Қаржы – несие жүйесі Финансово – кредитная системаДата25.02.2016
өлшемі196.79 Kb.
#21427

- -

Қаржы – несие жүйесі

Финансово – кредитная система

Верный қаласындағы Халықтық банк бөлімшесінің бірінші басқарушысы 1919ж. наурыздан 1921ж. қаңтарға дейін болған Александр Васильевич Лузгин, оның қолы Верныйда шығарылған ақша белгілерінде тұр.

Первым управляющим отделения Народного Банка в г. Верном с марта 1991г. по января 1921г. был Александр Васильевич Лузгин. Его подпись стоит на денежных знаках, выпущенных в г. Верном.КСРО жеріндегі бірінші коммерциялық банк Қазақстан коммерциялық банкі «Союз» болды, ол 1988ж. 24 тамызда лицензия алған.

Первым коммерческим банком на территории ССР был Казахстанский коммерческий банк «Союз», получивший лицензию от 24 августа 1988г.Республикадағы бірінші қамсыздандыру компаниясы «Надежда», кооператив пішінде жасалып, 1989ж. қарашада тіркелген.

Первой страховой организацией, созданной в республике, была страховая компания «Надежда», образованная в форме кооператива и зарегистрированная в ноябре 1989г.Қазаөстандағы бірінші биржа – Алматы қор биржасы 1991ж. маусымда жасалды. Онда бірінші саудасаттық 1991ж. қарашада өтті. Оның жұмысын э.ғ.к. Бақыт Мүсілімұлы Нұрымбетов басқарды.

Первая биржа Казахстана – Алматинская фондовая биржа – создана в июне 1991г. Первые торги на ней прошли в ноябре 1991г. Возглавлял ее работу к.э.н. Бахыт Муслимович Нурумбетов.Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бірінші төрағасы (1992ж. қаңтардан 1993ж. желтоқсанға дейін) Ғалым Байназарұлы байназаров болды. Оның қолы ұлттық ақша белгілерінің алғашқыларында 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 және 200 теңгеде тұр.

Первым председателем Национального банка Республики Казахстан (с января 1992г. По декабрь 1993г.) был Галым Байназарович Байназаров. Его подпись стоит на первых купюрах национальных денежных знаков номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 тенге.Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Мемсақтауына 1992ж. 7 қаңтарда алтынның бірінші құймасытүсті. Осы күннен егемен Қазақстанның алтын қоры қалыптасуы басталады.

Первый слиток золота поступил в Гохран Нацбанка Республики Казахстан 7 января 1992г. С этой даты ведется отсчет формирования золотого запаса суверенного Казахстана.Бірінші «карта тәрізді» еңбекақылық банк жобасын 1992ж. Қазақстанның Халықтық сақтау банкі Ермак темір құймасы зауытында іске асырды. Computer-kind (АҚШ) компаниясы жасаған және «Ертіс-карт» деп аталған жүйе енгізілді, ол магниттік сызығы бар дебеттік еңбекақылық қызмет көрсетуге арналған.

Первый «карточный» зарплатный банковский проект был реализован в 1992г. Народным сберегательным банком Казахстана на Ермаковвском ферросплавном заводе. Была внедрена система (разработаная компанией Computer-kind, США), получившая название «иртыш-карт» и предназначавшаяся для обслуживания дебетных зарплатных карточек с магнитной полосой.Ұлттықмембанктің басқарма хаттамасымен бекітілген (1992ж. 14 ақпандағы №3 ), «Қазақстан коммерциялық, кооперативтік және жеке банктер қызметтерін реттеу ережелері» банктер үшін экономикалық қалып сақтайтын бірінші қалыптық құқықтық акті болды.

Первым нормативным правовым актом, устанавливающим экономические нормативы для банков, было «Положение о регулировании деятельности коммерческих, кооперативных и частных банков РК», утвержденное протоколом правления Нацгосбанка №3 от 14 февраля 1992г.Қазақстан Халықаралық Валюта Қорына (ХВҚ) 1992ж. 15 шілдеде бірінші рет кірді. ХВҚ өкілдігі республикада 1992ж. 15 тамызда ашылды. ХВҚ-ның Қазақстандағы өкілдігінің бірінші басшысы болып Хорхс Сол Перес тағайындалды.

Впервые Казахстан вступил в Международный валютный фонд (МВФ) 15 июля 1992г. Представительство МВФ в республике было открыто 15 августа 1992г. Первым главой представительства МВФ в Казахстане был назначен Хорхс Сол Перес.Бірінші рет Қазақстан Республикасы 1992ж. 8 шілдеде Бүкіләлемдік банктің мүшесі болды. 1993ж. қыркүйектен Алматыда Бүкіләлемдік банктің өкілдігі ащылды. Өкілдіктің бірінші басшысы Дэвид Пирс болды.

Впервые Республика Казахстан стала членом Всемирного банка 8 июля 1992г. В сентябре 1993г. в г. Алматы открыто представительство Всемирного банка. Первым главой представительства стал Дэвид Пирс.Қазақстан Руспубликасында екінші деңгейдегі банктер саны 1993ж. рекордтық – 262 коммерциялық банкболды. 2002ж. 1 қаңтарына ө ңә банк қызмет көрсетуде.

Рекордное количество банков второго уровня в Республике Казахстан было в 1993г. – 262 коммерческих банка. На 1 января 2002г. Количество действующих банков составляет 42.Тиынның отандық өнеркәсіптік бірінші партиясы немістер дайындаған заттардан ПО «Үлбі металлургия зауытында» 1992 ж. қарашада соғылды.

Первая отечественная промышленная партиямонет из немецких заготовок была отчеканена в ноябре 1992г. На ПО «Ульбинский металлургический завод».Теңге бірінші 1993 ж. Англияда «Харрисон энд Санс» фирмасында шығарылды. Қазақстан ұлттық валютасы суреті және дизайны үздік саналды және технологиялық сапасы бойынша ағылшын патшайымының «Сапа белгісі» мойындауына ие болды. Теңгедегі Абай, Абылай-хан, Шоқан Уәлиханов, Су

Сүйінбай, Әбілқайыр, әль Фараби суреттерін суретші Ағымсалы Дүзелханов орындады. Теңге әсемдеген М.Алин, Х.Ғабжалилов, Т.Сүлейменов.Первый выпуск тенге в 1993г. Был произведен в Англии на фирме «Харрисон энд Санс». Казахстанская нациоанльная валюта считается лучшей по рисунку и дизайну и за технологическое качество получила от английской королевы признание «Знак качества». Портреты на купюрах Абая, Абылай хана, Чокана Валиханова, Суюнбая, Абулхаира, аль-Фараби выполнил молодой художник Агимсалы Дузельханов. Дизайн тенге создали М.Алин, Х.Габжалилов, Т.Сулейменов.Қазақстан Республикасында құнды қағаз шығарудан бірінші цех «Кітап» негізінде 1993 ж№ маусымында жұмысын бастады.

Первый цех по выпуску ценных бумаг в Республике казахстан начал работу в июне 1993г. На базе ПО «Китап».Мемлекеттік награда шығаратын Қазақстанның өз цехы бірінші рет 1994 ж. 17 қаңтарда ашылды. Бірінші партия 1995 ж. Қаңтарда шығарылды.

Впервые в Казахстане 17 января 1994г. Создан собственный цех пот выпуску государственных наград. Первая партия выпущена в январе 1995г.Орталық Азия мен Қазақстанда 1994 ж. 8 шілдеде бірінші рет Алматыдағы бас офисімен Орталық-азиялық қызметтестік және даму банкі құрылды. Келісімге 1995 ж. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан қол қойып, ратификациялады. Банктің бірінші президенті Сатыбалды Сазанұлы Сазанов болды.

Впервые в Центральной азии и Казахстане 8 июля 1994г. Создан Центральноазиатский банк сотрудничества и развития с головным офисом в г. Алматы. Соглашение подписано Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном и ратифицировано 9 февраля 1995г. Превым президентом банка стал Сатыбалды Сазанович Сазанов.Ұлттық валютаның 1000 теңгелік күшімен бірінші номиналы офсет матасына 1995 ж. 10 сәуірінде салынды.

Первый номинал национальной валюты достоинством 1000 тенге взят на офсетную машину 10 апреля 1995г.Бірінші рет Қазақстан Республикасында 1995 ж. 21 тамыздағы «Қазақстан Республикасының 1930 ж. 7 маусымындағы Женева Конвенциясына қосылуы туралы» Президент Жарлығына сәйкес вексель бағдарламасы іске қосылды, жасау және құлшыныс танытушы Казкомерцбанк болған.

Впервые в Респубшлике казахстан, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 21 августа 1995г. «О присоединении Республики Казахстан к Женевской конвенции от 7 июня 1930 года», запущена вексельная программа, инициатором и разработчиком которой явился Казкоммерцбанк.Республика Қаржы министрлігі бірінші рет 1994 ж. «қағазсыз» үлгідегі 3 айға арналған атаулы қазыналық векселдер шығарды. Нақты құны 100 теңге, жазылудың аз көлемі 30 млн. Теңгн жиынтығымен анықталған.Впервые в 1994г. Министерстов финансов Республики Казахстан выпустило именные казначейские векселя в «безбумажной» форме сроком на 3 месяца. Номинальная стоимость – 100 тенге, минимальный объем подписки (лот) составлял 100 штук. Общий объем выпуска на 1994г. был определен в сумму 30 млн. тенге.Қазақстанның коммерциялық банктері 1994 ж. бірінші рет мемлекеттік құнды қағаздармен операциялар жүргізе бастады.

Впервые в 1994г. коммерческие банки Казахстана начали проводить операции с государственными ценными бумагами.Қазақстан Республикасының магниттік сызығы бар шектеулі кәртішкесі «Alemcard» 1995 ж. бірінші рет пайда болды, эмитент Әлембанк (кәзіргі ААҚ Тұран Әлем банкі) болды.

Первая локальная карточка с магнитной полосой «Alemcard» появилась в Республике Казахстан в 1995г. Эмитентом выступил Алембанк Казахстана (ныне ОАО «Банк ТуранАлем»).Қазақстанда 1995 ж. 19 мамырда бірінші рет банкнот фабрикасы ашылды. Фабриканы «Томас де Ла РУ» компаниясы бас орындаушы директор Джереми Маршалл басшылығымен салды.

Впервые в Казахстане 19 мая 1995г. открылась банкнотная фабрика. Строила фабрику компания «Томас де Ла Ру» во главе с генеральным исполнительным директором Джереми Маршаллом.Өзара тіркеулі көпжақты әдісімен жұмыс істейтін Қазақстандағы бірінші клирингтік палата 1995 ж. Ұлтбанкі құрамында жасалды.

Первая в Казахстане клиринговая палата, которая работала по методу много­стороннего взаимозачета, была создана в 1995г. в составе Нацбанка.АҚ «Қазақстан Халық банкі» Орта Азия және Қазақстан қаржы институттары ішінен бірінші Халықаралық қаржы институты мүшесі болу құрметіне ие болды.

АО «Народный банк Казахстана» первым из финансовых институтов Средней Азии и Казахстана удостоился чести стать членом Между­народного института финансов.Бірінші рет әлемге әйгілі басылым «Baron Who’s Who» - осы заманғы қаржы әлемінің ірі банкирлері мен қаржыгерлерінің үстел кітабының кейіпкері әйел – біздің отандасымыз Наиля Құрманбековна Абдулина – Қазақстан Республикасы Ұлттық банк төрағасы орынбасары болды. Оған 1996 ж. Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығымен елдегі банк ісін дамытуға қосқан аса көрнекті үлесі үшін «Құрмет» Ордені тапсырылды.

Впервые героем всемирно известного издания «Baron Who's Who» - настоль­ной книги ведущих банкиров и финансистов совре­менного финансового мира стала женщина - наша соотечественница Наилия Курманбековна Абдулина, заместитель председателя Нацбанка Республики Казахстан. В 1996г. ей был вручен орден «Курмет» за выдающийся вклад в развитие банковского дела Республики Казахстан.Қазақстанда валюталық фьючерстерді бірінші сату 1996 ж. басында екі сауда алаңында өткізілді. Халықаралық Қазақстан Агроөнеркәсіптік Биржасында АҚШ доллары бойынша фьючерстік келісім-шарттарынан бірінші сауда 1996 ж. 16 қаңтарда өткізілді. Қазақстан биржа қорында ұсынылмайтын фьючерстер бойынша бірінші сауда 1996 ж. 15 мамырда басталды.

Впервые в Казахстане торги валютными фьючерсами были проведены в начале 1996г. на двух торговых площадках. На Междуна­родной казахстанской агропромышленной бирже первые торги фьючерсными контрактами по долла­рам США прошли 16 января 1996г. На Казахстанской фондовой бирже первые торги по беспоставочным фьючерсам начались с 15 мая 1996г.Қазақстан валюта нарығында 1997 ж. USD мен KST бойынша қысқа мерзімді таратуды биржа нарқындағы сұраныс пен ұсынысты жоғарытпалай және валюталық бағамның сәйкес ауытқуынсызкөтеруде банктер қажеттілігін қанағаттандыруға мүмкіндік берген, операциялық тәжірибеге СВОП-операциялар бірінші рет енгізілді.

Впервые на валютном рынке Казахстана в 1997г. в операционную практику введены СВОП-операции, позволившие удовлет­ворить потребности банков в повышении кратко­срочной ликвидности по USD и KST без повышения спроса и предложения на биржевом рынке и соответст­вующего колебания валютного курса.ААҚ Орталық Несие Банкі 1997 ж. Шілдеде бірінші рет сейфтік бизнес ұйымдастырды.

Впервые в июле 1997г. ОАО «Банк ЦентрКредит» организовало сейфовый бизнес.ҚР банкнот фабрикасы 1997 ж. Бастап алкогольді өнімдерге акциз маркаларына және Тәжік Республикасы үшін төлқұжаттың үш түріне бірінші коммерциялық тапсырыстар алып, шығара бастады. Бұл дизайннан дайын таралымға дейін фабриканың алғашқы өзіндік жұмысы.

Впервые коммерческие заказы – акцизные марки на алкогольную продукцию и три вида паспорта для Республики Таджикистан начала выпускать в 1997г. банкнотная фабрика РК. Это первая самостоятельная работа фабрики от разра­ботки дизайна до готового тиража.Тиын-тебен қақпасының Еуразиялық қауымдастығына мүше болған Қазақстан Ұлтбанкінің «Қазақстан тиын-тебен қақпасы» РМК 1998 ж. 14 мамырда бірінші рет жасалды. Республика тиын тебен 2002 ж. Ақпандағы әлемдік нумизматика конференциясында Базель қаласы сату-көрмесіне қойды, онда дайындау мен дизайн сапасынан жоғары баға алды

Впервые в республике 14 мая 1998 г. создан РГП «Казахстанский монетный двор» Нацбанка РК, являющийся сегодня членом Евразийской ассоциации монетных дворов. Монеты республики в феврале 2002 г. были представлены на всемирной нумизматической конференции – выставке-продаже в г. Базеле, где получили высокую оценку по качеству изготовления и дизайну.ЖАҚ «Алматы сауда-қаржы банкі» 1998 ж. Бірінші рет тұрғындарға шағын алтын құймалар сату қызметін рынокқа ұсынды. Бүгінде ол әлемдік рынокқа қазақстандық алтын ұсынушылардың жетекшілерінің бірі.

Впервые в 1998 г. ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» предложило на рынок услуги продаже золота населению в мини-слитках. Сегодня банк является одним из ведущих казахстанских поставщиков золота на мировой рынок.Қазақстандық қор биржасында (KASE) Биржалық кеңес шешімімен 1999 ж. 15 қаңтарда келісім жасалған күні жеткізілгенде қазақстандық теңге мен евро саудалары бірінші рет ашылды.

Впервые 15 января 1999 г. на Казахстанской фондовой бирже (KASE) решением Биржевого совета открыты торги казахстанского тенге и евро с поставкой в день заключения сделки.Қазақстан қаржыгерлерінің бірінші конгресі 1999 ж. 28 мамырда Алматы қаласында болып өтті. Оған мемлекеттік басқару, Қазақстан банктері, Сақтандыру компаниялары органдары және бағалы қағаз рыногы мамандары қатысты. Конгресте Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы құрылды.

Первый конгрес финансистов Казахстана состоялся 28 мая 1999 г. в г. Алматы. В нем приняли участие представители органов государственного управления, банков Казахстана, страховых компаний и профессиональных участниковрынка ценных бумаг. На конгресе была создана Ассоциация финансистов Казахстана.Қазақстанда 1999 ж. 1 қыркүйекте жедел жеткізу өдісімен өз нетто-міндеттемелерін төлеу бірінші рет шетел валютасымен өткізілді. Бұл саудаласу нәтижелері бойынша шетелдік валюталық жеткізілмеу тәуекелшілігін недәуір төмендетті.

Впервые в Казахстане 1 сентября 1999 г. проведены платежи в иностранных валютах в оплату своих нетто-обязательств по методу срочной поставки, что позволило значительно снизить риск непоставки иностранной валюты по результатам торгов.Бірінші рет Биржалық кеңес комитеті шешімімен республикада валюта рыногы бойынша REUTERS жүцесі араласуымен биржалық саудасатыққа қатысу туралы Келісім бекітілді. 1999 ж. 8 қыркүйекте дилингтік REUTERS терминалы белгіленді және бірінші операциялар өткізілді.

Впервые в республике решением Комитета Биржевого совета по валютному рынку утверждено Соглашение об участии в биржевых торгах посредством системы REUTERS. 8 сентября 1999 г. установлен дилиноговый терминал REUTERS и проведены первые операции.Бес мың теңгелік банкнот 1999 ж. 15 қарашада бірінші рет айналымға жіберілді

Пятитысячная банкнота тенге впервые запущена в оборот 15 ноября 1999 г.Құнды қағаздар рыногының нобайын жасау, сонымен бірге «қарама-қарсы төлемеушілік» мәселесін шешу мақсатында Қазақстанда бірінші рет Оңтүстік Қазақстан облысында, биржа ұстыны бойынша ұйымдастырылған, «борыш алаңы» сауда жүйесі жасалды, онда жалғыз тауар – борыштар.

С целью моделирования рынка ценных бумаг с одновременным решением проблем «взаимных неплатежей» в Южно-Казахстанской области создана первая в Казахстане торговая система, организованная по биржевому принципу, - «долговая площадка». Ее единственным товаром являются долги.Бірінші рет Қазақстанда 1999 ж. Муниципалды облигациялар эмиссиясы жасалды.

Впервые в Казахстане в 1999 г. была произведена эмиссия муниципальных облигаций.ҰМК «Қазақойл» - өз облигациясын айналымға шығаруды бастаған және құнды қағаздардың ішкі рыногына ақиқат шыққан республикалық бірінші ұлттық компания.

ННК «Казахойл» - первая национальная компания республики, начавшая выпуск в обращение собственных облигаций и реально вышедшая на внутренний рынок ценных бумаг.ААҚ «Қазақтелеком» бірінші деңгейдегі американ депозитарлық қолхатын (АДҚ) шығарған, қазақстандық бірінші компания. Бұл ШАҚ «Қазақтелекомға» инвесторлар арасында үлкен басымдылық береді. Енді ААК «Қазақтелеком» акцияларына халықаралық инвесторлардың үлкен шеңберінің қолы жетті.

ОАО «Казахтелеком» стало первой казахстанской компанией, выпустившей американские депозитарные расписки (АДР) первого уровня. Это дает большие преимущества ОАО «Казахтелеком» среди инвесторов. Теперь к акциям компании получил доступ большой круг международных инвесторов.Қазақстанда бірінші рет 2000 ж. 15 ақпанда ШАҚ «Физикалық тұлғалардың салымдарын қамтамасыз ету (сақтандыру) қазақстандық қоры». Республиканың 16 жетекші банкі оған қатысты. Нөмірі бірінші қатысушы ААҚ «Тұран-Әлем Банкі» болды.

Впервые в Казахстане 15 февраля 2000 г. создано ЗАО «Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов физических лиц». Его участниками стали 16 ведущих банков республики. Участником номер один стало ОАО «Банк Туран-Алем».ТМД-да «қаржыландырудың пулдық жүйесін» қолданатын бірінші ел Қазақстан боп табылды.

Первой страной на территории СНГ, где используется «пуловая система финансирования», является Казахстан.Қазақстан республикалық мемлекеттік кәсіпорын «Тиын-тебен қақпасы» ең жоғары 925-құймалы күмістен құралдар жасап шығаруды бірінші рет игерді.

Впервые в Казахстане республиканское государственное предприятие «Монетарный двор» освоило выпуск приборов из серебра высочайшей 925-й пробы.Халықаралық зейнеткерлер қоры федерациясының 2002 ж. сәуірде мүшесі болған азиялық жалғыз ел - Қазақстан

Казахстан – единственная азиатская страна, ставшая в апреле 2002 г. членом Международной федерации пенсионных фондов.ХВҚ қазыналық жүйені дамыту бойынша консультанты Субра Раммурти, Қазақстандағы Қазыналық жүйе 2000 ж. ақырында ТМД елдері және кеңестен кейінгі кеңістіктің басқа елдері арасында ең үздік және ең осы замандық болды деп жариялады.

Советник МВФ, консультант по развитию систем казначейства Субра Раммурти объявил что на конец 2000 г. система казначейства в Казахстане является лучшей и самой современной среди стран СНГ и других государств постсоветсткого пространства.Бірінші естелік күміс тиын 2000 ж. желтоқсанда 500 теңге нарқымен айналымға жіберілді. «Солярлық тәңірі» тиын-тебені «Қазақстан петроглифтері» сериясынан, бізге дейін жеткен жартастағы бейнелерге арналған. Тиын-тебен 925-кұймадан дайындалған, массасы – 24 грамм, диаметрі – 37 мм, қалыңы – 2.7 мм. Жалпы таралымы 3 мың дана құрайды.

Первая памятная серебряная монета достоинством 500 тенге «Солярное божество» из серии монет «Петроглифы Казахстана» выпущена в обращение 22 декабря 2000 г. Она посвящена наскальным изображениям, дошедшим до нашего времени. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, масса – 24 грамма, диаметр – 37 мм, толщина – 2,7 мм. Общий тираж составляет 3 тыс. штук.ААҚ «ДБ «Альфа-банк» 2000 ж. желтоқсанда Алматыда ТМД-да теңдесі жоқ пішіндегі бөлімше ашты. Бұл шақтас банк, қарапайымдандырылған тәртіппен тұрғындарға тұтыну несиелер берумен шұғылданады. Тұрмыс техникасын сатып алуға ссуданы 20-30 мин. алуға болады.

В декабре 2000 г. ОАО «ДБ «Альфа-банк» создало в г. Алматы подразделение совершенно нового профиля, аналогов которому нет в СНГ. Это мини-банк, занимающийся выдачей потребительских кредитов населению по упрощенной процедуре. Ссуду на приобретение бытовой техники можно получить за 20-30 мин.Отандық қор рыногы тарихында бірінші рет 2001 ж. басында, 10 млн USD-дан артық емес капиталы бар, В (ЖШС «Вита») категориясындағы компания облигациясы биржалық құнды қағаздардың ресми тізіміне еңгізілді, бұл, сарапшылар пікірінше, Қазақстан қор рыногының дамуына салмақты серпін берді.

Впервые за всю историю отечественного фондового рынка в начале 2001 г. облигации компании категории В (ТОО «Вита») с капиталом не более 10 млн. USD включены в официальный список биржевых ценных бумаг. Это, по мнению экспертов, дало серьезный толчок в развитии фондового рынка Казахстана.Қазақстан банк секторы тарихындағы ең ірі несиелік келісімді Қазкоммерцбанк 2001 ж. 20 желтоқсанда 100 млн. USD жасады. 12 жылға сауда импорт операцияларын қаржыландыруға несие берген Халықаралық банктер синдикаты.

Самое крупное кредитное соглашение в истории банковского сектора Казахстана на сумму 100 млн. USD подписано 20 декабря 2001 г. Казкоммерцбанком. Кредит предоставлен Синдикатом международных банков на 12 лет для финансирования торговых импортных операций.Қазақстанда 2001 ж. бірінші рет ішкі инвестиция шетелдіктен асып түсті. Отандық инвестиция 3,2 млрд USD, ал шетелдік – 3 млрд. USD.

Впервые в 2001 г. внутренние инвестиции в Казахстане превысили иностранные. Отечественные инвестиции составили 3,2 млрд. USD, а иностранные – 3 млрд. USD.Бір жерден толыққанды қаражат және қосымша қызметтерді тұтастыра ұсынатын, Қаржы-өнеркәсіп қауымдастығы тіпті жаңа жобасы – «Валют – Транзит» қаржылық супермаркеті Қазақстанда бірінші рет 2001 ж. дүниеге келді.

Впервые в Казахстане в 2001 г. родился принципиально новый проект Финансово-промышленной ассоциации – финансовый супермаркет «Валют – транзит», позволяющий в одном месте получить полный набор синтезированных финансовых и сопуствующих услуг.Шағын кәсіпкерлікті қаржылық сүйемелдеуге қаржылық үздік құрылым Қазкоммерцбанк деп танылды№ 2001 ж. 26 қыркүйекте банк басқарма төрағасы Н. Сұбханбердинге «Қолдау» тармағында сый ұсынылды.

Лучшей финансовой структурой в области финансовой поддержки малому предпринимательству был признан Казкоммерцбанк. 26 сентября 2001 г. председателю правления банка Н. Субханбердину вручена награда в номинации «Колдау».Қазақстан қаржы рыногында ипотекалық облигациялар бірінші рет пайда болды. Оларды 1 млн. USD көлемінде 3 жылдық айналыммен ұсынған Лариба банк. Ірі сыйақы 7,25% деңгейінде белгіленген.

Впервые на финансовом рынке Казахстана появились ипотечные облигации. Эмитировал их Лариба банк в объеме 1 млн. USD со сроком обращения 3 года. Купонное вознаграждение установление на уровне 7,25%.Қазақстан тиын-тебен қақпасынан аса сирек бір келі монета, әлемдегі ең салмақты атағына талаптана, 2002 ж. наурызда бірінші рет шығарылды. Таралымы – 100 дана, ауқымы – 5000 тг, диаметрі – 100 мм.

Впервые в марте 2002 г. на Казахстанском монетном дворе выпущена уникальная монета весом один килограмм, претендующая на звание самой увесистой монеты мира. Тираж – 100 штук, номинал – 5000 тенге, диаметр – 100 мм.Қазақстандық қор биржасының (KASE) вексель алаңында бірінші саудалар 2002 ж. 14 наурызда өтті. Сауда тура келісім жасау әдісімен жүргізіледі. Саудаға ЖАҚ НАК «Қазатомөнерк» құндылығы 3,6 млн. Теңге болатын вексельдері түсті.

Первые торги на вексельной площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE) прошли 14 марта 2002 г. Торги проводятся методом заключения прямых сделок. На торги были выставлены векселя ЗАО НАК «Казатомпром» общей номинальной стоимостью 3,6 млн. тенге.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет