ҚҰрманбаев с. К., Аділбеков м. Т. КӘсіпкерлік (оқулық)жүктеу 3.08 Mb.
бет18/18
Дата09.06.2016
өлшемі3.08 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

19.3.5 Телефон арқылы (байланыстың)

қатынастың мғдениетті
Қазіргі уақыттаѓы іскерлік қатынас негізінен телефонның кµмегімен с‰йенеді. Мұндай жағдайда әріпестердің арасынДағы қашықтық қысқарады және кµһптеген с±рақтардың шешімі тездетіледі.

Телефондық қатынастың алѓашқы талаптары-қысқа, теле-фон арқылы әңгіменің шектеулі түрде болуы.

Нақтылық және анықтық тек ойлауда ѓана емес оны қолда-нуда да қажет. Әңгімелесу ±зақ кідіріссіз µту қажет және артық сөзсіз сезімге берілмеуді талап етеді.

Қазіргі іскерлік етикетті телефон қоњырауына жауап беруде, мекеме немесе өзінің білімі туралы ақпарат беуді хабарласқан жерге айтуды талап етеді. Телефондық қолдана білу өнерінің ең бастысы –уақытты максималді түрде үнемдеу.

¤мірде біз “алло” деген сөзді жиі естейміз. Бірақ ол трубканы кµтерген адамның қандай ұйымнан екенін және кім екендігі жµніндегі ақпаратты бермейді, сол себептен бұл-тек уақытты алу және толық ойланбауды білдіреді.

Сондықтан шақыруларѓа барудан бас тартуы қажет немесе “алло”-тыңдан тұрмын деген сөздерді институт, бухалтере, экономист деген ақпараттармен алмастыру қажет.

Мұндай шақырымдарды алмастыру уақытты алмастырады және келесі әңгімеде іскерлік сарын береді.

Хронометражі көрсеткенде, телефонмен әңгімелесу уақытын-


да желі ақпатат алмасу мен уақыттың екі ден ‰ш бөлігін алады, ал, ‰ш бөлігі сөз арасынДағы кеңістіке (пауза) кетеді. Мұндай ара-
лықта телефон арқылы сөйлесудің көпшілігін ‰ш минутта бітіруге болады.

Басты ‰сыныс-телефон трубкасы не үшін кµтерілетінін білу қажет. Сол себептен телефонДағы әңгіменің қ±рлымы оњтайлықты қатаң талап етеді, тµмендегідей міњдетті тµрт элементті ұсынады:

Өзара таныстыру (20+5 секунд). өзін таныстыру жоғарыда айтылѓандай болса, онда сіз лимитке ие болассыз.

1.әңгімелесушіні жұмысбарысымен таңысыруѓа кіріспе (40+5 секунд). Нақтылықтан және мақсатты бағыттаудан тұратын білім 80 пайызѓа есептелініп, телефолн арқылы ғњімеде қолданылса, онда келіс сөздегі уақыт үнемінін жеңісіне ие болассыз.

Мұндай жағдайда ақпараттың техникалық ерекшелігі де ескеріледі және тµмендегідей ереже сақталуы қажет: қарапайым дауыс деңгейінде сөйлеу, нақты, аса тез сөйлемеу, фамиляны, күнді анық айту, сөйлеу барысынДағы кемшілікті телефонның қиындататының ескру, телефон трубкасына микрофонына тура айту қажет.

Егер әріптес сізді нашар естісе онда сіз әрбір сөзді қайталау арқылы уақытты жоѓалтасыз.

3.Жағдайды талқылау (100+5 секунд) бұл басты ±зақ кезең болып табылады (телефонДағы әңгіменің).

Шектеу тµмендегідей кµмектерге шегіне отырып, жеңіске жетеді: бастапқы және одан кейіњгі с±рақтардың тізбесін жақсы-лап ойластыру, қысқа жауап берушілікті , жауап беруді талап ететің с±рауларды қоя білу.

4.Қортыңды жүргізу (20+5 секуд) жоспарланѓан 20+25 секунд ішінде әңгіме барысын шешу үшін өзін –өзі бақылауѓа қатаң жағдай қажет немесе қатаң түрде өзін-өзі бақылау қажет.

Осындай өнерге жету үшін магнитофон баспасына өзініздің қарапайым телефон арқылы әңгімеңізді жазып алуыњыз қажет, солд үшін 30-40 пайыз уақытты артық бос сөзге жіберетіңізге кµіњіз жетеді.

Телефон арқылы әңгімелесу қысқа және ақпаратты түрде болса, онда белгілі бір мақсатқа жету жолынДағы негізгі көш болып табылады.
6. Американдық және жапондық кәсіпкерлігінің психология ерекшіліктері.
АҚШ-та Кәсіпкерліктің дамуының бастапқы кезендері, ерекше қаталдыѓымен кез-келген мүмкіндікпен мақсатқа жету тұрғы-
сында ерекшеленеді.

¤ткен 100 жылдықтың соњында АҚШ-та және басқа ірі елдердің корпорацялары кәсіпорындарды басқаруды мғдениеттің түрлеріне кµшті.

Кәсіп орында ерекше көз қарас немесе ерекше назар аудару адамдар қатынастарына бағытталады.

Жетекшілер күнделікті түрде, әрбір адамның жеке тұлға екендігіне басты назар аударады.

АҚШ-таѓы Кәсіпкерліктің жоѓарѓы түрдегі тартымды-
лыѓымен байланысты, іскер ақша жасай алатың “адамды ” құрметтеу, сыйлаумен де тығыз қарым қатынаста.

Америка тұрғының арманы ақша табу немесе тғуелсіздікпен өзінің жеке жағдайын т‰зеуге тырысу.

Кәсіпкерлік іскерлік шартында жоғары бағаланатындар-бірлесіп істей білушілік, адамды бағалаушылық, өзінің творчест-
волық бейімділігін ж‰зегіе асыруѓа тырысу.

Ең маңызды роль жоғары µнегелі қаѓидаттармен аталады.

Дамыѓан елдер үшін іскерлік қатынасты алдауѓа жауапкесіз-дікке, ауырлыққа бағыттайды.

АҚЩШ-таѓы кәсіпкерлер тµмендегідей іскерлік сапасымен ерекшеленеді: тура мерзімдерді және міњдеттемені сақтау, әріптестер сенімін ақтау, өнімнің конкуреттік қабілетің жақсы білу, жоғары түрдегі кәсіпқойлықты бағалау.

Жапония мен бәсекелестік немесе Азия елдерімен бәсекелес-
тік, Американдықтар үшін болашаққа қадам басудың негізі болып табылады.

Жапонияда “экономикалық керемет” д‰ние ж‰зілік соѓысқан соњ пайда болды.Б±ѓан себепкер Жапонияда µткен өндірісті басқару жүйесіндегі қайта қ±ру, ±лттық дғстүрлерді өндіріс мғде-


ниетті мен ‰штастыру маңызды орын алды.

Жапонияда шетел тғжірибесі кеңінен қолданылады және бірнеше кезекте АҚШ тғжірибесі алынады. Бірақ Жапондық жүйе негізінде ±лттық дғстүр жатыр. Бұл Жапондық мінез-қ±лқына, іс-әрекетіне еклеулі әсер тигізеді.

Жапондық жүйенің Американдық жүйеден басты айырмашы-
лыѓы негізгі қаѓида да жатыр: ¤мірлік жолдамалықтан және коллективті түрде шешім қабылдаудан тұрады.

Мұндай жағдай Американдық модельдерге жоқ.

Жапон фирмаларынДағы жұмысшылар үнемі біліктіліктерін аттырады және олар бизнес мектептеріндегі белсенді оқушылар. өндірісті білу жоғары бағаланады, сол себептен фирмаларда әрбір жетекші өзі жұмысістемеген өндіріс бөліктерінде кем дегенде бір ж±мадан еңбектенуі керек.

Жапонияда басты назар бос уақытта эстетикалық талѓамның дамуына ж±мсалады, соның ішінде өнермен айналсу, гуманитар-


лық ғылымды оқу, Жапондықтар сапалы және өндірісті жұмысқа бейімделіп отыруды ұсынады.

Кәсіпкерліктің шетел тғжірибесі бойынша µнегілі және мғдениет жаѓынын өсу түрін Қазақстандық кәсіпкерлерге үлгі ретінде алу д±рыс болар еді.


Студенттердің өзін-өзі тексеру с±рақтары:

1.Кәсіпкерлік этиканың мәні және маңыздылыѓы неде?

2.Кәсіпкерлік этиканың қандай қасиеттерін білесіздер?

3.Кәсіпкерге қандай адамгершілік талаптар қойылады?

4. Кәсіпкердің негізгі ерекшеліктері қандай?

5. Кәсіпкердің қабылдай алу қасиеттерін тізіп көрсет?

6. Мәселелерді шешудің шыѓармашылық стадияларын сипатаңыздар?

7. Кәсіпкердің экономикалық тұрғыдан ойлау қабілеті неден тұрады?

8. Адамның жеке қасиеті. Іскерлік қарым қатынасқа қалай әсер етеді?

9. Темперамент тұрпатың сипатаңыз?

10. Іскерлік сөйлесу мен әңгімелесудің мәні неден тұрады?

11. Жүріп тұру тәртібінің этикалық нормасын сипаттама беріп және тізіп көрсетіңіз?

12. Іскерлік сөйлесу мен әңгімелесудің мәні неден тұрады?

13. Іскерлік корреспонденцияѓа қандай талаптар қойылады?

14. Қызметтік хат алмасудың ерекшіліктері неде?

15. Телефонмен байланысу мғдениетінің элементтері мен талаптары қандай?16. Кәсіпкерліктің американдық психологиясының қандай артықшылықтарын білесіздер?

17. Кәсіпкерліктің жапондық психологиясының қандай артықшылықтарын білесіздер?
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет