1. Ағаштан ағаш көмірін қандай жолмен алады? A * отынды инеттық ортада ауасыз қыздыру жолменДата03.07.2016
өлшемі118.5 Kb.
#173850
1. Ағаштан ағаш көмірін қандай жолмен алады?

A)* отынды инеттық ортада ауасыз қыздыру жолмен;

B) экстракциямен;

C) отынды жер астында газдандыру;

D) төментемпературалы ыдыраумен;

E) полимеримизациямен.

2. Генераторлық газды қалай алады?

A)* қатты отынды жағу жолымен өндіргіште ауаның жетіспеуліктен және буды жеткізу барысында;

B) аралысьырғыштарда (Сместителях) газды бөлгенде;

C) ГТЖ (Газотурбиналық жабдықтарында) жану өнімдерінде ГТЖ;

D) турбоөндіргіштердің жану өнімдерінде;

E) электрөндіргіштердің су арқылы суыту.

3. Тас көмірі неден құрылды, көрсетіңіз:

A)* Өсімдік және жануарлар қалдығынан;

B)Планктондардан;

C)Жерден, су және ауадан;

D)Амофотерлі органикалық заттардан;

E)Аморфты минералдардан.

4. Ағашты құрғақ айдау барысында алынатын компонентті көрсетіңіз:

A)* спирттің 50%;

B) керосин;

C) бензол;

D) майлау майы;

E) бензин.

5. Қатты отынды ауасыз жылыту кезінде не пайда болады?

A)* термоыдырау;

B) буланады;

C) сығылады;

D) салмағы азайады;

E) балқиды.

6. Домен пешінде шойын және темір рудасын өндіру процессінде отынмен қалпына келтіру (түзілу) ретінде нені қолданылады?

A)* кокс;

B) мазут;

C) торф;


D) сланцияларды;

E) қоңыр және тас көмірді.

7. Қандай сұйық отын қазан қондырғыларында отын ретінде қолданылады:

A)* мазут маркасы М40, М100, М200;

B) мұнай;

C) шәйірлі суы;

D) мұнай АИ – 93;

E) табиғи газды өндіру (шығару) кезінде конденсаты.

8. Меншікті жылусыйымдылығы бойынша, заттарды қыздыру үшін бастапқы – соңғы температурасына дейін жылу шығындарын анықтауға бола ма (егер иә, формуласын көрсетіңіз)?

A)* ;

B) жоқ;

C) ;

D) ;

E) .

9. Домен газын қалай өндіреді:

A)* болатты балқыған кезде домна пешінде жанама өнімі ретінде;

B) ректификация өнімі ретінде;

C) радиолиз өнімі ретінде;

D) мұнайды айдау жолымен;

E) қоңыр көмірдін төмен температурада ыдырайды.

10. Антроцит бұл не?

A)* жоғарысапалы отын;

B) сұйық отын;

C) кварц құмы;

D) табиғи минерал;

E) майлау заты.

11. Органикалық отын дегеніміз:

A)* тас және қоңыр көмірі;

B) девинилбензол;

C) күл;


D) полиакриломид;

E) шәйір (смола).

12. Алу тәсіліне байланысты отынның барлық түрлері бөлінеді:

A)* қатты, сұйық және газ тәрізді;

B) пиролиздік;

C) табиғи және жанама;

D) аморфты;

E) амфотерлі.

13. Қандай температуралар мәнінде пиролиз іске асады:

A)* 700-1000˚C;

B) 1700-1900˚C;

C) 300-500˚C;

D) 250-280˚C;

E) 70-120˚C.

14. Төментемпературалық тотығу құбылысы кезінде отынның тотығу өнімдері бөлінбегенде периодты қалай атайды?

A)* индукциялық;

B) стабилизация;

C) поляризация;

D) релоксация;

E) дефлагментация.

15. Газды магистральға жетуіне дейін табиғи газды « одорируют». Неге?

A)* газ шығуын анықтау және қауіптілік шараларын іске асыру;

B) жағуды жетілдіру;

C) коррозиялық қауіптілікті төмендету;

D) жағуды тұрақтандыру;

E) азот және күкірт тотықтарының құрылуын төмендету.

16. Газификация алуында перолиздің артықшылығы:

A)* үлкен категориялық және күкіртсутегінің жоғары концентрациясын алу;

B) отында күкірт сутегін төмендету;

C) күкіртсутегінің төмен концентрациясын алу;

D) күкіртсутегінің болмауы.

E) отында күкірт сутегін төмендету көтерілуі

17. Табиғи газ неден құралған?

A)* миллион жыл аралығында теңіз жануарлар қалдығынан және теңіздің түбіндегі өсімдіктерінен ауасыз ыдырауы;

B) ауадан;

C) жерден;

D) сұйытылған газ;

E) генераторлық газдан.

18. Отынның углефикациясы бұл:

A)* ұшпа заттарды айдау жолымен көміртегінің құрамын көбейту;

B) отынның тотығуы;

C) отынның ректификация құбылысы;

D) отыннан күкірт сутегін аластау;

E) отынды көміртегінің жанып бітуі.

19. Қай жерде отын жоқ, көрсетіңіз:

A)* Петропавл;

B) Екібастұз;

C) Қарағанды;

D) Подмосковное;

E) Донецкое.

20. Газдандыру қай температуралар мәніңде іске алады:

A)* 900-1300˚C;

B) 300-350˚C;

C) 400-450˚C;

D) 150-250˚C;

E) 1800-2000˚C.

21. Жанар сланцылар (тақтатаc ) дегеніміз:

A)* ертедегі ормандардың (тоғайлардың) және батпақтың өсімдіктерінің органикалық қалдықтары;

B) минералды кендері, жануарлардың органикалық заттарын сіңдірген;

C) асқа салатын тұзы

D) ағашты термо өңдеу өнімі;

E) антрацит жаққаннан кейін ошақ қалдықтары.

22. Отын дегеніміз. Нақты жауап беріңіз.

A)* жанар зат, энергетикалық, жылулық және өндіріс жабдықтарда жылу алу көзі ретінде қолданылады;

B) барлық органикалық заттар;

C) тезтұтану заттары;

D) торф және ағаш;

E) тақтатас.


23. Органикалық отын түрлік күйі бойынша боліненді:

A)* қатты, сұйық және газ тәрізді;

B) сұйық отын, қож және күл;

C) ұшпа күлге және сұық қожға;

D) қатты қалдық және ұшпа заттар;

E) су, ауалық және газды кокс.

24. Жылуэнергетикада қатты және сұйық отынның химиялық құрамы сипаттайды:

A)* отынның элементарлық құраммен;

B) химиялық кейіптеме;

C) геологиялық қазулардың қайталуына байланысты;

D) сүзгілермен илеу әдісі;

E) қыздырудан кейін құрғақ қалдықпен.

25. Отынның жанар элементтері болады:

A)* көміртек, сутек және күкірт;

B) қож;

C) оттек және азот;D) сутек;

E) ұшпа заттар.

26. Егер инерттық ортада қатты отынды ауасыз қыздырғанда пайда болады:

A)* ұшпа заттар (СО, Н2СН4 және т.б.);

B) генераторлық газдар;

C) күл;


D) отынның жер астыңғы газданжыру құбылысы;

E) қалалық газ.

27. Инерттық ортада қатты отынды ауасыз қыздырғанда ұшпа заттар шықаннан кейін қатты жанар қалдығы аталады:

A)* кокс;

B) қож;

C) шлам ;D) күл;

E) саз.


28. Ылғалдыққа байланысты қоңыр көмірді қалай танбалайды:

A)* Б1. Б2. Б3.;

B) Д.Г.Ж.ОС.СС.;

C) AB – 17, AИ – 31, КУ – 2;

D) ММ.ББМ.ШБМ.;

E) Октандық саны бойынша.

29. Кокстың сипаттамасы және ұшпа заттардың шығуына байланысты тас көмірлерді қалай таңбалайды:

A)* 9 таңбаға сәйкес келеді.;

B) Б1. Б2. Б3;

C) құрғақ қалдық бойынша;

D) ММ.ББМ.ШБМ.;

E) октандық саны бойынша.

30. Жоғарғы жану жылулығына кіреді:

A)* отынның жану өнімдерінде болатын, су буының шықтану кезінде бөлінетін жылу мөлшері;

B) жылуының төбелік саны

C) талдаулық жылу;

D) отынның шартты жану жылулығы;

E) ұшпа заттарының жану жылулығы.

31. Қандай жабдықтарда отынның жану жылулығын өлшейді?

A)* калориметрлерде

B) газбен көтерулерде

C) шықтағыштарда

D) газ генераторларда;

E) скрубберлерде.

32. Мазуттың қандай сипаттамалары тасымалдау кезінде негізгі болады:

A)* тұтқырлық, қату температурасы;

B) меншікті (келтірілген) салмақ;

C) өрт қауіптілігі;

D) қысым;

E) от алу температурасы.

33. Қалай кокс газын алады:

A)* көмірді кокстау кезінде қосымша өнім ретінде;

B) мұнай өндеудің өнімі сияқты;

C) сульфокөмірмен сүзгілеу кейін өнімі ретінде;

D) крекинг – құбылыстың өнімі ретінде;

E) жоғары қысымдағы шықтану.

34. Жанама және табиғи газ тәрізді отын құрамы бойынша бірдей бола алама?

A)* бірдей емес;

B) бірдей;

C) айырмашылығы шамалы ( есепте ескертілмейді);

D) барлық 100% айырмашылығы бар;

E) дұрыс жауап жоқ.

35. Отынның жанар салмағында азот не болып табылады?

A)* ішкі масылы, жануға белсенділігі жоқ;

B) ұшпа заттар;

C) кешенді қосылыс;

D) қождың элементі;

E) күлдің элементі.

36. Отының жанар салмағында оттегі не болып табылады?

A)* отынның сыртқы масылы;

B) қождың элементі;

C) отының ішкі масылы, отынды тұтығу ретінде қызмет етеді;

D) жанар элемент, азоттың қалпына келтіруші ретінде қызмет етеді;

E) ұшпа заттар.

37. Мазуттың оталу температурасы бұл не?

A)* бұл температурада ашық отпен жанасу кезінде мазут булары қоспада ісіну мүмкін;

B) мазуттың булану температурасы;

C) мазуттың жану температурасы;

D) мазуттың бастама жанудың температурасы;

E) 3 – тік (үштік) нүктенің температурасы.

38. Қылқанды және жапырақ ағаштарының жанар салмағында айырмашылығы бар ма?

A)* жоқ ;

B) иә;

C) 25 – 30 % - ке;D) жоғары температурада жаққанда;

E) ылғалдыққа байланысты.

39. Тас көмірі бұл:

A)* жоғары жылусыйымдылығымен және органикалық отын жанар элементтерімен;

B) минерал;

C) аморфты дене;

D) кокстау кезінде құрғақ қалдық;

E) мұнай айдаудың өнімі.

40. «Шартты отын» бұл не?

A)* жану жылулығы 29300 кДж/кг отын;

B) ағаш көмір;

C) кокс;


D) қож (шлак);

E) отын, шаң түрінде жағатын.

41. Отын элементтерің ішкі балласт отыны дегеніміз:

A)* оттек және азот;

B) күл және ылғалдық;

C) күкірт;

D) көміртек;

E) сутегі.

42. Отын элементтерің сыртқы балласт отыны дегеніміз:

A)* күл және ылғалдық;

B) күкірт;

C) көміртек;

D) сутегі;

E) оттек және азот;

43. Ең төмен жану жылулығы Qт айырмашылығын ең жоғары жану жылулығы Qж мәнінде:

A)* отынның және ылғалдықтың булану жылулығы және ылғалдығы, сутегі жану кезінде пайда болады;

B) құрғақ қалдықтан;

C) 7000 ккал/кг немесе 29.33 МДЖ/кг;

D) 2500 ТДЖ/кг;

E) Шартты.

44. Отынның құрғақ массасы неден тұрады:

A)* C+H+N+O+S+A=100%;

B) ,,;

C) RO2 ;

D) ;

E) Са2+ , Мg2+ , Na+.

45. Неге тәуелді мазут таңбаланады:

A)* тұтқырлық;

B) тығыздық;

C) қатаю температурасы;

D) күкірттің құрамы;

E) қолдану аймағы.

46. Қандай сортқа мазут кіреді, егер Sр = 0,5 ÷ 2,0% :

A)* күкіртті;

B) азкүкіртік;

C) жоғарыкүкіртік;

D) күкіртсіз;

E) флот мазуты Ф5.

47. «Крекинг» қандай процессті айтады, көрсетіңіз:

A)* мұнайдың терең өңдеулігі;

B) пиролиз;

C) байыту;

D) тұзсыздануы;

E) газификация;

48. Парафинис мазуттары қандай от алу температурасы болады:

A)* 60°С – қа жақын;

B) 600 - 800°С;

C) 20 - 30°С;

D) 110 - 130°С;

E) 240 - 260°С.

49. Табиғи газды отын жер қойнауынан шығарылады,газды қоспалар болып табылады және олардың құрамы қандай:

A)* гомологтар және оның метаны;

B) көмірсутектерінің полициклдер;

C) шектелмеген қөмірсутектер;

D) сутектер және көміртек тотығы;

E) элементарлық құрам C, H, O, N,S.

50. Көмірдің 30-40%, күлі болғанда қалай атайды, көрсетіңіз:

A)* көмір тақтатасы;

B) жартылық антрацит;

C) ағаш көмірі;

D) тас көмірі;

E) дұрыс жауабы жоқ.

51. Қазанның «жылу балансы» бұл не?

A)* жылу шығындарға және пайдалы қолданылған жылуға тару;

B) азот тотығының және күкірттің пайда болуын азайту;

C) ең кіші мәнге дейін жылу шығындарын азайту процессі;

D) жылубөлуінің максималды алу процессі;

E) ошақта инерттық газдармен балластау процессі.

52. «Ошақтық көлемінің жылулық кернеулігін» есептеу үшін формуласын көрсетіңіз:

A)* ;

B) ;

C);

D);

E)

53. Қазанның п.ә.к-ін есептейтін теңдеуді көрсетіңіз:

A)* ;


B) B=;

C) ;

D);

E) Cp+Hp+Np+Op+Sp=100-(Ap+Wp).

54. Қазанның пайдалы әрекет коэффициенті дегеніміз не?

A)* салыстырмалы жылу мөлшері, қазан агрегатынды пайдалы қолданылған;

B) ошақты максималды жылубөлуі;

C) жылу мөлшері қоршаған орта шығынды ескермей;

D) қазанның максималды өнімділігі;

E) ошақтағы жылу шығындарының қосындысы.

55. Тұрақты температурамен біртекті ортада жану реакциясын жылдамдығының сипаттамасын (немесе) анықтамасын көрсетіңіз:

A)* әрекеттік салмақ занына бағынады және әрекетті заттардың концентрация көбейтісіне тәуелдіB) активация энергия деңгейімен анықталады;

C) жанар заттың концентрациясымен анықталады;

D) температура өсуімен тез көтеріледі;

E) аррениус заңымен анықталады.

56. Қандай заңмен газды отын жануы болады (қандай заңдылықтармен):

A)* реакцияның тізбектік тармақталған заңдарымен акад. Н.Н. Семеновпен және К. Хиншельвуд ашылған;

B) екісатылы жануы;

C) қабаттама жағу (жандыру);

D) қайнағыш қабат;

E) үш сатылы жану.

57. Отынның толық емес жануының теңдеуін көрсетіңіз:

A)* 21=RO2+O2+RO2+(0,605+) CO

B) RO2=21-O2 /1+

C) aA+bB=cC+dD

D) K=K0+e-E/ (RT)

E)

58. Қазанның ПӘК қандай жолмен анықтайды:

A)* жағу кезінде бөлінген пайдалы жылу бөлігінің жылу шығындарына қатысты;

B) жағу кезінде бөлінген жылуды пайдалы бөлігіне және жылу шығындарға тарату жолы арқылы жылу байланысын құру;

C) тұтыну көз қалдықтарының мөлшерін анықтау жолы арқылы;

D) оның жану жылулығына отын шығынның көбейтіндісі;

E) шлактың физикалық жылуы арқылы жылу шығынды анықтау.

59. Отынның толық жануының теңдеуін көрсетіңіз:

A)* 21=RO2+O2+RO2;

B) RO2=21-O2 /1+;

C) aA+bB=cC+dD;

D) K=K0+e-E/ (RT);

E) .

60. Қандай ағынша батырылған (еркін) деп аталады:

A)* егер ағын үлкен ошақтың көлеміне ағады және егер қабырғалар ағынның аэродинамикасына едәуір (елеулі) ықпалын тигізбейді;

B) егер ағын ошақтың астынан жеткізіледі (беріледі);

C) тікелей ағын;

D) бұрама ағын;

E) турбуленттік ағын.

61. Жану реакциясы жылдамдығының сипаттамасын көрсетіңіз:

A)* әрекеттік салмақ занына бағынады және әрекетті заттардың концентрация көбейтісіне тәуелді

B) активация энергия деңгейімен анықталады;

C) жанар заттың концентрациясымен анықталады;

D) температура өсуімен тез көтеріледі;E) k = аррениус заңымен анықталады.
Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет