Қазақ тілінде 74. 58(5Каз) м 11 М. Х. Дулатидың 510 жылдығына арналған "vi дулати оқулары"Дата24.02.2016
өлшемі122.38 Kb.
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ

74.58(5Каз)

М 11

М.Х.Дулатидың 510 жылдығына арналған "VI Дулати оқулары" [Мәтін]. 1 бөлім: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 16-17 қазан 2009 ж.1 бөлім = Материалы Международной научно-практической конференции " VІ Дулатовские чтения", посвященной 510-летию М.Х.Дулати.- Тараз: Тараз мемлекеттік университеті, 2009.- 436б.
74.58(5Каз)

Д79

М.Х.Дулатидың 510 жылдығына арналған "VI Дулати оқулары" Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары [Мәтін]. 2- бөлім: 16-17 қазан 2009 ж. = Материалы Международной научно-практической конференции "VІ Дулатовские чтения", посвященной 510-летию М.Х.Дулати.- Тараз: Тараз мемлекеттік университеті, 2009.- 411б.
74.58(5Каз)

М11

М.Х.Дулатидың 510 жылдығына арналған "VI Дулати оқулары" халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары [Мәтін]. 3-бөлім: 16-17 қазан 2009 ж. = Материалы Международной научно-практической конференции " Дулатиовские чтения", посявященной 510-летию М.Х.Дулати.- Тараз: Тараз мемлекеттік университеті, 2009.- 388б.

63.3(5Қаз)4

Б17 Байбатша, Ә.

Мұхаммед Хайдар Дулати: Моголстан хандары [Мәтін] / Ә. Байбатша.- Алматы: Арыс, 2009.-

83.3

Ж44 Жеменей, И.

Тарих-и Рашиди еңбегінің әдеби әлемі [Мәтін]: Мұхаммед Хайдар Дулаттың 510 жылдық мерейтойына арналады / И. Жеменей.- Алматы, 2009.- 200б.


63.3

Ж44 Жеменей, И.

"Тарих-и Рашиди" еңбегінің тарихи әлемі [Мәтін]: М.Х.Дулаттың 510 жылдық мерейтойына арналады / И Жеменей, А. Абдуалы.- Алматы, 2009.- 224б.


78.34

К97

Кітапхана - білімнің биік белесі [Мәтін]: тарихи эссе / Ф.М.Мырзаханова.- Алматы: Інжу-Маржан, 2008.- 98 б.

342.35(043)

С16 Сактаганова, И.С.

М.Х.Дулатидің мемлекеттік-құқықтық көзқарастары [Мәтін]: Заң ғ. к....дис. автореф. 12.00.01: Құқық және мемлекет теориясы мен тарихы; құқық және саяси ілімдері тарихы / Индира Советовна Сактаганова; Ғылыми жетекші:заң ғ. д-ры, проф, С.Өзбекұлы.- Алматы: ҚазГЗУ, 2005.- 34с.


63.3(0)

Д79 Дулати, М.Х.

Тарих-и Рашиди (хақ жолындағылар тарихы) [Мәтін] / М.Х. Дулати; Жалпы ред. Ә.Дербісәлі.- Алматы: М.Х.Дулати қоғамдық қоры, 2003.- 616бет.

65.9(5Каз)28я5

Д79

"Қазіргі кезеңдегі білім қызметін тұтынушыларының талаптарына сай мамандар дайындаудың сапасын жетілдіру" тақырыбына М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары, 7-9 [Мәтін].- Тараз: ТарМУ, 2003.- 368б.

63.3(5Қаз)

Қ18

Қазақстан және орталық Азия:тарих, қазіргі уақыт және болашақтағы дамудың көкжиектері [Мәтін]. Т.1: ҚР тәуелсіздігінің 10 жыл. арналған М.Х.Дулати шығармаларының IV Халықаралық оқулары, материалдары 29-31 мамыр, 2001ж.- Тараз: ТарМУ, 2001.- 391б. 13 экз.


Қазақстан және орталық Азия:тарих, қазіргі уақыт және болашақтағы дамудың көкжиектері [Мәтін]. Т.2: ҚР тәуелсіздігінің 10 жыл. арналған М.Х.Дулати шығармаларының IV Халықаралық оқулары, материалдары 29-31 мамыр, 2001ж.- Тараз: ТарМУ, 2001.- 409б.

.

63.3(5Каз)-8Қ56 Қожабекұлы, Б.А.

Мұхаммед Хайдар Дулати [Текст]: Ғылыми-зерттеу мақалалар мен тарихи эсселер / Б.А. Қожабекұлы.- Алматы: Ататек, 2000.- 312б.

91(5Қаз)

Д33 Дербісәлиев, Ә.

Мұхаммед Хайдар Дулати [Мәтін]: Өмірбаяндық-библиографиялық анықтамалық / Ә. Дербісәлиев.- Алматы: М.Х.Дулати қамқорлық қоры, 1999.- 160б.

87.3(5Қаз)1/6-8

Д79

Мұхаммед Хайдар Дулати:Ойшыл.Тарихшы.Жазушы.Қолбасшы [Текст]: Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары.- Алматы: "Қазақ университеті", 1999.- 279б. 12 экз.
Орыс тілінде

37.01

А 50 Алиева, Д.А.

Педагогические идеи в историческом наследии М.Х.Дулати [Текст]: Дис.... к.пед. н. / Динара Асылхановна Алиева; Науч. рук.: д-р пед.н., проф. Салимбаев О.С.- Тараз: ТарГУ, 2003.- 148с.

63.3(5Каз)я7

П54 Полякова, В.Т.

Мухаммед Хайдар Дулати - сын великого Турана [Текст]: Учеб.пособие по истории Казахстана / В.Т. Полякова.- Тараз: ТарГУ, 2003.- 306с.63.3(5Каз)р30

П56 Понеделко, Т.П.

Методическая разработка по теме "Мухаммед-Хайдар Дулати - великий ученый, писатель, поэт, государственный деятель" [Текст] / Т.П. Понеделко.- Тараз: ТарГУ, 2003.- 9с.63.3(5Каз)

Д85 Духовное наследие Мухаммеда Хайдара Дулати и современность [Текст]: (Сб.науч.ст.).- Тараз: ТарГУ, 2003.- 165с.
74.58р30

М54 Методические материалы и рекомендации к спецкурсу "историческое наследие М.Х.Дулати и его роль в воспитании молодежи" [Текст].- Тараз, 2001.- 39с. .

74.58р30

П78

Программа к сцецкурсу "историческое наследие М.Х.Дулати и его роль в воспитании молодежи" [Текст].- Тараз, 2001.- 10с.

63.3(0)

Д81 Дулати, М.Х.

Тарих-и Рашиди (Рашидова история) [Текст]: Пер.с персидского языка / М.Х. Дулати.- 2-е изд., доп.- Алматы: Санат, 1999.- 656с.- (История Казахстана:исследования, документы).63.3(0)4-8

М34 Материалы III Международной научно-теоретической конференции, посвященной 500-летию Государственного деятеля Средневековья Центральной Азии, великому ученому -историку М.Х.Дулати на тему: "Казахстан и мировая цивилизация:История и современность" 16-17 июня [Текст].- Тараз: ТарГУ, 1999.- 174с.
63.3(5Каз)

П78

Проблемы древней и средневековой истории Казахстана [Текст]: Материалы II Международных чтений по творчеству М.Х.Дулати г.Тараз, 18-20 сентября 1998г.- Алматы: Дайк-Пресс, 1999.- 352с.
63.3(0)4-8

М34

Материалы международной научно-теоретической конференции, посвященной известному ученому - историку Мухаммед Хайдар Дулати (1499-1551) [Текст]: 13-15 марта 1997г.- Тараз: Гылым, 1997.- 230с.

Мерзімді басылым беттерінен


М.Х.Дулати және оның мұралары [Мәтін] // Университет тынысы.- 2010.- №12.-27наурыз.- Б.4.
М.Х.Дулати өмірбаяны "Жаһаннаме" дастанында [Мәтін]: Шежіре // Университет тынысы.- 2010.- №19.-26қазан.- Б.2.
Тарихтағы тұлға [Мәтін]: Тағылым // Университет тынысы.- 2010.- №13.-30сәуір.- Б.2.

Әбуов, Ж.

Топырағына тартқан текті тұлға: Мұхаммед Хайдар Дулати бейнесі сахнада / Ж. Әбуов // Егемен Қазақстан.- 2009.- Б.10.
Әлімқұлов, Д.

Дулати оқулықтары/ Д. Әлімқұлов // Арыстан.- 2009.- №35.-23қазан.
Калиекова, М.

М.Х.Дулат және оның Тарих-и Рашиди еңбегі/ М. Калиекова // Қазақ тарихы.- 2009.- №3.- Б.7-10.
Қалиекова, М.

Тарихи рашиди және ислам өркениеті/ М. Қалиекова // Жалын.- 2008.- №12.- Б.45-65.
Мырзахметұлы, М.

Университет аталымын шындыққа сай атайық/ М. Мырзахметұлы, И. Жеменей // Ақ жол.- 2008.- №77.-20мамыр.- Б.4.
Негимов, С.

Дулатидің көсемдерге қатысты ой-пікірлері/ С. Негимов // Ақиқат.- 2008.- №10.- Б.65-67.
Айтбайұлы, Ө.

Иман шапағатына бөленген жан/ Ө. Айтбайұлы // Ана тілі.- 2007.- №15.- Б.12.

Жеменей, И.

Тарих-и рашиди"-әдеби жәдігер/ И. Жеменей // Ақ жол.- 2007.- №81-83 24 мамыр.- Б.9.
Жеменей, И.

Ғұлама ғалым/ И. Жеменей // Ұлағат.- 2007.- №2.- Б.3-22.


Мұхаммед Хайдар Дулати туралы фильм Үндістан жерінде түсірілді: жағымды жаңалық // Егемен Қазақстан.- 2007.- №395.-26желтоқсан.- Б.1. .
Сәтбергенов, Ә.

Мұхаммед Хайдар дулати және оның таным қалыптастырушы кітабы/ Ә. Сәтбергенов // Жамбыл-Тараз.- 2007.- №30 18 сәуір.- Б.6.
Сағымбекұлы, Ж.

Бабамыздың асыл мұрасы бес ғасырдан кейін қазақ тілінде сөйледі/ Ж. Сағымбекұлы // Қазақстаң ғылымы мен жоғары мектебі.- 2007.- №11.-1маусым.- 1.б.
Омарханұлы, Қ.

Хұдайдад алланың рақымы жауған бұл бабамыз кім?/ Қ. Омарханұлы // Егемен Қазақстан.- 2007.- №211-214.- Б.11.


Әбілдаұлы, Б.

Түркі әдебиетінің тұңғыш оқулығы/ Б. Әбілдаұлы // Ақ жол.- 2006.- 11 ақпан.- Б.4.
Әлімжан, Е.

Абайтанудың бүгінгі бір тірегі/ Е. Әлімжан // Егемен Қазақстан.- 2006.- 20 қаңтар.- Б.4.
Дәулетхан, Ә.

Мырза Махмұд Жорас: және оның "Тарих-и-Рашиди-Зейли"кітабы жөнінде / Ә. Дәулетхан // Ақ жол.- 2006.- 19 қаңтар.- Б.4.

Жарықбаев, Қ.

Мухаммед Хайдар Дулатидің (1499-1551) психологиялық идеялары [Мәтін] / Қ. Жарықбаев, Г. Айтжанова // Білім-Образование.- 2006.- №3.- С.75-77.
Қазыбек, М.

М.Х.Дулати: Халықаралық энциклопедиясы туралы / М. Қазыбек // Қазақ батырлары.- 2006.- №6 маусым - Б.8-9.
Қазыбек, М.

"Тарихи-и Рашидидің" тарихи-танымдық сипаты/ М. Қазыбек // Қазақ батырлары.- 2006.- №3.- Б.11.

Негимов, С.

Ғұламадан ғибрат/ С. Негимов // Парасат.- 2006.- №12.- Б.26.
Cерік, А.

Даланың дара данасы: Мұхаммед Хайдар және оның шығармашылығы хақында / А. Cерік // Дала мен қала.- 2006.- №34 22 қыркүйек.- Б.15.
Алтынбек, Г.

V Дулати оқулықтары/ Г. Алтынбек // Университет тынысы.- 2005.- 25 қазан.
Дәулетхан, Ә.

"Тарих-и-Рашиди" және Қошқар-Жаркент хандығы (1514-1673 ж.) тұсындағы саяси-мәдени ахуал/ Ә. Дәулетхан // Ақ жол.- 2005.- 8 қараша.- Б.4.

Жеменей, И.

"Тарих и Рашиди"-қазақ тарихы мен мәдениеті/ И. Жеменей // Жалын.- 2005.- №9.- Б.83-85.
Кембаева, Ә.

Түркі халқының ұлы тұлғасы/ Ә. Кембаева // Жамбыл-Тараз.- 2005.- 19 қазан.- Б.3.

Мұхамед Хайдар Дулати: Тарихтағы бір алып - рухани тұлға // Мектептегі кітапхана.- 2005.- №6.- С.14-15.
Мырзабеков, Ж.

М.Х.Дулатидің Тарихи Рашиди еңбегіндегі діни және дүниетанымдық ойлар/ Ж. Мырзабеков // Ақиқат.- 2005.- №9.- Б.92.
Оразбаев, Қ.

Тарихи дерек не дейді, Аян не дейді?/ Қ. Оразбаев // Түркістан.- 2005.- 10 наурыз.

Жеменей, И.

Дулат Мухаммед Хайдардың өмірі және шығармашылығы: (1499, Ташкент-1551, Қашқар уалаяты) / И. Жеменей // Ақ жол.- 2004.- 30 желтоқсан.
Сақтағанова, И.С.

М.Х. Дулати мемлекттің табиғаты мен билік мәселелері туралы/ И.С. Сақтағанова // Право и государство.- 2004.- №4.- 30 б.
Әбілдаұлы, Б.

Республикалық тұсаукесер /Мұхаммед Хайдар бабамыздың "Тарихи Рашиди"кітабы қазақша жарияланды/ Б Әбілдаұлы // Ақ жол.- 2003.- №27 мамыр.
Байсетке, Л.

Тарихи-Рашиди қазақ тілінде/ Л. Байсетке, Б. Әбілдаұлы // Егемен Қазақстан.- 2003.- 19желтоқсан.

Жеменей, И.

Ғұламаның аты-жөні хақында/ И. Жеменей // Жас алаш.- 2003.- №55-56.-8 мамыр.

Жанакулов Т., Құламанова З.

"Тарих-и-Рашиди"-қазақ мемлекеттігінің қалыптасуы туралы/ Құламанова З. Жанакулов Т. // Тараз-Хабар-2000.- 2003.- 18 сәуір

Дербісәлиев, Ә.

Жақсыдан қалған жәдігер: Мұхаммед Хайдар Дулатидің "Жаһан наме поэмасы жайлы" / Ә. Дербісәлиев // Ақиқат.- 2001.- №3.- Б.46/жалғасы бар/.


Дербісәлиев, Ә

Жақсыдан қалған жәдігер: М.Х.Дулатидің "Жаһан наме поэмасы жайлы / Ә. Дербісәлиев // Ақиқат

.- 2001.- №4.- Б.33.Әбілдаұлы, Б.

М.Х.Дулати мұраларын халықаралық IV оқу конференция басталды/ Б. Әбілдаұлы // Ақ жол.- 2001.- 30 мамыр.- Б.3.

Дәдебаев, Ж.

Тарихи тұлға: М.Х.Дулатидың "Тарихи Рашиди" дилогиясы-қазақ тарихи прозасының әуелгі үлгісі /Ж. Дәдебаев // Түркістан.- 2000.- 16-22 маусым.

Дербісәлиев, Ә.

Талғам Тарланы: М.Х.Дулати Орта Азияның YI-Х ғ.әдебиеті мен мәдениеті, ғылымы мен өнері туралы / Ә. Дербісәлиев // Парасат.- 2001.- №5.- Б.2.
Дербісәлиев, Ә.

Талғамы биік тарлан: М.Х.Дулати Орта Азияның ХV-ХVI ғ.әдебиеті мен мәдениеті, ғылымы мен өнері туралы / Ә. Дербісәлиев // Саясат-Policy.- 2001.- №1.- Б.74.

Кенжебаев, Т.К.

Мухаммед Хайдар Дулати-историграф, этнограф, экономист Центральной Азии ХҮ1 века/ Т.К Кенжебаев, И.З Сусаев // Вестн.ТарГУ.- 2001.- №1(1).- С.82-84.
Самат, М.

Ескерткіштер елі: Тараздағы төрт ескерткіштін суреті / Мұса Самат, Б. Сәрсенов // Егемен Қазақстан.- 2001.- 25 шілде.- Б.9.


Саясат, Б.

"Екі елдің алтын көпірі": "Мұхамед Хайдар Дулати" атты кітаптың тұсаукесерінде осындай ой айтылады / Бейісбай Саясат // Егемен Қазақстан.- 2001.- 2ақпан.- Б.6.
Мырзахметұлы, М.

"Тарих-и Рашиди" және өнер адамдары/ М. Мырзахметұлы // Ақ жол.- 2000.- 29 қараша.

Мырзабеков, Б.

Мұхаммед Хайдар Дулати мұрасы - ұлттық байлығымыз/ Б. Мырзабеков, Д. Жолдасов // Ақиқат.- 2000.- №6.- Б.56.


ОРЫС ТІЛІНДЕ
Асанова, Г.

К истокам истории: В ТарГУ состоялась конференция "VI Дуллатовские чтения", посвященная 510-летию со дня рождения великого ученого средневековья / Г. Асанова // Знамя труда.- 2009.- №170.-171.-17октября.-С.1.

Асанова, Г.

Связующая нить времен/ Г. Асанова // Знамя труда.- 2009.- №172.-20октября.- С.1.

Кто еть кто в истории: Викторина // История Казахстана преподавание в школах и ВУЗах.- 2009.- №5.-май.- С.7-8.
Лебедев.В.

Великому Дулати посвящается: Научно-практическая конференция "Дулатовские чтения VI" в ТарГУ им. М.Х. Дулати / Лебедев.В. // Казахстанская правда.- 2009.- №251-252.-23октября.- С.18. эк
Алиева, Д.

Наследие М.Х.Дулати в системе восточных педагогических учений/ Д. Алиева // Ұлт тағылымы.- 2007.- №2.- С.192-196.

Достанбаев, Т.

Великий историк Отечества: [ О средневековом ученом Востока Мухаммед Хайдар Дулати] / Т. Достанбаев // Жамбыл-Тараз.- 2007.- №48.-20июня.- С.5.

Крокошева, А.

Запечатленные в граните/ А. Крокошева // Знамя труда.- 2007.- №25.-3марта.- С.6.
Ибрашева, А.

Есть еще сила вперед идти/ А. Ибрашева, Г. Алтаева // Университет тынысы.- 2006.- 14 ақпан.- Б.1-2.
Аяган, Б.

Летописцы средневекового Казахстана/ Б. Аяган // Экспресс К.- 2005.- 19 авг.- С.9.

Джуншеев, Р.

Проблема власти в сочинении М.Х. Дулати "Тарих-И-Рашиди"/ Р. Джуншеев // Тараз-Хабар.- 2005.- 9 шілде.
Жеменей, И.

"Тарих-и Рашиди" - история и культура казахов: [Культурное наследие] / И. Жеменей // Знамя труда.- 2005.- 17 сент.- С.4.
Полякова, В.Т.

М.Х.Дулати - на дипломатической работее у Камрана и Хумаюна/ В.Т. Полякова // Тараз-Хабар-2000.- 2005.- 12 авг.- С.3.

Пак, А.И.

Мухамед Хайдар Дулати - историограф и этнограф Центральнойй Азии/ А.И. Пак // Жамбыл-Тараз.- 2005.- 19 окт.- С.5.

Шулембаева, Р.

Меч и музы Мирзы Хайдара/ Р. Шулембаева // Каз. правда.- 2005
Изучение памятников истории и культуры Жамбылской области// Тараз-Хабар-2000.- 2004.- 21 мая.- С.2.
Киселев, Ю.

Школа интернационального воспитания/ Ю. Киселев // Знамя труда.- 2004.- 3 фев.- С.3.
Айзахметов, А.

Человек удивительной судьбы или история одной фотографии: Люди земли жамбылской / А. Айзахметов // Знамя труда.- 2003.- 13 дек.- С.3.
Алиева, Д.

Использование исторического наследия М.Х.Дулати в практике: высшего образования / Д Алиева // Высшая школа Казахстана.- 2003.- №1.- С.107.
Алиева, Д.

Использование исторического наследия М.Х.Дулати в школьной педагогической практике/ Д Алиева // Ұлт тағылымы.- 2003.- №1.- С.57-60.
Абсаттар-хаджи, Д.

Мирза Хайдар Дулати/ Дербисали Абсаттар-хаджи // Простор.- 2002.- №4.- С.79.
Байдуалиева, Г.

Наследие Дулати в трудах ученых Западной Европы и Востока/ Г. Байдуалиева // Тараз-Хабар-2000.- 2002.- 28июня.- С.4.

Айзахметов, А.

IV Международные чтения в Таразском государственном Университете им.М.Х.Дулати/ А. Айзахметов // Знамя труда.- 2001.- 6июня.- С.3.

Акишев, А.К.

Мирза Мухаммед Хайдар:дуглат против куркэна/ А.К. Акишев // Отечественная история.- 2001.- №1.- С.8.

Акишев, А.К.

Мирза Мухаммед Хайдар:Дуглат против Куркэна/ А.К. Акишев // Отечественная история.- 2001.- №2.- С.32.

Кенжебаев, Т.К.

Мухаммед Хайдар Дулати-историграф, этнограф, экономист Центральной Азии ХҮ1 века/ Т.К Кенжебаев, И.З Сусаев // Вестн.ТарГУ.- 2001.- №1(1).- С.82-84.


Молдабеков, Ж.

Историческое и гуманистическое мировозрение Мухаммеда Хайдара Дулати/ Ж. Молдабеков // Евразийское сообщество.- 2000.- 1.- С.126.Молдабеков, Ж.

Мыслитель и гуманист: О Мухаммад Хайдаре Дулати/ Ж. Молдабеков // Мысль.- 2000.- №1-С.70.


Сусаев, И.

Политические и социально-экономические аспекты исторического наследия М.Х.Дулати/ И Сусаев, Т Кенжебаев // Высшая школа казахстана.- 2000.- №4-5.- С.120
Ситько, Н. Мухамеду Хайдару Дулати - 500 лет/ Н. Ситько // Наука Казахстана.- 1999.- №21-22.-1-30 ноября.- С.1.
Каталог: rus -> images -> resursy -> Biblukaz
Biblukaz -> Тараз 2015 Құрастырушыдан / От составителя Ерліктің арқауы, елдіктің бастауы – Қазақ хандығы: Библиографиялық көрсеткіш
Biblukaz -> Ақпараттық-библиографиялық қызмет секторы Мұхаммед Хайдар Дулати – әйгілі тарихшы, қоғам қайраткері, ғалым және әдебиетші
Biblukaz -> Тараз 2015 Құрастырушыдан / От составителя
Biblukaz -> Ғылыми кітапхана
Biblukaz -> Құрастырушыдан От составителя
Biblukaz -> Библиографический указатель «Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы»
Biblukaz -> Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты /Библиографиялық көрсеткіш/ Тараз 2013 Қр президентінің «Қазақстан-2050»
Biblukaz -> Древний и современный Тараз


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет