Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет20/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

МЛАДЕЖ И СПОРТ
ПРИОРИТЕТ 21.1. НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕФОРМА В СИСТЕМАТА НА СПОРТА

Отговорни институции: Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта
Цел 1: Разработване на проект на нов Закон за спорта

Мерки:

 • Изготвяне на сравнителен анализ на действащата нормативна рамка на Република България с добрите практики на други държави

 • Разработване на проект на Закон за спорта (въз основа на направения анализ)

 • Организиране на дискусии с всички заинтересовани лица за обсъждане на новия проект на закон за спорта


Цел 2: Разработване на подзаконови нормативни актове въз основа на новия Закон за спорта

Мерки:

 • Разработване на анализ за въздействието от предлаганите нормативни промени

 • Въвеждане и прилагане на мониторинг на спортните организации
ПРИОРИТЕТ 21.2. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНАТА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И ПРАКТИКУВАНЕТО НА СПОРТ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ ОТ ГРАЖДАНИТЕ КАТО ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Отговорни институции: Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката
Цел 3: Подобряване на взаимодействието, координацията и сътрудничеството между Министерството на младежта и спорта (ММС) и общините с цел подпомагане на дейността им за развитието на спорта за всички

Мерки:

 • Разработване на диагностичен анализ на управлението и развитието на спорта за всички (СВ) в общини в България и в някои европейски страни, включително на стратегически и правно-нормативни документи, спортни календари и др.

 • Оптимизиране на управлението и развитието на СВ в общините

 • Разработване на насоки за управление и програмиране на спорта за всички в общините, технологии и механизми за изпълнение

 • Сформиране на обществени и консултативни съвети към областните управители и кметовете на общини за развитие на СВ

 • Подпомагане на общините и местните спортни клубове при разработване и изпълнение на програми в областта на спорта


Цел 4: Изграждане и подобряване на качеството на спортната инфраструктура за практикуване на спорта за всички от гражданите

Мерки:

 • Предприемане на действия съвместно с общините в страната за изграждане, модернизация и оборудване на открити многофункционални спортни площадки и съоръжения


Цел 5: Насърчаване на учащите към двигателна активност и системно практикуване на физически упражнения и спорт като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие. Увеличаване броя на практикуващите спорт деца от детските градини, ученици, студенти, деца с увреждания и деца в риск чрез разширяване обхвата от организационни форми за занимания с физически упражнения и спорт

Мерки:

 • Създаване на условия и организация за практикуване на спорт чрез разработване на проекти на спортни организации по програми в областта на спорта за децата от детските градини, ученици и студенти, деца в риск и деца с увреждания

 • Разработване и реализиране на проекти в областта на ученическия спорт за сформиране и изява на училищни отбори чрез доброволно участие в организирани форми на спортно-състезателна дейност за развитие на индивидуалните способности и дарования, учениците, в т.ч. ученици със специални образователни потребности


Цел 6: Разработване и изпълнение на целеви програми и документи за насърчаване развитието на спорта за всички

Мерки:

 • Изпълнение на целевите програми за насърчаване практикуването на спорт от децата и младите хора

 • Разработване и изпълнение на целеви програми за:

 • Насърчаване развитието на спорта за всички с фокус към целевите групи – хора след трудоспособна (пенсионна) възраст – над 65 години, и хора с увреждания

 • Подобряване информираността на населението за ползите от укрепващата здравето физическа активност и практикуването на спорт


ПРИОРИТЕТ 21.3. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕЛЕКЦИЯ, СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕН СПОРТЕН ТАЛАНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЗЕРВ ЗА ЕЛИТНИЯ СПОРТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Отговорни институции: Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката
Цел 7: Ефективна координация и взаимодействие между спортните училища, спортните организации и висшите училища, обучаващи спортни специалисти, за осигуряване на мотивация и подкрепа за професионална и личностна реализация на младите спортисти

Мерки:

 • Изграждане на ефективна система за повишаване на квалификацията и кариерно развитие на спортно-педагогическите кадри в спортните училища

 • Прилагане на гъвкави модели на обучение, позволяващи реализиране на „двойната кариера” – образование и спорт


Цел 8: Осигуряване на ефективен учебно-тренировъчен процес в държавните спортни училища

Мерки:

 • Създаване на устойчив механизъм за взаимодействие между спортните училища и спортните организации

 • Подкрепа за изграждане на групи за селекцията на деца с изявен спортен талант и насочването им за обучение в държавните спортни училища

 • Увеличаване обхвата на учениците, включени в олимпийските звена в държавните спортни училища, и подпомагане реализирането на проекти за подобряване на ефективността на учебно-тренировъчния процес


Цел 9: Своевременно откриване на дарбите, интегриране на ресурсите – материални и професионални, за развитие на спортния талант и неговото реализиране

Мерки:

 • Реализиране на „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби”
ПРИОРИТЕТ 21.4. РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Отговорни институции: Министерството на младежта и спорта
Цел 10: Оптимизиране на условията и реда за финансиране на дейностите на спортните федерации в частта за спорта за високи постижения

Мерки:

 • Определяне на ясна процедура и ефективност за финансовото подпомагане на спортните организации

 • Разработване и изпълнение на програмите за развитие на спорта за високи постижения за олимпийски и неолимпийски спортове и за провеждане на домакинства на международни спортни прояви на територията на Република България


Цел 11: Създаване на условия и възможности за успешно представяне на спортистите от проектоолимпийския отбор на европейски и световни първенства и на олимпийски игри

Мерки:

 • Определяне на ясна процедура и ефективност за финансовото подпомагане на спортните организации при изпълнението на програмата за олимпийска подготовка

 • Прилагане на селективен подход при определяне на спортистите за проектоолимпийския отбор на Република България и олимпийския резерв


Цел 12: Оптимизиране на условията и реда за финансиране на дейностите на спортните клубове

Мерки:

 • Прецизиране на начина, методиката, критериите и показателите за финансиране на спортните клубове и изпълнение на Програма за развитие на спортните клубове
ПРИОРИТЕТ 21.5. ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА УПОТРЕБАТА НА ДОПИНГ В СПОРТА

Отговорни институции: Министерството на младежта и спорта
Цел 13: Акредитация на допинг лаборатория към антидопингов център

Мерки:

 • Получаване на акредитация по стандарта за лаборатории на българската акредитационна служба

 • Международна акредитация по стандарта за акредитирани лаборатории на WADA
ПРИОРИТЕТ 21.6. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИВЕЖДАНЕТО ИМ ВЪВ ВИД, ОТГОВАРЯЩ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪП И УСЛОВИЯ ЗА СИСТЕМНИ ЗАНИМАНИЯ СЪС СПОРТ

Отговорни институции: Министерството на младежта и спорта
Цел 14: Изграждане, реконструкция и модернизация на спортната инфраструктура

Мерки:

 • Строителство на нови спортни обекти и съоръжения (спортни зали за различни видове спорт, открити спортни площадки: фитнес центрове на открито, тенис кортове, многофункционални спортни площадки, закрити плувни басейни), осигуряващи възможност за практикуване на елитен и масов спорт

 • Привеждане на спортните обекти и съоръжения на регионално ниво във вид, отговарящ на международните стандарти

 • Осигуряване на достъп и създаване на условия за спорт до обектите на хората с увреждания

 • Подобряване на енергийната ефективност и прилагане на съвременни строителни технологии при изпълнение на ремонтните дейности


Цел 15: Модернизация, реконструкция и подобряване енергийната ефективност на материално-техническата база за осигуряване на ефективен учебно-тренировъчен процес в държавните спортни училища и в държавните и общинските училища

Мерки:

 • Разглеждане, оценяване и финансиране на проекти на държавните спортни училища

 • Извършване на контрол по изпълнението на финансираните проекти


Цел 16: Политика за управление, ползване по предназначение и упражняване на контрол по отношение на спортните обекти и обектите за социален туризъм - държавна и общинска собственост

Мерки:

 • Осъществяване на контрол по ползването по предназначение и ефективност на стопанисване на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм

 • Достигане на оптимална функционалност и сигурност при тяхната експлоатация

 • Създаване на синхронизирана подзаконова нормативна база, регламентираща ползването на спортни обекти и съоръжения

 • Информационно осигуряване от ММС за възможностите за ползване на спортна инфраструктура на територията на Република България
ПРИОРИТЕТ 21.7. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПЯЩА И НАСЪРЧАВАЩА СРЕДА ЗА СОЦИАЛНА, ПРОФЕСИОНАЛНА И ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА В СТРАНАТА

Отговорни институции: Министерството на младежта и спорта
Цел 17: Прецизиране на механизма за координация, наблюдение и отчитане на националната политика за младежта

Мерки:

 • Актуализиране на законови, подзаконови и стратегически документи в областта на младежката политика в зависимост от потребностите на младите хора в страната

 • Изготвяне и приемане на годишен доклад за младежта

 • Осигуряване на дейността на Национален консултативен съвет за младежта и нови форми за партньорство с участието на всички заинтересовани страни в областта на младежта


Цел 18: Повишаване на информираността на младите хора в страната и осигуряване на участието им в процеса на формиране, изпълнение и наблюдение на младежката политика в страната

Мерки:

 • Осигуряване на по-широко представителство на младите хора в Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта

 • Организиране на информационни кампании, форуми и обучения за младите хора в страната


Цел 19: Насърчаване на гражданската активност и социалното включване на младите хора в страната чрез изпълнение на програми за финансиране на младежки дейности

Мерки:

 • Укрепване и разширяване на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове в страната

 • Повишаване на обхванатите млади хора в проекти и услуги, финансирани по програми за младежки дейности1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет