1. Ньютонның II заңы бойынша денеге әсер ететін күшДата04.03.2016
өлшемі115.5 Kb.

1. Ньютонның II заңы бойынша денеге әсер ететін күш

A) Дененің ұзаруына пропорционал және дене бөлшектерінің деформация кезінде орын ауыстыру бағытына қарама-қарсы бағытталған

B) Дененің массасы мен оған сол күш беретін үдеудің көбейтіндісіне тең

C) Денелердің массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтығының квадратына кері пропорционал

D) Модулі жағынан бір денеге оның екініші бір денемен жанасу бетіне параллель түсірілген күшке тең, бағыты жағынан оған қарама-қарсы

E) Денеге түсірілген барлық күштердің геометриялық қосындысына тең2. Тас 10 м/с жылдамдықпен тік жоғары қарай лақтырылған. Тастың кинетикалық энергиясының потенциялдық энергиясына тең болу биіктігі

A) 2,5 м.

B) 4,5 м.

C) 3,5 м.

D) 1,5 м.

E) 5,5 м.3. 6 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 20 кг дененің импульсі

A) 26 кг∙м/с.

B) 3,3 кг∙м/с.

C) 120 кг∙м/с.

D) 0,3 кг∙м/с.

E) дұрыс жауабы жоқ.4. Кедергілері 15 Ом және 10 Ом болатын өткізгіштер өзара параллель қосылған. Олардың жалпы кедергісі

A) 6 Ом.

B) 8 Ом.

C) 10 Ом.

D) 25 Ом.

E) 12 Ом.5. Маятник 2 с ішінде 24 тербеліс жасаған. Маятниктің жиілігі

A) 32 Гц.

B) 48 Гц.

C) 46 Гц.

D) 22 Гц.

E) 12 Гц.6. Денені материалдық нүкте ретінде қарастыруға болатын жағдай

A) Ракетаның өлшемін анықтағанда.

B) Өлшеуіш цилиндрді пайдаланып болат шариктің көлемін анықтағанда.

C) Бөрененің үстіндегі гимнаст.

D) Трактордың топыраққа түсірген қысымын есептегенде.

E) Жерден космос кораблінің қозғалысын бақылағанда.7. Жылдамдығы 1-ден 2-ге дейін өзгеретін дененің кинетикалық энергиясы артады, егер

A) 1=2.

B) 1<2.

C) 1>2.

D) 12.

E) 12.8. Жүкті көтеруге айналу осі О нүктесінде болатын рычаг ретінде салмақсыз стержень қолданылады. -күшінің иінін көрсететін кесінді

A) AB.

B) CD.


C) AC.

D) AO.


E) CO.

9. Газдың орташа квадраттық жылдамдығын есептейтін формула:

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .10. Электр тогының бар болу шарттарына қатысы жоқ тұжырымды табыңыз.

A) Өткізгіш ұштарында потенциалдар айырымының болуы.

B) Өткізгіш ішінде электр өрісінің болуы.

C) Электр тізбегінде индуктивтілік катушкасының болуы.

D) Еркін зарядталған бөлшектердің болуы.

E) Зарядталған бөлшекке белгілі бір бағытта әсер ететін күштің болуы.11. Өткізгіш ұшындағы кернеу 6 В болса, ток күші 1,5 А. Кернеу 12 В болғандағы ток күші:

A) 3 А.


B) 2 А.

C) 4 А.


D) 1 А.

E) 0,6 А.12. Қарапайым автотербелмелі жүйе:

A) Ашық тербелмелі контур.

B) Жартылай өткізігшті Герц вибраторы.

C) Маятникті сағат.

D) Вильсон камерасы.

E) Жабық тербелмелі контур.13. Жарыќ толќынының ұзындығы λ, жиілігі ν және таралу жылдамдығы . Бір ортадан екінші ортаға өткенде, осы параметрлердің өзгеретіні:

A) тек қана λ.

B) тек қана .

C) тек қана ν.

D) λ және ν.

E) λ және .14. Нейтронның:

A) Массасы да және заряды да жоқ.

B) Массасы жоқ.

C) Заряды бар, массасы жоқ.

D) Массасы бар, заряды жоқ.

E) Заряды да және массасы да бар.15. Жер бетінде ғарышкерге әсер етететін ауырлық күші F0 Айдың массасы Жер массасынан 81есе, ал радиусы Жер радиусынан 3,7 есе кіші. Ай бетіндегі ғарышкерге әсер етуші ауырлық күші:

A) F=F0.

B) F=F0.

C) F=F0.

D) F= F0.

E) F=F0.16. Металды балқыту кезінде энергия...

A) жұтылады.

B) бөлінбейді де, жұтылмайды да.

C) балқу процесі энергияның бөліну не жұтылу шамасына байланысты емес.

D) алдымен бөлінеді, соңынан жұтылады.

E) бөлінеді.17. Литий атомының ядросында жеті бөлшек бар және ядроны үш электрон айнала қозғалады. Ядродағы протондар мен нейтрондар саны:

A) 7 протон.

B) 4 протон және 3 нейтрон.

C) 7 нейтрон.

D) 3 протон және 4 нейтрон.

E) 5 протон және 2 нейтрон.18. Зарядтары 310-4 Кл, сыйымдылығы 6 мкФ, конденсатордағы электр өрісінің энергиясын анықтаңыз.

A) 7,5 Дж.

B) 7,5 нДж.

C) 7,5 кДж.

D) 7,5 мДж.

E) 7,5 мкДж.19. Кедергісі 80 Ом қыздырғыш элементтегі ток күші 0,6 А. Осы элементтегі 1 минутта бөлінетін жылу мөлшері

A) 31,5 Дж.

B) 86,4 Дж.

C) 105 Дж.

D) 1728 Дж.

E) 600 Дж.20. Қима ауданы 0,2 мм2 өткізгіштегі ток күші 1 А, ал еркін электрондардың концентрациясы 5·1028 м-3, осы өткізгіштегі электрондардың орын ауыстыруының орташа жылдамдығы: (е = 1,6·10-19 Кл)

A) 5,24·10-3 м/с.

B) 3,25·10-4 м/с.

C) 6,30·105 м/с.

D) 4,42·103 м/с.

E) 6,25·10-4 м/с.21. Дыбыс зорайтқыштың катушкасы арқылы жүретін ток

A) Төменгі жиілікті айнымалы ток.

B) Жоғарғы жиілікті тұрақты ток.

C) Жоғарғы жиілікті айнымалы ток.

D) Төменгі жиілікті тұрақты ток.

E) Дыбыс жиілігіндей тұрақты ток.22. Екі когерентті толқын көзі n = 400 Гц жиілікпен бірдей фазада тербеліп тұр. Тербелістердің ортадағы таралу жылдамдығы . Жүріс айырмасында тербелістердің максимал күшеюі байқалатын ең кіші мәні

A) 1,5 м.

B) 2,5 м.

C) 1 м.


D) 1,25 м.

E) 2 м.23. Толқын ұзындығы 300 м радиотолқындар шығаратын ашық тербелмелі контурдың тербеліс периоды:

A) 4 мкс.

B) 5 мкс.

C) 1 мкс.

D) 3 мкс.

E) 2 мкс.24. Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы келтірілген. Бір деңгейден екінші деңгейге өтуде максимал жиілікті фотон шығарумен қарбалас жүруін көрсетіңіз

A) 1 ® 3.

B) 3 ® 2.

C) 3 ® 1.

D) 2 ® 1.

E) 2 ® 3.25. Дене 10 м/с бастапқы жылдамдықпен көкжиекке 45 бұрыш жасай лақтырылды. Дененің ұшу алыстығын анықтаңыз (g10 м/с2)

A) 8 м.

B) 8 м.

C) 16 м.


D) 10 м.

E) 16 м.26. Айналып жатқан дискінің шеткі нүктелерінің сызықтық жылдамдығы

1 = 3 м/c, ал айналу осіне 10 см жақын орналасқан нүктелердің жылдамдығы 2 = 2 м/c болса, дискінің айналу жиілігі:

A)  1,52 айн/с.

B)  1,59 айн/с.

C)  1,53 айн/с.

D)  1,54 айн/с.

E)  1,51 айн/с.


27. Атмосфералық қысымда қайнап жатқан су бетіне қарай көтеріліп келе жатқан көпіршіктердегі будың тығыздығы: (100° С температурадағы қаныққан су буының қысымы 101,3 кПа)

A) 0,64 кг/м3.

B) 0,49 кг/м3.

C) 0,66 кг/м3.

D) 0,62 кг/м3.

E) 0,59 кг/м3.28. F = 3,14105Н күшпен қысылған диаметрі d = 2 см, Юнг модулі

Е = 21011 Па болат стерженьнің салыстырмалы қысқаруы:

A)  = 0,005 немесе 0,5%.

B)  = 0,001 немесе 0,1%.

C)  = 0,004 немесе 0,4%.

D)  = 0,002 немесе 0,2%.

E)  = 0,003 немесе 0,3%.


29. Цезий толқын ұзындығы 0,589·10-6 м сары монохроматты жарықпен сәулелендірілген. Электронды шығару жұмысы 1,7·10-19 Дж. Цезийден ұшып шыққан фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы:

(h=6,63·10-34 Дж·с, с=3·108 м/с)

A) 1,8·10-20 Дж.

B) 1,6·10-20 Дж.

C) 1,8·10-19 Дж.

D) 1,7·10-19 Дж.

E) 1,2·10-18 Дж.


30. Радиоактивті элементтің активтілігі 8 тәулікте 4 есе кеміген. Тәулікпен алынған жартылай ыдырау периоды:

A) 16 тәулік.

B) 4 тәулік.

C) 1,5 тәулік.

D) 8 тәулік.

E) 0,15 тәулік.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ФИЗИКА (каз)

B

A

C

A

E

E

B

E

B

C

A

C

E

D

C

A

D

D

D

E

A

B

C

C

D

B

E

A

D

B

Каталог: userdata -> uploads -> u50210 -> fiz
fiz -> 1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңыз
fiz -> Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті
fiz -> 1. Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс дегеніміз
fiz -> 1. Импульсы 40 дененің жылдамдығы 4 болса, дененің массасы
fiz -> 1. жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы
fiz -> 1. Векторлық болып табылатын физикалық шама a орын ауыстыру
fiz -> B 4 есе кемиді


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет