1. Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бөлінісі (1991 жылғы 16 желтоқсан – 1997 жылғы 1 қаңтар): Қысқаша анықтамалық. І-шығарылымы / Жауапты құраст. В. Е. Печерских. – Алматы–Астана: Қр президентінің Мұрағаты, 2000. – 50 бДата25.02.2016
өлшемі116.71 Kb.
#20700
Анықтамалық-ақпараттық басылымдар

 

2000 жыл

 

1. Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бөлінісі (1991 жылғы 16 желтоқсан – 1997 жылғы 1 қаңтар): Қысқаша анықтамалық. І-шығарылымы / Жауапты құраст. В.Е. Печерских. – Алматы–Астана: ҚР Президентінің Мұрағаты, 2000. – 50 б.

 

Административно-территориальное деление Республики Казахстан (16 декабря 1991 г.  – 1 января 1997 г.): Краткий справочник.  Вып. 1 / Отв. сост. В.Е. Печерских. – Алматы–Астана: Архив Президента РК, 2000. – 50 с.

 

Анықтамалықта 1997 жылғы 1 қаңтарға дейінгі Қазақстан Республикасының әкімшілік - аумақтық бөлінісі туралы мәліметтер берілген. Басылымда 1991 жылғы 16 желтоқсаннан кейін жүргізілген әкімшілік – аумақтық бөліністегі өзгерістер көрсетілген. 

Первый выпуск справочника содержит сведения об административно-территориальном делении Республики Казахстан по состоянию на 1 января 1997 года. В издании отражены изменения, происшедшие в административно-территориальном делении республики после 16 декабря 1991 года. 

 

2. Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бөлінісі (1997 жылғы 1 қаңтар – 1999 жылғы 1 қаңтар): Қысқаша анықтамалық. 2-шығарылымы / Жауапты құраст. В.Е. Печерских. - Алматы – Астана: ҚР Президентінің Мұрағаты, 2000. – 45 б.

 

Административно-территориальное деление Республики Казахстан (1 января 1997 г.  – 1 января 1999 г.): Краткий справочник.  Вып. 2 / Отв. сост. В.Е. Печерских. – Алматы – Астана: Архив Президента РК, 2000. – 44 с.

 

Анықтамалықта 1999 жылғы 1 қаңтарға дейінгі Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бөлінісі туралы мәліметтер берілген. Басылымда әкімшілік-аумақтық бөліністегі 1997 жылғы 1 қаңтардан кейін жүргізілген өзгерістер көрсетілген. 

Второй выпуск справочника содержит сведения об административно-территориальном делении Республики Казахстан по состоянию на 1 января 1999 года. В издании отражены изменения, происшедшие в административно-территориальном делении республики после 1 января 1997 года. 

 

2001 жыл 

3. Архив Президента Республики Казахстан. Путеводитель: Справочно-информационное издание / Сост. Е.М. Грибанова. – Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 154 с.

 

Путеводитель по фондам Архива Президента РК – первое справочно-информационное издание, дающее полное представление о фондах, раскрывающее состав и содержание документов, имеющихся в фондах «Президент Казахской ССР» и ряда государственных органов страны за 1991 – 1997 гг., а также фондах Коммунистической партии и Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана за 1918 – 1991 гг. и хранящихся в Архиве Президента Республики Казахстан.   

2004 жыл

 

4. Қазақстанның халық комиссарлары. 1920–1946: Өмiрбаяндық анықтамалық. / Жауапты редактор М.С. Нәрікбаев;Жауапты құраст. А.Н. Ипмағамбетова. – Алматы: Қазақ гуманитарлық-заң университетінің баспасы, 2004. – 499 б.

 

            Тарихтың өзгерісті кезеңінде ел және оның халқының тағдыры сол немесе өзге кезеңде тікелей өмір сүрген және сол тарихты жасаған жеке тұлғалар тарихымен қашанда байланысты болған. Сол себепті елде өткен жылдар оқиғалары мен адамдарына, мемлекеттіліктің қалыптасуының нақты деректері мен даталарына деген қызығушылықтың елеулі өсуі бекер емес.            Анықтамалық Қазақстан үкіметі мен халық комиссариаттарының бұрынғы басшыларының өмірбаяндарымен (олар кітапта 402), сондай-ақ 1920 ж. қазанынан 1946ж. науырызына дейінгі кезеңдегі Қазақ ССР басқару органдарының құрылымымен таныстырады.

            Анықтамалық мұрағаттық материалдар негізінде дайындалған, фотосуреттермен безендірілген.

 

5. Жеке қорлар анықтамасы. – Справочник по фондам личного происхождения. / Сост. Т.Е. Абилова. – Алматы: Архив Президента РК, 2004. – 112 с.

 

            2004 ж 1 қаңтардағы жай күйі бойынша осы шығарылым жеке адам тегі қорларының құрамы мен мазмұны туралы анықтамалықтың бірінші басылымы болып табылады. Бұл басылымда жеке  адам тегі қорларының қысқаша мінездемесі мен алфавиттік белгіде жүйеленген тізбесі берілген.           

            Настоящий выпуск является первым изданием справочника о составе и содержании фондов личного происхождения Архива Президента РК по состоянию на 1 января 2004 г. и представляет собой систематизированный по алфавитному признаку перечень фондов личного происхождения с краткими характеристиками.

 

6. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк билiк органдары (1991 ж. 16 желтоқсан – 2001 ж. 1 қаңтар): Анықтамалық /ҚР ПМ; Жауапты редактор В.Н. Шепель. Жауапты құраст. В.Е. Печерских. – Алматы: «Эдельвейс» баспа үйі, 2004. – 704 б.

 

Бұл анықтамалық  Қазақстан Республикасының  әлемдік қоғамдастықта  жаңа егеменді  тәуелсіз мемлекет ретінде құрылу және даму тарихы туралы  өзіндік шежіре.Анықтамалық 1991 ж. 16 желтоқсанынан 2000 ж. 31 желтоқсанына дейінгі кезеңіндегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары туралы тақырыптық анықтама түріндегі мәліметтерден тұрады.

 

7. Органы государственной власти Республики Казахстан (16 декабря 1991 г. – 1 января 2001 г.):Справочник / Архив Президента РК ; Отв. редактор В.Н. Шепель. Отв. сост. В.Е. Печерских. – Алматы: ДП «Эдельвейс», 2004. -736 с.

 

Данный справочник – своеобразная летопись истории возникновения и развития нового суверенного независимого государства в мировом сообществе – Республики Казахстан.Справочник содержит сведения об органах государственной власти Республики Казахстан в форме тематических справок за период с 16 декабря 1991 г. по 31 декабря 2000 г. включительно.

 

8. Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты. – Алматы: «Эдельвейс» баспа үйі, 2004. - 8 б.

 

Архив Президента Республики Казахстан. - Алматы: ДП «Эдельвейс», 2004. – 8 с.

 

Бұл буклет ҚР Президенті Мұрағатының құрылу тарихы, оның мұрағат қорының құрамы мен мазмұны, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, ғылыми-анықтамалық аппарат жүйесі, жариялау қызметі, зерттеушілермен жұмыс жасау, әдістемелік қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастық туралы статистикалық мағлұмат пен қысқаша ақпараттан тұрады. 

Буклет содержит краткую информацию и статистические сведения об истории создания Архива Президента РК, составе и содержании его архивных фондов, обеспечении сохранности документов, системе научно-справочного аппарата, публикационной деятельности, работе с исследователями, методическом обеспечении, международном сотрудничестве.

 

2005 жыл

 

9. Архивисты. Биографический справочник. / Архив Президента РК; Отв. редактор Е.М. Грибанова. – Алматы, 2005. – 94 с.

 

Документальное наследие по политической истории Казахстана собиралось, сохранялось и использовалось не одним поколением архивистов. В советской исторической науке не было принято фиксировать имена людей, посвятивших себя исключительно профессиональной деятельности.Биографический справочник «Архивисты» - первый в архивной отрасли республики. В него включены биографии архивистов, работавших с документами по политической истории Казахстана с 1920-х годов по настоящее время. Сведения приведены по состоянию на 1 января 2005 г.

 

2006 жыл

 

10. Первые руководители комсомола Казахстана (1920–1991): Биографический справочник / Отв. редактор В.Н. Шепель. Отв. сост. Б.А. Касенов. – Алматы: ТОО РПИК «Дәуір», 2006. – 336 с. + 32 с. вкл.

 

Справочник представляет собой сборник биографий руководителей центральных и территориальных структур комсомольских организаций Казахстана с 1920  по 1991 гг. В их деятельности, как в зеркале, отражена жизнь нескольких поколений молодых людей республики, вся история советского Казахстана и первых лет его независимости. Справочник подготовлен на основе архивных материалов и иллюстрирован фотографиями.

 

2007 жыл

 

            11. Наркомы Казахстана. 1920–1946 гг. Биографический справочник / Отв. редактор Л.Д. Дегитаева. Отв. сост. А.Н. Ипмагамбетова. – Алматы: Издательство «Арыс», 2007. – 400 с.  

            В переломные моменты истории судьба страны и ее народа всегда была связана с судьбой личностей, которые непосредственно жили и творили эту историю в тот  или иной период. Поэтому неслучайно в стране существенно возрос интерес к датам и конкретным фактам  становления государственности, к событиям и людям минувших лет.  

            Справочник знакомит с биографиями (в книге их 402) бывших руководителей правительства и наркоматов Казахстана, а также со структурой органов управления Каазахской ССР за период с октября 1920 г. по март 1946 г. Издание подготовлено на основе архивных материалов и иллюстрировано фотографиями.   

 

12. Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары (2001–2005 жж.): Анықтамалық. Екінші шығарылым / Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты; Жауапты редактор В.Н. Шепель. Жауапты құраст. В.Е. Печерских. -  Алматы: «Эдельвейс» БҮ, 2007. – 640 б.

 

            Органы государственной власти Республики Казахстан (2001 – 2005 гг.): Справочник: Вып. 2 / Архив Президента РК; Отв. редактор В.Н. Шепель. Отв. сост. В.Е. Печерских. – Алматы: ДП «Эдельвейс», 2007. – 640 с. 

            Басылым 2001 ж. қаңтарынан  2005 ж. 31 желтоқсанына дейінгі кезеңіндегі Қазақстан Республикасының билік органдары туралы тақырыптық анықтама түріндегі  мәліметтерден тұрады.

            Анықтамалық осыдан өздерінің жеке тарихы туралы ақпарат алалатын мемлекет органдары үшін, басқарудың тиімді үлгісін жасаумен айналысатын аналитиктер мен  егеменді Қазақстанның мемлекеттік басқаруының жаңа тарихы қызықтыратын барлық қауымға пайдалы.

 

Издание содержит сведения об органах государственной власти Республики Казахстан в форме тематических справок за период с января 2001 г. по 31 декабря 2005 г. включительно.Справочник будет полезен для государственных органов, которые смогут извлечь из него информацию об их собственной истории, представит интерес для аналитиков, работающих над созданием эффективных моделей  управления, и для всех, кто интересуется новейшей историей государственного управления суверенного Казахстана.    

 

            13. Тематический указатель. Национальная политика и межнациональные отношения. 1956–1991 гг. / Сост.: Р.У. Онгарбекова, Б.Т. Хамраева. – Алматы: Архив Президента РК, 2007. – 61 с. 

            В течение длительного периода в Казахстане сформировалась уникальная многонациональная общность народов, создавшая современный облик республики. Поэтому вопросы, касающиеся национальной политики и гармонизации межнациональных отношений, сохранения стабильности в стране, были и остаются актуальными в настоящее время.

            Основной задачей издания настоящего указателя является информирование исследователей о документах, освещающих пути решения национального вопроса в Казахстане с учетом местной специфики.     

            Указатель составлен по материалам каталога к документам фонда № 708 «Центральный Комитет Коммунистической партии Казахстана».

 

14. «Тар жол, тайғақ кешу...»  (1917-1937) құжатты көрменің проспект- жоспары. -Алматы: ҚР Президентінің Мұрағаты; Жауапты құраст. А.С. Зұлқашева, 2007. - 134 б.

 

Проспект – жоспарда қазақ қоғамының өркениетке  өтуінің бастапқы кезеңінің қасіреті туралы баяндайтын ҚР Президенті Мұрағатының құнды құжаттары берілген. «Бізбен бірге жүрмегеннің барлығы біздің жауымыз» ұранымен жүргізілген ымырасыз саяси күрес адам құрбандықтарына жол берді, проспект- жоспар сол құрбандарды еске алуға арналады. 

15. План-проспект документальной выставки «Тернистый путь: трудный переход…» (1917-1937 гг.). - Алматы: Архив Президента РК; Отв. сост. А.С. Зулкашева, 2007. – 134 с.  

 

В плане-проспекте представлены уникальные фотографии и документы из фондов Архива Президента РК о трагедии эпохи, ознаменовавшей начало цивилизованного перехода казахского общества. Беспощадная политическая борьба, проходившая под девизом «Кто не с нами, тот против нас», привела к огромным людским потерям, памяти которых посвящается эта выставка.   

16. Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты. – Алматы:  ЖШС «Technology of  Imaging»,  2007. - 8 б.

 

Архив Президента Республики Казахстан. - Алматы: ТОО «Technology of  Imaging», 2007. – 8 с.

 

Бұл буклет ҚР Президенті Мұрағатының құрылу тарихы, оның мұрағат қорының құрамы мен мазмұны, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, ғылыми-анықтамалық аппарат жүйесі, жариялау қызметі, зерттеушілермен жұмыс жасау, әдістемелік қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастық туралы статистикалық мағлұмат пен қысқаша ақпараттан тұрады. 

Буклет содержит краткую информацию и статистические сведения об истории создания Архива Президента РК, составе и содержании его архивных фондов, обеспечении сохранности документов, системе научно-справочного аппарата, публикационной деятельности, работе с исследователями, методическом обеспечении, международном сотрудничестве.

 

2008 жыл

 

17. «Комсомольская юность, никогда ты покоя не знала…» (К 90-летию ВЛКСМ) / Архив Президента РК; Отв. редактор В.Н. Шепель. Отв. сост. Л.Д. Дегитаева. - Алматы: Издательский дом «Жибек жолы», 2008. – 618 с. + 32 с. вкл.

 

Комсомол был уникальной школой становления личности, приобретения организаторских навыков, управленческого и политического опыта, воспитания ответственности перед обществом и государством. В издание вошли краткие биографии участников торжественного заседания, посвященного 90-летию со дня образования ВЛКСМ, а также фотокопии документов и событий, отражающих наиболее значимые этапы в развитии самой массовой и авторитетной молодежной организации советского Казахстана.

 

            18. Справочник по архивным фондам личного происхождения. Вып. 2. Т. 1. - Алматы: Архив Президента РК, 2008. – 82 с. 

            Настоящий выпуск является вторым изданием справочника о составе и содержании фондов личного происхождения Архива Президента РК по состоянию на 1 января 2009 г.

            В первый том второго издания включены сведения о составе и содержании документов А.Т. Алимжанова, П.А. Атрушкевича, М.И. Исиналиева и других фондов личного происхождения. Наряду с фондами ветеранов партии и труда, в состав справочника вошли сведения о содержании фондов государственных и общественных деятелей, принимавших активное участие в становлении государственных и общественно-политических институтов Республики Казахстан. 

 

2009 жыл

 

      19. Издания Архива Президента Республики Казахстан. Библиографический указатель (аннотированный). (1997 – 2008 гг.). / Сост. Л.Д. Дегитаева, В.Е. Печерских. – Алматы: Архив Президента РК, 2009. – 28 с. + 8 с. вкл. с фото. 

            В аннотированный указатель включены все сборники документов, справочно-информационные и другие издания, подготовленные Архивом Президента РК за период с 1997 по 2008 гг. включительно. 

 

2012 жыл

 

20. Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары (2006–2011 жж.): Анықтамалық. Үшінші шығарылым / Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты; Жауапты редактор В.Н. Шепель. Жауапты құраст. В.Е. Печерских. -  Астана: ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, 2012. – 430 б.

 

            Органы государственной власти Республики Казахстан (2006–2012 гг.): Справочник: Вып. 3 / Архив Президента РК; Отв. редактор В.Н. Шепель. Отв. сост. В.Е. Печерских. – Астана: Академия госудаственного управления при Президенте РК, 2012. – 430 с. 

            Анықтамалықта 2006 ж. 1 қаңтарынан  2011 ж. 1 мамырына дейінгі кезеңіндегі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдары туралы мәліметтер берілген.

           

Справочник содержит сведения об органах государственной власти Республики Казахстан с 1 января 2006 г. до 1 мая 2011 г. включительно.

 

2014 жыл

 

21. Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты. – Алматы:  «M Art-studio»,  2014. - 8 б.

 

Архив Президента Республики Казахстан. - Алматы: «M Art-studio»,  2014. - 8 с.

 

 Бұл буклет ҚР Президенті Мұрағатының құрылу тарихы, оның мұрағат қорының құрамы мен мазмұны, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, ғылыми-анықтамалық аппарат жүйесі, жариялау қызметі, зерттеушілермен жұмыс жасау, әдістемелік қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастық туралы статистикалық мағлұмат пен қысқаша ақпараттан тұрады. 

Буклет содержит краткую информацию и статистические сведения об истории создания Архива Президента РК, составе и содержании его архивных фондов, обеспечении сохранности документов, системе научно-справочного аппарата, публикационной деятельности, работе с исследователями, методическом обеспечении, международном сотрудничестве.

 

22. Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты (1994-2014 жж.). – Алматы:  АП РК,  2014. - 22 б.

 

Архив Президента Республики Казахстан (1994-2014 гг.). - Алматы: АП РК,  2014. - 22 с. 

Издание содержит статистические сведения составе и содержании архивных фондов, обеспечении сохранности документов, системе научно-справочного аппарата, пропаганде исторического архивного наследия, использовании документов и работе с исследователями, финансировании Архива за 20 лет. 

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет