Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ұлттық Ғылым академиясы жшс «Қ. И. СӘтбаев атындағы геологиялық Ғылымдар институты» орталық Ғылыми кітапханабет1/10
Дата25.02.2016
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ
ЖШС «Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ИНСТИТУТЫ»
ОРТАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА

____________________________________________________________

Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы

ЕРҒАЛИЕВ

ҒАППАР ҚАСЕНҰЛЫ

Алматы

2012

УДК 01

ББК 91.9:26

Е 65
Е 65 Ерғалиев Ғаппар Қасенұлы: Биобиблиографиялық көрсеткіш / Құраст.: М.Ш. Омирсериков, геол.-минер. ғылымдарының д-ры, профессор, ҚазҰЖҒА акад., Н.С. Сеитов, геол.-минер. ғылымдарының д-ры, профессор, ҚазҰЖҒА акад., АМР РК акад., Э.И. Нурмамбетов, геол.-минер. ғылымдарының канд., В.Г. Жемчужников, геол.-минер. ғылымдарының канд. Бас. ред. М.Ш. Омирсериков, геол.-минер. ғылымдарының д-ры, профессор, ҚазҰЖҒА акад. Жауапты ред.: Н.В. Ниретина, биол. ғылымдарының канд., Қ.Е. Қаймақбаева, ОҒК директоры. Библиогр. ред.: Т.В. Вдовухина, Ш.Е Құнанбаева. – Алматы: ОҒК, 2012. – б.: сур. [«Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы» сериясы].
ISBN 978-601-7254-44- 5УДК 01

ББК 91.9:26ISBN 978-601-7254-44-5


© Орталық ғылыми

кітапхана, 2012
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ТОО «ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ИМ. К.И. САТПАЕВА»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

________________________________________________________

Биобиблиография ученых Казахстана

ЕРГАЛИЕВ

ГАППАР КАСЕНОВИЧ

Алматы

2012

УДК 01

ББК 91.9:26

Е 65
Е 65 Ергалиев Гаппар Касенович: Биобиблиографический указатель / Сост.: М.Ш. Омирсериков, д-р. геол.-минер. наук, профессор, акад. КазНАЕН, Н.С. Сеитов, д-р. геол.-минер. наук, профессор, акад. КазНАЕН и АМР РК, Э.И. Нурмамбетов, канд. геол.-минер. наук, В.Г. Жемчужников, канд. геол.-минер. наук. Гл. ред. М.Ш. Омирсериков, д-р. геол.-минер. наук, профессор, акад. КазНАЕН. Отв. ред.: Н.В. Ниретина, канд. биол. наук, К.Е. Каймакбаева, директор ЦНБ. Библиогр. ред.: Т.В. Вдовухина, Ш.Е. Кунанбаева. – Алматы: ЦНБ, 2012. – с.: портр. [Серия «Биобиблиография ученых Казахстана»].

ISBN 978-601-7254-44- 5УДК 01

ББК 91.9:26ISBN 978-601-7254-44-5


© Центральная научная

библиотека, 2012

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
LTD «K.I. SATPAYEV INSTITUTE

OF GEOLOGICAL SCIENCES»
CENTRAL SCIENTIFIC LIBRARY

___________________________________________________________

Biobibliography of scientists of Kazakhstan

ERGALIEV

GAPPAR KASENOVICH

Almaty

2012

УДК 01

ББК 91.9:26

Е 65
E 65 Ergaliev Gappar Kasenovich: Biobibliographical index / Соmpiled by M.Sh. Omirserikov, doctor of geol.-miner. sci., prof., acad. of KazNANS, N.S. Seitov, doctor of geol.-miner. sci., prof., acad. of KazNANS and RK AMR, A.I. Nurmambetov, cand. of geol.-miner. sci.,V.G. Zhemchuzhnikov, cand. of geol.-miner. sci. Editor-in-chief M.Sh. Omirserikov, doctor of geol.-miner. sci., prof., acad. of KazNANS, Executive editors: N.V. Niretina, cand. biol. sci., К.Е. Кaimakbayeva, director of CSL. Bibliogr. editors: Т.V. Vdovukhina, Sh.E. Kunanbayeva. – Almaty: CSL, 2012. – p.: portr. [«Biobibliography of scientists of Kazakhstan» series].
ISBN 978-601-7254-44- 5УДК 01

ББК 91.9:26
ISBN 978-601-7254-44-5


© Central Scientific

Library, 2012
ОҚЫРМАНДАРҒА
«Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы» сериясының жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш – ірі ғалым-геолог, стратиграф және палеонтолог, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының толық мүшесі (академигі), Қазақстан Ұлттық академиясының жаратылыстану ғылымдарының академигі, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының ғылым, техника және білім саласындағы лауреаты Ерғалиев Ғаппар Қасенұлына арналады.

Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен еңбегін сипаттайтын мәліметтер, оның еңбектері және ол туралы әдебиеттер енгізілген.

Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен орналаскан, әр жылдың көлемінде – алфавит ретімен: алдымен қазақш а, одан кейін орыс, одан әрі басқа тілдерде жарияланған еңбектер беріліп отыр.

Еңбектерiнің алфавиттік және бірлесіп жазатын авторлардың есім көрсеткіштерінде сілтемелер хронологиялық көрсеткіштегі еңбектерінің нөмірінде берілген.


К ЧИТАТЕЛЯМ
Данный указатель – продолжение серии «Биобиблиография учёных Казахстана» – посвящён крупному учёному-геологу, стратиграфу и палеонтологу, действительному члену (академику) Национальной академии наук Республики Казахстан, академику Казахстанской национальной академии естественных наук, доктору геолого-минералогических наук, профессору, лауреату Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования Ергалиеву Гаппару Касеновичу.

Биобиблиография включает материалы, характеризующие жизнь и деятельность ученого, его публикации и литературу о нем.

Материалы в указателе расположены в хронологическом порядке, в пределах каждого года – по алфавиту: сначала идут работы, опубликованные на казахском языке, затем на русском и других языках.

В алфавитном указателе трудов и именном указателе соавторов ссылки даются на порядковые номера работ, помещённых в хронологическом указателе трудов.


TO THE READERS

The given index is one of the books included in «Biobibliography of scientists of Kazakhstan» series is devoted to the prominent scientist-geologist, stratigrapher and paleontologist, Full Member (academician) of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, academician of the Kazakhstan National Academy of Natural Sciences, doctor of geological-mineralogical sciences, professor, State Prize Laureate of Kazakhstan in the field of science, engineering and education G.K. Ergaliev.

Biobibliography includes materials that characterize life and activity of the scientist, his publications and literature on him.

Materials in the index are arranged in chronological order, in the limits of each year – by alphabet: first there are works, published in Kazakh, then in Russian and other languages.In alphabetical index of works and name index of co-authors the references are given by serial numbers of the works, placed in chronological index of works.
қазақстан РесПубликасы Ұлттық ғылым академиясының академигі

Ғ. ЕрҒалиевтің ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ

НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
Ғаппар Қасенұлы Ерғалиев 1932 жылдың 17-ші қазанында Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданына қарасты Қамысты ауылының Шынәлі қыстағында дүниеге келген.
1939. 1-ші Мамыр атындағы бастауыш мектептің бірінші сыныбына барды.

1951. Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданындағы қазақ орта мектебінің 10-шы сыныбын аяқтады.

1951-1952. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің экономика факультетінің студенті.

1952-1956. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің геология-география факультетінің геология бөлімінің студенті.

1956-1958. Қазақ ССР Ғылым академиясының Геология ғылымдары институтының аға лаборанты.

1958-1968. Қазақ ССР Ғылым академиясының Қ.И. Сәтбаев атындағы Геология ғылымдары институтының кіші ғылыми қызметкері.

1960. Кеңес Одағының Бүкілодақтық палеонтологиялық қоғамының толық мүшесі.

1967. ҚазССР ҒА біріктірілген геологиялық ғылыми кеңесінде (Алматы қ.) «Шығыс Қазақстанның Байқоңыр-Қаратау-Жабағлы аймағындағы кембрий және тремадоктың стратиграфиясы мен биостратиграфиясы» тақырыбында геология-минералогия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.

1968-1977. Қазақ ССР Ғылым академиясының Еңбек Қызыл Ту орденінің Қ.И. Сәтбаев атындағы Геология ғылымдары институтының аға ғылыми қызметкері.

1969. КСРО-ның Ведомствоаралық стратиграфиялық комитетінің кембрий стратиграфиялық комиссиясының мүшесі.

1970. Қазақстандық аймақтық стратиграфиялық комитетінің кембрий стратиграфиялық комиссиясының бюро мүшесі.

1975. КСРО-ның Ведомствоаралық стратиграфиялық комитетінің кембрий стратиграфиялық комиссиясының бюро мүшесі.
1978-1999. Қазақ ССР Ғылым академиясының Еңбек Қызыл Ту орденінің Қ.И. Сәтбаев атындағы Геология ғылымдары институтының палеонтология зертханасының меңгерушісі.

1980. Ведомствоаралық стратиграфиялық комитетінің КСРО кембрийі мен ордовигі шекарасы бойынша жұмыс тобының мүшесі.

- Қазақстандық аймақтық стратиграфиялық комитеті бюросының мүшесі.

1981. Корреспондент-мүше, 1990 жылдан бастап ЮНЕСКО-ның Халықаралық геология ғылымдары одағының Халықаралық шағын комиссиясының дауыс беру мүмкіндігіне ие толық мүшесі.

1989. КСРО ҒА Сібір бөлімшесіндегі геология және геофизика институтының (Новосибирск қ.) Д.002.50.02 арнайы кеңесінің отырысында геология-минералогия ғылымдарының докторы атағын алу үшін «Оңтүстік Қазақстан мен Ұлытау кембрийі (стратиграфиясы, қабаттары және зоналық бөлшектеу, трилобиттер)» тақырыбында ғылыми баяндама ретінде диссертация қорғады.

1991-1995. Қазақ ССР Ғылым академиясының Еңбек Қызыл Ту орденінің Қ.И. Сәтбаев атындағы Геология ғылымдары институтының стратиграфия зертханасының меңгерушісі.

1994. ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі болып сайланды.

1995-2011. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Парасат» АҚ «Қ.И. Сәтбаев атындағы Геологиялық ғылымдар институты» ЖШС аймақтық геология зертханасының меңгерушісі.

1998. Геология және минералогия мамандығы бойынша профессор ғылыми атағына ие болды.

2003. ҚР ҰҒА толық мүшесі (академигі) болып сайланды.

2008. Қазақ ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының толық мүшесі (академигі) болып сайланды.
Марапаттары

 1. «КСРО-ның оныншы бесжылдық жоспары» құрмет грамотасымен марапатталған (1968).

 2. В.И. Лениннің туылғанына 100 жыл толуына орай ерен еңбегі үшін мерекелік медалімен марапатталған (1970).

 3. ҚазССР Ғылым академиясының 25 жылдығына орай ғылым саласындағы табысты еңбегі үшін мерекелік медалімен марапатталған (1971).

 4. Социалисттік жарыстағы жоғары көрсеткіштері және қоғамдық жұмыстарға белсене араласқаны үшін құрмет грамотасымен марапатталған (1976).

 5. Ұлы Октябрьдің 61 жылдығына орай өндірістегі жоғары көрсеткіштері және ұжымның қоғамдық өміріне белсене араласқаны үшін құрмет грамотасымен марапатталған (1978).

 6. Жоғары социалисттік міндеттемелерді және жоспар бойынша тапсырмаларды сәтті орындағағы үшін ҚазССР төралқасының және Қазақ республикасының ағарту ісі, жоғарғы мектеп және ғылыми ұйымдары қызметкерлерінің кәсіподағы комитетінің құрмет грамотасымен марапатталған (1978).

 7. ҚазССР Алтын Құрмет кітабына енгізілген (1981).

 8. Ғылым және техника саласындағы ҚазССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған (1982).

 9. Халықаралық Геологиялық Конгресстің 27-ші сессиясының күміс белгісімен марапатталған (1984).

 10. Ұлы Октябрь Социалисттік революциясының 76 жылдығына орай ерен еңбегі және белсенді қоғамдық жұмысы үшін құрмет грамотасымен марапатталған (1987).

 11. «Еңбек ардагері» медалімен марапатталған (1988).

 12. ҚазССР Ғылым академиясының 50 жылдығына орай ҚазССР ҒА-да ұзақ уақыт бойы жемісті еңбек еткені үшін ҚР ҒМ – ҒА алқасының құрмет грамотасымен марапатталған (1996).

 13. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі граматасемен «Тәуелсіз Қазақстанның руханы және алеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары және оның гулдендіне косқан зор улесі ушін марапатталды»

 14. Геология және кенді қорғау комитетінің дипломымен және «Қазақстан Республикасының құрметті кен барлаушысы» белгісімен марапатталған (2002).

 15. Халықаралық ядроға қарсы «Семей-Невада» қозғалыстының 20 жылдығы мерекелік медалімен марапатталды (2009).

 16. Қазақстан Республикасы Президентініқ 2010 жылғы 19 наурыздағы № 951 Жарлығымен «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы женіске 65 жыл» мерекелік медалімен наградталды (2010).

 17. Алматы қ. әкімдігінің құрмет грамотасымен марапатталған (2010).


Основные даты жизни и деятельности академика Национальной академии наук Республики Казахстан Г.К. Ергалиева
Гаппар Касенович Ергалиев родился 17 октября 1932 г. в зимовке Шинали аула Камысты Жаныбекского района Западно-Казахстанской области.
1939. Пошел в первый класс начальной школы колхоза им. 1 Мая.

1951. Окончил 10 классов казахской средней школы поселка Жаныбек Западно-Казахстанской области.

1951-1952. Студент экономического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

1952-1956. Студент геологического отделения геолого-географического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

1956-1958. Старший лаборант Института геологических наук Академии наук Казахской ССР.

1958-1968. Младший научный сотрудник Института геологических наук им. К.И. Сатпаева Академии наук Казахской ССР.

1960. Действительный член Всесоюзного палеонтологического общества.

1967. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Стратиграфия и биостратиграфия кембрия и тремадока Байконур-Каратау-Жабаглинской зоны Восточного Казахстана» на Объединённом геологическом учёном совете АН КазССР (г. Алма-Ата).

1968-1977. Старший научный сотрудник Ордена трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К.И. Сатпаева Академии наук Казахской ССР.

1969. Член кембрийской стратиграфической комиссии Межведомственного стратиграфического комитета (МСК) СССР.

1970. Член бюро кембрийской стратиграфии Казахстанского регионального стратиграфического комитета (КазРМСК).

1975. Член бюро кембрийской стратиграфической комиссии Межведомственного стратиграфического комитета (МСК) СССР.

1978-1999. Заведующий лабораторией палеонтологии Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К.И. Сатпаева Академии наук Казахской ССР.

1980. Член рабочей группы МСК по границе кембрия и ордовика СССР.

- Член бюро Казахстанского регионального стратиграфического комитета (КазРМСК).1981. Член-корреспондент, с 1990 действительный член с правом голоса Международной подкомиссии по кембрийской стратиграфии Международного союза геологических наук (МСГН) ЮНЕСКО.

1989. Защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук в форме научного доклада на тему «Кембрий Южного Казахстана и Улытау (стратиграфия, ярусное и зональное расчленение, трилобиты)» на заседании Специализированного совета Д.002.50.02 при Институте геологии и геофизики СО АН СССР (г. Новосибирск).

1991-1995. Заведующий лабораторией стратиграфии Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К.И. Сатпаева Академии наук Казахской ССР.

1994. Член-корреспондент НАН РК.

1995-2011. Заведующий лабораторией региональной геологии ТОО «Института геологических наук им. К.И. Сатпаева» АО «Парасат» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

1998. Присвоено ученое звание профессора по специальности геология и минералогия.

2003. Действительный член (академик) НАН РК.

2008. Действительный член (академик) КазНАЕН.
Награды

 1. Почетная грамота «Десятая пятилетка СССР» (1968).

 2. Юбилейная медаль за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970).

 3. Юбилейная грамота президиума АН КазССР за успешную и плодотворную работу в области науки в связи с 25-летием АН КазССР (1971).

 4. Почетная грамота за высокие показатели в социалистическом соревновании 1976 г. и активное участие в общественной работе.

 5. Почетная грамота за достижение высоких производственных показателей, участие в общественной жизни коллектива и в связи с празднованием 61-й годовщины Великого Октября (1978).

 6. Почетная грамота президиума АН КазССР и Казахского республиканского комитета профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных учреждений за успешное выполнение плановых заданий и повышенных социалистических обязательств в 1978 г.

 7. Занесен в Золотую книгу почета КазССР (1981).

 8. Удостоен звания лауреата Государственной премии КазССР в области науки и техники (1982).

 9. Серебряный значок Оргкомитета XXVII сессии Международного Геологического Конгресса (1984).

 10. Почетная грамота в честь 76-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции за добросовестный труд и активную общественную работу (1987).

 11. Медаль «Ветеран труда» (1988).

 12. Почетная грамота коллегии МН – АН Республики Казахстан за долголетнюю и плодотворную работу в АН КазССР в связи с 50-летием со дня основания АН КазССР (1996).

 13. Награжден грамотой Министерства образования и науки Республики Казахстан «Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткізкен табыстары және оның гүлденуіне косқан зор үлесі үшін».

 14. Диплом и нагрудный знак «Почётный разведчик недр Республики Казахстан» Комитета геологии и охраны недр (2002).

 15. Юбилейная медаль в честь 20-летия Международного антиядерного движения «Невада-Семей» (2009).

 16. Юбилейная медаль «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 65 жыл» (Приказ Президента Республики Казахстан № 951 от 19 марта 2010 г.).

 17. Почетная грамота акима г. Алматы (2010).


THE MAIN DATES ON LIFE AND ACTIVITY OF ACADEMICIAN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN G.K. ERGALIEV
G.К. Еrgaliev was born on October 17, 1932 in Shinaly winter stay, Kamysty aul, Zhanybek region, Western-Kazakhstan oblast.
1939. Entered the first class of primary school in collective farm «The first of May».

1951. Left 10 classes of Kazakh secondary school in Dzhanybek settlement of Western-Kazakhstan oblast.

1951-1952. Student of economic faculty at S.M. Kirov Kazakh State University.

1952-1956. Student of geological department of geological-geographical faculty at S.M. Kirov Kazakh State University.

1956-1958. Senior laborant at the Institute of Geological Sciences, KazSSR AS.

1958-1968. Junior research worker at K.I. Satpayev Institute of Geological Sciences, KazSSR AS.

1960. Full Member of the All-Union Paleontological Society.

1967. Defended thesis for scientific degree of candidate of geological-mineralogical sciences on theme «Stratigraphy and biostratigraphy of Cambrian and Tremadoc of Baikonur-Karatau-Zhabagly zone of Eastern Kazakhstan» at Joint geological scientific council, KazSSR AS (Alma-Ata city).

1969. Member of the Cambrian Stratigraphic Comission of Interdepartmental Stratigraphic Committee (ISC), SSSR.

1970. Member of the bureau of Cambrian stratigraphy of Kazakhstan Regional Stratigraphic Committee (KazRSC).

1975. Member of the bureau of Cambrian Stratigraphic Comission of Interdepartmental Stratigraphic Committee (ISC), SSSR.

1978-1999. Chief of the paleontology laboratory of the Red Banner of Labor K.I. Satpayev Institute of Geological Sciences, KazSSR AS.

1980. Member of the working group of ISC on Cambrian and Ordovician boundary of USSR.

- Member of the bureau of Kazakhstan Regional Stratigraphic Committee (KazRSC).

1981. Corresponding Member, since 1990 – Full Member with vote of the International subcommission on Cambrian stratigraphy, International Union of Geological Sciences (IUGS) UNESCO.

1989. Defended thesis for scientific degree of doctor of geological-mineralogical sciences as a scientific report on theme «Cambrian of Southern Kazakhstan and Ulytau (stratigrapgy, stage and zone division, trilobites)», at Specialized council meeting D.002.50.02 under the Institute of Geology and Geophisics, SB, SSSR AS (Novosibirsk city).

1991-1995. Chief of stratigraphy laboratory of the Red Banner of Labor K.I. Satpayev Institute of Geological Sciences, KazSSR AS.

1994. Corresponding Member of RK NAS.

1995-2011. Chief of the laboratory of regional geology of Ltd «K.I. Satpayev Institute of Geological Sciences», «Parasat» joint-stock company, Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

1998. Conferred the rank of professor on specialty – geology and mineralogy.

2003. Full Member (academician) of RK NAS.

2008. Full Member (academician) of KazNANS.
Awards

 1. Honorary Diploma «SSSR Tenth five-year (1968).

 2. Jubilee medal «For Valiant Labor in commemoration of V.I. Lenin’s anniversary» (1970).

 3. Jubilee diploma of KazSSR AS Presidium for successful and fruitful work in conection with 25 anniversary of KazSSR AS (1971).

 4. Honorary Diploma for high showing in socialist competition of 1976 and active participation in social life (1976).

 5. Honorary Diploma for high production showing, participation in social life of collective and in connection with 61 anniversary of the Great October (1978).

 6. Honorary Diploma of KazSSR AS Presidium and Kazakh Republican Committee of Trade Union workers of education, higher school and scientific institutions for successful realization of plan tasks and raised socialists obligations (1978).

 7. Recording in the KazSSR Golden book of Honor (1981).

 8. State Prize Laureate of KazSSR in the field of science and engineering (1982).

 9. Silver badge of Organizing committee of the International Geological Congress, XXVII Session (1984).

 10. Honorary Diploma in honor of 76 anniversary of the Great October Socialist Revolution for honest labor and active social work (1987).

 11. Medal of «Veteran of Labor» (1988).

 12. Honorary Diploma of RK MS – AS Collegue for many years and fruitful work in connection with 50 anniversary of KazSSR AS foundation (1996).

 13. Diploma of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan «Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткізкен табыстары және оның гүлденуіне косқан зор үлесі үшін».

 14. Diploma and breastplate of «Honorary prospector of mineral resources of the Republic of Kazakhstan» (2002).

 15. Jubilee мedal in commemoration of the International anti-nuclear movement «Nevada – Semey» twentieth anniversary (2009).

 16. Jubilee мedal «1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 65 жыл» (RK President’s degree № 951 of 2010, March, 19).

 17. Honorary Diploma of Almaty city akim (2010).
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет