Қрдсм «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шжқ рмкбет3/3
Дата24.04.2016
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3

ОМӨЖ/МӨЖ сабақтардың тақырыптық жоспары
р/с


Тақырыптарының аталуы

Кредиттің көлемі

Өткізу түрі

1.

Microsoft Power Point. Презентация құру.

2


пікірталас

2.

Диссертациялық жұмысты толтыру. Интернет әлемдік желі.

2


презентация


3.

Элетронды үкіметке кіріспе. ҚР үкіметінің е-фарматтау шарты.

2


презентация


4.

Денсаулық сақтау жүйесін біріңғай құрудың концепциясы

2


презентация


5.

Ақпаратты технологияға кіріспе – түсінік, мақсаттары, құрылымы. Нормативті – құқықтық негіз. ҚР заңы «мәлімет жөнінде»

2


презентация


6.

Қазақстан Республикасының ақпаратты қауіпсіздік концепциясы

4


пікірталас

7.

Денсаулық сақтаудағы біріңгай ақпараттық концепциясы.

4


презентация


8.

ҚР-ның е-үкіметінің түзілу шарттары. Мемлекеттік ұйымдардың е-қызметтерін көрсету ережелері. Мемлекеттік ұйымдардың е-қызметтерінің түзілуі мен дамуы.

4


шағын топтарда жұмыс істеу

9.

Диссертациялық жұмыстығң бөлімдерімен жұмыс жасау.

4


презентация


10

Слайдтарды әрлендіру. Презентацияны нәтижелі дайындау әдістері. Конструкторлар мен шаблондарды қолдану.

4


пікірталас

11

Телемедицина. Телемедицинаның жалпы сұрақтары. Телемедицинаның тарихы.

4


презентация


12

Телемедицинаның қызметі. Аймақтық телемедицинаның жүйесі.Телемедицинада қолданылатын технологиялық үлгілері.

4


шағын топтарда жұмыс істеу

13

Қазақстан Республикасы Агенттігінің 2009-2011 жылдарға апараттандыру және байланыс жөнінен стратегиялық жоспар.

4


презентация


14

«Электронды үкіметті» құру мелекеттік бағдарламасының негізгі бағыттарымен іске асыру механизмдері.

4


презентация


15

Дистанциондық оқыту. Дистанционды оқытудың моделдері.

4


презентация


16

Қазақстан Республикасының Ақпарыттың қауіпсіздігі

4


презентация


17

Ақпарттык кауыпсыздыкты камтамасыз етудегі нысандар, кауып-катерлер, куралдар жане негізгі бағыттар.

4


презентация


18

Дистанционды оқытуға арналған компьютерлік коммуникациялар. Дәрігерлерді дистанционды оқыту.

4


презентация

Барлығы:

60
Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер:  1. Есекеев К.Б., Нургалиева Г.К. Учебно-методическое пособие по обучению населения компьютерной грамотности по Программе снижения информационного неравенства в РК. Алматы, АО НЦИ, 2007.

  2. В.А. Герасевич. Компьютер для врача. 2-е издание.

  3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты. Практическое пособие для магистрантов. М.,1999.

  4. Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников И.В. Работа в сети Internet. —Харьков: Фолио, М.: ООО «Издательство «АСТ», 2000.

  5. Грошев С.В., Коцюбинский А.О., Комягин В.Б. Современный самоучитель профессиональной работы на компьютере: Практ. пособ. —М.: Триумф, 1998.

  6. Материалы курсов Microsoft серии «Партнерство в образовании». Летняя школа Microsoft. —Алматы, 2005.

  7. Медведева Е.А. Основы информационной культуры (программа курса для вузов) // Социс,1999, № 11.

  8. Нургалиева Г.К. и др. Педагогические технологии информатизации образования. —Алматы: РЦИО, 2006.

Қосымша әдебиеттер: 1. Основы работы с Microsoft Office и Internet. Руководство пользователя. Корпорация Microsoft, 2004.

 2. Осокина Н.В., Логачев В.А. Информация как ресурс социально-экономического развития // Регион: управление и информатизация. 1999.

 3. Ракитов А.И. Россия в глобальном информационном процессе и региональная информационная политика //Проблемы информатизации.—М.: 1998. Вып. 1-2.

 4. Самоучитель Windows XP. Пошаговая интерактивная обучающая система. Microsoft, 2002.

 5. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. Методическое пособие для учителя. —Алматы, 2006.

Білімді бағалау критериі және ережесі

Магистранттардың білімін және үлгерімін бағалау ҚР 5.03.006.-2006 ГОСО “Қазақстан Республикасының білім жүйесі. Жоғарғы оқу орындарында білімді және үлгерімді бақылау” 25 тамыз 2006ж. ОҚМФА-мен қабылдаған бірегейлі рейтингті әдіс бойынша құрастырылған.

Бақылаудың келесі түрлері қолданылады: ағымды, аралық және қорытынды.

Ағымды бақылау

Магистранттардың ағымдық бақылауы тәжірибелік және магистрантттың оқытушының басқаруымен жүретін сабағында кесте бойынша жүргізіледі.

Бағалау критериі:

Бақылау түрі

Баға

Бағалау критериі

Ауызша сұрастыру

Өте жақсы

Бағаға сәйкес келеді:

А (4,0; 95-100%);

А- (3,67; 90-94%)Магистрант ауызша жауап беру барысында ешқандай қателік жібермей, мүдірмей жауап береді. Оқып жатқан пән бойынша теориясы, бағдарламасы және бағыттарға тоқталып өтеді және оған критикалық баға береді, басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін атап өтеді.

Жақсы

Бағаға сәйкес келеді:

В+ (3,33; 85-89%);

В (3,0; 80-84%);

В- (2,67; 75-79%).


Егер магистрант жауап беру барысында күрделі қателік жіберсе, нақты емес анықтамалар немесе қығидалы қателіктер жіберсе, жүйелік ақпаратты оқытушының көмегімен жауап берген жағдайда қойылады.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес келеді:

С+ (2,33; 70-74%);

С (2,0; 65-69%);

С- (1,67; 60-64%);

D+ (1,0; 50-54%)Егер магистрант жауап беру барысында дұрыс мәліметтерді бермесе және қателіктер жіберсе, сонымен қатар оқытушының ұсынған әдебиеттерін ғана қолданса, материалды қиын жүйелендірген жағдайда қойылады.

Қанағаттанарсыз

Бағаға сәйкес келеді:

F (0; 0-49%)


Жауап беру барысында үлкен қателіктер жіберді, тақырып бойынша негізгі әдебиетті қолданбаған, пәннің ғылыми терминологиясын қолдана алмайды, қатаң түрде мәндік және логикалық қателікпен жауап береді.

Тесттік тапсырмаларды шешу
Бағалау түрі

Баға

Бағалау критериі

Тесттік тапсырмаларды орындау

Өте жақсы


86-100% дұрыс жауап

Жақсы


75-85% дұрыс жауап

Қанағаттанарлық


50-74% дұрыс жауап

Қанағаттанарлықсыз


50% кем дұрыс жауап

Рефератты қорғауға дайындық
Бағалау түрі

Баға

Бағалау критериі

Рефератты қорғауға дайындықӨте жақсы

Бағаға сәйкес келеді А (4,0; 95-100%);

А- (3,67; 90-94%)


Реферат ұқыпты орындалған және уақытында тапсырылған, өз бетімен жазылған 10 беттен кем емес, кемінде 5 әдебиет қолданылған. Рефераттың тақырыбы бойынша кестелер, суреттер, схемалар қолданылған. Рефератты қорғау барысында өз бетінше қорғайды. Қойылған сұрақтарға мүдірмей жауап береді.

Жақсы

Бағаға сәйкес келеді:

В+ (3,33; 85-89%);

В (3,0; 80-84%);

В- (2,67; 75-79%).


Реферат ұқыпты орындалған және уақытында тапсырылған, өз бетімен жазылған 10 беттен кем емес, кемінде 5 әдебиет қолданылған. Рефераттың тақырыбы бойынша кестелер, суреттер, схемалар қолданылған. Рефератты қорғау барысында өз бетінше қорғайды. Қойылған сұрақтарға кідіріп жауап береді.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес келеді:

С+ (2,33; 70-74%);

С (2,0; 65-69%);

С- (1,67; 60-64%);

D+ (1,0; 50-54%)Реферат ұқыпты орындалған және уақытында тапсырылған, өз бетімен жазылған 10 беттен кем емес, кемінде 5 әдебиет қолданылған. Рефератты қорғау барысында өз бетінше қорғайды. Қойылған сұрақтарға кідіріп, қателікпен жауап береді.

ҚанағаттанарсызРеферат ұқыпты орындалмаған және уақытында тапсырылған, өз бетімен жазылған 10 беттен кем емес, кемінде 5 әдебиет қолданылған. Рефератты қорғау барысында оқып береді. Қойылған сұрақтарға кідіріп, қателікпен жауап береді.

Тақырып презентациясы
Бағалау түрі

Баға

Бағалау критериі

Тақырып презентациясы


Өте жақсы
Бағаға сәйкес келеді:

А (4,0; 95-100%);

А- (3,67; 90-94%)


Презентация өз бетімен орындалған, белгіленген мерзімде, 20 слайдтан кем емес. Кемінде 5 әдебиет қолданылған. Слайдтар мазмұнды. Қорғау барысында автор терең білімін көрсетеді. Талқылау барысында қойылған сұрақтарға қателіксіз жауап береді.
Жақсы

Бағаға сәйкес келеді:

В+ (3,33; 85-89%);

В (3,0; 80-84%);

В- (2,67; 75-79%).


Презентация өз бетімен орындалған, белгіленген мерзімде, 20 слайдтан кем емес. Кемінде 5 әдебиет қолданылған. Слайдтар мазмұнды. Қорғау барысында автор терең білімін көрсетеді. Талқылау барысында қойылған сұрақтарға қателікпен жауап береді, және оны өзі жөндейді.
Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес келеді:

С+ (2,33; 70-74%);

С (2,0; 65-69%);

С- (1,67; 60-64%);

D+ (1,0; 50-54%)Презентация өз бетімен орындалған, белгіленген мерзімде, 20 слайдтан кем емес. Кемінде 5 әдебиет қолданылған. Слайдтар мазмұнды. Қорғау барысында автор терең білімін көрсетеді. Талқылау барысында қойылған сұрақтарға қателікпен жауап береді.
ҚанағаттанарсызПрезентация өз бетімен орындалған, белгіленген мерзімде, 20 слайдтан кем емес. 5-тен кем әдебиет қолданылған. Слайдтар мазмұнды. Қорғау барысында автор терең білімін көрсетеді. Талқылау барысында қойылған сұрақтарға қателікпен жауап береді, өз презентациясын толық дұрыс білмейді.

Тесттік тапсырмаларды орындау
Бағалау түрі

Баға

Бағалау критериі

Тесттік тапсырмаларды дайындау


Өте жақсы

Тесттік тапсырмалар кемінде 10 сұрақтан тұрады. Белгіленген уақытта тапсырылады. Тесттің негізі мазмұнды. Тесттік тапсырмалар мұқият өңделген, ұқыпты, нақ. Бір типті және жауаптары бірегей. Жауаптарының алгоритмі бар. Дұрыс жауптар дұрыс белгіленген.
Жақсы


Тесттік тапсырмалар кемінде 10 сұрақтан тұрады. Белгіленген уақытта тапсырылады. Тесттің негізі мазмұнды. Тесттік тапсырмалар мұқият өңделген, ұқыпты, нақ. Бір типті емес және жауаптары бірегей емес. Жауаптарының алгоритмі бар. Дұрыс жауптар дұрыс белгіленген.
Қанағаттанарлық

Тесттік тапсырмалар кемінде 10 сұрақтан тұрады. Белгіленген уақытта тапсырылады. Тесттің негізі мазмұнды. Тесттік тапсырмалар мұқият өңделген, ұқыпты, нақ. Бір типті емес және жауаптары бірегей емес. Жауаптарының алгоритмі бар. Дұрыс жауптардың барлығы дұрыс белгіленбеген.
ҚанағаттанарсызТесттік тапсырмалар кемінде 10 сұрақтан тұрады. Тесттің негізі мазмұнды емес. Тесттік тапсырмалар мұқият өңделмеген, ұқыпты, нақ емес. Бір типті емес және жауаптары бірегей емес. Жауаптарының алгоритмі жоқ. Дұрыс жауптардың 50% көбі дұрыс белгіленбеген.

Аралық бақылау

Бағалау түрі

Баға

Бағалау критериі

Тестілеу және әңгімелесу

Өте жақсы

Бағаға сәйкес келеді:

А (4,0; 95-100%);

А- (3,67; 90-94%)Магистрант жауап беру барысында ешқандай қателік жібер жоқ. Оқылып отырған пәннің бағдарламаларына сүйенеді және критикалық баға береді, басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін атап өтеді. Тест тапсырмаларының 86-100% дұрыс.

Жақсы

Бағаға сәйкес келеді:

В+ (3,33; 85-89%);

В (3,0; 80-84%);

В- (2,67; 75-79%).


Магистрант жауап беру барысында ешқандай қателік жіберді. Оқылып отырған пәннің бағдарламаларына сүйене алмады және оқытушының көмегімен жауап берді. Тест тапсырмаларының 75-85% дұрыс.

Қанағаттанарлық

Бағаға сәйкес келеді:

С+ (2,33; 70-74%);

С (2,0; 65-69%);

С- (1,67; 60-64%);

D+ (1,0; 50-54%)Магистрант жауап беру барысында ешқандай қателік жіберді. Оқылып отырған пәннің бағдарламаларына сүйене алмады және оқытушының көмегімен жауап берді. Тест тапсырмаларының 50-74% дұрыс.

Қанағаттанарсыз

Бағаға сәйкес келеді:

F ( 0; 0-49%)


Магистрант жауап беру барысында ешқандай қателік жіберді. Оқылып отырған пәннің бағдарламаларына сүйене алмады және оқытушының көмегімен жауап берді, теориялық және логикалық байланысы жоқ жауап береді Тест тапсырмаларының 50% кемі дұрыс емес.
   1. қорытынды бақылау

қорытынды бақылау екі кезеңнен тұратын емтиханнан тұрады (тестілеу және тәжірибелік дағдыларды қабылдау).

Емтиханға пәнді толық меңгерген және рейтингтен өтімді балл жинаған магистрант қана жіберіледі.

Емтиханға жіберілу рейтингісін санаудың мысалы:


ЖРБ (жіберілу рейтингісінің бағасы) = 3,33 + 3,67 + 4 = 3,67

3,33 – тәжірибелік сабақтың орташа бағасы;

3,67 – ОМӨЖ орта бағасы;

4 – МӨЖ орта бағасы.


Жіберілу рейтингісінің процент келесідей саналады:
3,67 х 60 % = 55,1 % (максимум 60%, минимум 15%) 4

3,67 – жіберілу рейтингісінің бағасы;

4 (или 40%) – қорытынды бақылау бағасы ( пән бойынша екі кезеңді емтихан).

ҚБ (қорытынды баға)

Қорытынды бғаның процентік құрамы былай саналады:
55,1% + 40% = 95,1%

Қорытынды: 1. қорытынды бағаның проценттік құрамы – 95 %

 2. балдың цифрлік эквиваленті - 4

 3. баллдың әріптік эквивалентті - А

 4. дәстүрлі жүйедегі баға - өте жақсы

Ведомоста және сынақ кітапшасында бағаның барлық 4 түріде қойылады.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет