«Анатомия, физиология, гигиена және тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасындаДата13.06.2016
өлшемі325.46 Kb.
#133696
«Анатомия, физиология, гигиена және тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасында

2014/2015 оқу жылында орындалатын студенттердің дипломдық (бітіру) жұмыстарының тақырыптары, ғылыми жетекшілері және пікір сарапшыларының тізімі
Студенттің аты-жөні

Тақырыбы

(қазақ тілінде)

Тақырыбы

(орыс тілінде)

Тақырыбы

(ағылшын тілінде)

Ғылыми жетекшілері (ғылыми дәрежесі, лауазымы)

Рецензенттер (ғылыми дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны)

Күндізгі бөлім

5В011300-Биология

1

Әлдибек Маржан Жақыпбекқызы

Ірі қаладағы үш жасқа дейінгі балалардың тамақтануын зерттеу.

Изучение состояния питания детей в возрасте до трех лет, проживающих в условиях крупного города.

The research of the nutritional status of children under three year old, living in a large city.

Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессор


Урбисинов Ж.К., б.ғ.д.,

(Қазақ Тағамтану Академиясы)
2

Нұрлан Фариза Нұрланқызы

Жасөспірім оқушылардың қан жүйесі қызметінің ерекшеліктері.


Особенности функции системы крови у школьников-подростков.

Singularities of the blood system of adolescent school-teenagers.

Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессор


Жапаркулова Н.И., б.ғ.к., (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты, зертхана меңгерушісі).

3

Еренсіз Қарлыға Талғатқызы

Мектеп жасындағы балалардың көру жүйесінің қызметін зерттеу.

Исследование зрительной системы у детей школьного возраста.


The research of visual system among school-age children.


Балғынбеков Ш.А., м.ғ.д., профессор


Жапаркулова Н.И., б.ғ.к., зертхана меңгерушісі (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)

4

Серғазынова Мөлдір Санатқызы

1-курс студенттерінің денсаулығын физиологиялық тәсілдермен бағалау.

Оценка здоровья студентов 1-курса физиологическими методами.

Assessment of the health of students of 1-course by of physiological methods.

Төленбек И.М.,

б.ғ.к., профессор
Жапаркулова Н.И., (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты, зертхана меңгерушісі).

5

Сатывалды Эльанора Ерікқызы

2-курс студенттерінің денсаулығын физиологиялық тәсілдермен бағалау.

Оценка здоровья студентов 2-курса физиологическими методами.

Assessment of the health of students of 2-course by of physiological methods.

Төленбек И.М.,

б.ғ.к., профессор
Жапаркулова Н.И., б.ғ.к., (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты, зертхана меңгерушісі).

6

Серікқали Құралай Серікқалиқызы

3-курс студенттерінің денсаулығын физиологиялық тәсілдермен бағалау.

Оценка здоровья студентов 3-курса физиологическими приемами.

Assessment of the health of students of 3-course by of physiological methods.

Төленбек И.М.,

б.ғ.к., профессор
д.б.н., профессор Мурзахметова М.К.

(ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты).7

Сейдахмет Айдана Ерлікқызы

4-курс студенттерінің денсаулығын физиологиялық тәсілдермен бағалау.

Оценка здоровья студентов 4-курса физиологическими приемами.

Assessment of the health of students of 4-course by of physiological methods.

Төленбек И.М.,

б.ғ.к., профессор
Жапаркулова Н.И., б.ғ.к., (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты, зертхана меңгерушісі).

8

Айдаулетова Нагима Курмангазыевна

Ауыр металдың сүйек ұлпасында туындататын морфологиялық өзгерістері.


Морфологические изменения в тканях костей, вызванные действием тяжелых металлов.


Morphologic changes in the tissues of the bones occurring by the action of heavy metals.

Тұңғышбаева З.Б. б.ғ.д., профессор


Сапаров Қ.Ә. профессор (ҚазҰУ)


9

Ажахаева Нәзігүл Ерзатқызы

Ащы ішектің ұйымдасу құрылысына хлорлыкадмийдің әсері.Действие хлористого кадмия на структурную организацию тонкого кишечника.

Action of cadmium chloride on the structural organization of the small intestine.

Тұңғышбаева З.Б. б.ғ.д., профессор


Базарбаева Ж.М., доцент(ҚазҰУ)


10

Абу Айман Абайқызы


Қоршаған ортадағы мутагенді факторлардың жануарлар тимусына әсері.

Действие мутагенных факторов окружающей среды на тимус животных.

Mutagenic effect of environmental factors on the thymus of animals.

Тұңғышбаева З.Б. б.ғ.д., профессор


Алмабаев Ы.А. – ҚазҰМУ профессоры, сыртқы пікір беруші


11

Амангелді Мадина Айтбайқызы


Хлорлы кадмийдің қан тамырларының ұйымдасу құрылымында туындататын өзгерістері.Изменения, вызванные действием хлористого кадмия в структурной организации кровеносных сосудов.

Changes caused by the action of cadmium chloride in the structural organization of the blood vessels.

Тұңғышбаева З.Б. б.ғ.д., профессор


Шалахметова Т.М. - ҚазҰУ профессоры, б.ғ.д. сырттан пікір беруші


12

Назарова Айнұр Нұржанқызы

Әртүрлі сусындардың асқазан ұлпасына әсер етуі.


Влияние различных видов напитков на ткани желудка.

Effect of different types of drinks to the stomach tissue.

Тұңғышбаева З.Б. б.ғ.д., профессор м.а.


Профессор СГИ «Дарын» Тулеген Б.

13

Нурджанов Турарбек Станиславулы

Мектепте «Анатомия және физиология» пәні бойынша интерактивті оқытудың оқу жетістіктеріне әсері.

Влияние интерактивного обучения на успеваемость по дисциплине «Анатомия и физиология» в школе.

Influence of interactive learning on academic achievement in the discipline "Anatomy and Physiology" in school.

Бабашев А.М., к.б.н., профессор


Профессор КазНУ им. аль-Фараби Торманов Н.Т.


14

АриповаЛаззатЗульбухаровна

Стресс және оның денсаулыққа әсері.

Стресс и его воздействие на здоровье.

Stress and its impact on health.

Бабашев А.М., к.б.н., профессор


Доцент КазНУ им. аль-Фараби Атамбаева Г.

15

Айдынбекова Айнур Абайкызы

Қала және ауыл оқушыларының ағзасын салыстырмалы морфо-физиологиялық бағалау.

Сравнительная морфофизиологическая оценка организма городских и сельских школьников.

Comparative morphophysiological evaluation oforganism of city and villagepupils.

Бабашев А.М., к.б.н., профессор


Профессор КазНУ им. аль-Фараби Тлеуханов С.Т.


16

ЖарылқасыноваЖәзираМұсаханқызы

Студенттерде оқытуға мотивацияның қалыптасуынзерттеу.

Изучение формирования мотивации на обучение у студентов.

The study of the formation of motivation for training students.

Бабашев А.М., к.б.н., профессор


Доцент КазНУ им. аль-Фараби Сраилова Г.


17

Бейсебаева Айгерим Нургалиевна

Алматы қаласындағы медицина қызметкерлері арасындағы стресстің алдын алу

Профилактика стресса среди медицинских работников города Алматы

Prevention of stress among health care workers in Almaty

Кунакбаев А.С., к.м.н., профессор


Кайрбеков А. д.м.н., проф.,

зав.кафедрой клинической фармакологии, ЛФК и физиотерапии

КазНМУ им. С.Д. Аcфендиярова


18

Темірхан Бахытжан Тынышбекұлы

Темекі тартудың балалар мен жасөспірімдер-дің психикалық дамуына әсер етуі. Мәселені шешу жолдары.

Влияние табакокурения на психическое развитие детей и подростков. Пути решения проблемы.

Influence of smoking of tobacco on mental development of children and teenagers. Paths of a solution of the problem.

Кунакбаев А.С., к.м.н., профессор


Кайрбеков А. д.м.н., проф., зав.кафедрой клинической фармакологии, ЛФК и физиотерапии


19

Мусакулова Гульзира Сабиржановна

Интернет-тәуелділігі феноменінің физиологиялықмаңызы.

Физиологическое значение феномена интернет-зависимости.

Physiological significance of a phenomenon of depending from Internet.

Кунакбаев А.С., к.м.н., профессор

Кайрбеков А. д.м.н., проф.,

зав.кафедрой клинической фармакологии, ЛФК и физиотерапии

КазНМУ им. С.Д. Аcфендиярова


20

Әбдрайым Айғаным Қрманғазы-қызы

Жастар арасындағы суицид және оның алдын алу.

Суицид среди молодежи и его профилактика.

Suicide among youth and its preventive care.

Кунакбаев А.С., к.м.н., профессор

Кайрбеков А. д.м.н., проф.,

зав.кафедрой клинической фармакологии, ЛФК и физиотерапии

КазНМУ им. С.Д. Аcфендиярова


21

МанаповаАйгульКайраткызы


Жастардың репродуктивтік саулығы.

Репродуктивное здоровье молодежи.

Reproductive health of the youth.


Татаринова Г.Ш., к.б.н., доцент


д.б.н., профессор Мурзахметова М.К. (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы

22

Такаева Жанна Тукубаевна


Әртүрлі аурулардың пайда болуына себепші фактор ретіндегі семірудің алдын алу.

Профилактика ожирения, как фактора возникновения различных болезней.

Preventive maintenance of adiposity as factor of occurrence of various diseases.

Татаринова Г.Ш., к.б.н., доцент


д.б.н., доцент Сейдахметова З.Ж. (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы

23

МурадиноваЗуляльМилязовна


Психоэмоциялық стресстің қалыптасуына жеке бас сапалық қасиеттердің әсері.


Влияние личностных качеств на формирование психоэмоционального стресса.


Influence of personal qualitieson the formation of psychoemotional stress.


Татаринова Г.Ш., к.б.н., доцент


д.б.н., профессор Мурзахметова М.К.

(ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы24

Евсеева Елена Анатольевна


Оқушылар денсаулығына сандық тұрғыдан баға беру.

Количественнаяоценказдоровьяучащихся.

Quantitative assessment of the health of pupils.

Татаринова Г.Ш., к.б.н., доцент


д.б.н., доцент Сейдахметова З.Ж. (Институт физиолоии человека и животных МОН РК)

25

Каримова ГульназРахматуллаевна


Қант диабеті және оның алдын алу.


Сахарный диабет и его профилактика.

The diabetes and its prevention.

Татаринова Г.Ш., к.б.н., доцент


д.б.н., доцент Сейдахметова З.Ж.

ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы26

Құрманәлі Бану Қалаубекқызы

Жүкті әйелдердің қалыпты және гипотиреоз кезіндегі эритроциттерінің күйін зерттеу.

Исследование состояния эритроцитов беременных женщин в норме и при гипотиреозе.

Investigation of the state of erythrocytes of pregnant women in health and hypothyroidism.

Ташенова Г.К.,к.б.н., ст. преп.Мурзахметова М.К.,

д.б.н., профессор

ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы


27

Бахтыбекқызы Меруерт

Жүкті әйелдердің және олардың жаңа туған сәбилерінің гипофиз-тиреоид жүйесінің қалыпты және гипотиреоз кезіндегі күйі.

Гипофизарно-тиреоидная система беременных женщин и их новорожденных в норме и при гипотиреозе.

Pituitary-thyroid system of pregnant women and their newborns in normal and hypothyroidism.

Ташенова Г.К.,к.б.н., ст. преп.


Габдуллина Е.Ж., д.б.н.

ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы
28

Уалиев Ұлан

Адамның ЖЖӘ типтерінің қалыптасуына қан топтарының әсерін зерттеу.

Исследование влияния групп крови на формирование типов ВНД человека.

Research of influence of blood types on formation of the HNA types of the person.

Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушы


Парманбекова М.Х., б.ғ.к., доцент (Қазақ мемлекетті қыздар пед.университеті)


29

Тасқалиева Айнұр

БүркітбаевнаЕгеуқұйрықтардың қалыпты жағдайдағы және қант диабеті кезіндегі лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігін зерттеу.

Изучение активности сжатия лимфатических узлов крыс в норме и при сахарном диабете.

Study of the activity of the compression of the lymph nodes of rats in normal and diabetes.

Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушы


Сейдахметова З.Ж. б.ғ.д., доцент

ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы
30

Асанбекқызы Айдана

Ауыр металлдармен уланған ағзалардағы өзгерістерге табиғи адсорбенттердің әсері.

Влияние природных абсорбентов на изменения в организме при действии тяжелых металлов.

Effect of natural absorbents changes in the organism by the action of heavy metals.

Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушы


б.ғ.к., доцент

Калекешов А.М.,

ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы


31

Атамкул Алма

АрманқызыЗамануи техникалық құрал-жабдықтардың оқушылар денсаулығына тигізетін әсерін физиологиялық тұрғыдан бағалау.

Физиологическая оценка влияния современного технического оборудования на здоровье школьников.

Physiological assessment of the impact of modern technical equipment on the health of pupils.

Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушы


Сейдахметова З.Ж. б.ғ.д., доцент. ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы


32

Аймухамбетова Шынар

ТұрғанбекқызыТөменгі және жоғарғы курс студенттерінің жоғарғы жүйке әрекетінің типтерін салыстырмалы зерттеу.

Сравнительное исследование типов высшей нервной деятельности студентов младших и старших курсов.

Comparative study of types of higher nervous activity of the students of junior and senior courses.

Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушы


Жапаркулова Н.И., б.ғ.к., ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы


33

Бегалина Амангүл

ЖомартқызыЕгеуқұйрықтардың лимфа мен қан плазмасының

биохимиялық көрсеткіштеріне аллоксанның әсері.Влияние аллоксана на биохимические показатели плазмы крови и лимфы крыс.

Effect of alloxan on biochemical indices of the blood plasma and lymph of the rats.

Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушы


Абдрешов С.Н., б.ғ.к., ж.ғ.қ. (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)


34

Садыкова Айжан

АсқарқызыМектеп оқушыларының жас ерекшеліктеріне қарай ұйқының физиологиялық өзгерістері.

Возрастные особенности физиологических изменений сна школьников.


Age features of physiological changes in sleep schoolchildren.

Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушы


Жапаркулова Н.И., б.ғ.к., (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты, зертхана меңгерушісі)


35

Сатекбаева Назым

РақымғажықызыЕрінгүлділер тұқымдасы сығындыларының эритроциттер мембранасының төзімділігіне әсері.

Влияние экстрактов губоцветных растений на резистентность мембран эритроцитов.

Influence of extracts of Lamiaceae on resistance of red blood cell membranes of erythrocyte.

Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушы


Парманбекова М.Х., б.ғ.к., доцент (Қазақ мемлекетті қыздар пед.университеті)


36

Галиева Мадина

Алматы қаласы Жетісу ауданы тұрғындар ағзасына атмосфералық ауаның тигізетін әсері.

Влияние загрязнения воздушного бассейна Жетысуйского района г. Алматы на здоровье жителей.

Influence of pollution of the air basin of the Zhetysuysky region of Almaty on health of inhabitants.


Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Рымжанов К.С., д.б.н., профессор


37

Абибуллаева Назерке Жалгасовна

Әр түрлі аурулармен ауыратын оқушылардың физиологиялық көрсеткіштерінің динамикасы.

Динамика физиологических показателей у школьниковс различными заболеваниями.

Dynamic of physiological parameters about pupils of various diseases.

Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Сулейменов Б., д.м.н., профессор, (БСМП)


38

Ахат Жадыра Бауыржанқызы

Оқушылардың салауатты өмір салтына кері әсерін тигізетін факторлар.

Факторы, отрицательно влияющие на здоровый образ жизни школьников.

The factors negatively influenced on the healthy lifestyle of pupils.

Конофеева З.С., аға оқытушы, Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушыЖексембиев Р.Қ., б.ғ.к (КМПГУ)

39

Тойбекова Ділдәайым Еліктайқызы

Оқушыларда салауатты өмір салтына эстетикалық мотивация қалыптастыру.

Формирование у школьников эстетической мотивации на здоровый образ жизни.

Formationatpupilsofesthetic motivation on a healthy lifestyle.

Конофеева З.С., аға оқытушы, Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушыОразбаев К.И., к.б.н., доцент (КМПГУ)

40

Торегалыева Сандугаш Дузелевна

Шылым шегетін оқушы жастардың организмінде болатын өзгерістер.

Изменения в организме у курящих школьников.

Changes in an organism at the smoking pupils.

Конофеева З.С., аға оқытушы Шыныбекова Ш.С., б.ғ.к., аға оқытушыЖексембиев Р.Қ., б.ғ.к (КМПГУ)

41

Нұрлан Назгүл Нұрланқызы

Ас қорыту жүйесінің қызметі туралы жоғары сынып оқушыларының білім деңгейін бағалау.

Оценка уровня знаний старшеклассников о функции системы пищеварения.


Assessmentoflevelsofknowledgestudentshaveaboutthefunction of the digestive system.


Отарова Н.И., магистр биологии, аға оқытушы.

Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессор
Урбисинов Ж.К., б.ғ.д.,

(Қазақ Тағамтану Академиясы)42

Абиева Назира Наурызбаевна

Жүрек-қантамырлар жүйесінің бірқатар көрсеткіштерін физикалық күш кезінде зерттеу.

Изучение некоторых показателей сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке.

A study of some indicators of cardiovascular system during physical exercise.

Отарова Н.И., магистр биологии, аға оқытушы.

Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессор
Калекешов А.М., доц., б.ғ.к. (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)

5B060700-Биология

43

Шубай Ержан Шубайұлы

Жоғары оқу орынының алғашқы курс студенттерінің қан айналымы жүйесінің қызметін зерттеу.


Исследование функции системы кровообращения у студентов первых курсов высшего учебного заведения.

The research of the function of the circulatory system of the first-year students of universities.


Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессор


Абдрешов С.Н., б.ғ.к., ж.ғ.қ. (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)


44

Шайынова Нұршат Әнуарқызы

Мектеп оқушыларының арасында темір тапшылықты анемияның алдын алу.


Профилактика железодефицитной анемии среди школьников.

Thepreventionofirondeficiencyanemiaamongpupils.

Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессор


Дюсембин K.Д., б.ғ.д., профессор (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)

45

Әбіләліпова Айнара

Жоғары оқу орындарындағы профессор-оқытушылардыңжүрек-қан тамырлары жүйесінің жағдайы.Состояние сердечно-сосудистой системы у профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения.

Condition of cardiovascular system at the teaching stuff ofthe higher educational institution.

Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессор


Дюсембин K.Д., б.ғ.д., профессор (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)


46

Өзбекбай Гаухар Нұрланқызы

Қалалық және ауылдық мектеп оқушыларының тамақтану жағдайын бағалау.

Оценка состояния питания городских и сельских школьников.


Evaluation of the nutritional status of urban and rural students.

Балғынбеков Ш.А., м.ғ.д., профессорДүйсембин K.Д., б.ғ.д., профессор (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)

47

Қасенғазы Анар Нурланқызы

Жалпы білім беретін мектептердегі жоғарғы сынып оқушыларының денсаулығының көрсеткіштерін зерттеу.

Исследование показателей здоровья школьников старших классов общеобразовательных школ.


Assessment of indexof health of schoolboys of the senior classes of comprehensive schools.

Төленбек И.М.,

б.ғ.к., профессор
Жапаркулова Н.И., б.ғ.к., (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты, зертхана меңгерушісі).


48

Ажарбекова Жұлдыз Нұрдаулетқызы

Алматы қаласындағы № 110 мектеп оқушыларының денсаулық жағдайын физиологиялық тұрғыдан талдау.

Физиологический анализ состояния здоровья учащихся школы №110 г. Алматы.


Physiological analysis of the health status of pupils of school №110 in Almaty.

Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Сулейменов Б., д.м.н., профессор, (БСМП)


49

Каримова Салтанат Сеитовна

Оқушылардың денсаулығынаIT-технологиялардың әсері.

ВлияниеIT-технологий на здоровье школьников.

Influence of IT technologies on health of pupils.

Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Сулейменов Б., д.м.н., профессор, (БСМП)


50

Алғадай Бақытгүл Ерікқызы

Мектеп оқушыларының арасында йод тапшылығының алдын алу.


Профилактика йододефицита среди детей школьного возраста.


Thepreventionofiodinedeficiencyamongchildrenofschool-agechildren.

Отарова Н.И., магистр биологии, аға оқытушы.

Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессор
Дюсембин K.Д., б.ғ.д., профессор (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)

51

Шахабаева Асылзат Мырзадаулетовна

Оқушылардың тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу.

Изучение личностных особенностей школьников.

The study of personality characteristics of pupils.

Отарова Н.И., магистр биологии, аға оқытушы.

Балғынбеков Ш.А.,м.ғ.д., профессорПарманбекова М.Х., б.ғ.к., доцент (Қазақ мемлекетті қыздар пед.университеті)

Сырттай бөлім

5B011300-Биология

52

ТакибаевЖаныбекНургалиевич4 жылдықИнтернетке тәуелді оқушылар мен студенттердің психофизиологиялық қасиеттерін зерттеу.

Исследование психофизиологических характеристик личности интернет- зависимых школьников и студентов.

Psychophysiological study of personality characteristics of Internet-dependent pupils and students.

Татаринова Г.Ш., к.б.н., доцент


д.б.н., доцент Сейдахметова З.Ж.

(ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)53

Сахарова Диана

4 жылдықТірек-қимыл аппараты ауруларының алдын алу.


Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Prevention of diseases of the musculoskeletal system.

Татаринова Г.Ш., к.б.н., доцент


д.б.н., доцент Сейдахметова З.Ж.

(ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)54

Берлибеков Мейрамбек Мирланулы

4 жылдық


Анемиямен ауыратын жүкті әйелдердің және жаңа босанған әйелдердің гемотологиялық көрсеткіштеріне сауығудың медикаментозды емес әдісінің әсері.

Влияние немедикаментозных методов оздоровления на гематологические показатели беременных женщин и родильниц с анемией.


Effect of non-drug methods of improvement in the haematological parameters of pregnant and postpartum women with anemia.


Ташенова Г.К.,к.б.н., ст.преп.


Жапаркулова Н.И., к.б.н.

(ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)55

Насырдинова Саида Тургановна

4 жылдық


Анемиямен ауыратын жүкті әйелдердің және жаңа босанған әйелдердің иммундық-гормональдық күйіне сауықтыру іс-шараларының әсері.

Влияние оздоровительных мероприятий на имунно-гормональный статус беременных женщин и родильниц с анемией.

Influence of wellnessevents on the immune-hormonal status of pregnant and postpartum women with anemia.

Ташенова Г.К., к.б.н., ст.преп.


Смагулова З.Ш., к.б.н.

(ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)56

Алжан Шынгыз Айбекулы

4 жылдық


Темекінің әсерінен оқушылардың ағзаларында болатын функциональдық бұзылыстар.

Функциональныенарушения организма школьников, вызванныетабакокурением.

Functional deflections of an organism of the pupils invoked by tobacco smoking.

Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Сулейменов Б., д.м.н., профессор, (БСМП)


57

Бейсетай Ақжан Бауыржанқызы

4 жылдық


Алматы қаласы мектеп оқушыларының дене пропорцияларыныңанатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері.

Анатомо-физиологические особенности пропорций тела школьников г. Алматы.


Anatomy-physiological characteristics of body proportions of pupils in Almaty.

Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Сулейменов Б., д.м.н., профессор, (БСМП)


58

Бтимова Балжан Аскаровна

4 жылдық


Темекішегужәнеоныңзардаптары.


Курение и его последствия.


Smokinganditsconsequences.

Конофеева З.С., аға оқытушы, Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы

Жексембиев Р.А., к.б.н., доцент (КМПГУ)

59

ОнжановаАрайлымСайлаубаевна

4 жылдық


Болашақ жастардың дұрыс тамақтануы -салауаттылықтың кепілі.

Правильное питание подрастающего поколения - залог здоровья.


Proper nutrition is the younger generation - the guarantee of health.

Конофеева З.С., аға оқытушы, Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Абишева Т.О., к.б.н., доцент (КМПГУ)


60

СембайАқеркеГамалқызы

4 жылдық


Улы заттар мен есірткіні қолданғанда адам ағзасында болатын өзгерістер.

Изменения в организме человека при употреблении наркотиков и токсических веществ.

Changes in the human organism with the use of drugs and toxic substances.

Конофеева З.С., аға оқытушы, Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Оразбаев К.И., к.б.н., доцент (КМПГУ)


61

ЗәкірМәдинаБейсембайқызы

4 жылдық


Жоғарғы сынып оқушыларына салауаттылық мәдениетін қалыптастыру.

Формирование культуры здорового образа жизни у старшеклассников.


Creating a culture of healthy lifestyle among senior pupils.

Конофеева З.С., аға оқытушы, Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Жексембиев Р.Қ., б.ғ.к (КМПГУ)

62

Ыхласбаева Газиза Отановна

3 жылдық
Жүкті егеуқұйрықтар ағзаларының функционалдық көрсеткіштерін экспериментальдық гипотиреоз кезінде зерттеу.

Исследование функциональных показателей организма беременных крыс с экспериментальным гипотиреозом.

The study of the functional state of the organism of pregnant rats with experimental hypothyroidism.

Ташенова Г.К.,к.б.н., ст.преп.


Калекешов А.М., доц., к.б.н. (ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)


63

ЖолдасбековаАсияЕрлановна

2 жылдық


Оқушы жастарды салауатты өмір салтына тәрбиелеу.

Воспитание у школьников здорового образа жизни.


Education in pupils a healthy lifestyle.

Конофеева З.С., аға оқытушы, Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Жексембиев Р.Қ., б.ғ.к (КМПГУ)


5В060700-Биология

64

КыстауоваАйнураБатырбековна

4 жылдық


Түркісіб ауданы мектеп оқушыларын антропометриялық бағалау.

Антропометрическая оценка школьников Турксибского района.

Anthropometric assessment of pupils of the Turksib district.

Бабашев А.М., к.б.н., профессор


Аблайханова Н., к.б.н.,доцент аль Фараби ат. Каз ҰУ

65

Болатжанұлы Руслан

4 жылдық


Жетісу ауданы мектеп оқушыларының жас ерекшеліктері.

Возрастные особенности школьников Жетысуйского района.

Age characteristics of pupils of the Zhetysu district.

Бабашев А.М., к.б.н., профессор


Доцент СГИ

«Дарын» Қасыбаева
66

Баекеева Мөлдир Әуелханқызы

4 жылдық


Оқушылардың жүрек-қан тамырлары жүйесінің жағдайына заманауи оқытудың әсері.

Влияние современных условий обучения на состояние сердечно-сосудистой системы школьников.

Influence of modern learning environment on a condition of cardiovascular systemof pupils.

Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Сулейменов Б., д.м.н., профессор, (БСМП)


67

Бекенова Аяулым Серікқызы

3 жылдық.Талғар қаласы мектеп оқушыларының морфофизиологиялық параметрлерін салыстырмалы талдау.

Сравнительный анализ морфофизиологических параметроворганизма школьников г.Талгара.

Comparative morphophysiological analysis of organism ofpupils in Talgar city.

Бабашев А.М., к.б.н., профессор


Аблайханова Н., к.б.н.,доцент аль Фараби ат. Каз ҰУ


68

Маданова Нургуль Сериккановна

3 жылдық


Мектеп оқушыларының арасында кездесетін ұйқы безі ауруының алдын алу.

Профилактика болезней поджелудочной железы среди детей школьного возраста.

Prevention of diseases of the pancreas among school-age children.

Кулжанова Д.К., б.ғ.к., аға оқытушы


Сулейменов Б., д.м.н., профессор, (БСМП)


69

Карибаева Дана Абуталиповна

2 жылдық


Жүкті әйелдердің гипотиреоз кезіндегі иммундық жүйесінің жағдайы.

Состояние иммунной системы беременных женщин с гипотиреозом.

The immune status of pregnant women with hypothyroidism.

Ташенова Г.К.,к.б.н., ст.преп.


Жапаркулова Н.И., к.б.н.

(ҚР БжҒМ Адам және жануарлар физиологиясы Институты)Каталог: docs -> ins estestvo geografii
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі
ins estestvo geografii -> Оқу жылының / 2- семестріне арналған / сабақ кестесі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет