Програма на правителството за стабилно развитие на република българия за периода 2014-2018 гжүктеу 2.28 Mb.
бет2/20
Дата14.07.2016
өлшемі2.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

1. ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ
ПРИОРИТЕТ 1.1. ЗАСИЛЕНА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС И НАТО. ЗАПАЗВАНЕ НА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ И ПОЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ АНГАЖИМЕНТИ НА СТРАНАТА НА БАЗАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ

Отговорни институции: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите
Цел 1: Превръщане на България в активен участник в процеса на вземане на решения в Европейския съюз (ЕС)

Мерки:

 • Активизиране на контактите и взаимодействието както с ЕК, ЕП, Председателя на Европейския съвет, така и с държавите членки

 • Подготовка на българските позиции с отчитане на националните интереси, в това число чрез утвърждаване на стандарт за подготовка на позиция

 • Повишаване на ефективността на координационния механизъм по въпросите на ЕС

 • Популяризиране на европейските политики и подобряване на имиджа на България чрез приемане на нова Комуникационна стратегия на България за ЕС

 • Ефективна координация и проактивни действия на институциите във връзка с участието на България с проекти по Плана за инвестиции в Европа (т. нар. План Юнкер), в т.ч. чрез търсене на възможности за регионално сътрудничество


Цел 2: Гарантиране на сигурността на съюзниците и адаптиране на Алианса към променената среда за сигурност, предвидени в Плана за действие за готовност

Мерки:

 • Участие в инициативи като „Интелигентна отбрана”, „Свързаност на силите”, „Концепция НАТО за рамкова страна”, както и изпълнение на целите за придобиване на способности

 • Подкрепа за потвърждаване политиката на „Отворени врати” на НАТО в контекста на променената среда за сигурност в Европа. Потвърждаване на последователната позицията на България по разширяването за страните кандидатки и при осигуряване на практическа подкрепа в процеса на евроатлантическа интеграция

 • Подкрепа за развитие на партньорствата и дейностите, свързани с повишаване на оперативната съвместимост и изграждането на отбранителен капацитет, включително в контекста на обстановката около източната и южната периферия на Алианса

 • Участие с финансов принос в доверителни фондове на НАТОЦел 3: Ефективно участие на Република България във формулирането на стратегическите приоритети и насоките на развитие на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

Мерки:

 • Подкрепа за осъществяването на т.н. процес „Хелзинки+40“ в ОССЕ, който цели консолидиране достиженията и утвърждаване авторитета на ОССЕ като регионална организация за сигурност и сътрудничество в Европа, както и очертаване на нови насоки за развитие на организацията в трите й измерения с цел подобряване на нейната ефективност и релевантност за справяне с новите предизвикателства и транснационални заплахи пред сигурността

 • Подкрепа за утвърждаването на ключовата роля на ОССЕ за намирането на адекватни решения за урегулиране на кризи чрез:

 • Участие в пълното и ефективно използване на инструментариума на ОССЕ за постигане на напредък в урегулирането на кризата и деескалацията на напрежението в Украйна

 • Участие в дейностите на ОССЕ за урегулиране на т.н. „замразени конфликти” (Грузия, Молдова и Нагорни Карабах)
ПРИОРИТЕТ 1.2. ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА НА ОСНОВАТА НА НОВ ЗАКОН ЗА КОНСУЛСКАТА ЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОННИ КОНСУЛСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМА ЗА РЕАГИРАНЕ В СЛУЧАИ НА БЕДСТВИЯ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Отговорни институции: Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на отбраната, Администрацията на Министерския съвет
Цел 4: Защитаване на правата и интересите на българските граждани в чужбина чрез по-ефективна консулска защита

Мерки:

 • Подготвяне на Закон за консулската защита в съответствие с българските интереси и при отчитане на утвърдените норми, резолюции и директиви на ЕС


Цел 5: Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги в системата на Министерството на външните работи (МВнР)

Мерки:

 • Разработване и внедряване в експлоатация на пакет електронни административни услуги „Приемане и обработване на заявления за български лични документи”,
  в т.ч. за лична карта и паспорт и „Проверка на удостоверени от консулските служби документи на български и чужди граждани”, във връзка с предоставянето на административни услуги по чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност


Цел 6: Внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството за гарантиране ефективността и надеждността на електронните консулски услуги, предоставяни от МВнР

Мерки:

 • Постигане на по-висока ефективност на процеса на предоставяне на
  административни и консулски услуги на гражданите и бизнеса в МВнР чрез внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008

 • Подобряване и гарантиране на качеството, ефективността и надеждността на електронните административни и консулски услуги, предлагани от МВнР, чрез внедряване на система за управление на качеството ISO20000-1:20011


Цел 7: Въвеждане на интегрирана система за електронен информационен обмен, в т.ч. на класифицирани материали

Мерки:

 • Създаване на единен (национален) кризисен център за:

 • Ръководство и координация на действията в национални рамки и международен план за реагиране в случаи на бедствия и извънредни ситуации

 • Централизиране на набирането и обработването на информация

 • Изготвяне и осъществяване на мерки по превенция на кризисни ситуации
ПРИОРИТЕТ 1.3. ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА

Отговорни институции: Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Администрацията на Министерския съвет
Цел 8: Подобряване на координацията и сътрудничеството с българските институции при кризисни ситуации

Мерки:

 • Разработване на нормативен акт за институционалното взаимодействие с компетентни държавни институции (МВнР, МВР, НРС, ДАНС, СВИ-МО, Държавна агенция за бежанците, БЧК, МФ, Национална комисия за борба с трафика на хора и др.) при оказване на съдействие/извеждане на нуждаещи се български граждани зад граница

Цел 9: Ефективно управление на миграционните процеси, включително свободното движение на работници, в съответствие с достиженията на правото на ЕС

Мерки:

 • Провеждане на информационни трудови борси и информационни дни за условията на живот и труд

 • Участие в обсъждането, разработването, обмена на информация и прилагането на Платформата на равнището на ЕС за засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд
ПРИОРИТЕТ 1.4. СТИМУЛИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ КЪМ БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА И ИСТОРИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА И АКТИВНОТО ИМ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕСИТЕ В СТРАНАТА

Отговорни институции: Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, Министерството на туризма, Министерството на културата, Държавната агенция за българите в чужбина
Цел 10: Участие в процесите на формиране на културни и образователни политики, целящи реално интегриране на българските общности в чужбина (БОЧ) и активното им отношение към процесите в страната

Мерки:

 • Изготвяне на детайлен политически документ относно работата с българските общности зад граница, включително оценка на характера на тези общности, позицията им към България и процесите, протичащи в тях

 • Формиране на културни и образователни политики, целящи реално интегриране на БОЧ

 • Разширяване на партньорството и сътрудничеството с активни организации на българските общности


Цел 11: Развитие на историческите български общности и запазване на българското им самосъзнание и етнокултурна идентичност в страните от региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ)

Мерки:

 • Защита на правата и интересите на българските общности, свързани с преподаването на майчин език, осигуряване на учебници и информираност в двустранен план и в рамките на процеса на разширяване на ЕС

 • Идентифициране на подходящи проекти в тази област в рамките на Програмата „Помощ за развитие” на МВнР. Оказване на експертно съдействие на организациите на българските общности при кандидатстване по европейски проекти

 • Поддържане и разширяване на българските лекторати в страните от ЮИЕ

 • Създаване на български културно-информационни центрове сред големите български общности в страните в ЮИЕ на базата на подписани двустранни споразумения

 • Иницииране на мерки за икономическо подпомагане на общините в пограничните райони, в които има голяма концентрация на българско население и стимулиране на българските инвестиции и предприемачество в тях. Насърчаване на сътрудничеството между общините в пограничните райони, включително чрез Програмата за трансгранично сътрудничество


Цел 12: Организиране на обучение и извънкласна дейност в българските неделни училища зад граница за съхраняване на родния език, националната идентичност, традиции и култура

Мерки:

 • Усъвършенстване на механизма на организиране, координиране и финансово подпомагане на обучението по български език и литература, история и география на България в българските неделни училища зад граница чрез промени в нормативните актове


Цел 13: Поддържане и разширяване на българските лекторати по света

Мерки:

 • Поддържане и разширяване на българските лекторати в страните от Централна и Западна Европа

 • Поддържане и разширяване на българските лекторати в държави, където има такива утвърдени традиции
ПРИОРИТЕТ 1.5. ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРСТВА НА БЪЛГАРИЯ И ДВУСТРАННИТЕ Й ОТНОШЕНИЯ С НАЙ-БЪРЗО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СВЕТОВНИ ИКОНОМИКИ

Отговорни институции: Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката, Министерството на туризма, Министерството на културата
Цел 14: Задълбочаване на диалога и динамичното сътрудничество между България и САЩ във всички области

Мерки:

 • Премахване на визовите ограничения за български граждани и присъединяване на България към Програмата за освобождаване от визи (VWP)


Цел 15: Изграждане на устойчив двустранен политически диалог с Канада

Мерки:

 • Разширяване и задълбочаване на трансатлантическото сътрудничеството на основата на споразуменията СЕТА и SPA

 • Достигане на решение за визовия въпрос за българските граждани


Цел 16: Поддържане на политически, икономически и културни отношения с Руската федерация

Мерки:

 • Подписване на Междуправителствена програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието за 2015-2017 г.


Цел 17: Поддържане на активни отношения с Китай, Индия, Япония, Република Корея, Виетнам, Австралия, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Нова Зеландия, Монголия и други страни от региона на Азиатско-тихоокеанския регион (АТР)

Мерки:

 • Оптимизиране на работата на задграничните представителства на България и на дейността на почетните консули в съответните държави в посока засилване на присъствието (в т.ч. разширяване на акредитациите на посланиците в трети страни, назначаване на нови почетни консули)

 • Провеждане на ефективна външната политика и дипломация за излизане на българските износители на пазарите на страните от АТР

 • Създаване на благоприятни условия за увеличаване на българския износ, привличане на инвестиции и насърчаване на развитието на туризма


Цел 18: Разпространение и налагане на български стоки, продукти и услуги в района на Централна Азия – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, Киргизстан и Таджикистан. Улесняване на достъпа на туристи от тези държави до българските летни и зимни курорти

Мерки:

 • Подпомагане на български търговски дружества, строителни фирми и др. за установяване и дейност на територията на Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан и Таджикистан


Цел 19: Присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Мерки:

 • Активизиране на усилията за приемането на Република България в ОИСР
ПРИОРИТЕТ 1.6. ПОЛИТИКА НА ПОДКРЕПА ЗА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ПРИ ЯСНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ТАМ. АКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС И НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

Отговорни институции: Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, Министерството на туризма, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на финансите, Държавната агенция за българите в чужбина
Цел 20: Активно участие в реализирането на политиките на ЕС и Република България в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския басейн

Мерки:

 • Участие в работата на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа SELEC и Черноморското икономическо сътрудничество в митническата област и борбата срещу престъпността


Цел 21: Участие на България в изпълнението на Стратегията на ЕС за морска сигурност в контекста на регионалната сигурност в ЮИЕ

Мерки:

 • Анализ на възможностите за България, произтичащи от Стратегията на ЕС за морска сигурност, в контекста на регионалната сигурност в Югоизточна Европа и във връзка с функционирането на Черноморския координационен център на МВР в Бургас


Цел 22: Последователна подкрепа на Република България за европейската и евроатлантическа интеграция на страните от Западните Балкани и Турция в съответствие с българския национален интерес и защита правата на българските общности там

Мерки:

 • Разработване на политически документ за средно и дългосрочните приоритети на Република България в двустранните отношения със съседните страни

 • Продължаване на преговорите за подписване на договори за добросъседство с Република Македония и с Република Сърбия

 • Активна подкрепа на страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и на започналите преговори за присъединяване към ЕС страни в европейските институции и работни органи, при съблюдаване спазването на националните интереси по отношение на критериите за присъединяване и модалностите на преговорния процес

 • Разширяване на сътрудничеството и оказване на експертно съдействие по линия на туининг и ТАЙЕКС проекти

 • Активизиране на сътрудничеството по инфраструктурни проекти


Цел 23: Политика за развитие – формулиране на проекти с културно измерение

Мерки:

 • Анализ на възможностите за реализиране на проекти с културно измерение в Програмата „Помощ за развитие в рамките на регионалното сътрудничество”

 • Подкрепа за реализирането на съвместни проекти на културни организации, обмен на ноу-хау и др. в рамките на регионалното сътрудничество
ПРИОРИТЕТ 1.7. ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЕС ПРЕЗ
2018 г.


Отговорни институции: Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси, Администрацията на Министерския съвет, всички министерства, съобразно тяхната компетентност и ангажименти във връзка с председателството
Цел 24: Ефективна подготовка на Република България за Председателството на Съвета на ЕС

Мерки:

 • Създаване на координационен механизъм по подготовката на България

 • Разработване на План за подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. с акцент – укрепване на административния капацитет

 • Обществен дебат за приоритетите на българското председателство и разработване на Програма на българското председателство

 • Разработване на 18-месечна програма и приоритети на триото Великобритания – Естония – България

 • Засилване на капацитета в дипломатическите представителства на България в трети страни и международни организации за периода на Председателството на ЕС – за изпълнение на местно председателство. Развиване на адекватни комуникационни и информационни системи в дипломатическите представителства в трети страни и международни организации и за свързаност с Европейската служба за външна дейност – техническо, административно и финансово обезпечаване (внесен доклад в МС по ACID)


Цел 25: Ефективна Комуникационна стратегия в Програмата на българското председателство на ЕС

Мерки:

 • Изготвяне на културна програма за периода на Председателството на България

 • Съвместни инициативи със страните от Тройката, координация на темите в Областта „Култура и външни отношения” в общата програма
ПРИОРИТЕТ 1.8. СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ МЕЖДУНАРОДЕН РЕД

Отговорни институции: Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика
Цел 26: Засилване на присъствието и авторитета на България в значими международни организации

Мерки:

 • Продължаване на кампанията по кандидатурата на България за непостоянен член на СС на ООН (2018-2019 г.) на изборите през есента на 2017 г.

 • Провеждане на кампанията за българска кандидатура за Генерален секретар на ООН


Цел 27: Активно участие в усилията на демократичната международна общност за противодействие на тероризма във всички негови проявления

Мерки:

 • Използване на инструментите на дипломацията – традиционна и публична за противодействие на новите заплахи


Цел 28: Утвърждаване на международния правов ред и върховенството на правото чрез участие във формирането на международните норми и стандарти по въпросите на кодификацията на международното право

Мерки:

 • Осъществяване на постоянно наблюдение на дейността на международни правораздавателни органи

 • Участие в работните групи на Съвета на ЕС „Международно публично право” (СОJUR), „Международен наказателен съд” (СОJUR/ICC), „Морско право” (COMAR) и работна група на Съвета на ЕС „Съд”

 • Участие и координиране на преговорите за делимитация на морските пространства между България и Румъния в Черно море

 • Координиране на работата на експертната работна група за формиране на българската позиция по въпроса за използване водите на река Резовска от Република Турция


Цел 29: Присъединяване на Република България към Европейската космическа агенция (ЕКА)

Мерки:

 • Предприемане на действия и активизиране на усилията за присъединяване на Република България към ЕКА
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет