Аминдер — молекуласындағы бір немесе бірнеше сутек атомы амин тобына алмасқан көмірсутектердің туындылары. Амины производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода в молекуле заменены аминогруппойДата09.03.2022
өлшемі18.13 Kb.
#456092
Глоссарий по химии 6


Глоссарий

  1. Аминдер — молекуласындағы бір немесе бірнеше сутек атомы амин тобына алмасқан көмірсутектердің туындылары.

Амины - производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода в молекуле заменены аминогруппой.
Amines - derivatives of hydrocarbons in which one or more hydrogen atoms in the molecule are replaced by an amine group.

  1. Алкиламиндер- майлы аминдер, аммиактың органикалық туындылары.

Алкиламины - амины жирного ряда, органические производные аммиака.
Alkylamines - fatty amines, organic derivatives of ammonia.

  1. Алифатты аминдер - азот атомындағы алифатты алмастырғыштардың құрамымен ерекшеленетін аминдер класына жататын органикалық қосылыстың түрі.

Алифатические амины — разновидность органических соединений, принадлежащих к классу аминов, которая отличается содержанием алифатических заместителей у атома азота.
Aliphatic amines - a type of organic compound belonging to the class of amines, which differs in the content of aliphatic substituents at the nitrogen atom.

  1. Метиламин CH3NH2 - аммиактың органикалық туындысы, бастапқы алифатты амин.

Метиламин CH3NH2 — органическое производное аммиака, первичный алифатический амин.
Methylamine CH3NH2 is an organic derivative of ammonia, a primary aliphatic amine.

  1. Аммиа́к — NH3, сутегі нитриді, қалыпты жағдайда - өткір иісті (мүсәтір спирті иісті) түссіз газ.

Аммиак - это NH3, нитрид водорода, обычно бесцветный газ с резким запахом (мышьяковый спирт).
Ammonia is NH3, hydrogen nitride, normally a colorless gas with a pungent odor (arsenic alcohol).

  1. Анилин C6H5NH2— өзіне тән иісі бар, түссіз майлы сұйықтық.

Анилин C6H5NH2 - бесцветная маслянистая жидкость с определенным запахом.
Aniline C6H5NH2 is a colorless oily liquid with a characteristic odor.

  1. Гексаметилендиамин Н2N(CH2)6NH2 — түссіз кристалды зат, суда ериді.

Гексаметилендиамин H2N (CH2) 6NH2 представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, растворимое в воде.
Hexamethylenediamine H2N (CH2) 6NH2 is a colorless crystalline substance, soluble in water.


  1. Аминқышқылдар - молекуласында амин (~NH2) және карбоксил (-СООН) топтары бар органикалық қосылыстар.

Аминокислоты представляют собой органические соединения с аминной (~ NH2) и карбоксильной (-COOH) группами в молекуле.
Amino acids - organic compounds with amine (~ NH2) and carboxyl (-COOH) groups in the molecule.

  1. Гидрокси қышқылдары - карбоксил және гидроксил топтары бар гетерофункционалды қосылыстар.

Гидроксикислоты - гетерофункциональные соединения, содержащие карбоксильную и гидроксильную группы.
Hydroxy acids are heterofunctional compounds containing carboxyl and hydroxyl groups.

  1. Мономер – молекулалары бір-бірімен немесе басқа қосылыстардың молекулаларымен полимер түзетін төменгі молекулалық қосылыстар.

Мономеры представляют собой низкомолекулярные соединения, молекулы которых образуют полимеры друг с другом или с молекулами других соединений.
Monomers are low-molecular compounds whose molecules form polymers with each other or with molecules of other compounds.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет