Аўтар-укладальнiк Аляксандар Булыка Беларуска-расейскi слоўнiк для школьнiкаўбет1/19
Дата14.06.2016
өлшемі0.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Аўтар-укладальнiк Аляксандар Булыка

Беларуска-расейскi слоўнiк

для школьнiкаў

Прадмова

Гэты беларуска-расейскi слоўнiк прызначаны найперш для вучняў i настаўнiкаў сярэдняй школы. Аднак, зразумела, карыстацца iм могуць таксама навучэнцы i выкладчыкi вучэльняў, каледжаў i тэхнiкумаў, студэнты вышэйшых навучальных устаноў.

Слоўнiк можа быць выкарыстаны пры перакладах з беларускай мовы на расейскую, на занятках па развiццю мовы. У сувязi з тым, што гэты лексiкаграфiчны даведнiк будзе служыць вучэбным дапаможнiкам, пры яго ўкладаннi ўлiчана моўная практыка вучняў.

Рэестр слоўнiка ўключае болей за 10 тысяч лексiчных адзiнак, якiя не супадаюць з расейскiмi адпаведнiкамi або маюць iстотныя фармальныя адрозненнi ад iх. Аснову рэестра складае агульнаўжывальная лексiка сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы. Акрамя таго, пададзены абласныя словы, што атрымалi пашырэнне ў мастацкай лiтаратуры, i найбольш распаўсюджаныя спецыяльныя тэрмiны, гiстарызмы i неалагiзмы.

Беларускiя загаловачныя словы размешчаны ў слоўнiку ў алфавiтным парадку i надрукаваны тлустымi (чорнымi) лiтарамi. Яны даюцца ў пачатковай форме: назоўнiкi ў назоўным склоне адзiночнага лiку (за выключэннем слоў, якiя ўжываюцца толькi ў множным лiку), прыметнiкi ў назоўным склоне адзiночнага лiку мужчынскага роду, дзеясловы ў неазначальнай форме.

Загаловачныя словы-амонiмы памячаюцца арабскiмi лiчбамi зверху справа: гасцiнец1 i гасцiнец2.

Загаловачнае слова перакладаецца адпаведным у сэнсавых адносiнах словам, сiнанiмiчным радам або апiсальна:

апёк ожог

беспадстаўны необоснованный, безосновательный, беспочвенный

вiтка привязь в виде жгута из прутьев

У мнагазначных словах розныя значэннi слова адзначаюцца ў радку арабскiмi лiчбамi i аддзяляюцца адно ад другога кропкай з коскай:

бацькаўшчына 1) отечество, отчизна; 2) родина; 3) отцовское наследство

Калi назоўнiк у адным са сваiх значэнняў страчвае форму адзiночнага лiку, пасля парадкавай лiчбы гэтага значэння ставiцца паметка мн.:

вага 1) вес; 2) мн. весы

Часам, каб зрабiць больш лёгкiм разуменне, у дужках даецца тлумачэнне:

бiскуп епископ (католической церкви)

закалец закал (сырой слой в хлебе)

З гэтай жа мэтай выкарыстоўваюцца i стылiстычныя паметы накшталт абл., спец., перан. i iнш.:

адбiтак 1) отпечаток; отображение; 2) палiгр. уттиск; 3) перан. след

З устойлiвых выразаў у слоўнiк уключаны толькi тыя, якiя перакладаюцца на расейскую мову не даслоўна. Яны змяшчаюцца пры апорных словах i аддзяляюцца ад iх кропкай з коскай:

вялiкi большуй; внушительный; объёмистый; з вялiкай ласкi по милости; з вялiкага грому малы дождж гора родила мышь

Калi загаловачнае слова сустракаецца толькi ў пэўным выразе, пасля такога слова ставiцца двукроп'е, потым iдзе гэты выраз з перакладам:

дыхт: даць дыхту задать жару, намылить холку

Калi загаловачнае слова ўжыта ва ўстойлiвым выразе ў пачатковай форме, то замест яго пiшацца першая лiтара з кропкай:

абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут

Знак нацiску пастаўлены ва ўсiх словах, за выключэннем аднаскладовых i слоў з нацiскной лiтарай ё.

У аснову слоўнiка пакладзены матэрыялы акадэмiчных выданняў - "Слоўнiка беларускай мовы" (1987), "Беларуска-рускага слоўнiка" (1988-1989), "Русско-белорусского словаря" (1993). Выкарыстаны таксама "Слоўнiк iншамоўных слоў" А.Булыкi (1993), "Кароткi слоўнiк беларускай мовы" Г.Арашонкавай i В.Лемцюговай (1994), "Самабытнае слова" I.Шкраба (1994), "Тлумачальны слоўнiк беларускай лiтаратурнай мовы" (1996), i iншыя лексiкаграфiчныя працы, асабiстыя назiраннi складальнiка над мовай прэсы.

Спiс скарачэнняў

абл. - абласное слова

ав. - авiяцыя

анат. - анатомiя

архiт. - архiтэктура

астр. - астраномiя

бат. - батанiка

бiял. - бiялогiя

бухг. - бухгалтарскi тэрмiн

ваен. - ваенная справа

геад. - геадэзiя

геал. - геалогiя

геагр. - геаграфiя

гiст. - гiстарызм

гл. - глядзi

горн. - горная справа

жыв. - жывапiс

заал. - заалогiя

збор. - зборны назоўнiк

кнiжн. - кнiжнае слова

крав. - кравецкая справа

кул. - кулiнарыя

лiнгв. - лiнгвiстыка

лiт. - лiтаратуразнаўства

мар. - марская справа

мат. - матэматыка

мед. - медыцына

мiн. - мiнералогiя

мн. - множны лiк

палiгр. - палiграфiя

палiт. - палiтычны тэрмiн

паляўн. - паляўнiцтвазнаўства

паэт. - паэтыка

перан. - пераноснае значэнне

разм. - размоўнае слова

рыб. - рыбалоўства

рэл. - рэлiгiя

с.-г. - сельская гаспадарка

спарт. - спартыўны тэрмiн

спец. - спецыяльны тэрмiн

тэатр. - тэатральны тэрмiн

тэкст. - тэкстыльная справа

тэх. - тэхнiка

уст. - устарэлае слова

фальк. - фальклор

фарм. - фармакалогiя

фiз. - фiзiка

фiлас. - фiласофiя

фiн. - фiнансавая справа

хiм. - хiмiя

цясл. - цяслярская справа

чыг. - чыгуначны тэрмiн

шав. - шавецкая справа

шахм. - шахматны тэрмiн

эк. - эканомiка

эл. - электратэхнiка

юр. - юрыспрудэнцыя

Беларускi алфавiт

Аа

Бб


Вв

Гг


Дд

Ее


Ёё

Жж


Зз

Ii


Й

Кк


Лл

Мм


Нн

Оо


Пп

Рр


Сс

Тт


Уу

ў

ФфХх

Цц


Чч

Шш


ы

ь

ЭэЮю

Яя


А

аазiс оазис

абабак подберёзовик

абабегаць обегать, оббегать; обрыскать

абабiць 1) обить, обшить; 2) сбить (ударяя, заставить отвалиться); 3) ссадить (локоть, колено); 4) обмолотить; 5) укатать (дорогу)

абавязак обязанность; долг

абавязацельства обязательство

абавязкова обязательно, непременно

абагачальнiк обогатитель

абагачальны обогатительный

абагачаць обогащать

абагравальны обогревательный; отопительный (сезон)

абагрэць обогреть; отопить (помещение)

абагулiць обобществить

абагульненне обобщение

абаджгаць 1) искусать, изжалить (о насекомых); 2) обжечь, острекать (о крапиве)

абадзьмуць обдуть

абадранец оборванец, оборвыш

абадраць 1) ободрать (кору, оболочку); 2) оцарапать; 3) очесать (очистить от коры)

абакрасцi обворовать, обокрасть

абалона 1) пойма; 2) заболонь, оболонь

абалонка 1) оболочка; 2) абл. стекло в окне

абамлець 1) упасть в обморок

абанкруцiцца обанкротиться

абапал с обеих сторон; по обеим сторонам

абаперцi опереть, прислонить; облокотить (руку)

абараназдольнасць обороноспособность

абаранак 1) баранка, бублик; зарабiць на абаранкi достаться на калачи (на орехи), абаранкам не завабiш калачом не заманишь; 2) разм.баранка (рулевое колесо)

абаранiць 1) оборонить; защитить; 2) отстоять (права)

абараць опахать

абарачальнасць оборачиваемость, обращаемость (капитала); обратимость

абарачэнне 1) оборот; 2) эк.обращение; грашовае а. денежное обращение

абарваць 1) сорвать; 2) оборвать; 3) перан. одёрнуть

абарона 1) оборона; защита; 2) покровительство

абаронца 1) защитник; 2) поборник (сторонник)

абарончы 1) оборонительный; 2) палiт.оборонческий

абарочвацца 1) опрокидываться; 2) оборачиваться, оглядываться; 3) эк.обращаться

абарочваць опрокидывать, переворачивать

абачлiвасць 1) осмотрительность, предосторожность; 2) сочувственность; 3) чуткость, заботливость

абаяльнасць обаятельность

аббэрсаць разм. опутать, небрежно обвязать

абвадняльны обводнительный

абважыць обвесить

абвалiць 1) обвалить, обрушить; 2) повалить, свалить

абвандраваць объйхать, обойти, путешествуя; исколесить

абвастрыць обострить; накалить (отношения)

абвергнуць опровергнуть

абвестка объявление, оповещение

абвесцi обвести; очертить, окаймить

абветраны обветревший

абвiнаваўца 1) юр. обвинитель; 2) изобличитель, обличитель

абвiнавацiць 1) обвинить; 2) изобличить, обличить; уличить

абвiнуць обернуть, обвернуть, завернуть

абвостранасць обострённость; накалённость

абвыкнуць привыкнуть, свыкнуться

абвянуць привянуть; поникнуть (о растениях)

абвяржэнне опровержение

абвясцiць 1) объявить; провозгласить; 2) предвозвестить; 3) огласить

абвяць 1) привянуть; поникнуть (о растениях); 2) перан.обмякнуть; сникнуть

абвяшчальнiк провозгласитель

абгабляваць обстрогать, обстругать

абгаварыць 1) обсудить; 2) оговорить, оклеветать

абгавор оговор; злословие

абгарнуць 1) обернуть, обвернуть; 2) осыпать, окучить (землёй)

абгiнаць огибать

абгледзець осмотреть

абгойсаць разм. обрыскать; выбегать

абгортка 1) обёртка, обвёртка; 2) бат. обвёртка

абгрунтаванасць обоснованность; основательность; состоятельность

абгрунтаваць обосновать

абдарыць одарить

абдзьмухаць обдуть

абдзяўбцi 1) обклевать; 2) обдолбить

абдурыць обмануть, одурачить, надуть, околпачить

абдымны охватывающий, охватный

абезнадзеiць обезнадёжить

аберуч обеими руками

абечак обечайка (в решете)

абза кромка (край доски)

абзелянiць вызеленить

абiвальшчык обойщик

аб'iнець заиндеветь, покрыться инеем

абiркi отходы; очистки

абiўка обивка; обшивка (дощатая)

абкамячыць обмять

абкапаць 1) окопать, обрыть; 2) окучить (картофель)

абкiдаць 1) забросать, обкидать; 2) крав.обметать

абкiтаваць замазать (заделать замазкой)

абкiтоўка замазка

абкопка окопка

абкоўзаць 1) обкатать; 2) обмять, измять

абкружыць 1) окружить; 2) оцепить; 3) обойти, обежать, объйхать

абкруцiць 1) обмотать; окрутить; 2) обернуть, завернуть

абкуродымець разм. закоптиться, покрыться копотью

аблава облава

аблавухi вислоухий, лопоухий

аблазiць облазить, излазить

аблаташыць обобрать (сад)

аблачына ублачко

аблашчыць обласкать

аблаяць обругать, выругать

аблегчы 1) облечь; 2) свалиться (заболеть)

аблезцi 1) облезть; облинять; 2) полинять; 3) облупиться

аблетак абл. однолеток

аблiпка: у аблiпку в обтяжку

аблiпнуць 1) облипнуть; 2) плотно облечь

аблiць 1) облить; 2) окатить, обдать

аблiчча 1) ублик, образ; 2) лицо, черты лица; паказаць сваё (сапраўднае) а. показать своё (настоящее) лицо

аблiчыць обсчитать

аблога 1) ваен. осада, обложение; 2) с.-г. облог, залежь; 3) паляўн. оклад

аблузаць облущить

аблупiць облупить; ободрать; а. як белку ободрать как белку

аблытаць опутать

аблямаваць оторочить, окаймить

аблямоўка оторочка, обшивка, кайма

абмалёўка 1) окраска; 2) описание, обрисувка; изображение

абмаляваць 1) окрасить; 2) перан. описать, обрисовать; изобразить

абматычыць обработать мотыгой, тяпкой

абмацаць 1) ощупать; 2) обшарить

абмежавальнiк тэх.ограничитель

абмежаванасць 1) ограниченность; стеснённость; 2) ограниченность, недалёкость

абмежаваць 1) ограничить; стеснить; 2) обмежевать

абмеркаваць обсудить; обдумать

абмiнуць 1) миновать, обогнуть; 2) перан. избежать; 3) обогнать, объехать

абмоўка обмолвка

абмуляць стереть, натереть (холку)

абмэбляваць меблировать

абнадзйiць обнадёжить

абнiмкi объятия

абнядужаць ослабеть, потерять силы

абняславiць обесславить, опозорить, обесчестить, осрамить

абодва уба

абозня сарай (для телег и повозок)

абоймы обрамление, окружение

абора уст. коровник

абпал тэх.убжиг

абплысцi оплыть

абрабаваць ограбить

абражальнiк оскорбитель

абраз икона, образ

абраза оскорбление

абразiць оскорбить; уязвить

абразкi лiт. зарисовки, картинки; миниатюры

абрасiць 1) оросить, окропить; 2) намочить росой

абрахманiць приручить

аброжак абл. ошейник

аброк корм для лошадей

аброць узда, уздечка; недоуздок

абрус скатерть

абрыдзець надоесть, опротиветь, опостылеть

абрызглы прокислый, прокисший (о молоке)

абрындаць заляпать, забрызгать

абрыс очертание; облик

абсада насаждения

абсiвераць обветреть, обветриться

абсiнiць запачкать синей краской

абскардзiць обжаловать

абсклюдаваць цясл. обтесать, отесать

абслуга 1) обслуживание; 2) збор. прислуга

абсмажыць обжарить

абсмактаць обсосать

абсмяяць осмеять, высмеять

абставiны 1) обстоятельства; 2) обстановка

абсталяванне 1) оборудование, оснащение; 2) обстановка

абсяг 1) простор; ширь; 2) перан. убласть, отрасль, сфера

абудзiць 1) пробудить, разбудить; 2) перан. возбудить

абумовiць 1) обусловить, оговорить; 2) предопределить

абуральны возмутительный

абурыцца возмутиться

абутак убувь

абхапiць обхватить, охватить; обнять

абцас каблук

абцерабiць 1) очистить (свёклу); 2) обрубить, обрезать (сучья)

абцерушыць 1) отряхнуть, отрясти; 2) осыпать, запорошить

абцiнак обрубок, обрезок

абцугi клещи, щипцы

абцяжарыць 1) обременить, отяготить; 2) перан. затруднить

абцякальнiк ав.обтекатель

абшалёўка обшивка (досками)

абшаляваць обшить (досками)

абшар простор, пространство

абшукаць обыскать

абшэўка пришитый отворот, манжета

абыходак обиход

абыякавасць безразличие, равнодушие

аб'ява объявление

аб'яднанасць объединённость

абязвечыць изувечить, искалечить; изуродовать

абязгучыць обеззвучить

абяззброiць обезоружить

абярнуць 1) опрокинуть, перевернуть; 2) превратить, обратить

абярэмак охапка

абясколерыць обесцветить

абяссэнсiць обессмыслить

абястлусцiць обезжирить

абясцукрыць обессахарить

абясшкодзiць обезвредить

абяцанка посул; а. цацанка, а дурню радасць обещанного три года ждут

абяцанне 1) обещание; 2) обет

абяцаць обещать, сулить

авадзень заал. увод

авалодаць овладеть

авансаваць авансировать

авечка 1) овца; 2) перан. овечка

авечкагадоўля овцеводство

авечнiк овчарня

авiяздымка авиасъёмка

авiяпадарожжа авиапутешествие

авiяпрамысловасць авиапромышленность

авысакароджванне облагораживание

авысакародзiць облагородить

агабляваць обстрогать

агаласоўка лiнгв. огласовка

агалiць 1) оголить, обнажить; 2) обрить

агалоска огласка

аганьбаваць опозорить, опорочить, обесчестить, обесславить

агарнуць 1) окутать; 2) обнять, охватить; 3) перан. покрыть; 4) окружить, обсесть

агароджа ограда, ограждение

агароднiна збор. овощи

агаткi бат. кошачья лапка

агеньчык огонёк

агiда 1) отвращение, омерзение; 2) мерзость

агiдлiвасць брезгливость

агледзець 1) осмотреть, оглядеть; 2) освидйтельствовать

агледзiны смотрины

аглушальны оглушительный

агляд 1) осмотр, обозрение; 2) освидетельствование

аглядальнiк обозреватель

аглядаць 1) осматривать, обозревать; 2) свидетельствовать; 3) приводить в порядок

аглядны 1) обзорный; 2) обозримый

аглядчык осмотрщик

агнездовацца свить гнездо, обосноваться

агнiсты огнистый, огненный; пламенный

агоркнуць 1) прогоркнуть; 2) перан. опротиветь, надоесть, опостылеть

аграмадзiць обобществить

агрэст крыжовник

агульнакарысны общеполезный

агульнапрыняты общепринятый

агульнасць общность

агульнаўжывальнасць общеупотребительность

агульны 1) общий; 2) огульный

агурок огурец

агучыць озвучить

адамашка тэкст. камка

адаптаваць адаптировать

адапхнуць оттолкнуть, отпихнуть

адасобiць обособить

адбiтак 1) отпечаток; отображение; 2) палiгр. оттиск; 3) перан. след

адблытаць отпутать; распутать

адбудаваць отстроить; восстановить

адбудова восстановление

адбыцца произойти; свершиться

адвабiць отманить

адвага отвага, смелость; дерзание

адвандраваць отпутешествовать

адваротны обратный; оборотный

адведаць проведать

адведзiны (водведы): схадзiць у а. (в.) навестить

адвеку испокон веку, с древних времён

адвесцi 1) отвести; увести; 2) отклонить, отвергнуть; 3) отвратить

адвечна извечно

адвольны произвольный

адвячорак предвечернее время

адгабляваць отстрогать, отстругать

адгаварыць 1) кончить говорить; 2) отговорить, отсоветовать

адгадаваць отрастить, отпустить (бороду)

адгадзiць отблагодарить, отплатить

адгалiнаваны ответвлённый

адгалосак 1) утзвук; 2) перан. отголосок

адгаманiць отговорить, кончить говорить

адгандляваць отторговать

адгарнуць 1) отгрести; 2) отогнуть, отвернуть; 3) перевернуть, открыть (страницу)

адгарэзаваць разм. отдурачиться

адгасцяваць отгостить

адгiн отгиб

адгладзiць отутюжить

адглынуць отглотнуть

адглянцаваць вылощить, навести лоск

адгор'е отрог

адгрэбцi отгрести

адгукаць 1) кончить аукать; 2) отозвать

адгэтуль отсюда

адданасць преданность, приверженность

аддзяка ответная благодарность, отплата

аддзякаваць отблагодарить, отплатить

аддрукаваць отпечатать

аддуха 1) отдушина; 2) тэх. утдух

аджгiр заал. ёрш

аджын отработка на жатве

адзенне (адзежа) одежда, платье

адзёр мед. корь

адзiмак весенние заморозки

адзiнка единица

адзiнота 1) одиночество; отшельничество; 2) уединение; уединённость

адзiны 1) единственный; 2) единый

адзiхацець отсверкать, отблестеть

адзнака 1) отметка; 2) признак; 3) отличие

адзначыць 1) отметить; 2) обозначить; 3) отпраздновать

адказ ответ

адказаць 1) ответить; 2) завещать

адказнасць ответственность

адказчык юр. ответчик

адкаласаваць отколоситься

адкалупiць отковырять

адкаркаваць откупорить

адкасаць отвернуть (штанину)

адквiтаць 1) отдать, вернуть (долг); 2) отплатить, отомстить

адкiнуць 1) отбросить; 2) устранить; 3) отклонить, отвергнуть

адклад отлагательство

адкласцi отложить

адклiкаць отозвать

адкрасаваць отцвести

адкруцiць 1) отвинтить, отвернуть; 2) открутить, отмотать

адкрытасць откровенность, прямодушие

адкрэслiць 1) отчеркнуть; 2) отчертить

адкуль откуда

адлега (адлiга) уттепель

адлегласць расстояние

адлiваны тэх. литый, литой

адлiга гл. адлега

адлiк отсчёт

адлiнеiць отграфить

адлiнуць отплеснуть

адлiчыць 1) отсчитать; 2) отчислить, вычесть

адлюстраванне 1) отражение; 2) отображение, изображение

адлюстраваць 1) отразить; 2) отобразить, изобразить

адмакрэць отсыреть

адмацаваць открепить

адмежаваць отмежевать, отграничить

адмена отмена

адметнасць отличительность

адмiльгаць отмелькать

адмова отказ

адмовiцца 1) отказаться, отречься; 2) отпереться

адмоўе лiнгв. отрицание

адмоўны 1) отрицательный, неодобрительный; 2) предосудительный

адмысловы особый, особенный; специальный

аднаасобны единоличный

аднабаковасць односторонность

аднавёславы одновесельный

аднавiць 1) восстановить, воспроизвести; 2) возобновить

аднавокi одноглазый

аднавясковец односельчанин

аднагадовы 1) годовалый; 2) однолетний

аднагалосны единогласный

аднагодак одногодок, однолеток

аднагучны однозвучный

аднадумец единомышленник

аднадумства (аднадумнасць) единомыслие

аднакаляровы одноцветный

аднамоўны одноязычный

аднарадкоўе лiт. одностишие

аднаразовы однократный

аднастайнасць 1) однообразие; монотонность; 2) однозвучность; 3) однородность

аднасхiльны односкатный

аднаўленне 1) восстановление, воспроизведение; 2) возобновление

аднаўленчы восстановительный

адначасовы одновременный; параллельный (во времени)

аднашлюбнасць единобрачие

аднекуль откуда-то

аднойчы однажды

адносiны отношения

адносны относительный

адноўнiк хiм. восстановитель

адозва воззвание

адолець 1) осилить; справиться; 2) превозмочь

адонак с.-г. подстожье, подстожник

адпаведнiк соответствие

адпаведны 1) соответствующий, подходящий; 2) надлежащий, подобающий

адпавядаць соответствовать

адпакутаваць отстрадать, отмучиться

адпалiць отжечь

адпалохаць отпугать

адпалуднаваць отполдничать

адпанаваць кончить господствовать

адпас отгул, выгул

адпачынак 1) утдых; 2) отпуск

адпачыць отдохнуть

адперазаць снять (ремень, пояс)

адплюшчыць открыть (глаза)

адпомсцiць отомстить

адправа рэл. треба

адправадзiць 1) выпроводить; 2) отправить, услать

адпрасаваць отгладить, отутюжить

адпрацаваць отработать

адпрацоўка отработка

адпудзiць отпугнуть

адпырснуць отбрызнуть

адрабiць отработать

адраджэнне 1) возрождение, восстановление; 2) воскрешение

адрадзiць 1) возродить, восстановить; 2) воскресить

адраiць отсоветовать

адратаваць спасти; избавить

адрачэнец отступник

адрознiць отличить, различить

адрына сеновал

адсапцiся отдышаться

адсвяткаваць отпраздновать

адскародзiць с.-г. отборонить

адскрэбцi отскоблить, отскрести

адсунуць отодвинуть

адсутнiчаць отсутствовать

адтулiна отверстие

адтынкаваць отштукатурить

адтэрмiнаваць 1) отсрочить, отложить; 2) продлить (срок)

адтэрмiноўка 1) отсрочка; 2) продление

адубець замёрзнуть, окоченеть

адужэць набраться сил, окрепнуть

адукаваны образованный; просвещённый

адукаваць обучить; просветить

адукацыя образование

адусюль отовсюду

адухаўленне одухотворение

адхiлiць 1) отклонить; 2) отстранить; 3) отогнуть, отвернуть; 4) отвратить, отвести

адхiнуць 1) отогнуть, отпахнуть; 2) отдалить, отвести

адхон откос

адценне оттенок

адцiнак отрезок

адцiнаць отрубать, отсекать

ацiснуць 1) отдавить; 2) отжать (влагу); 3) отпечатать, оттиснуть

адцурацца отречься

адцыраваць отштопать

адцягненасць отвлечённость, абстрактность

адцягнуць 1) оттащить, оттянуть; 2) перан. отвлечь

адцяць отрубить, отсечь

адчай отчаяние

адчувальны чувствительный, ощутимый

адчуваць чувствовать, ощущать

адчужальнасць юр. отчуждаемость

адчуць почувствовать, ощутить; испытать

адчынiць 1) открыть; отворить; 2) откупорить (наглухо заделанное)

адчэпка отцепка

адчэпнае: даць адчэпнага дать что-либо с целью отделаться

адшараваць оттереть; отчистить

адшмаргнуць отдёрнуть (занавеску)


Каталог: olderfiles
olderfiles -> Это должен знать каждый собственник жилья: Как правильно читать и понимать квитанцию по оплате жилищных и коммунальных услуг
olderfiles -> Отчет доходов и расходов по родительской плате, поступившей в декабре 2011 года
olderfiles -> Рефрактометрия. Градуировочный график. Алгоритм обработки данных. Линейная функция
olderfiles -> Гражданское право по Судебникам 1497 и 1550гг. Право собственности
olderfiles -> А1 ано а= 6А16 b=1548. Какое из чисел c, записанных в двоичной системе, отвечают условию a
olderfiles -> Про дату заснування «сторожі Бахмутовської» та міста Бахмут
olderfiles -> Глава Общая характеристика Соборного уложения
olderfiles -> ГенПрокуратура, интернет-приемная, «борьба с коррупцией»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет