Rонуни xум{урии тоxикистонжүктеу 0.53 Mb.
бет2/4
Дата27.06.2016
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4

Тайёрии њарбї дар муассисањои таълимии тањсилоти миёнаи умумї, сарфи назар аз шакли ташкилию њуќуќї, бо хонандагони љинси мард дар давоми ду соли охири тањсил ва як маротиба гузаронидани љамъомади таълимии њарбї аз рўи барномаи таълимие, ки Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон тасдиќ менамояд, ба роњ монда мешавад. (Ќ ЉТ аз 5.08.09с, №545).
Моддаи 18. Та[силоти ибтидоии касбb

Та[силоти ибтидоии касбb ба ша[рвандон мувофиrи майлу хо[иш ва rобилияташон дар заминаи та[силоти умумии асосb ва миёнаи умумb тавассути литсей[ои касбb, омeзишго[[ои касбb, омeзишго[[ои махсуси касбb, комбинат[ои таълимb, марказ[о ё дигар муассиса[ои таълимии ба ин[о баробар дода мешавад.

Ша[рвандоне, ки та[силоти умумии асосb надоранд, ба курс[ои таълимb барои гирифтани касб rабул карда мешаванд.

Та[силоти ибтидоии касбb аз рeи ихтисос[ои ало[ида имкон дорад дар заминаи та[силоти миёнаи умумb амалb гардонда шавад.

Та[силоти ибтидоии касбиро инчунин дар мактаб[ои таълимии назди ширкату xамъият[ои хоxагидорb, кооператив[ои исте[солb, корхона[ои во[ид, ташкилот[ои uайритиxоратии давлатb ва uайридавлатb, аз xумла хусусb, гирифтан мумкин аст.

Та[сили ша[рвандон дар муассиса[ои та[силоти ибтидоии касбии давлатb мувофиrи фармоиши давлатb ба таври ройгон сурат мегирад. Шахсоне, ки дар муассиса[ои мазкур илова ба фармоиши давлатb та[сил мекунанд, дар асоси шартнома пулакb таълим мегиранд.

Дар муассиса[ои та[силоти ибтидоии касбb ша[рвандон метавонанд барнома[ои таълими миёнаи умумиро низ омeзанд.
Моддаи 19. Та[силоти миёнаи касбb

Ша[рвандон метавонанд дар муассиса[ои та[силоти миёнаи касбb (техникум[о, омeзишго[[о, коллеx[о ва дигар муассиса[ои таълимии ба ин[о баробар) дар заминаи та[силоти умумии асосb ва миёнаи умумb, ибтидоии касбb ихтисос гиранд. Хатмкардагони чунин муассиса[ои таълимb та[силоти миёнаи касбb мегиранд.

Ша[рвандоне, ки та[силоти умумии асосb доранд, баробари та[силоти миёнаи касбb метавонанд та[силоти миёнаи умумb низ гиранд.

Мe[лати та[сил дар муассиса[ои та[силоти миёнаи касбb барои шахсони дорои та[силоти умумии асосb то 4 сол ва барои шахсони дорои та[силоти миёнаи умумb то 2 сол муrаррар карда мешавад. (ЌЉТ аз 25.03.2011с, №709)

Та[сили ша[рвандон дар муассиса[ои та[силоти миёнаи касбии давлатb мувофиrи фармоиши давлатb дар асоси озмун ба таври ройгон сурат мегирад. Шахсоне, ки дар муассиса[ои мазкур илова ба фармоиши давлатb та[сил мекунанд, дар асоси шартнома пулакb таълим мегиранд.

Ша[рвандоне, ки та[силоти миёнаи касбb доранд, имконияти идомаи та[силро дар муассиса[ои олии касбb мувофиrи ихтисос пайдо менамоянд. Мe[лати та[сили чунин ша[рвандонро дар муассисаи олии касбb маrомоти идораи муассисаи мазкур дар мувофиrа бо маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маориф муайян менамояд.


Моддаи 20. Та[силоти олии касбb

Та[силоти олии касбb дар Xум[урии Тоxикистон дар заминаи та[силоти миёнаи умумb, ибтидоии касбb, миёнаи касбb ва коллеx[ои мактаб[ои олии касбb дар муассиса[ои та[силоти олии касбии давлатb ва uайридавлатb, аз xумла хусусb, амалb гардонда мешавад.

Та[сили ша[рвандон дар муассиса[ои та[силоти олии касбии давлатb мувофиrи фармоиши давлатb дар асоси озмун ба таври ройгон сурат мегирад. Шахсоне, ки дар муассиса[ои мазкур илова ба фармоиши давлатb та[сил мекунанд, дар асоси озмун ва шартнома пулакb таълим мегиранд.

Ша[рвандон [уrуr доранд дар муассиса[ои та[силоти олии касбии давлатb дар асоси шартнома пулакb та[силоти дуюми олb гиранд.

Та[силоти олии касбb тавассути донишго[[о, академия[о, донишкада[о ва дигар муассиса[ои олии касбии ба ин[о баробар гирифта мешавад.

Дар Љумњурии Тољикистон донишгоњњо дар баробари филиалњо метавонанд воњидњои дигари сохторї-донишкадањо ва академияњои таълимї дошта бошанд. (ЌЉТ аз 18.06.08с, №407).

Муассиса[ои олии касбb дар Xум[урии Тоxикистон дар шакли комплекс[ои таълимию илмb ё таълимии илмию исте[солb вуxуд дошта метавонанд.

Дар муассиса[ои та[силоти олии касбии давлатb бо маrсади аз [исоби донишxeён тайёр намудани афсарони э[тиётии Rувва[ои Мусалла[и Xум[урии Тоxикистон кафедра[ои [арбb ташкил кардан мумкин аст. Кафедра[ои [арбb ба сохтори муассиса[ои та[силоти олии касбии давлатb дохил мебошанд.

Ташкил ва ба ро[ мондани таълим дар кафедра[ои [арбии муассиса[ои та[силоти олии касбии давлатb мувофиrи низомномаи махсус, ки {укумати Xум[урии Тоxикистон тасдиr мекунад, муайян мегардад.


Моддаи 21. Та[силоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимb

Та[силоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимb ба ша[рвандон имконият меди[ад, ки дараxаи та[силоти худро дар заминаи та[силоти олии касбb инкишоф ди[анд. (Ќ ЉТ аз 19.05.09с, №529).

Барои тайёр кардани кадр[ои илмb ва илмию омeзгорb муассиса[ои та[силоти олии касбb ва муассиса[ои илмие, ки дорои манбаи илмb, заминаи лозимии моддию техникb мебошанд ва аз аккредитатсияи давлатb гузаштаанд, метавонанд магистратура, аспирантура (ординатура), докторантура ва вазифаи ходимони илмиро xорb намоянд.

Тавассути сохтор[ои мазкур та[силоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро дарёфт кардан мумкин аст. (Ќ ЉТ аз 19.05.09с, №529).

Фаъолияти илмb дар сохтор[ои мазкури муассиса[ои та[силоти олии касбb тибrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба ро[ монда мешавад.


Моддаи 22. Та[силоти иловагb

Та[силоти иловагиро шахс [ангоми та[сил дар муассиса[ои таълимb, баъд аз хатми муассиса ва ё баъди гирифтани диплом ба таври ройгон ё пулакb со[иб шуда метавонад.

Та[силоти иловагb дар мактаб[ои та[силоти умумb ва касбии муrаррарb берун аз барнома[ои асосии таълимb ё дар муассиса[ои та[силоти иловагb амалb мегардад.

Ба муассиса[ои та[силоти иловагb тааллуr доранд:

академия[ои хурди илмb, rаср[о, стансия[о, клуб[о ва марказ[ои эxодии кeдакону наврасон;

мактаб[ои варзишии кeдакону наврасон;

мактаб[ои [унарb, бадеb, мусиrb ва рассомb;

курс[ои дeзандагb, наrrошb, ронандагb;

муассиса[ои солимгардонb ва дигар муассиса[о.

Та[силоти иловагb ба принсип[ои интихоби ихтиёрии навъи муассиса[ои иловагb ва та[силот, майлу хо[иши хонандагон, донишxeён асос ёфта, бе ма[дудият барои тамоми ша[рвандон пешни[од мегардад.

Та[силоти иловагb, такмили ихтисос ва бозомeзии кормандони со[аи маориф дар муассиса[ои та[силоти иловагии давлатb ройгон аст.

Та[силоти иловагb, ки хонандагон, донишxeёни муассиса[ои та[силоти касбb дар курс[ои кeто[муддат мегиранд, тибrи шартнома пулакb ташкил карда мешавад.

Мазмун ва шакли фаъолияти муассиса[ои та[силоти иловагb дар асоси Оинномаи муассиса[ои та[силоти иловагb муайян карда мешавад. (ЌЉТ аз 25.03.2011с, №709)
Моддаи 23. Та[силоти махсус

Та[силоти махсус [амчун rисми таркибии системаи та[силоти Xум[урии Тоxикистон тарбия, та[сил ва офияти (реабилитатсияи) тиббию иxтимоии кeдакону наврасонеро, ки ба табобати тeлонb э[тиёx доранд ва гирифтори иллати xисмонb, рe[b мебошанд ва ё рафтори он[о барои xамъият хавфнок [исобида мешавад, таъмин менамояд.

Барои кeдакон ва наврасоне, ки ба табобати тeлонb э[тиёx доранд, мактаб[ои таълими умумии солимгардонии санаторb, мактаб-интернат[ои санаторb, хона[ои санатории бачагона ташкил карда мешавад.

Барои кeдакон ва наврасони гирифтори иллати xисмонb, рe[b, ки дар мактаб[ои таълими умумии муrаррарb имкони та[сил надоранд, мактаб[ои махсуси таълими умумb, мактаб-интернат[о ва синф[ои махсус таъсис дода мешаванд. Мактаб[ои мазкур таълиму тарбия, табобат ва офияти (реабилитатсияи) тиббию иxтимоии [амин гуна кeдакону наврасонро таъмин намуда, он[оро ба ме[нати муфиди xамъиятb омода месозанд.

Ташхиси кeдакон ва наврасони гирифтори иллати xисмонb, рe[иро дар [узури падару модари (шахсоне, ки он[оро иваз мекунанд) он[о комиссия[ои тиббию омeзгорb, ки бо rарори маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb таъсис дода мешаванд, мегузаронанд.

Барои наврасони аз 10 – сола боло, ки ахлоrу рафтори он[о барои xамъият хавфнок буда, ба шароити ало[идаи таълиму тарбия мe[тоxанд ва муносибати махсуси омeзгориро талаб мекунанд, муассиса[ои мухталифи махсуси таълиму тарбия, ки офияти (реабилитатсияи) тиббию иxтимоии он[оро таъмин мекунанд, таъсис дода мешавад. Ба муассиса[ои мазкур наврасон бо rарори маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb ва ё бо rарори суд равон карда мешаванд.

Та[силоти махсус дар асоси наrша, барнома ва технологияи муосири таълим, ки вобаста ба намуд ва дараxаи тамоюли иллати xисмонb, рe[ии кeдакону наврасон та[ия мегарданд, xараён мегирад.

Мe[лати таълими махсуси умумии [атмиро маrомоти давлатии идораи маориф вобаста ба намуд ва дараxаи тамоюли иллати xисмонb, рe[ии кeдакону наврасон муайян мекунанд.

Та[силоти касбии хатмкардагони муассиса[ои та[силоти махсус дар асоси фе[ристи самт ва ихтисос[ои та[силоти касбb, ки ба [амин гурe[и хатмкардагон мувофиr мебошанд, дар мактаб[ои махсус ё дар мактаб[ои муrаррарии системаи та[силоти ибтидоии касбb ва миёнаи касбb ташкил карда мешавад.

Тарбия ва та[сили кeдакону наврасон дар муассиса[ои та[силоти махсус ройгон аст.


Моддаи 24. {уxxат[о дар бораи та[силот

Муассисањои таълимие, ки (ба истиснои муассисањои томактабї) мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз аккредитатсияи давлатї гузаштаанд, ба хатмкунандагоне, ки аз аттестатсияи нињої мегузаранд, њуљљати намунаи давлатї дар бораи тањсилот медињанд. (ЌЉТ аз 19.05.09с, №529).

Муассиса[ои таълимии Xум[урии Тоxикистон ба ша[рвандон намуд[ои зерини [уxxат[оро меди[анд:

ша[одатнома дар бораи та[силоти умумии асосb - барои хатмкунандагони мактаб[ои умумии асосb (синфи 10); (аз 1 сентябри 2011 мавриди амал ќарор дода шавад). (Ќ ЉТ аз 21.07.10с, №634).

ша[одатнома дар бораи та[силоти миёнаи умумb – барои хатмкунандагони мактаб[ои миёнаи умумb (синф[ои 12 ( 13); (аз 1.09.2016 мавриди амал ќарор дода шавад). (Ќ ЉТ аз 21.07.10с, №634).

ша[одатнома дар бораи касб (дараxа, синф, гурe[) ба шахсоне, ки аз рeи муrаррароти пешбинишуда касб омeхтаанд;

диплом дар бораи та[силоти ибтидоии касбb – барои хатмкунандагони мактаб[ои та[силоти ибтидоии касбb;

диплом дар бораи та[силоти миёнаи касбb – барои хатмкунандагони мактаб[ои та[силоти миёнаи касбb;

диплом дар бораи та[силоти олии касбb (бакалавр, мутахассис, магистр).

Аз рeи натиxаи [имояи кор[ои тахассусb (рисолаи илмb, маxмeи кор[ои илмb) бо тартиби муrарраршуда дипломи номзади илм ё дипломи доктори илм дода мешавад.

Аз рeи натиxаи фаъолияти илмию педагогb дар муассиса[ои та[силоти олии касбb бо тартиби муrарраршуда ша[одатномаи профессори кафедра ё профессор аз рeи ихтисос, дотсенти кафедра ё дотсент аз рeи ихтисос ва ша[одатномаи ходими калони илмb дода мешавад.

Ба шахсоне, ки ин ё он зинаи та[силотро (ба истиснои та[силоти умумии асосb) пурра ба охир нарасонидаанд, гуво[нома (справка) ва ба шахсоне, ки та[силоти иловагb мегиранд, сертификат дода мешавад.

Хонандагони [ама навъи муассиса[ои та[силоти умумb, ки синфи 10 – ро бо ба[ои 5 (аъло) хатм кардаанд ва [ангоми та[сил дар синф[ои 11, 12 (13) бо ба[ои аъло та[сил намуда, имти[оноти хатмкуниро бо ба[ои аъло супорида ва дорои рафтори намунавианд, бо медали тилло мукофотонида, ба он[о ша[одатномаи намунаи махсус дода мешавад. (аз 1 сентябри соли 2011 мавриди амал ќарор дода шавад), (аз 1 сентябри соли 2016 мавриди амал ќарор дода шавад). (Ќ ЉТ аз 21.07.10с, №634).

Ба хатмкунандагони [ама навъи муассиса[ои та[силоти умумb, ки синфи 10 – ро бо ба[ои 5 (аъло) хатм кардаанд ва [ангоми та[сил дар синф[ои 11, 12 (13) бо ба[ои аъло хонда, дорои рафтори намунавианд, лекин на бештар аз ду фан ба[ои солонаи 4 (хуб) дошта, аммо аз фан[ои дигар ба[ои xамъбастии 5 (аъло) доранд ва имти[он[ои хатми синфи 12 (13) – ро бо ба[ои 5 (аъло) супоридаанд, бо медали нуrра мукофотонида, ба он[о ша[одатномаи намунаи махсус дода мешавад. (аз 1 сентябри соли 2011 мавриди амал ќарор дода шавад), (аз 1 сентябри соли 2016 мавриди амал ќарор дода шавад). (Ќ ЉТ аз 21.07.10с, №634).

Ба хонандагоне, ки муассиса[ои та[силоти умумии асосb (синф[ои 1 – 10) –ро бо ба[ои аъло хатм мекунанд, ша[одатномаи аъло дода мешавад. (аз 1 сентябри соли 2011 мавриди амал ќарор дода шавад). (Ќ ЉТ аз 21.07.10с, №634).

Ба ша[рвандоне, ки муассиса[ои миёнаи касбb ва олии касбиро бо ба[ои аъло хатм мекунанд, дипломи аъло дода мешавад.

Тартиби пешни[оди ша[одатномаи аъло ва дипломи аъло, бо медали тилло, нуrра мукофотонидани хонандагон, инчунин имтиёз[ои ба [уxxат[ои мазкур вобастаро маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маориф дар асоси Низомномаи тасдиrнамудаи {укумати Xум[урии Тоxикистон муrаррар менамояд.

Ба хатмкардагони муассиса[ои олии касбb дар баробари диплом нишони сарисинагии намунаи муrарраршуда супурда мешавад.

[уxxати намунаи давлатb дар бораи дараxаи та[силот, ки бо мe[ри муассисаи таълимии дахлдор тасдиr шудааст, яке аз шарт[ои асосии давом додани та[сил дар зина[ои минбаъдаи та[силот ба [исоб меравад.

Ша[рвандони Xум[урии Тоxикистон мутобиrи тахассуси дар [уxxат[ои намунаи давлатb оид ба та[силоти ибтидоии касбb, миёнаи касбb ва олии касбb нишондодашуда, инчунин дараxаи илмии дар [уxxат[ои намунаи давлатb оид ба та[силоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимb нишондодашуда [уrуr доранд ба фаъолияти касбb, аз xумла дар вазифа[ое, ки барои он[о талаботи тахассусb ба дараxаи та[силот муrаррар гардидааст, машuул шаванд. (Ќ ЉТ аз 19.05.09с, №529).

Муассиса[ои таълимии uайридавлатии аз аккредитатсияи давлатb гузашта, аз xумла хусусb, ба хатмкунандагони худ дар бораи хатм кардани ин муассиса намуд[ои [уxxат[оеро месупоранд, ки дар [амин модда номбар шудаанд ва он[о баробари [уxxат[ои намунаи давлатb эътибор доранд.

Муассиса[ои uайридавлатb то замони аз аккредитатсияи давлатb гузаштан [уxxат дар бораи та[силотро бо мe[р тасдиr мекунанд ва ин [уxxат барои идомаи та[сил ё барои бо кор таъмин шудан дар со[а[ои uайридавлатb, аз xумла хусусии муносибат[ои xамъиятb баробари [уxxат[ои намуна[ои давлатb эътибор дорад.

Дар Xум[урии Тоxикистон [уxxат[ои дараxаи та[силоти дигар давлат[о ба шарте эътироф мегарданд, ки агар он[о бо Xум[урии Тоxикистон шартномаи дахлдор дошта бошанд.

Њуxxат[ои дараxаи та[силоти давлат[оеро, ки бо Xум[урии Тоxикистон дар бораи баробарэътирофии [уxxат[ои та[силот шартнома надоранд, комиссияи нострификатсионии маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маориф санxида, баробарарзишии (эквивалентнокии) он[оро муайян менамояд.
Моддаи 25. Бо кор таъмин кардани хатмкардагони муассиса[ои та[силоти касбb

Хатмкардагони шeъба[ои рeзонаи муассиса[ои та[силоти касбb мутобиrи санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон бо кор таъмин карда мешаванд.

Ша[рвандоне, ки муассиса[ои таълимии давлатиро хатм кардаанд, мувофиrи ро[хати маrомоти дахлдор ва шартномаи тарафайн на камтар аз се сол аз рeи ихтисос бояд кор кунанд.
Моддаи 26. Ташкили раванди таълиму тарбия

Муассиса[ои таълимb раванди таълиму тарбияро мустаrилона ташкил карда, онро ба воситаи наrшаи таълим, xадвали солонаи та[сил ва xадвали дарс[о, ки мутобиrи наrшаи намунавии таълимии аз тарафи маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маориф тартибдодашуда тасдиr карда мешаванд, танзим менамоянд.

Маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маориф, маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb, маrомоти худидоракунии ма[аллb, маrомоти ма[аллии идораи маориф наметавонанд наrшаи таълим ва xадвали дарс[оро, ки муассисаи таълимb тасдиr кардааст, таuйир ди[анд.

Дар муассисаи таълимb интизом дар асоси э[тироми шаъну эътибори хонандагон, тарбиягирандагон, донишxeён, омeзгорон ба ро[ монда мешавад. Истифодаи усул[ои зeроварии xисмонию рe[b нисбати он[о норавост.

Дар муассиса[ои таълимb, сарфи назар аз шакли ташкилию [уrуrb ва моликият, аз иxрои вазифаи асосb дур сохтани кормандони со[аи омeзгорb, xалби хонандагон, тарбиягирандагон, донишxeён, аспирант[о ба кор[ои кишоварзb ва дигар кор[ои ба таълиму тарбия вобаста набуда, манъ аст.

Дар њамаи намудњои муассисањои таълимї, сарфи назар аз шакли ташкилию њуќуќї ( ба истиснои муассисањои тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї) овардан ва истифода бурдани телефонии мобилї манъ аст. Дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї аз љониби донишљў, докторант, аспирант, унвонљў ва омўзгор истифода бурдани теленфонњои мобилї дар раванди таълим манъ аст. (ЌЉТ аз 26.03.09, №488)

Падару модари (шахсоне, ки он[оро иваз мекунанд) хонандагон, тарбиягирандагон метавонанд бо рафти таълиму тарбия, инчунин бо ба[ои хониши фарзандон шинос шаванд.

Дар системаи маориф имкон дорад хадамоти давлатии психологb, тиббию омeзгорb амал кунад.
БОБИ 3.

Идоракунии системаи маориф
Моддаи 27. Маrомоти идоракунии системаи маориф

Идоракунии системаи маорифи Xум[урии Тоxикистон хусусияти давлатию xамъиятb дошта, мутобиrи Конститутсияи (Сарrонуни) Xум[урии Тоxикистон, Rонуни мазкур ва дигар санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон ва Оинномаи муассиса[ои таълимb амалb гардонда мешавад.

Маrомоти идоракунии системаи маориф дар Xум[урии Тоxикистон аз ин[о иборат аст:

{укумати Xум[урии Тоxикистон;

маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маориф;

вазорату идора[ои Xум[урии Тоxикистон, ки муассиса[ои таълимию тарбиявb доранд;

маrомоти иxроияи ма[аллии [окимияти давлатb ва маrомоти худидоракунии ма[аллb;

маrомоти ма[аллии идораи маориф.

Идоракунии муассиса[ои таълимии uайридавлатиро муассис (муассисон) ё бо супориши e Шeрои сарпарастон тибrи Низомномаи намунавии тасдиrкардаи {укумати Xум[урии Тоxикистон Оинномаи муассиса амалb менамояд. (ЌЉТ аз 25.03.2011с, №709)
Моддаи 28. Сало[ияти {укумати Xум[урии Тоxикистон дар со[аи маориф

{укумати Xум[урии Тоxикистон:

ро[барии самараноки со[аи маорифро таъмин мекунад;

бо пешни[оди вазорату идора[о оид ба таъсис, азнавташкилди[b ва бар[амди[ии муассиса[ои та[силоти умумb, миёнаи касбb ва олии касбии дорои маrоми xум[уриявb, муассиса[ои махсуси таълиму тарбия, Академияи та[силоти Тоxикистон ва сохтор[ои он rарор rабул мекунад; (ЌЉТ аз 25.03.2011с, №709)

барнома[ои давлатb, байнидавлатb ва байналмилалии инкишофи со[аи маорифро та[ия, баррасb ва тасдиr намуда, татбиrи ин барнома[оро аз xи[ати моддию техникb ва молиявb таъмин менамояд;

тартиби гузаронидани аттестатсия, аккредитатсияи давлатии муассиса[ои таълимb, тартиби аттестатсияи кормандони со[аи омeзгорb ва илмии муассиса[ои таълимиро муайян мекунад;

фе[ристи касбу ихтисос[оеро, ки бо тарзи экстернат гирифтани он[о манъ аст, тасдиr менамояд;

тартиби таъсис, азнавташкилди[b ва бар[амди[ии дигар муассиса[ои таълимии давлатиро муrаррар менамояд;

фе[ристи самт ва ихтисос[ои та[силоти касбиро муайян мекунад;

меъёри маблаuгузории системаи маориф, тартиби маблаuгузории буxетии муассиса[ои таълимии давлатb ва uайридавлатиро муайян мекунад;

ректорони муассиса[ои та[силоти олии касбии давлатиро бо пешни[оди вазорату идора[ои дахлдор ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;

низомномаи намунавии муассиса[ои таълимии давлатb ва uайридавлатb, аз xумла хусусиро тасдиr мекунад;

[уxxат[ои намунаи давлатиро дар бораи та[силот муайян намуда, Низомномаи пешни[оди ша[одатномаи аъло ва дипломи аъло, бо медали тилло, нуrра мукофотонидани хатмкунандагони муассиса[ои таълимb, имтиёз[ои ба [уxxат[ои мазкур вобастаро тасдиr мекунад;

андозаи [адди аrали меъёри (ставкаи) музди кор ва маоши вазифавии омeзгорони муассиса[ои таълимb, меъёр ва тартиби пешни[оди имтиёз[о ва стипендияро барои кормандони илмию омeзгорb, хонандагон, донишxeён, аспирант[о, докторант[о ва му[аrrиrони ба вазифаи ходимони илмb гузаронидашуда, андозаи маблаu[ои таълими иловагиро муайян менамояд;

системаи ягонаи маълумоти омории со[аи маорифро ташкил меди[ад.
Моддаи 29. Сало[ияти маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маорифи Xум[урии Тоxикистон

Маrомоти xум[уриявии давлатии идораи маорифи Xум[урии Тоxикистон:

сиёсати давлатиро дар со[аи маориф амалb мегардонад;

раванди таълимро дар асоси стандарт[ои давлатии та[силот дар муассиса[ои таълимии Xум[урии Тоxикистон, сарфи назар аз шакли ташкилию [уrуrb ва моликият, назорат мекунад;

дар бораи [амкорb дар со[аи маориф мутобиrи тартиби муrарраршуда шартнома ва дигар санад[оро ба имзо мерасонад;

низомнома[ои намунавии муассиса[ои таълимиро та[ия намуда, барои тасдиr ба {укумати Xум[урии Тоxикистон пешни[од мекунад;

дар асоси низомнома[ои намунавии муассиса[ои таълимb низомнома[оеро, ки фаъолияти муассиса[ои мазкурро танзим менамоянд, та[ия ва тасдиr мекунад;

оид ба таъсис, азнавташкилди[b ва бар[амди[ии муассиса[ои та[силоти умумb, миёнаи касбb ва олии касбии дорои маrоми xум[уриявb, муассиса[ои махсуси таълиму тарбияи сохтори Вазорат, Академияи та[силоти Тоxикистонва сохтор[ои он ба {укумати Xум[урии Тоxикистон таклиф пешни[од менамояд;барои фаъолияти таълимb иxозатнома (литсензия) меди[ад; (ЌЉТ аз 28.12.05с, №143).

стандарт[ои давлатии та[силотро та[ия ва барои тасдиr ба {укумати Xум[урии Тоxикистон пешни[од менамояд;

наrша[о ва барнома[ои таълимии намунавиро барои муассиса[ои таълимии Xум[урии Тоxикистон дар асоси стандарт[ои давлатии та[силот та[ия ва тасдиr карда, риояи он[оро аз тарафи муассиса[ои таълимb, сарфи назар аз шакли ташкилию [уrуrb ва моликият, мансубияти со[авb, назорат менамояд;

та[ия, тасдиr ва нашри китоб[ои дарсb, васоити таълимb ва маводи таълимию методиро ташкил мекунад;

масъала[ои таъмин ва xобаxогузории кадр[оро баррасb ва [ал намуда, мазмун ва тартиби такмили ихтисоси кормандони со[аи омeзгориро муайян мекунад ва он[оро аз аттестатсия мегузаронад;

дар [амо[ангb бо вазорату идора[ои марбутаи Xум[урии Тоxикистон санад[ои меъёрии [уrуrиро доир ба таъминоти моддию молиявии муассиса[ои таълимb, меъёри (ставкаи) музди кор ва маоши вазифавии кормандони он[о та[ия намуда, ба маrомоти болоb барои тасдиr пешни[од менамояд;

бо маrсади муrаррар намудани мазмун, дараxа ва сифати тайёр кардани мутахассисон тибrи талаботи стандарти давлатии та[силот дар [ар 5 сол дар асоси Низомномаи муrарраршуда аттестатсияи давлатии муассиса[ои таълимиро ташкил менамояд;

тибrи натиxаи аттестатсияи давлатb бо маrсади муrаррар намудани маrоми (статуси) муассиса[ои таълимb дар [ар 5 сол дар асоси Низомномаи муrарраршуда аккредитатсияи давлатии муассиса[ои таълимиро амалb мегардонад ва ба он[о вараrаи аккредитатсия меди[ад;

бо пешни[оди ректорони муассиса[ои олии касбb, муовинони он[о, инчунин ро[барони муассиса[ои та[силоти ибтидоии касбї, миёнаи касбb, мактаб - интернат[ои дорои маrоми xум[уриявb ва дигар муассиса[ои махсуси сохтори вазоратро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад; (Ќ ЉТ аз 21.07.10с, №634).

ро[барони муассиса[о ва ташкилот[ои сохтории худро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад;роњбарони идорањо ва шўъбањои маорифи вилоят, шањр ва ноњияњоро бо розигии хаттии раиси вилоят, шањр ва ноњияњои дахлдор ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд; (ЌЉТ аз 22.12.06с, №222).

ба таъсиси магистратура, аспирантура, докторантура ва кушодани вазифаи ходимони илмb дар муассиса[ои олии касбb, сарфи назар аз шакли ташкилию [уrуrb ва моликият, мансубияти со[авии он[о, Академияи та[силоти Тоxикистонва донишкадаи такмили ихтисос иxозат меди[ад;

rоида[ои умумии rабули хонандагон ва донишxeёнро дар муассиса[ои та[силоти умумb ва касбb, сарфи назар аз шакли ташкилию [уrуrb ва моликият, мансубияти со[авии он[о, та[ия ва тасдиr карда, риояи он[оро таъмин менамояд;

дар мувофиrа бо Вазорати кор[ои хориxии Xум[урии Тоxикистон ташкили та[сили ша[рвандони xум[уриро дар хориxи кишвар ба ро[ мемонад;

бозомeзb, такмили ихтисос ва та[силоти иловагии кормандони со[аи маорифро ташкил ва таъмин менамояд;

фаъолияти муассиса[ои таълимb ва тарбиявии со[аи маорифро таъмин ва назорат намуда, аз маблаu[ои дар ихтиёраш буда он[оро маблаuгузорb мекунад;

[амо[ангии фаъолияти маrомоти идораи маориф, муассиса[ои таълимиро, сарфи назар аз шакли ташкилию [уrуrb, моликият ва мансубияти со[авии он[о, таъмин менамояд.

1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет