«алгоритмдер жшне деректер љ°рылымы» пшнін ољыту-шдістемелік кешенбет1/8
Дата17.06.2016
өлшемі0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


љАЗАљСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖШНЕ ’ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ љАЛАСЫНЫў ШШКШРІМ АТЫНДА’Ы УНИВЕРСИТЕТІ3 деЈгейдегі СМК ›±жаты

ПОШК

ПОШК 042-14.2.07.1.20.01/03-2013«Алгоритмдер жЩне деректер структурасы» пЩні бойынша о›у-Щдістемелік материалдар03.09.2013ж

№1 басылым
«АЛГОРИТМДЕР ЖШНЕ ДЕРЕКТЕР љ°РЫЛЫМЫ»

ПШНІН ОљЫТУ-ШДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
5В060200 - «Информатика» маманды“ына арнал“ан
ОљУ-ШДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

Семей

2013.

МАЗМ°НЫ
 1. ГлоссарийДЩрістерМашы›тану жЩне зертханалы› саба›тарСтуденттердіЈ йздік ж±мыстарыныЈ жоспары


1. Глоссарий

1.1 Алгоритм - белгілі бір мЩселені шешу Їшін ›ойылатын ма›сат›а ба“ыттал“ан іс-ЩрекеттердіЈ тізбегі.1.2 Шама- есепті шы“ару барысында ›олданылатын белгілеулер1.3 Т±рмысты алгоритм - cйз тЇріндегі Щрекеттер тізбегін кЇнделікті ймірде ешбір роботтыЈ, техниканыЈ кймегінсіз адам йздігінен орындаса ондай алгоритмдер1.4 Есептеу алгоритмдері - формула кймегімен шы“арылатын, есептеуді ›ажет ететін, кЇрделілігіне байланысты белгілі бір техниканыЈ араласуын талап ететін алгоритмдер1.5 Рекурсивті алгоритм - есептеу алгоритмініЈ бір тЇрі. ОныЈ нЩтижесі формуланыЈ ішіндегі бір параметрініЈ мЩні бас›а бір йзгеріп отыратын параметрден тЩуелді болудан шы“ады.

1.6 љосалы алгоритм - кЇрделі алгоритмдердіЈ бірнеше жай алгоритмге бйлінуі ар›ылы негізгі алгоритмге ›ажетті уа›ытында “ана ша›ырылатын, жалпылама жа“дай“а негізделіп дербес ›±рылатын алгоритмдер.1.7 Сызыты алгоритмдер - операциялардыЈ реті алгоритмніЈ йз структурасымен аны›тал“ан жЩне енгізетін шамалардыЈ жеке мЩндеріне тЩуелсіз алгоритмдер.1.8 Тарматы алгоритм - енгізетін шамалардыЈ жеке мЩндеріне тЩуелді, бірнеше ЩрекеттердіЈ біреуініЈ орындалуын та“айындау.1.9 Циклдік алгоритм - енгізетін шамалардыЈ жеке мЩндеріне тЩуелді бір немесе бірнеше ЩрекеттердіЈ ›айталануын та“айындау.1.10 Енетін шамалар немесе аргументтер - алгоритм Їшін бастап›ы берілгендер немесе ал“аш›ы информация болып табылатын шамалар.1.11 Шыатын шамалар - алгоритмніЈ орындалу процесінде алынатын йЈделген информацияларды са›тау“а арнал“ан шамаларды1.12 Аралышамалар- енетін шамалар“а да, шы“атын шамалар“а дажатпайтын алгоритмді орындау процесінде аралы› мЩндерді са›тау“а арнал“ан шамаларда

2. ДЩрістер

1-та›ырып: «Алгоритм ±“ымы. Аны›тамасы. љасиеттері. ТЇрлері. Алгоритмді жазу Щдістері. Алгоритм модельдері»

ДЩріс жоспары:

 1. АлгоритмніЈ шы“у тегі. АлгоритмніЈ тарихы. АлгоритмніЈ т±рмыста ›олданылуы. АлгоритмніЈ ›ажеттілігі. АлгоритмніЈ ›ызметі мен ма›саты.

 2. АлгоритмніЈ ЭЕМ-дегі рйлі. Информатика “ылымында“ы алгоритм. ОныЈ ма›саты мен міндеті.

 3. Алгоритмдік конструкциялар.

 1. тізбектелген конструкция

 2. тарма›тал“ан конструкция

 3. циклдік конструкция

 4. рекурсивті конструкция

Дербес программаны ›±ру Їшін программалау тілін білу “ана жеткіліксіз. ПрограмманыЈ тЇпкі негізі алгоритм ±“ымынан ›±ралады. Себебі алгоритм кймегімен программист йзі ›±рма›шы болып отыр“ан программа“а сЩйкес ма›сат›а жетуі Їшін орындауы ›ажет ЩрекеттердіЈ тізбегін ›±растыруы керек. АлгоритмніЈ негізгі ›ызметі – берілген а›паратты йЈдеу ар›ылы бас›а, жаЈа а›парат ›±ру.

Сонымен алгоритм дегеніміз белгілі бір мЩселені шешу Їшін ›ойылатын ма›сат›а ба“ыттал“ан іс-ЩрекеттердіЈ тізбегі. Олар т±рмысты›, есептеу, рекурсивті, ›осалы деп бйлінеді.

Сйз тЇріндегі Щрекеттер тізбегін кЇнделікті ймірде ешбір роботтыЈ, техниканыЈ кймегінсіз адам йздігінен орындаса ондай алгоритмдерді т±рмыстыалгоритм дейді. Мысалы: дЇкенге барып азы›-тЇлік Щкелу, саба››а дайындалу, т.б.

Формула кймегімен шы“арылатын, есептеуді ›ажет ететін, кЇрделілігіне байланысты белгілі бір техниканыЈ араласуын талап ететін алгоритмдерді есептеу алгоритмдері дейді.

Рекурсивті алгоритм деп есептеу алгоритмініЈ бір тЇрін айтады. ОныЈ нЩтижесі формуланыЈ ішіндегі бір параметрініЈ мЩні бас›а бір йзгеріп отыратын параметрден тЩуелді болудан шы“ады.

љосал›ы алгоритм дегеніміз кЇрделі алгоритмдердіЈ бірнеше жай алгоритмге бйлінуі ар›ылы негізгі алгоритмге ›ажетті уа›ытында “ана ша›ырылатын, жалпылама жа“дай“а негізделіп дербес ›±рылатын алгоритмдер.

љай алгоритм болса да негізгі ›асиеттерді ›ана“аттандыруы шарт:


 1. Дискреттілік ›асиет – орындалатын Щрекеттер тізбегі бірнеше ›адамдар“а бйлініп Їздікті ›±рылымды болуы керек. ЖЩне ›адамдардыЈ орындарын ауыстыру“а болмайды.

 2. ТЇсініктілік ›асиеті – орындаушы“а тЇсінікті жЩне орындай алатын н±с›аулар жиынынан командалардан т±руы ›ажет. Орындаушыдан бірт±тас Щрекет жасауды талап ету керек. Алгоритм орындаушы“а ба“ытталуы керек.

 3. Аны›тылы› ›асиеті – детерминделген деп те аталады, бір алгоритмді кез келген орындаушы орындай алатын болуы керек. љай орындаушы орындаса да алынатын нЩтиже біреу болуы керек. Орындаушы дербес шешім ›абылдамайтындай болып ›±рылуы керек, я“ни аны›, егжей-тегжейлі ойластырыл“ан, толы›, жал“ыз нЩтижелі болуы керек. Бір - екі минуттай деген сия›ты н±с›аулар болмау керек.

 4. Орта›ты› ›асиеті – бір алгоритм барынша Їлкен клас›а жататын есепті шешетіндей болуы керек, тек бастап›ы берілгендерді йзгерту ар›ылы “ана шешімді табу“а болатындай. Мысалы квадрат теЈдеуді шешу алгоритмін ах2+bx+c=0 жа“дайына ›±р“ан д±рыс болады, ал 4x2+5x-1=0 тЇріне ›±рса онда алгоритм дербес болады, не“±рлым жалпы болуы керек.

 5. НЩтижелілік ›асиеті – алгоритмніЈ пункттері немесе н±с›аулары шектелген, оныЈ шегі есептіЈ нЩтижесін беретіндей болуы керек. Алын“ан нЩтиженіЈ д±рысты“ын анализдеу керек.

ЕсептеулердіЈ ›±рылымына ›арай алгоритмдер сызы›ты, тарма›тал“ан, циклдік деп Їшке бйлінді.

ОперациялардыЈ реті алгоритмніЈ йз структурасымен аны›тал“ан жЩне енгізетін шамалардыЈ жеке мЩндеріне тЩуелсіз алгоритмдерді сызыты алгоритмдер дейді. ОлардыЈ н±с›аулары бірінен кейін бірі тізбектеліп орындалады.

Енгізетін шамалардыЈ жеке мЩндеріне тЩуелді, бірнеше ЩрекеттердіЈ біреуініЈ орындалуын та“айындауды тарматы алгоритм дейді.

Енгізетін шамалардыЈ жеке мЩндеріне тЩуелді бір немесе бірнеше ЩрекеттердіЈ ›айталануын та“айындауды циклдік алгоритм дейді. Циклдік алгоритмдер Їш тЇрге бйлінеді: 1. шарты алдынан берілген – «Щзірше» циклі,

 2. шарты соЈынан берілген цикл – «дейін» циклі,

 3. параметрлі цикл.

Белгілі бір логикалы› шарт тексеріліп, ол а›и›ат мЩн ›абылда“ан жа“дайда бір немесе бірнеше н±с›аулар тобыныЈ ›айталануы «Щзірше» циклі деп аталады.

Белгілі бір н±с›ау орындалып бол“ан соЈ логикалы› шарт тексеріліп, ол жал“ан мЩн ›абылдаса сол н±с›аудыЈ ›айталануы «дейін» циклі деп аталады.

Белгілі бір н±с›аудыЈ немесе н±с›аулар тобыныЈ неше рет ›айталануы керек екені алдын ала аны› болса, оны параметрлі цикл дейді.

АлгоритмніЈ берілу тЩсілдері: 1. формула бойынша

 2. таблицалы› тЇрде

 3. блок-схема кймегімен

Алгоритм ›±ру мЩселесі алгоритм жазу“а ›андай тілді пайдаланатынымыз“а байланысты болады. Тіл – кейбір ма“л±маттарды йрнектеу жЩне жеткізу ›±ралы. Осы ма“ынасына ›арай

 1. ›атынас тілі

 2. математика тілі

 3. автоматтар тілі деп бйлінеді.

Алгоритмді жазу Їшін пайдаланылатын тілдіЈ сипаты орындаушыныЈ мЇмкіндіктеріне байланысты.

ОрындаушылардыЈ мЇмкіндігі тіл ›±ралдарыныЈ деЈгейін аны›тайды. 1. ТілдіЈ деЈгейі алгоритмдік жазу командаларыныЈ тЩптіштеліп на›тылану дЩрЩжесіне тЩуелді. Я“ни орындаушы Їшін элементар деп есептелетін амалдыЈ шын мЩніндегі элементарлы› дЩрежесі ашып кйрсетілуі тиіс.

 2. ТілдіЈ деЈгейі тілдіЈ формальдандырылу дЩрежесіне де байланысты. Ол орындаушыныЈ кім болуынан тЩуелді. Егер орындаушы адам болса, о“ан белгілі бір алгоритмдерді тЇсінікті сйз , сйз тіркестері ар›ылы тЇсіндіруге болады, ал рындаушы автомат болса, онда бір›атар міндетті талаптар ›ойылады.

 3. командаларды т±жырымдау барысында машинадан осы машина Їшін ›атаЈ аны›тал“ан операцияларды орындауды “ана талап ету.

 4. Берілген машинаныЈ тілі Їшін ›абылдан“ан н±с›аулар ›±ру ережелерін “ана пайдалану“а болады.

 5. Ережелерде кйрсетілген нЩрселерді ешбір ›олдану“а болмайды, себебі машина ондай н±с›ауларды орындамайды.

Тілді формальдандыру адам тілініЈ кйркемдік мЇмкіндіктерін азайтады.

 1. ТілдіЈ деЈгейі адам Їшін тЇсініктілік дЩрежесіне де тЩуелді. Ал“аш›ы ЭЕТ- мен ›атынас цифрлар тілі деЈгейінде болды. ЭЕТ жаппай тарал“анды›тан адам мен машинаныЈ ›атынасуын ›амсыздандыратын тілдіЈ жаЈа деЈгейлері пайда болды. љазір тілді «таби“иландыру» проблемасы ал“а ›ойылып отыр. Б±л проблема машинаныЈ йзін жетілдірумен ›атар жЇріп келеді. ’ылыми , инженерлік тілдер таби“и тіл мен математика тілін жымдастырады. Олар: Алгол, Фортран, Бейсик, паскаль, т.б.

КЩдімгі, таби“и тілге жа›ын, біра› на“ыз алгоритмдік тілдердіЈ неізгі ›асиеттері бар тілді оу алгоритмдік тілі деп атайды. Кейде жай алгоритмдік тіл дейді. Олар кЩдімгі текст тЇрінде жазылады, біра› программалау тілдерін Їйретеді.

Алгоритмдік тіл жай командалардыЈ жазылу ережесін, ›±рама команданыЈ, алгоритм ›±рамын, ма“ынасын дЩл жЩне бір мЩнді аны›тау керек.

Алгоритмтік тіл – алгоритмдерді біркелкі жЩне дЩл біркелкі жазудыЈ жЩне оларды орындаудыЈ ережелер мен белгілер жЇйесі.

КЩдімгі таби“и тілге жа›ын, екінші жа“ынан на“ыз алгоритмдік тілдердіЈ негізгі ›асиеттері бар тілдіЈ аны›тамасын берейік. Б±л тілді о›у алгоритмдік тілі деп аталады. Б±л тілде жазыл“ан алгоритмдер кЩдімгі текст сия›ты о›ылады жЩне Алгол, Фортран, Бейсик т.б. программалау тілдерін Їйренуге негіз болады.

Алгоритмдік тіл – ±“ымдары:


 1. алфавитті – тілде ›олдану“а болатын символдардыЈ, белгілердіЈ жиынты“ы.

 2. Тіл конструкциясы – айнымалы, йрнек, командалардыЈ жазылу жЩне алгоритмдік жазудыЈ жалпы ›±рылымыныЈ ережелері. Оны синтаксис деп атайды.

 3. Семантикасы - Щр тЇрлі командалардыЈ ›ызметі мен орындалу жолы.

Алфавитте символдар, тілдіЈ кймекші сйздері (басы, егер, онда, Щйтпесе, соЈы т.б.) бар. ОлардыЈ асты сызылуы керек.

ТілдіЈ негізгі объектілері – командалар. Олар н±с›ауларды жазу Їшін ›олданылады. Олар екі тЇрлі: 1. Жай командалар

 2. љ±рама командалар

Жай командалар на›тылы орындалатын элементар ЩрекеттердіЈ шектеулі сипаттамасы. О“ан меншіктеу, кйшу, бос командалар жатады.

љ±рама командалар“а тарам›талу, ›айталану командалары жатады.

Алгоритмдік тілде алгоритмніЈ сипатталауы

Басы

Жай команда 1;

Жай команда 2;

Егер шарт

Онда 1 – серия

Шйтпесе 2 – серия

Шзір шарт

Ц.б.

љ±рама командаЦ.с.

Бітті . соЈыАлгоритмніЈ тЇрлері. Алгоритмді жазу Щдістері. Алгоритм модельдері

Алгоритмдік конструкциялар: 1. Сызы›ты

 2. тарма›ты

 3. ›айталану

 4. рекурсивті

1969 жылы В. Дейкстр йзініЈ «деректер структурасы жЩне алгоритмдер» статьясында кез келген алгоритмді жазу Їшін негізгі 3 конструкцияныЈ – сызы›ты, тарма›ты, ›айталану - жеткілікті екенін дЩлелдеген. Сызы›ты алгоритмді тізбекті алгоритм деп те айтады.

Анытама. Р алгоритмі тізбекті алгоритмдік конструкциямен ›арастырылады, егер Р алгоритмініЈ Щрбір ›адамы бір рет орындалса, жЩне Щрбір i-ші ›адамнан соЈ (i+1)-ші ›адам орындалып, i-ші ›адам соЈ“ы ›адам болмаса.

Анытама. Р алгоритмі тарма›ты алгоритмдік конструкциямен ›арастырылады, егер алгоритмніЈ ›ай ›адамы орындалатыны енгізілген деректерден тЩуелді болса, жЩне белгілі бір бастап›ы деректер таЈдалынып алын“ан соЈ орындалатын тарма›ты конструкция тізбекті конструкция“а келтіріледі.

Анытама. Р алгоритмі ›айталану алгоритмдік конструкциямен ›арастырылады, егер алгоритмніЈ ›андай да бір ›адамдар тобы бастап›ы берілгендерге байланысты бірнеше рет ›айталануы керек болса.Кез келген циклдік конструкцияныЈ ішінде тарма›ты конструкция да, тізбекті конструкция да болады.

Анытама. R алгоритмі рекурсивті конструкциямен ›арастырылады, егер ›андай да бір ›адамда ол тура немесе жанама тЇрде ›айтадан йзіне ›атысса, немесе белгілі бір ›адамда оныЈ алдыЈ“ы ›адамында орындал“ан ›адамдардыЈ нЩтижесі ›айталанып ›олданылса.

Кез келген алгоритмніЈ дЩл немесе д±рысты“ы алгоритм моделімен негізделеді. Модель есепті шешуде ›олданылатын ›±ралдар жиыны, я“ни келесі ›адамды аны›тау Щдісі, ›арапайым Щрекеттер, ›адамдар.

АлгоритмніЈ моделі екіге бйлінеді:


 1. теориялы›

 2. практикалы›

Модель универсалды – жан–жа›ты, максимальды ›арапайым, есепті шешуде минимальды есептеу ›±ралын ›ажет ететін болуы керек.

Практикалы›, ›олданбалы модельде есептеу тиімділігі, программалау тиімділігі болу керек.

Теориялы› модельдеу Їш ба“ытта жЇреді:


 1. бЇтін санды аргументтен тЩуелді санды› функцияны есептеу алгоритмі, олар есептелетін функция деп аталады. Есепті шешетін рекурсивті функция ›±ру мЇмкіндігініЈ бар екенін Черч, Гегель, Клини “алымдар ашты.

 2. машиналы› математикамен байланысты. Пост, Тьюринг ж±мыстарында есепті шешетін алгоритмдік процесстер – ›ажетті немесе сЩйкес тЇрде ›±растырыл“ан машина орындайтын процесс деді.

 3. А.А. Марков – математик, ›алыпты алгоритм тЇсінігін енгізді.

Жалпы алгоритмдердіЈ келесі тЇрлері болады:

 1. Т±рмысты›

 2. Есептеу

 3. Рекурсивті

 4. љосал›ы

КЇнделікті ймірде белгілі бір ма›сат›а жету Їшін орындалатын, еш›андай роботтыЈ кймегін талап етпейтін, адамдардыЈ сана – сезімінен тЩуелді Щрекеттер жиынын т±рмысты› алгоритмдер дейді.

Формула кймегімен шы“арылатын, есептеуді ›ажет ететін, кЇрделілігіне байланысты белгілі бір техниканыЈ араласуын талап ететін алгоритмдерді есептеу алгоритмдері дейді.

Рекурсивті алгоритм деп есептеу алгоритмініЈ бір тЇрін айтады. ОныЈ нЩтижесі формуланыЈ ішіндегі бір параметрініЈ мЩні бас›а бір йзгеріп отыратын параметрден тЩуелді болудан шы“ады.

љосал›ы алгоритм дегеніміз кЇрделі алгоритмдердіЈ бірнеше жай алгоритмге бйлінуі ар›ылы негізгі алгоритмге ›ажетті уа›ытында “ана ша›ырылатын, жалпылама жа“дай“а негізделіп дербес ›±рылатын алгоритмдер.

Алгоритмдер ›±рылымына ›арай Їшке бйлінеді:


 1. Сызы›ты

 2. Тарма›тал“ан

 3. љайталану немесе циклдік

ОперациялардыЈ реті алгоритмніЈ йз структурасымен аны›тал“ан жЩне енгізетін шамалардыЈ жеке мЩндеріне тЩуелсіз, тізбектеліп орындалатын алгоритмдерді сызы›ты алгоритмдер дейді.

Енгізетін шамалардыЈ жеке мЩндерінен тЩуелді бірнеше ЩрекеттердіЈ біреуініЈ орындалуын та“айындайтын алгоритмдерді тарма›тал“ан алгоритмдер дейді.


Циклдік алгоритмдер

2 тЇрлі:


 1. «дейін» - шарты алдын – ала берілген

 2. «Щзірше» - шарты соЈынан берілген

«дейін» циклында белгілі шарт тексеріліп, егер ол а›и›ат болса “ана цикл денесі ›айталанып орындалады. Егер шарт бірден жал“ан болса, цикл денесі бір де бір рет орындалмайды.

Цикл денесі дегеніміз – бірнеше рет ›айталанып орындалатын Щрекеттер тобы.

Блок –схемасы

«кейін» циклында цикл денесі берілген шарт а›и›ат бол“ан“а дейін ›айталанады.Алдын“ы алгоритмнен ерекшелігі – цикл денесі шарт›а дейін еЈ болма“анда 1 рет орындалады.

Блок – схемасы

...

ИЩ

жо›


...

изін тексеру с±ра›тары 1. АлгоритмніЈ ›асиеттері?

 2. Алгоритм тЇрлері?

 3. Алгоритм ›олданыстары?

°сынылатын Щдебиеттер

 1. Е. Бидайбеков, Е. Медеуов, А. Ниязбаев. Информатика бастамалары (алгоритмдеу). Алматы, 1990ж.

 2. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных. Программы. – СПб, 2001ж.

 3. Симонович С., Евсеев Г.Практическая информатика: Инфорком- Пресс, 1998г.

 4. Острейковский В.А. Информатика, Москва, 2000 г.

 5. Петров А.В., Алексеев В.Е., Ваулин А.С., Петрова М.А., Титов М.А., Шкатов П.Н. Вычислительная техника и программирование, Москва, 1990.2-та›ырып: “Алгоритм ±“ымын тереЈдету, аны›тау. Тьюринг машинасын программалау. Пост алгоритмдік машинасы алгоритм ±“ымын дЩлелдеуші”

ДЩріс жоспары:

 1. Алгоритм – математиканыЈ арнайы бйлімі.

 2. Джордж БульдіЈ математикалы› логикасы.

 3. Логика мен алгоритмніЈ байланысы.

 4. ШртЇрлі о›и“алар“а алгоритм ›±ру Щдістері.

 5. Тьюринг машинасына мысалдар.

 6. Тьюринг машинасыныЈ математикалы› сипаттамасы.

 7. Алгоритм аны›тамасын дЩлдеу.

 8. Пост машинасы.

 9. Пост машинасы мен Тьюринг машинасын салыстыру.

АлгоритмніЈ ›атаЈ аны›тамасы алгоритмдердіЈ математикалы› теориясында тікелей ›олданылады. Онда алгоритмніЈ жалпы ›асиеттері, алгоритмдік шешілудіЈ дЩлелдемесі ›арастырылады. Ал практикада алгоритмді ›±ру ›атаЈ аны›талма“ан.

Алгоритмді орындаушы – алгоритмніЈ сипаттамасын д±рыс тЇсініп, тарата алатын субъект немесе Щрекеттер тізбегін орындай алатын ›±рыл“ы.

Шрекеттерді орындау“а арнал“ан н±с›ау Щлдебір тілдіЈ араласуымен Щрбір орындаушы“а тЇсіндіріледі. Б±л тілдіЈ ›ызметші сйздері , Щрекетті тЇсіндіретін немесе бейнелейтін командалары, оларды біріктірудіЈ синтаксистік ережесі болады. Командалар тізімі орындаушыныЈ командалар жЇйесі (СКИ) деп аталады. Дискретті а›паратты йЈдеуде ›олданылатын элементарлы Щрекеттер бір таЈбаны бас›амен алмастыру болып табылады. Кешенді Щрекеттерді орындаушы абстрактілі жЩне шын мЩніндегі ›±рыл“ы болуы мЇмкін.

ПроцессордыЈ Щрекеттерін а›и›ат элементарлы деп – машиналы› команда деп, ал олардыЈ белгіленуін – машиналы› код деп атайды. Ал“аш›ы – тйменгі деЈгейдегі код – ассемблер коды – ›±рыл“ыдан тЩуелді ішкі тіл деп аталады.

Элементарлы Щрекеттерді кЇрделі командалар“а біріктіру б±л деЈгейде Щлі жЇрмейді. АссемблердіЈ жалпы командалар саны процессор командаларыныЈ санымен теЈ, біра› машиналы› кодтардыЈ символды ›алпы ›олданылады –мнемоника – б±л ›олданушы“а екілік кодтан тиімді.

Мнемониканы машиналы› код›а ассемблер тілі орындайды.

Элементарлы Щрекеттерді біріктіру командалары жо“ары деЈгейдегі программаларда пайда болды. Тіл трансляторы берілген команданы элеменарлы ›адамдар“а аударады.

Одан гйрі элементарлы командаларды интеграцилауды ›олданьалы программалар орындайды. ОКЖ – і мЩзір, перне, терезе т.б. интерфейсті бас›ару командаларынан т±рады.


 1. Каталог: ebook -> umkd
  umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
  umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
  umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
  umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
  umkd -> Тарих кафедрасы
  umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
  umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
  umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет