6В01506 «география» білім беру бағдарламасының элективті пәндер каталогы каталог элективных дисциплин образовательной программы 6В01506- «география»бет1/91
Дата19.04.2023
өлшемі286.66 Kb.
#472442
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91
КЭД Гео 13.03.23ж. соңғысы (1)


ЖН-12-22 ФР01ЖҰМАБЕК АХМЕТҰЛЫ ТӘШЕНЕВ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТ
«ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ» ФАКУЛЬТЕТІ
«ТАРИХ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ» КАФЕДРАСЫ


УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЖУМАБЕКА АХМЕТУЛЫ ТАШЕНЕВА
ФАКУЛЬТЕТ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
КАФЕДРА «ТАРИХ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ»


ZHUMABEK AKHMETULY TASHENEV UNIVERSITY
FACULTY OF "PHYSICAL CULTURE AND SPORTS"
DEPARTMENT OF "HISTORY AND GEOGRAPHY"

6В01506 - «ГЕОГРАФИЯ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6В01506- «ГЕОГРАФИЯ»
CATALOGUE OF ADDITIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS . 6В01506 - «GEOGRAPHY-»

Шымкент, 2022


Элективті пәндер каталогын құрастырған Академиялық комитеттің жұмыс тобы/
Рабочая группа Академического комитета по составлению каталога элективных дисциплин/
The working group of the Academic Committee on the compilation of the catalog of elective disciplinesАты-жөні/ФИО/full name

Қызметі/должность/responsibility

Апашева Сабира Нұрбаевна \ Апашева Сабира Нурбаевна \ Apasheva Sabira Nurbaevn

«Тарих және география» кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымының кандитаты\ Заведующий кафедрой «История и география» , к.и.н.
Head of the Department of History and Geography, Ph.D.

Шеримбаева Жібек Дуйсебаевна\ Шеримбаева Жибек Дуйсебаевна \ Sherimbaeva Zhibek Duysebaevna

«Тарих және география» кафедрасының аға оқытушысы\Cтарший преподаватель кафедры «История и география»\Senior Lecturer, Department of History and Geography

ТурумбетоваГүлжанАбубакировна\ ТурумбетоваГульжанАбубакировна\ Turumbetova Gulzhan Abubakirovna

«Тарих және география» кафедрасының аға оқытушысы \
Cтарший преподаватель кафедры «История и география»\
Senior Lecturer, Department of History and Geography

Зоржанова Айсұлу Асылқызы\ Зоржанова Айсулу Асылкызы\ Zorzhanova Aisulu Asylkyzy

«Тарих және география» кафедрасының аға оқытушысы\ Cтарший преподаватель кафедры «История и география»Senior Lecturer, Department of History and Geography

Пердебаев Аділбек Нуралиұлы \
Пердебаев Адилбек Нуралиұлы \
Perdebayev Adшlbek Nuralievich\

ФК-20-3К тобының білім алушысы..
Обучающийся группы ФК-20-3К
A student of the group FK-20-4K

ДжовинбоевҚайратУрунбосорұлы\
ДжовинбоевҚайратУрунбосорулы \Jovinboev Kairat Urunbosoruly

6В01509«География-Тарих мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламасының ФК-20-4К тобының білім алушысы \
Обучающийся группы ФК-20-4К образовательной программы 6В01509«География-История» \
A student of the group FK-20-4K, 3rd year of the educational program 6B01509 "Geography-History"

Пердебкова Әсем Қайратқызы\Пердебкова Әсем Кайраткызы\Perdebkova Asem Kayratkyzy

№64 Ж.Аймауытов атындағы мектеп- гимназияның Тарих пәнінін мұғалімі\ Учитель истории школы-гимназии № 64 им. Ж. Аймаутова \
Perdebkova Asem Kayratkyzy

Дүйсенова Раушан Құсайыновна Дүйсенова Раушан Кусайыновна Duysenova Raushan Kusaynovna

№23 З. Космодемьянская атындағы мектеп лицейдің тарих және география пәнінің мұғалімі\ Учитель географии лицея школы №23 им. З. Космодемьянской \ Geography teacher of the lyceum of school No. 23 named after. Z. Kosmodemyanskoy

Аширбаев Асылбек Батырович\ Аширбаев Асылбек Батырович Ashirbayev Asylbek Batyrovich

№ 68 Жалпы білім беретін орта мектептің география пәнінің мұғалімі\ Учитель географии средней общеобразовательной школы № 68\Geography teacher of secondary school No. 68

Батырхан Айдана Пірімханқызы БатырханАйдана Пиримханкызы Batyrkhan Aidana Pirimkhankyzy

«Х. Досмұхамедов атындағы № 4 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарих пәнінін мұғалімі\ Коммунальное государственное учреждение» Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Х. Досмухамедова " учитель географии Municipal state institution" Secondary school No. 4 named after H. Dosmukhamedova " geography teacher

Ахбаева Мадина Дуйсебаевна Ахбаева Мадина Дуйсебаевна Akhbaeva Madina Duisebayevna

№ 1 А.С.Пушкин атындағы мектеп гимназиягеография және тарих пәндерінін мұғалімі\ Учитель географии школа гимназии № 1 им. А. С. Пушкина \ Geography teacher school of gymnasium No. 1 named after A. S. Pushkin

Кафедраның мәжілісінде талқыланған/Обсуждено на заседаниикафедры/ Discussedatthemeetingofthedepartment


Хаттама № ___ ___ _______ 2022жыл

Факультет кеңесінде қаралған/Рассмотрено на советефакультета/ConsideredbytheFacultyCouncil


Хаттама № ___ ___ _______ 2022 жыл

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған/Одобрено на Учебно-методическомсоветеуниверситета/ ApprovedbytheEducationalandMethodologicalCounciloftheUniversity


Хаттама № ___ ___ _______ 2022жыл

Университеттің Ғылыми кеңесінде бекітілген/Утверждено на Ученомсоветеуниверситета/ ApprovedbytheAcademicCounciloftheUniversity


Хаттама № ___ ___ _______ 2022жыл
Келісілген/Согласовано/ Agreed

_________________ _Сандыбаева Гүлхан Турсуметовна.\ Sandybaeva Gulkhan Tursumetovna№ 64 Ж.Аймауытоватындағымектеп-гимназиядиректоры\Директоршколы-гимназии № 64 им.Ж. Аймаутова\Directorof school-gymnasium No. 64 named after Zh. Aimautova


Келісілген/Согласовано/ Agreed


_________________ Тойлыбаева Жанар Джураевна\Директор лицея школы №23 им. З. Космодемьянской \ Коммунальное государственное учреждение» Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Х. Досмухамедова директор \Toylybayeva Zhanar Juraevna_№23 З. Космодемьянская атындағы мектеп лицей директоры\ Principal of the lyceum of school No. 23 named after Z. Kosmodemyanskoy


Келісілген/Согласовано/ Agreed


_________________ Манкеева Дамира.Сериковна.\Mankeeva Damira Serikovna \«Х. Досмұхамедов атындағы № 4 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі директоры\ Директор школы средней общеобразовательной школы № 68\DirectorMunicipalstateinstitution" SecondaryschoolNo. 4 named after H. Dosmukhamedov


Келісілген/Согласовано/ Agreed


_________________ Аманкулова Анар Сагинбековна\ Amankulova Anar Saginbekovna№ 1 А.С.Пушкин атындағы мектеп гимназия директоры\ Директор школа гимназии № 1 им. А. С. Пушкина\Directorofthe Gymnasium No. 1 named after A. S. Pushkin


Келісілген/Согласовано/ Agreed


_________________ Пыржанова Гулнұр Әскербекқызы\ Przhanova Gulnur Askerbekovna № 68 Жалпы білім беретін орта мектеп директоры\ директор школы средней общеобразовательной школы № 68 \DirectorHeadmaster ofsecondaryschoolNo. 68КІРІСПЕ
Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. Оқу жоспарындағы барлық пәндер үш циклға біріктірілді: жалпы білім беру циклы (ЖБП), базалық пәндер циклы (БП), кәсіптендіру пәндері циклы (КП). Жалпы білім беру пәндер циклы маманның интеллектуалдық, жеке тұлғалық, әлеуметтік тұрғыда дамуына мүмкіндік береді. Базалық пәндер циклы болашақ маманның мамандығына сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына бағытталады. Кәсіптендіру пәндер циклы кәсіби қызметтің нақты саласында қолданылатын арнайы білімді, дағдыны, құзыреттілікті анықтайды.
Бұл каталог 6В011506-География білім беру бағдарламасына қосымша болып табылады. Элективті пәндер каталогы мақсаты, міндеттері, қысқаша сипаттамасы, пререквизиттер мен постреквизиттер және күтілетін оқу нәтижесі көрсетілген таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін қамтиды.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет