Rонуни xум{урии тоxикистонжүктеу 0.53 Mb.
бет4/4
Дата27.06.2016
өлшемі0.53 Mb.
1   2   3   4

Моддаи 44. Пардохти музди ме[нати кормандони муассиса[ои таълимb

Андозаи музди ме[нати кормандони муассиса[ои таълимиро {укумати Xум[урии Тоxикистон муайян мекунад.

Музди кори омeзгорию ташкилие, ки илова ба e[дадори[ои вазифавb иxро карда мешавад, мувофиrи rонунгузории xорb пардохта мешавад.

Муассиса[ои таълимb, сарфи назар аз шакли ташкилию [уrуrb ва моликият, дар доираи маблаu[ои барои музди ме[нат xудокардашуда метавонанд мустаrилона шаклу системаи пардохти музди ме[нат, меъёри (ставкаи) иловагии музди ме[нат ва маоши вазифавии кормандони со[аи омeзгориро тибrи Кодекси ме[нат муrаррар намуда, шакл[ои тафриrа (дифференсиатсия) додашудаи пардохти иловапулb ва мукофотпулиро истифода баранд.

Меъёри (ставкаи) маоши вазифавии муаллимони синф[ои ибтидоb нисбати меъёри (ставкаи) маоши вазифавии муаллимони дигар ба андозаи 10 фоиз зиёд муrаррар карда мешавад.

Ба кормандони со[аи омeзгории муассиса[ои таълимb ва кормандони нашрия[ои маориф бо маrсади рафъи э[тиёxашон ба китоб, маводи таълимию методb ва дигар восита[ои худомeзb [ар мо[ ба андозаи 10 фоизи маоши вазифавb дар [удуди маблаu[ои xудокардашуда музд пардохта мешавад.


Моддаи 45. Андозбандb дар со[аи маориф

Муассиса[ои таълимb, сарфи назар аз шакли ташкилию [укуrb ва моликият, кормандони со[аи омeзгорb мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон андоз месупоранд, аз андоз озод мешаванд ва ё аз имтиёз[ои андозбандb истифода мебаранд.

Бо маrсади xалби сармояи (инвеститсияи) дохилию хориxb ба системаи маориф давлат барои шахсони воrеb ва [уrуrb, аз xумла хориxb, ки со[аи маорифи Xум[урии Тоxикистонро маблаuгузорb мекунанд, андоз[ои имтиёзнок пешбинb мекунад. Тартиб ва андозаи имтиёз[ои мазкурро Кодекси андози Xум[урии Тоxикистон, дигар санад[ои меъёрии [уrуrии Xум[урии Тоxикистон муrаррар мекунанд.
Моддаи 46. {уrуrи молу мулкии муассиса[ои маориф

Молу мулки муассиса[ои маориф имкон доранд бо rарори муассисон ба ихтиёрдории он[о супорида шавад.

Муассиса[ои давлатии таълиму тарбия [уrуr доранд, ки мутобиrи муrаррароти rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба молу мулки давлатb со[ибb кунанд, он[оро истифода баранд ва ихтиёрдорb намоянд.
Моддаи 47. Фаъолияти пулакии муассиса[ои таълимb

Дар муассиса[ои та[силоти миёнаи умумии давлатb бо хо[иши падару модар (шахсоне, ки он[оро иваз мекунанд) таълими иловагии пулакb дар асоси шартнома ташкил карда мешавад.

Таълими иловагии пулакb берун аз наrшаи таълимb ва аз рeи самт[ои зерин амалb мегардад:

барнома[ои ало[идаи таълимb ва фан[ое, ки дар стандарти давлатии та[силот пешбинb нашудаанд;

омeзиши амиrи мавзeи дарс[о, агар чунин омeзишро намуди дахлдори муассисаи таълимb муайян накарда бошад;

дигар намуд[ои таълим берун аз стандарти давлатии та[силот.

Маблаu[ои таълими иловагиро падару модарон (шахсоне, ки он[оро иваз мекунанд) ба сурат[исоби муассисаи таълимb мепардозанд.

Дар муассиса[ои давлатии та[силоти умумии асосb ва миёнаи умумии давлатb падару модар (шахсоне, ки он[оро иваз мекунанд) метавонанд барои таъмири xории синфхона[о, бино[ои таълимb ва хариди таx[изоти таълимии зарурb маблаu[ои ихтиёрb xудо кунанд. Маблаu[ои ихтиёрb бо rарори кумитаи падару модарон (шахсоне, ки он[оро иваз мекунанд) дар асоси сметаи хароxоте, ки муассисаи таълимb пешни[од мекунад, тавассути кассаи муассисаи таълимии мазкур бо маrсад истифода мешаванд.

Ба кормандони со[аи омeзгорb, ро[барони синф[о, мурабби[о, парасторон, маъмурияти муассиса[ои таълимb xамъоварии маблаuи наrдb ва uайринаrдb аз хонандагон ва падару модарони он[о (шахсоне, ки он[оро иваз мекунанд) манъ аст.

Ба омeзгорони [амаи шакл[ои муассиса[ои таълимb фаъолияти пулакии омeзгорb ва дигар намуди фаъолияти со[ибкорb, ки rонунгузории Xум[урии Тоxикистон манъ накардааст, дар асоси шартнома иxозат дода мешавад. Андоз аз даромади чунин навъ[ои фаъолият мувофиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон пардохта мешавад.

Муассиса[ои таълимии uайридавлатb [аr доранд, ки дар асоси шартнома аз хонандагону тарбиягирандагон барои хизмат[ои таълимию тарбиявb, аз xумла барои таълим дар доираи стандарт[ои давлатии та[силот маблаu гиранд.

Фаъолияти пулакии муассиса[ои таълимии мазкур фаъолияти тиxоратb [исобида намешавад, дар сурате, ки агар даромад аз чунин фаъолият пурра барои пардохти хароxоти раванду такмили таълиму тарбия, аз xумла барои пардохти музди ме[нат дар муассисаи таълимии марбута сарф карда шавад.

Муносибати байни муассисаи uайридавлатии таълимb ва хонанда, тарбиягиранда, падару модар (шахсоне, ки он[оро иваз мекунанд) бо шартномае, ки дараxаи та[силот, мe[лати таълим, андозаи музди ме[нат, пардохти таълим ва шарт[ои дигарро муайян менамояд, танзим мегардад.
Моддаи 48. Заминаи моддию техникии муассисаи таълимb

Ба заминаи моддию техникии муассисаи таълимb бино[о, иншоот, коммуникатсия, таx[изот, восита[ои наrлиёт ва дигар амволе, ки та[ти идораи оперативии муассиса[о мебошанд, дохил мешаванд.

Заминаи моддию техникии муассиса[ои таълимb дар асоси принсипи афзалиятнокb ва мутобиrи меъёр[ои муrарраргардида рушд меёбад.

Заминаи моддию техникb-бино[о, иншоот ва амволи муассиса[ои таълимиро ба маrсад[ои хилофи вазифа[ои асосии он[о, раванди таълиму тарбия ва фаъолияте, ки Оинномаи он[о пешбинb накардааст, истифода бурдан манъ аст.

Rитъаи замини мавриди истифодаи муассисаю ташкилот[ои системаи маориф ба он[о беподош ва бемe[лат дода мешавад.
Моддаи 49. Шартнома дар бораи тайёр намудани мутахассисон

Мутахассисон дар асоси шартнома[ои байни муассиса[ои таълимb ва вазорат[о, идора[о, шахсони воrеb ва [уrуrb, аз xумла хориxb тайёр карда мешаванд.


Моддаи 50. Фонди таълим

Дар муассиса[ои та[силоти умумии асосb ва миёнаи умумb имкон дорад фонди таълим таъсис дода шавад.

Фонди таълим ба андозаи на бештар аз 1 фоизи сметаи хароxоти муассиса[ои таълимb, инчунин аз [исоби маблаu[ои э[сонкории ташкилот[ои давлатb ва uайридавлатb, xамъиятb, шахсони ало[ида, дигар манбаъ[ое, ки rонунгузории Xум[урии Тоxикистон манъ накардааст, таъсис мегардад.

Фонди таълим барои таъмини талаботи моддb ва истеъмолии хонандагони оила[ои камбизоат, дигар намуд[ои ёрии моддb, ки rонунгузорb муrаррар намудааст, гузаронидани чорабини[ои солимгардонию маънавb, [авасмандгардонии омeзгорону хонандагон сарф карда мешавад.


Моддаи 51. Э[сонкорb

Шахсони воrеb ва [уrуrb, аз xумла хориxb, метавонанд тибrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон барои муассиса[ои таълиму тарбия манзилго[ ва бино[ои uайриистиrоматb сохта, он[оро бо таx[изот, асбобу анxоми лозимb муxа[[аз намоянд, ба таври хайрия китоб, амвол ва маблаu ди[анд. Муассиса[ои таълиму тарбия метавонанд хайрияро бо маrсади такмил додани заминаи моддию техникии муассиса[ои таълимb, таъсиси фонди таълим ва бе[тар гардонидани раванду такмили таълиму тарбия истифода баранд.


Моддаи 52. {ифзи тандурустb, ташкили хeрок ва хизматрасонии маданb дар системаи маориф

Муассисаи таълимb шароити заруриро, ки ба [ифз ва та[кими тандурустии хонандагону тарбиягирандагон нигаронида шудааст, му[айё месозад.

Муассиса[ои таълимb [аr доранд хeроки хонандагону муаллимон ва дигар кормандони со[аи омeзгориро мустаrилона аз [исоби маблаu[ои дар ихтиёрашон буда ташкил намоянд.

Маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb, маrомоти худидоракунии ма[аллb, со[ибкорон, ро[барони ташкилот[о метавонанд дар ташкили хeроки ройгон барои хонандагони муассиса[ои та[силоти умумb ва хeроки имтиёзнок барои хонандагони муассиса[ои ибтидоии касбb ва миёнаи касбb кeмак расонанд.

Маrомоти давлатb, ки ба масъала[ои маориф ро[барb мекунанд, ба муассиса[ои таълиму тарбия барои инкишофи xисмонии хонандагон, тарбиягирандагон ва донишxeён ёрии зарурb мерасонанд.

Барои ташкили хизматрасонии тиббb, инкишофи маънавb ва бехатарии шароити таълиму тарбияи хонандагон, тарбиягирандагон, донишxeён ва аспирант[о, маrомоти давлатии идораи маориф, маrомоти ма[аллии [окимияти давлатb, маrомоти ма[аллии идораи маориф, маrомоти идораи тандурустb ва ташкилот[ои он, ро[барони бевоситаи муассиса[ои таълиму тарбия масъул мебошанд.

Хизматрасонии тиббb барои кeдакону наврасони [амаи намуди муассиса[ои таълимb ройгон аст.

БОБИ 6.

Робита[ои байналмилалb дар системаи маориф
Моддаи 53. {амкории байналмилалb

Њамкории байналмилалии Xум[урии Тоxикистон дар со[аи маориф мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ва дар асоси шартнома[ои байналмилалии Xум[урии Тоxикистон амалb мегардад.

Маrомоти ро[барикунандаи [амаи сохтор[ои со[аи маориф, муассиса[ои таълиму тарбия, дигар муассиса[о ва ташкилот[ои маориф [уrуr доранд бо муассисаю ташкилот[ои хориxb ва байналмилалb робитаи мустаrим барrарор намоянд.

Таълим, бозомeзb ва такмили ихтисоси ша[рвандони хориxb дар муассиса[ои таълимии Xум[урии Тоxикистон, [амчунин ша[рвандони Xум[урии Тоxикистон дар муассиса[ои таълимии дигар давлат[о дар асоси шартнома[ои мустаrиле, ки муассисаю ташкилот[о, маrомоти идораи маориф, ассотсиатсия[о, иттифоr[ои муассиса[ои таълимb, дигар шахсони воrеb ва [уrуrb мутобиrи шартнома[ои байналмилалии Xум[урии Тоxикистон мебанданд, сурат мегирад.


Моддаи 54. Фаъолияти иrтисодии хориxb

Маrомоти ро[барикунандаи [амаи сохтор[ои маориф, муассиса[ои таълиму тарбия, дигар муассиса[о ва ташкилот[ои маориф мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон метавонанд дорои [уrуrи фаъолияти иrтисодии хориxb бошанд, аз номи худ бо тарафи хориxb созишнома[о банданд ва дигар санад[оро ба имзо расонанд.

Муассиса[ои таълимии дорои фаъолияти иrтисодии хориxb метавонанд дар бонк[ои тиxоратии Xум[урии Тоxикистон сурат[исоби сомонb ва асъорb кушоянд.

Маблаuе, ки аз фаъолияти иrтисодии хориxb ба муассисаи таълимb ворид мешавад, бо [уrуrи со[ибмулк ба e тааллуr дорад ё дар [уrуrи оперативии истифодаи он rарор мегирад ва онро бидуни иxозати муассисаи мазкур гирифтан мумкин нест. Маблаuи мазкур ба маrсади рушди муассисаи таълимb, инкишофи заминаи моддию техникии он, [авасмандгардонии кормандони со[аи омeзгорb истифода бурда мешавад.

Муассиса[ои таълиму тарбия, дигар муассиса[о ва ташкилот[ои маориф якxоя бо ширкат[ои хориxb метавонанд мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон корхона[ои муштарак таъсис ди[анд.
Моддаи 55. Xавобгарb барои вайрон намудани Rонуни мазкур

Шахсони воrеb ва [уrуrb, ки ба вайрон кардани Rонуни мазкур ро[ меди[анд, мутобиrи тартиботи муrарраркардаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба xавобгарb кашида мешаванд.


Моддаи 56. Аз эътибор соrит намудани Rонуни Xум[урии Тоxикистон “”Дар бораи маориф’’

Rонуни Xум[урии Тоxикистон аз 27 декабри соли 1993 “”Дар бораи маориф’’ (Ахбори Шeрои Олии Xум[урии Тоxикистон, с. 1994, № 1, мод. 30; Ахбори Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон, с. 1995, № 22, мод. 272; с. 1996, № 23, мод. 360; с. 1997, № 9, мод. 117, фасли III; с. 2003, № 12, мод. 690)’’ аз эътибор соrит дониста шавад.


Моддаи 57. Тартиби мавриди амал rарор додани Rонуни мазкур

Rонуни мазкур пас аз интишори расмb мавриди амал rарор дода шавад.(Сархати сеюми ќисми 1, сархати якуми банди а) ва бандњои б) ва д) ќисми 2 аз 1 сентябри соли 2011, сархати дуюми ќисми 1 аз 1 сентябри соли 2014, сархати дуюми банди а), бандњои в) ва г) ќисми 2 аз 1 сентябри соли 2016 ва сархати якуми ќисми 1, ќисмњои 3 ва 4 моддаи 1 Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода шаванд.).

Президенти Xум[урии Тоxикистон Э. Ра[монов
ш. Душанбе, 17 майи соли 2004,

34
1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет