки:

 • Подкрепа на развъдната и селекционната дейност в животновъдството чрез механизмите на държавните помощи

 • Активно участие на научните институти на Селскостопанската академия и БАН в действията по опазване на генетичните ресурси и обогатяване на генетичната банка на страната

 • Създаване на правила за финансови стимули за фермерите за активно участие в дейностите по опазване и подобряване на генетичните ресурси
ПРИОРИТЕТ 14.5. ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ИНТЕНЗИВНИТЕ СЕКТОРИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ЖИВОТНОВЪДСТВО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, БИОЛОГИ-ЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните, Министерството на образованието и науката
Цел 21: Стабилизиране на уязвимите сектори и развитие на потенциала им

Мерки:

 • Максимално използване на възможностите по Първи стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП) за приоритетно подпомагане на секторите „Животновъдство” и „Плодове и зеленчуци”

 • Целенасочена инвестиционна подкрепа по ПРСР 2014-2020 г. за животновъдни стопанства и производители на плодове и зеленчуци


Цел 22: Развитие на биологичното земеделие

Мерки:

 • Финансова подкрепа за биологичното производство и улесняване на достъпа на производителите до национално и европейско финансиране

 • Приоритетно обезпечаване на кандидатите за биологично производство със съвети и информация, консултация и трансфер на знания и технологии чрез Селскостопанската академия, БАН и висшите училища

 • По-активен маркетинг на вътрешния пазар на биологични продукти


Цел 23: Директна подкрепа за секторите „Животновъдство” и „Производство на плодове и зеленчуци”

Мерки:

 • Нотифициране на 10 схеми за обвързана подкрепа, от които 6 за Сектор „Животновъдство” и 4 за Сектор „Растениевъдство” – за млечни крави, за месодайни крави и/или юници, за млечни крави, месодайни крави и биволици под селекционен контрол, за овце-майки и кози-майки, за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол, за биволи, за производство на плодове, за производство на зеленчуци и за протеинови култури


Цел 24: Предоставяне на приоритет на съответните интензивни сектори посредством критерий за оценка и целеви приеми

Мерки:

 • Прилагане на Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, ПРСР 2014-2020 г.

 • Прилагане на Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дейност“, ПРСР 2014-2020 г.


Цел 25: Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство

Мерки:

 • Прилагане на Мярка 10 „Агроекология и климат“

 • Прилагане на Мярка 11 „Биологично земеделие“

 • Прилагане на Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и рамкова директива за водите“

 • Прилагане на Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“
ПРИОРИТЕТ 14.6. УСТОЙЧИВО ПАЗАРНО РАЗВИТИЕ НА МАКСИМАЛЕН БРОЙ ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ И НОВОРЕГИСТРИРАЩИТЕ СЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
Цел 26: Стабилизиране на пазарните позиции на земеделските производители

Мерки:

 • Насърчаване на директните доставки на суровини и храни

 • Създаване на къси вериги на доставки

 • Стимулиране на сдружаването на земеделските производители
ПРИОРИТЕТ 14.7 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ, НА ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, КОИТО УВЕЛИЧАВАТ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ И СЪЗДАВАТ РАБОТНИ МЕСТА

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
Цел 27: Увеличаване на добавената стойност на селскостопанската продукция и създаване на работни места

Мерки:

 • Подкрепа на млади фермери по първи и втори стълб на ОСП

 • Подпомагане на малки пазарноориентирани стопанства по първи и втори стълб на ОСП

 • Нотифицирана схема за млади земеделски стопани на възраст до 40 години

 • Подкрепа за най-малките земеделски производители с улеснено кандидатстване и освобождаване от контрол по Кръстосаното съответствие чрез нотифицирана схема за дребни селскостопански производители

 • Завишена подкрепа на площ за първите до 30 ха на всяко земеделско стопанство чрез нотифицирана схема за преразпределително плащане

 • Подпомагане на малки стопанства, които имат потенциал да увеличат производството си и да навлязат на пазара, чрез Тематична подпрограма за малките земеделски стопанства

 • Прилагане на Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“, ПРСР 2014-2020 г.


Цел 28: Подпомагане на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на цялата страна и микропредприятия за неземеделски дейности на територията на селските райони, които осигуряват устойчива заетост

Мерки:

 • Осигуряване на финансиране чрез Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, ПРСР 2014-2020 г.

 • Осигуряване на финансиране чрез Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, ПРСР 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТ 14.8. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С АКЦЕНТ ВЪРХУ МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
Цел 29: Подобряване на качеството на живот в селските райони

Мерки:

 • Насърчаване на изграждането на местната инфраструктура, обновяване на селата, предлагането на местни основни услуги, опазване на местното културно и природно наследство

 • Насърчаване на стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони

 • Насърчаване на местното развитие чрез прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие/Лидер“

 • Поддържане на земеделските дейности в райони с природни или други специфични ограничения

 • Осигуряване на финансиране чрез Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, ПРСР 2014-2020 г.ПРИОРИТЕТ 14.9. УРЕЖДАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ ЧРЕЗ ЗАЩИТА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И СТИМУЛИРАНЕ ОКРУПНЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
Цел 30: Оптимизиране на поземлените отношения, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност

Мерки:

 • Изработване на Кодекс на земята

 • Насърчаване на доброволната поземлена комасация за целите на земеделското производство

 • Ефективно управление на държавния и общинския поземлен фонд. Осигуряване на възможност за приоритетно отдаване под наем на държавни и общински пасища, мери и ливади на собственици на селскостопански животни
ПРИОРИТЕТ 14.10. ОРГАНИЗИРАНА МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА ТРАДИЦИОННИТЕ НИ УНИКАЛНИ ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните
Цел 31: Повишаване на износа на традиционните ни качествени селскостопански продукти и утвърждаването на позициите им на чужди пазари

Мерки:

 • Прилагане на програми за промотиране на земеделски и хранителни продукти на пазарите на ЕС и трети страни

 • Прилагане на програми за промотиране на земеделски и хранителни продукти на пазарите на ЕС и трети страни, финансирани по европейската схема за промоции

 • Участие на международни търговски форуми за популяризиране на традиционни за страната продукти (вина, млечни и месни продукти, биопродукти, етерични масла и др.)1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет