5В050600 «Экономика» мамандығы бойынша Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттікбет1/5
Дата10.06.2016
өлшемі1.01 Mb.
#127185
  1   2   3   4   5
5В050600 «Экономика »

мамандығы бойынша Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік

университетінің оқулық, оқу-әдістемелік және ғылыми-әдебиеттермен

қамтамасыз ету картасы

2011-2012 оқу жылы
Карта книгообеспеченности

учебной, учебно-методической и научной литературы

по специальности 5В050600 «Экономика »

СГУ им. Шакарима

по состоянию на 2011-2012 учебный год
п/п

Учебная дисциплина по профессии, специальности, вид деятельности, раздел программы воспитания и обучения

Кол-во обучаю-ся, из-щих дис-ну и вос-ков

Учебная литература (названия, автор), указанная в программе воспитания и обучения, дисциплины в качестве обязательной

Кол-во экз

Дополнительная учебная литература (название, год издания, авторы), рекомендованная Центральным исполнительным органом РК к использованию

Кол-во экз.


І курс
научные
1

История Казахстана

10/25

Қуандық, Е.С. Қазақстан тарихы (ХХ және ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарындағы республика тарихының өзекті мәселелері бойынша лекциялар.- Алматы: Дәуір, 2009

30

Қадырғали,б.Қ. Тарих-и Оразмұхаммед / би Қосымұлы Жалайыр Қадырғали.- Алматы, 2007

2


Мусин,Ч. Қазақстан тарихы.- Алматы, 2008

20

Алаш қозғалысы = Движение Алаш. Т.3. 1-ші кітап: Құжаттар мен материалдар жинағы / Е.М.Грибанов.- Алматы:, 2007

2


Берденова К.Ә. Қазақстан тарихы.-Алматы,2008

1

Алаш қозғалысы = Движение Алаш. Т.3. 2-ші кітап: Құжаттар мен материалдар жинағы / Е.М.Грибанов.- Алматы:, 2007

2


Мұхамедов,М.Б. Қазақстан тарихы.- Алматы, 2007

17

Қабышұлы,И. Түран әлемі: Түркі-монғол халықтарының тарихы.- Алматы: 2007

14


Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы / Қ. С. Қаражан.- Алматы, 2005

10

Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы: Көп томдық. Т.6. Туркестан - колония (Очерк истории колониальной политики русского царизма в Ср. Азии) / П.Г.Галузо.- Астана, 2007

2


Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы/ А.С. Сағынғали, = История становления независимости Казахстана.- Алматы, 2008

2

Қазақстан тарихы туралы Қытай деректемелері Т.1,2,3,4,5. – А., 2005;

233


Мусин Ч. Қазақстан тарихы.-А.,2000, 2003;

133

Қазақ өнерінің тарихы: Үш томдық. Т.3. 1-ші кітап. ХІХ ғасыр және ХХ ғасырдың бірінші жартысы / Б. Құндақбайұлы.- Алматы, 2008

2


Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) 4 томдық.1 Т..- А., 1996;

9

Шәлекенов У.Х. Түріктердің отырықшы өркениеті.-А.,2002;

50


Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін) 5 томдық.2Т..- А., 1998;

6

Гумилев Л. Көнетүріктер .-А.,1994

3


Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. Т.3 /М.Х.Асылбеков, = История Казахстана с древнейших времен до наших дней.- Алматы, 2002

4

Байпаков,К.М. Ежелгі қазақстан тарихы: (Ежелгі заманнан б.з.-дың Ү ғасырына дейін).- Алматы, 1996

5


Рысбайұлы,К.Қазақстан Республикасының тарихы.- Алматы, 2001

176

Қазақстан тарихы туралы Түркі деректемелері Т.1,2,3,4,5. – А., 2005;

100


Артықбаев Ж. Қазақстантарихы.- Астана,2000;

2

Қинаятұлы,З. Шыңғыс хан және Қазақ мемлекеті: Екі томдық. 1-кітап. Шыңғыс хан: Зерттеу.- Алматы, 2008

2


Қазақстан тарихы: Хрестоматия.-А.,1994;

18

Озғанбай Ө. Ресей мемлекеттік думасы және Қазақстан (1905-1917).-А.,1999;

10


Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы.-А.,1994;

20

Бекмаханов Е. Қазақстан 19 ғасырдың 20-30 жылдарында.-А.,1994;

6
прочиеҚаражановҚ.С. Қазақстан тарихы. Студенттердің өзіндік дайындалуына арналған оқулық.- Алматы, 2001

7
Қазақстан жаңа және қазіргі заман тарихы. / Қ.С.Қаражан– А., 2005;

20
Әбуев,Қ. Қазақстан тарихының "Ақтаңдақ" беттерінен.- Алматы, 1994

1
Тоғысбайұлы,Б. Тарихтың ашылмаған беттері.- Астана, 2001

1
Қозыбаев М.Қ. 1986 желтоқсан: дақпырт және шындық.- Алматы:, 1996

5


На русском языкеСовременная история Казахстана / Б. Г. Аяган,.- Алматы: Раритет, 2010

455

Букейханов, А.Н. Казахи: историко-этнографические труды.- Астана, 2007;

3


Современная история Казахстана: Хрестоматия / А. Ауанасова,.- Алматы, 2010

230

Аспандияров, Б. Образование Букеевской орды и ее ликвидация.- А., 2007

2


Артыкбаев, Ж.О.История Казахстана: Учебник / Ж.О. Артыкбаев.- Астана, 2007

10

Байпаков, К. Великий Шелковый путь на территории Казахстана.- А., 2007;

2


История Казахстана: народы и культуры/ Н.Э. Масанов, Ж.Б. Абылхожин, И.В. Ерофеева и др.- Алматы: Дайк-Пресс, 2000.- 600 с.- (Сорос-Қазақстанқоры).

2

Букейханов, А.Н. Казахи: историко-этнографические труды.- Астана, 2007

3


Алтаев, А.Ш. История Казахстана: Хрестоматия. Т.1 .- А., 2008;

27

Артыкбаев Ж.О. Материалы к истории правящего дома казахов. – А., 2001

10


Алтаев, А.Ш. История Казахстана: Хрестоматия. Т.2 .- А., 2008;

27

История Казахстана в арабских источниках. Т.1,3. – А., 2005

35


Алтаев, А.Ш. Краткие очерки истории Казахстана.- А., 2008.,

46

История Казахстана в русских источниках. Т.1, 2– А., 2005

6


История Казахстана с древнейших времен до наших дней (очерк).-А.,1993

20

Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40 годы Х1Х века .- А., 1994

16


История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 5 т. .Т.1-2/ М.Х.Асылбеков и др..-А.,2000

4

Озганбай О. Государственная дума России и Казахстана (1905-1917).-А.,2000

23


История Казахстана с древнейших времен до наших дней.В 5т.Т.3 / М.Х.Асылбеков и др..-А.,2000

15

Прошлое Казахстана в схемах и таблицах:История, политика, право.-А.,2001

5


Асфендияров С. История Казахстана (с древнейших времен).- А.- 1998

4

История Казахстана: белые пятна.-А.,1991

4


Абдакимов А. История Казахстана ( с древнейших времен до наших дней).- А., 2000

134

Кляшторный С.Г. Казахстан летопись трех тысячелетий.-А.,1992

18


Абжанов К.С. История Казахстана.-А.,2002

40

История Казахстана с древнейших времен до наших дней / Ж.К.Таймагамбетов.- А., 1993

6


Кузембайұлы А. История Республики Казахстан.-Астана, 2000

10

Тынышпаев,М. История, этнография и археология казахского народа.- Астана, 2007

3


Кан Г. История Казахстана.-А.,2000

176

Восстание 1916 года в Средней Азии: [сборник документов] / П.Г. Галузо [Орта Азиядағы 1916 жылғыкөтеріліс].- Астана, 2007

2


Шаймерденова М.Д. История Казахстана с древнейших времен до середины 20 века.-А.,2000

57

Козыбаев М.К. Декабрь 1986 года: факты и размышления.- Алматы, 1997

3


Шеретов С.Г. История Казахстана (1985-2000).-А.,2002

5

АбдировМ. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость: Из истории военно-казачьей колонизации края в конце XVI-начале XX веков.- Астана, 2000

3
История Казахстана в произведениях античных авторов. Т.1. Древнегреческие авторы о Великой Степи / А.Н. Гаркавец.- Астана, 2005

1
Новейшая история Казахстана (1939- 2005 гг.) : Хрестоматия: /К.С. Каражанова.- Алматы,2006

10
Исторические личности/ Б. Тогусбаев.- Алматы, 2007

2


Электронные изданияИстория Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 2-х ч. [Эл.ресурс]. Ч.1. Казахстан в древности и средневековье. Эпоха Казахского ханства. Казахстан в составе Российской империи: курс лекций / Е.К.Кубеев,.- Караганда, 2005

1
История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 2-х ч. [Эл.ресурс]. Ч.2. Казахстан в период советской власти: курс лекций / Е.К.Кубеев,.- Караганда, 2005

1
История Казахстана в датах и событиях [Электронный ресурс].- Караганда, 2005

1
История Казахстана [Электронный ресурс]: курс лекций / Каражана.- Алматы:, 2008

12

Философия


10/25

Кішібеков Д. Философия.-А.,2002., 2008

109

Әлемдік философиялық мұра: 20- томдық. 1-20 том. / Құраст. Қ. Әлжан, А. Хамидов.- Алматы, 2008.

347


Мырзалы, С. Философия.- Алматы, 2008.

31

Баласағұн, Ж. Құтты білік/ [Көне түркі тілінен ауд., алғы сөзі мен түсініктерін жазған А.Қ.Егеубаев].- Алматы, 2007

3


Қазақтың тарих философиясы .-Астана,2006

40

Есім, Ғ. Жар жағасы: Философиялық новеллалар мен эсселер.- А., 2007

14


Ғабитов Т. Философия . – А., 2003

50

әл-Фараби, Ә.Н. Шығармалар жинағы: 10 томдық. Т.1.-10 Метафизика / Ә. Нысанбаев,.- Астана, 2007

20


Философия тарихы .-Астана,2006.

40

Фарабитану./Ә.Нысанбаев.-Астана,2006

40


Алтай Ж. Философия тарихы.-А.,1999

10

Философиялық антропология. Мәдениет философиясы. Дін илософиясы/Ә.Нысанбаев.-Астана, 2006

40


Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы.-А.,1999

5

Ислам философиясы / Нысанбаев,ж.б..-Астана,2005

3


Тұрғынбаев Э.Х. Философия.-А.,2001

13

Есім, Ғ. Абай туралы философиялық трактат.- Алматы, 2004

11


Философиялық сөздiк. – А., 1996

25

Есім Ғ. Фалсафа тарихы .-А.,2000

4


Әбішев, Қ. Философия: жоғары оқу орындары студенттері мен аспиранттарға арналған оқулық / Қ. Әбішев.- 3-бас.өңд., толықт.- Алматы, 2001

20Каталог: ebook -> umm
umm -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі
umm -> 0 және 1 цифрларынан қанша төрттаңбалы сан құрастыруға болады? Шыққан сандарды «бұтақтар» әдісі арқылы көрсет
umm -> Әскери өнер тарихы ” 5В010400 “Бастапқы әскери дайындық” мамандығы бойынша
umm -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені "Отандық тарихтың қазіргі заман теориялық – методолгиялық іргелі мәселелері " пәні бойынша «6М020300»- тарих мамандығына арналған ОҚУ-Әдістемелік материалдары
umm -> Биологияға кіріспе. Дәрістер жинағы
umm -> Семинар сабақтарға әдістемелік нұсқаулар Семей қаласы-2007 жыл
umm -> Әбікенова Гүлнафис Төкенқызы Қазақ тіліндегі эпистолярлық стильдің лингвистикалық сипаты
umm -> «Аударма ісі» 050207 мамандығы үшін жаттығулар жинағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет