Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігібет1/2
Дата10.06.2016
өлшемі1.08 Mb.
  1   2
Ќазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі

Академик Е.А.Бµкетов атындаѓы Ќараѓанды Мемлекеттік университеті

«Ќазаќ журналистикасыныњ тарихы»

пєні бойынша тест тапсырмалары

Баѓыты: Єлеуметтік ѓылымдар

Мамандыѓы: 050504- журналистика

Ќазаќ бµлімі ‰шін
Ќ±растырушы: журналистика кафедрасыныњ

аѓа оќытушысы М.С.ЖЄПЕК.

Журналистика кафедрасыныњ мењгерушісі:ф.ѓ.к.,доцент

М.К.Ж¦МАБЕКОВ.


Тест тапсырмаларыныњ саны: 200 дана.

Тесті ќ±растыру мерзімі: 04 ќањтар 2008 ж.

Пайдалану маќсаты: КТБ бойынша алдын-ала тестілеу.

«Ќазаќ журналистикасыныњ тарихы»

пєні бойынша тест тапсырмалары базасына енген таќырыптар атауы
Мамандыѓы: 050504- журналистика

Ќазаќ бµлімі ‰шін


Таќырып номері

Таќырыпша номері

Таќырып атауы

1
¦лттыќ журналистикасыныњ бастау кµзі. XIX ѓасырдыњ екінші жартысы мен XX ѓасырдыњ басындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі. Ќазаќ публицистикасыныњ кµшбасылары.


2
Ќазаќ мерзімді баспасµзініњ пайда болуы жєне казаќ тіліндегі алѓашќы газеттер.


3
1905-1907 жылдардаѓы ќазаќ баспасµзі.

4
1910-1914 ж. Ќазаќтыњ мерзімді баспасµзі.

5
Ќазаќтыњ жалпы±лттыќ баѓытаѓы демократиялыќ басылымдары (1917-1918 жылдар.)

6
Ќазаќ ССР-і ќ±рылуы кезіндегі µлкелік мерзімді баспасµз (1919-1920 жылдар)

7
1921-1925 жылдар аралыѓындаѓы баспасµз


8
Ќазаќстанда «Кіші Октябрь» орнату немесе ауылшаруашылыѓын жаппай ±жымдастыру мен индустрияландыру жылдарындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі.


9
Ќазаќстандаѓы «Кіші Октябрь» жылдарынан кейінгі ќалпына келтіру кезењіндегі мерзімді баспасµзі


10
Ќазаќстандаѓы жаппай репрессия жылдарындаѓы жєне екінші д‰ниеж‰зілік соѓыс жылдарындаѓы мерзімді баспасµз (1937-1941 жылдар)


11
Отан соѓысы кезіндегі ќазаќ мерзімді баспасµзі


12
Халыќ шаруашылыѓын ќалпына келтіру, ±лтшылдыќ сарынѓа ќарсы к‰рес жєне тыњ игеру жылдарындаѓы баспасµз (1946-1960 жылдар)13
Б±рынѓы кењес мемлекетінде «Коммунистік ќ±рылысты µрістету немесс тоќырау жылдарындаѓы баспасµз» (1960-1980 жылдар)


14
Ќайта ќ±рудан µтпелі кезењге дейінгі аралыќтаѓы ќазаќ баспасµзі (1985-1991 жылдар). Ќазаќстандаѓы т‰рлі саяси партиялар мен ќозѓалыстардыњ басылымдары (1985-1996 жылдар)


15
Егемен елдіњ ерікті баспасµзі (1996-2006 жылдар)Ќ±растырушы: журналистика кафедрасыныњ

аѓа оќытушы М.С.ЖЄПЕК

Тесті ќ±растыру мерзімі: 04 ќањтар 2008 ж.

Пайдалану маќсаты: КТБ бойынша алдын-ала тестілеу.

1. 1879 ж. бастап Ы.Алтынсарин шыѓарѓан ќолжазба газет:

A) “Т‰ркістан уалаяты”.

B) “Дала уалаяты”.

C) “Оренбургской листок”.

D) “Торѓай”.

E) «Ќазаќ».

2. Ш.Уєлихановтыњ ѓылыми ењбектері жарыќ кµрген басылым:

A) «Санкт-Петербургские ведомости».

B) “Библиотека для чтения”.

C) “Полярная звезда”.

D) “Современник”.

E) “Орыс географиялыќ ќоѓамыныњ журналы”.

3. «Шоќанныњ ќасиетті ісі» деректі хикаяттыњ авторы, ѓалым-публицист

A) С.М±ќанов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) Ќ.Сєтбаев.

D) Е.Букетов.

E) М.Єуезов.

4. Революцияѓа дейін Абай µлењдерін жариялаѓан басылым:

A) “Т‰ркістан уалаяты”.

B) “Дала уалаяты”.

C) “Оренбургский листок”.

D) “Торѓай”.

E) “Серке”.

5. “Т‰ркістан уалаяты” газеті ќазаќ-µзбек жєне орыс редакцияларыныњ редакторлары:

A) аѓайынды Ибрагимовтар жєне Остроумов.

B) Жанышев жєне Северцев.

C) Шайхылбеков жєне Толстой.

D) Казыбеков жєне Бартольд.

E) Ш.Валиханов жєне Погодин.

6. “Дала уалаяты газетініњ” д‰ниеге келу себебі:

A) Жања ќ±рылѓан Дала генерал-губернаторлыѓына басылым орны ќажет болды.

B) Аѓайынды Ибрагимовтардыњ Санкт-Петербургке аттануы.

C) “ТУГ” газетініњ жабылып ќалуы.

D) Ш.Ибрагимовтіњ ќайтыс болуы.

E) «ТУГ» -тіњ Ташкентте шыѓуы.

7. “Дала уалаяты” газетініњ ќазаќ бµлімініњ алѓашќы редакторы:

A) Ш.Кудайбердиев жєне М.Дулатов.

B) М.Сералин.

C) Р.Д‰йсенбаев.

D) Е.Абылайханов жєне Д.С±лтанѓазин.

E) Ќ.Жапанов жєне А.К±рманбаев.

8. “Серке” газеті шыќќан ќала:

A) Орынбор.

B) Семей.

C) Санкт-Петербург.

D) Ташкент.

E) Астрахань.

9. 1911-1915 ж.ж. аралыѓында Троицк ќаласында жарыќ кµрген “Айќап” журналыныњ негізін ќалаѓан:

A) С.Кµбеев.

B) М.Сералин.

C) С.Торайѓыров.

D) С.Сейфуллин.

E) Ж.Аќбаев.

10. 1913-18 ж.ж.-да А.Байт±рсынов ќай газеттіњ редакторы болды:

A) “Бірлік туы”.

B) “Ќазаќ”.

C) “Ќазаќстан”.

D) ”Орал”.

E) “Аќ жол”.

11. “Ѓалия” медресесінде ќазаќ тілінде алѓаш рет жарыќ кµрген ќолжазба журнал:

A) “Тањ”.

B) “Айкап”.

C) “Ульфат”.

D) “Сана”.

E) “Садаќ”.

12. 1987 ж. Орталыќ “Известия” газетінде жарыќ кµрген Ќазаќстан туралы материал:

A) “Ант”.

B) “Шырмауыќ”.

C) “Ащы сабаќ”.

D) “Мардымсудыњ сабаќтары”.

E) “Намыс туралы”.

13. 1917 жылы Аќмола облысында жарыќ кµрген газеттер мен журналдар:

A) “Айна”, “Тіршілік”.

B) “Аќжол”, “Сана”, “Ќазаќ”.

C) “Алаш”, “Азамат”, “Жас ќазаќ”.

D) “Жетісу ењбекші халыќ мухбірі”, “Сана”, “Сєуле”.

E) “Д±рыстыќ жолы”, “М‰хбір”, “Ењбек туы”.

14. Алаш-Ордаѓа ќараѓан газеттер:

A) “Ќазаќстан”, “Кµмек”, “Жас алаш”.

B) “Сарыарќа”, “Алаш”, “Ќазаќ”.

C) “Алаш”, “Азамат”, “Жас ќазаќ”.

D) “Кедей айнасы”, “Ауыл”.

E) “Тілші”, “Айќап”, “Ќазаќстан”.

15. “Тіршілік” газетініњ идеялыќ редакторы болѓан ќазаќ аќыны:

A) М.Єуезов.

B) С.М±ќанов.

C) Ѓ.М‰сірепов.

D) С.Дµнентаев.

E) С.Сейфуллин.

16. “Ќазаќ” газетініњ ќызметкерлері:

A) Є.Бµкейханов, М.Дулатов.

B) Н.Тµреќ±лов, Е.Байрин, С.Мењдешов.

C) Т.Рысќ±лов, Ѓ.М±ратбаев, Е.Алдаоњѓаров.

D) М.Малдыбаев, М.Шоќаев, З.Балиди.

E) Б.Ќаратаев, Д.Фурманов, І.Жанс‰гіров.

17. Тµраѓасы С.Аќатаев болѓан Ќазаќстанныњ азаматтыќ партиясы 1990 жылдары шыѓарѓан газет:

A) “Азат”.

B) “Халыќ кењесі”.

C) “Єділет”.

D) “Азаттыќ”.

E) “Еркіндік”.

18. Европада “Жас Т‰ркістан”, “Жања Т‰ркістан” газеттерін шыѓарѓан ќазаќ публицисі:

A) Уали Ќайымхан.

B) Баймырза Хайт.

C) Хамза Абдуллин.

D) М.Айтбаев.

E) М±стафа Шоќаев.

19. 1915-18 жылдары Б.Майлин, Ж.Тілепбергенов, А.Сегізбаев, А.Ешкеевтердіњ шыѓармаларын басќан журнал:

A) “Айќап”.

B) “Сана”.

C) “Шолпан”.

D) “Абай”.

E) “Садаќ”.

20. “‡міт еткен кµзімніњ н±ры-балам,

Жаныња жєрдем берсін хаќ таѓалам.

Атањ м±нда анањмен есен-аман,

С‰йіп сєлем жазады б‰гін саѓан”, - “Дала уалаяты” газетінде жарыќ кµрген осы µлењ шумаѓыныњ авторы:

A) Алтынсарин Ы. «Атасы Балќожа бидіњ баласына жіберген хаты».

B) Абылайханов У. “Шоќан немересіне хаты”.

C) Ќ±рманбаев А. “Н±ржанѓа хат”.

D) Єлжанов О. “Балама хат”.

E) Ќ±нанбай±лы А. «Кейінгі жас балаларѓа».

21.БАЌ-та “Барлыѓы майдан ‰шін!” ±раны кµтерілген уаќыт:

A) Азамат соѓысы жылдары.

B) 1916 ж. ±лт азаттыќ кµтерілісі кезењі.

C) Отан соѓысы жылдары.

D) 1933-1937ж. репрессия жылдары.

E) II д‰ние ж‰зілік соѓыс басталѓан т±ста.

22. “Капитан Кирсанов”, “Комиссар Логвиненко”, “Полковник Капров” т.б. 8-атќыштар дивизиясы туралы жазылѓан очерктердіњ авторы:

A) Єзілхан Н±ршайыќов.

B) Ж±маѓали Саин.

C) Єди Шєріпов.

D) Ќасым Ќайсенов.

E) Бауыржан Момыш±лы.

23. Б.Кенжебаевтыњ “Социалистік Ќазаќстан” газетінде 1946 жылы жарыќ кµрген “Дарынды ѓалым” маќаласы кім туралы:

A) Єлкей Марѓ±лан.

B) Ќаныш Сєтпаев.

C) Ахмет Ж±банов.

D) Ныѓмет Сауранбаев.

E) Мєлік Ѓабдулин.

24. Отан соѓысы жылдарында Єбу Сєрсенбаевтыњ лаќап аты:

A) єл-Атрауи.

B) Фараб.

C) Єбуин.

D) Байабу.

E) Сен бай.

25. Отан соѓысы жылдарында ќазаќ радиожурналистикасын дамытуѓа ‰лес ќосќан азамат:

A) Є.Сєрсенбаев.

B) М.Дінішев.

C) Б.Б±лќышев.

D) С.Сейітов.

E) Є.Шєріпов.

26. 1941 жылы 22 маусымда “Социалистік Ќазаќстан” газетінде жарыќ кµрген “Жамбылмен єњгіме” очеркініњ авторы:

A) Ѓ.Орманов.

B) Т.Жароков.

C) М.Єуезов.

D) С.М±ќанов.

E) Ѓ.М‰сірепов.

27. Отан соѓысы жылдарында Алматыда жарыќ кµрген газет:

A) “Ленин туы”.

B) “Социалистік Ќазаќстан”.

C) “Коммунист”.

D) “Сталин жолы”.

E) “Ќазаќстанныњ єдебиеті мен µнері”.

28. Тµраѓасы Хасен Ќожахмет болѓан желтоќсан партиясыныњ басылымы:

A) “Єділет”.

B) “Желтоќсан”.

C) “Азамат”.

D) “Жас µркен”.

E) “Рух”.

29. 1951 ж. “Казахстанская правда” газетінде М.Тµлебаевтыњ “Ќазаќстан музыкасындаѓы б±рыс баѓыт туралы” сын маќаласы кім туралы:

A) Ќ.Байсейітов.

B) Ш.Жандарбекова.

C) А.Ж±банов.

D) Ќ±рманѓазы.

E) К.Байсейітова.

30. Є.Кµпішевтіњ “Адыра ќалѓан ауылдар” маќаласы не туралы:

A) Тыњ µлкесіндегі ќазіргі ауылдар.

B) Семей полигоныныњ зардабын шеккен ауылдар.

C) Капустин Яр полигоныныњ мањындаѓы ауылдар.

D) Марќакµлдегі Маралды ауылы.

E) Лобнор полигоныныњ айналасындаѓы кіші ќалалар.

31. “Мєдениет жєне т±рмыс” журналыныњ алѓашќы редакторы:

A) М.Дінішев.

B) С.Аќтаев.

C) С.Аќатаев.

D) Ш.М±ртаза.

E) К.Смаилов.

32. Медицина, халыќ медицинасы мєселесіне арналып 1990 жылы шыќќан журнал:

A) “Шипагер”.

B) “Денсаулыќ”.

C) “Дєруіш”.

D) “Медет”.

E) “Ем мен емші”.

33. 1991 ж. Ауыл шаруашылыќ министрлігі шыѓарѓан басылым:

A) “Ауыл”.

B) “Алтын аймаќ”.

C) “Дала дидары”.

D) “¤скен µлке”.

E) “Ауыл тынысы”.

34. Ќазаќстан телевизиясы ж±мысын бастаѓан жыл:

A) 1958 ж.

B) 1959 ж.

C) 1952 ж.

D) 1954 ж.

E) 1960 ж.

35. Отан соѓысы жылдарындаѓы “Экспресс К” газетініњ атауы:

A) “Ленин жолы”.

B) “Коммунист”.

C) “Фронт Жаршысы”.

D) “Ленинская смена”.

E) «Путь Ленина».

36. 1952 ж. О.Ќ±дышевтыњ редакторлыѓымен шыќќан басылым:

A) “ Социалистік Ќазаќстан”.

B) “Ќазаќстан м±ѓалімі”.

C) “Ќазаќстан пионері”.

D) “Єдебиет жєне µнер”.

E) “Ауыл тілі”.

37. Ќазаќстан телевизиясы т‰рлі-т‰сті бейнеге кµшкен жыл:

A) 1958.

B) 1960.

C) 1965.

D) 1978.

E) 1981.

38. ЌР Мєдениет,Аќпарат, Спорт министрлігініњ ќазіргі басшысы:

A) Е.Ертісбаев.

B) А.Сєрсенбаев.

C) Н.М±хамеджанова.

D) Е.Бабаќ±маров.

E) Е.Ашыќбаев.

39. БАЌ туралы зањ ќабылданѓан ќала:

A) Атырау.

B) Аќтау.

C) Ќараѓанды.

D) Алматы.

E) Арќалыќ.

40. 1994 ж. тєуелсіз “Казахская правда” газетін шыѓарѓан ѓалым:

A) Олжас С‰лейменов.

B) Кењес Н‰рпейісов.

C) Алдан Айымбетов.

D) Баќытжан Ќанапиянов.

E) Баќытжан Момыш±лы.

41. Ш.Уєлиханов ќолданѓан публицистика жанры:

A) эссе.

B) репортаж.

C) жол-сапар очеркі.

D) заметка.

E) фельетон.

42. 1990 ж. д‰ниеге келген саяси-экономикалыќ газеттіњ атауы, редакторы:

A) “С±раќ жєне жауап”, С.Аќтаев.

B) “Егемен Ќазаќстан”, Н.Оразалин.

C) “Ќала мен дала”, Н.Ж‰нісбай.

D) “Адам ата Ћауа ана”, Ж.Ќалыбай.

E) “С±хбат”, С.Ш‰кір±лы.

43. Ы.Алтынсаринніњ шєкірті, алѓашќы ќазаќ єйел-журналисі:

A) С.Есова.

B) Н.Арыќова.

C) А.Оразбаева.

D) И.Иманбаева.

E) Н.К±лжанова.

44. Ќазаќ публицистикасы тарихын зерттеуші ѓалым:

A) Н.Айтов.

B) Т.Айбергенов.

C) Б.Жаќып.

D) Ќ.Мусин.

E) Ш.М±ртаза.

45. Ж.Аймауытовтыњ 1917 ж. “Сарыарќа” газетінде жарыќ кµрген маќаласы:

A) “Ана”.

B) “Отан”.

C) “Партия”.

D) “Съезд”.

E) “Сайлау”.

46. Философ, журналист Д.Амантай Бас редакторы саналатын республикалыќ апталыќ:

A) “Начнем с понедельника”.

B) “Доживем до понедельника”.

C) “Среда”.

D) “Пятьница”.

E) “Жас ќазаќ”.

47. Жастар ±йымыныњ 1918 жылы Ќызылжарда шыѓарѓан басылымы, редакторы:

A) “Жас азамат”, Ќ.Кемењгер±лы .

B) “Ведомости”, М.Ужгин.

C) “Семей жастары”, Ж.Аймауытов.

D) “Жас Алаш”, Ѓ.М±ратбаев.

E) “Туркестанский вестник”, Ш.Ибрагимов.

48. М.Дулатовтыњ “Біздіњ маќсатымыз” атты маќаласы жарыќ кµрген басылым:

A) “Торѓай”.

B) “Орал”.

C) “Ќазаќстан”.

D) “Серке”.

E) “Айќап”.

49. “Бірлік туы” газетінде 1918 жылы жарыќ кµрген “Т±ла бойлары ќан сасиды” маќаласыныњ авторы:

A) С.М±ќанов.

B) Х.Болѓанбаев.

C) М.Шоќай.

D) М.Дулатов.

E) Ж.Жабаев.

50. «Ќазаќ» газетініњ авторы болѓан ќырѓыз азаматы:

A) А.Тоќомбаев.

B) И.Арабаев.

C) Ш.Айтматов.

D) Т.Касымбеков.

E) Т.Ќазаќов.

51. С.Сейфуллинніњ “Тар жол, тайѓаќ кешу” тарихи-мемуарлыќ романы жарыќ кµрген журнал:

A) “Єйел тењдігі”.

B) “Пионер”.

C) “Абай”.

D) “Ќызыл Ќазаќстан”.

E) “Известия КирОбкома РКП (б)”.

52. “Ќазаќстан єйелдері” журналыныњ алѓашќы атауы:

A) “Єйел тењдігі”.

B) “Тендік”.

C) “Азат єйел”.

D) “Шыѓыс єйелі”.

E) “Сєуле”.

53. Ѓ.М±ратбаев редактор ќызметін атќарѓан газет:

A) “Жас ќазаќ”.

B) “Жас Алаш”.

C) “Жас ќанат”.

D) “Аќ жол”.

E) “Пионер”.

54. Орынборда 1922 ж. жарыќ кµрген Ќырѓыз АССР жастарыныњ органы аты:

A) “¤ртењ”.

B) “Юнешеская правда”.

C) “Ленинская смена”.

D) “Лениншіл жас”.

E) «Шыѓыс жастары».

55. “Казахстанская правда” газетініњ алѓашќы атауы:

A) “Советская степь”.

B) “Оренбургский листок”.

C) “Яицкая правда”.

D) “Зерно Алтая”.

E) “Мир труда”.

56. “Ќызыл Казаќстан” журналы д‰ниеге келген ќала:

A) Верный.

B) Ќызылорда.

C) Ташкент.

D) Орынбор.

E) Орал.

57. 1916-1917 ж. К.Тоѓысов Ташкент ќаласында шыѓарѓан басылым:

A) “Алаш”.

B) “Аќжол”.

C) “Бірлік туы”.

D) “Ењбекші ќазаќ”.

E) “Сана”

58. 1918 жылѓы Семейде шыќќан журнал, редакторы:

A) “Айќап”, М.Сералин.

B) “Сана”, М.Єуезов.

C) “Шолпан”, Н.Тµреќ±лов.

D) “Садаќ”, Б.Майлин.

E) “Абай”, Ж.Аймауытов.

59. “Тіршілік” газеті неніњ органы:

A) Киробкома РКП(б)-ныњ.

B) “Жас ќазаќ” ±йымыныњ.

C) “Алаш-Орда” партиясыныњ.

D) “‡ш ж‰з” ±йымыныњ.

E) Ќазаќстанныњ Коммунистік Жастар Одаѓыныњ.

60. КирРОСТА ЌазРОСТА –болып ауыстырылу себебі:

A) Ќазаќ жєне Ќырѓыз АССР болып бµлуіне байланысты.

B) Верный ќаласын астана етуі.

C) Ќазаќ АССР-ніњ Конституциясы ќабылдануына байланысты.

D) Т‰ркестан аймаѓыныњ тарауына байланысты.

E) Орынбор астана болуына байланысты.

61. “Отан ‰шін” газеті шыќќан майдан:

A) Прибалтика.

B) Украина.

C) 2 Сталинград.

D) 2 Белорус.

E) Ленинград.

62. 1940 жылдары шыќќан “Ќаћарман сµз ќамал б±зады” жинаѓыныњ таќырыбы:

A) Айтыс ‰лгілері.

B) Отан туралы маќал-мєтел, µлењдер.

C) Ертегілер.

D) Ана туралы µлењдер.

E) Би шешендердіњ аталы сµздері.

63. А.Тоќмаѓанбетовтыњ “Арыстанѓа еліктеген мысыќ” фельетон-µлењі кімдерге арналѓан:

A) бюрократтарѓа.

B) єкімдерге.

C) аќ гвардияшыларѓа.

D) неміс фашистеріне.

E) казак отрядтарына.

64. Отан соѓысыныњ басталѓаны туралы мєлімет “Социалистік Ќазаќстан” газетінде жарыќ кµрген мезгіл:

A) 1941 ж, 22 маусым.

B) 1941 ж, 24 маусым.

C) 1941 ж, 23 маусым.

D) 1941 ж, 25 маусым.

E) 1941 ж, 21 маусым.

65. “Т‰сіп К‰зембаев” очеркініњ авторы:

A) Є.Шєріпов.

B) Ќ.Ќайсенов.

C) Є.Тєжібаев.

D) Д.Єбілов.

E) Є.Єбішев.

66. Б.Б±лќышевтыњ шыѓармасы:

A) «Махаббат ќызыќ мол жылдар».

B) «Намыс гвардиясы».

C) «Шыѓыс ±лына хат».

D) «Ерлік дастаны».

E) «Ќазаќ солдаты».

67. С.Сейфуллинніњ “Асау т±лпар” жинаѓын сынаѓанда “Дєруіш” лаќап атын пайдаланѓан публицист:

A) С.Сейітов.

B) М.Єуезов.

C) Н.Тµреќ±лов.

D) Ж.Аймауытов.

E) З.Шашкин.

68. Ќазіргі “Ќазаќ тілі мен єдебиеті” журналы ќай басылымныњ ќосымшасы:

A) “Ќазаќ тілі мен єдебиеті”.

B) “Ќазаќстан м±ѓалімі”.

C) “Ќазаќстан жоѓарѓы мектебі”.

D) “ЖасАлаш”.

E) “Ќазаќстан мектебі”.

69. “Ара” журналыныњ 1960-1970 жылдары ќызметкері болѓан сатирик:

A) М.Тоќмырза.

B) ‡.Уайдин.

C) О.Єубєкіров.

D) К.Смайылов.

E) Ш.М±ртаза.

70. 1941-45 жылдарда “Октябрь балалары” атты республикалыќ газетініњ редакторы ќызметін атќарѓан кім:

A) Саттар Ерубаев.

B) Ќасым Аманжолов.

C) Баубек Б±лќышев.

D) Газет уаќытша шыќќан жоќ.

E) Саќтаѓан Баишев.

71. И.Эренбургтыњ “Кісі µлтіргіштер фабрикасы” памфлеті кімдерге арналды:

A) репрессияѓа тікелей ќатысты мемлекет басшыларына.

B) неміс фашистеріне.

C) аќ гвардияшыларѓа.

D) ќызыл армияѓа.

E) жапон єскеріне.

72. Отан соѓысы жылдары жазылѓан “Ерлік- елдіњ сыны” шыѓармасыныњ авторы:

A) Ѓ.М‰сірепов.

B) М.Єуезов.

C) М.Айтбаев.

D) Ѓ.М±стафин.

E) Т.Жароков.

73. “Социалистік Ќазаќстан” газетініњ “Халыќтыњ ±мытылмас ±лдары” атты арнаулы беті кімдерге арналды:

A) ќырѓыз,башќ±рт єскерініњ ќаћармандарына.

B) Н.Єбдіровтыњ єуе командасына.

C) 28 панфиловшыларѓа.

D) С.Баймаѓанбетов, А.Суќанбаевќа.

E) Є.Молдаѓ±лова мен М.Мєметоваѓа.

74. Ќараѓанды телевидениесі хабар бере бастаѓан жыл:

A) 1958.


B) 1959.

C) 1960.


D) 1991.

E) 1959.


75. Шекспирдіњ «Макбетін» аударѓан ќазаќтыњ ѓалым-публицисі

A) Ќ.Сєтбаев.

B) ¤.Байќоњыров.

C) Є.Марѓ±лан.

D) К.Смайлов.

E) Е.Букетов.

76. «Жол ‰стінде журналист» кітабыныњ авторы

A) С.Ќазыбаев.

B) Б.Жаќып.

C) А.Мектептегі.

D) М.Барманќ±лов.

E) Н.Омашев.

77. Ќараѓандыда 1980-1990 жылдары шыќќан жастар газетініњ наќты мезгілі:

A) 1985 ж.

B) 1987 ж.

C) 1988 ж.

D) 1989 ж.

E) 1991 ж.

78. «Мєдениет жєне т±рмыс» журналыныњ баѓыты:

A) т±рѓын ‰й ќ±рылысын дамыту.

B) мєдени аѓартушылыќ.

C) ќоѓамдыќ- саяси, єдеби.

D) экономикалыќ, стратегиялыќ.

E) дєрігерлік, зоотехникалыќ.

79. «Ќазаќ ќайда барасыњ?» кітабыныњ авторы:

A) Ж. Сабыржан±лы.

B) Н.Ж‰сіп.

C) М.Ќабанбай.

D) Д. Амантай.

E) Ќ.Олжай.

80. «Ќазаќстан» ±лттыќ арнасындаѓы ќыз-келіншектерге арналѓан хабар:

A) «Сєукеле».

B) «Ж±пар».

C) «Баян с±лу».

D) «Комильфо».

E) «Аќ ж‰ніс».

81. “Оян, ќазаќ!” публицистикалыќ шыѓармасыныњ авторы:

A) А.Ќ±нанбаев.

B) Ш.Ќ±дайбердиев.

C) М.Кµпеев.

D) М.Дулатов.

E) С.Торайѓыров.

82. Отырыќшылыќты насихаттайтын М.Ж±мабаевтыњ шыѓармасы:

A) «Ауыл мен Шаћар».

B) «Ќала, Дала».

C) «Дала».

D) «Туѓан жер».

E) «Отан – Ана».

83. “Кетчуп” туралы жарнама жарыќ кµрген басылым:

A) «Ауыл».

B) «Бірлік туы».

C) «Ењбекші ќазаќ».

D) «Социалды Ќазаќстан».

E) «Социалистік Ќараѓанды».

84. ”Т‰рксиб” деректі фильмініњ сценариін жазѓан:

A) М.Єуезов.

B) Т.Рысќ±лов.

C) М.Тынышбаев.

D) М.Шоќай.

E) А.Байт±рсынов.

85. Т.Рысќ±ловтыњ циклды маќалаларыныњ басым бµлігінде кµрсетілген алып ќ±рылыс:

A) ‡лкен Шу каналы.

B) ‡лкен Алматы каналы.

C) Т‰рксиб.

D) Жезќазѓан ќаласы.

E) Ертіс-Ќараѓанды каналы.

86. “Ќара таќта” атты айдары болѓан басылым:

A) «Ќызыл Ќазаќстан».

B) «Ењбекші ќазаќ».

C) «Пионер».

D) «Ауыл».

E) «Єйел тењдігі».

87. “Ќызыл таќта” атты айдары болѓан басылым:

A) “Ењбекші ќазаќ”.

B) “Пионер”.

C) “Ауыл”.

D) “Єйел тењдігі”.

E) “Ќызыл Ќазаќстан”.

88. Ќазіргі «Жас ќазаќ» басылымыныњ алѓашќы редакторы:

A) Т.Данияр.

B) Ж.Єшімжан.

C) Є.Ќаба.

D) Н.Ж‰сіп.

E) Т.Ешен±лы.

89. “Ж±лдыз” журналыныњ таќырыбы:

A) Саяси.

B) Дєрігерлік.

C) Єдеби.

D) Экономикалыќ.

E) Ѓылым.

90. 1918 ж. шыќќан «Абай» журналыныњ жабылу себебі:

A) ќаражат тапшылыѓынан.

B) Ж.Аймауытовтыњ орнына М.Т±рѓанбай±лы келгендіктен.

C) М.Бєпи±лыныњ µлімі.

D) М.Єуезовтіњ оќуѓа кетуі.

E) Алашорда ‰кіметініњ ќ±лауы.

91. «“ТУГ” ќазаќтыњ т±њѓыш басылымы» деп айтќан ѓалым:

A) Т.Ќожакеев.

B) Т.Кєкішев.

C) ‡.Субханбердина.

D) Е.Бекхожин.

E) Ќ.Аллаберген.

92. 1988 ж. Д‰ниеге келген, жастар мен студенттер басылымы:

A) «Жас Алаш».

B) «Ленинская смена».

C) «Лениншіл жас».

D) «Экспресс-К».

E) «¤ркен».

93. “М±хиттыњ арѓы жаѓы, бергі жаѓы” атты очерктер жинаѓыныњ авторы:

A) Ш.М±ртаза.

B) К.Смайыл.

C) М.Єуезов.

D) Н.Оразбеков.

E) Н.Оразалин.

94. 1934 жылы “Социалды Ќазаќстан” газетініњ редакторы:

A) С.М±ќанов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) Ѓ.М±стафин.

D) Х.Есенжанов.

E) ¤.Ќанапин.

95. “Т‰ркістан солай туѓан” очеркіндегі Т‰ркістан ќандай елді-мекен:

A) Ќала.


B) Ауыл.

C) колхоз.

D) совхоз.

E) артель.

96. “Ерлік эпопеясы” очеркіндегі оќиѓа орны:

A) ¦лы Отан соѓысында.

B) ІІ Д‰ние ж‰зілік соѓыста.

C) 1916 ж. ¦лт азаттыќ кµтерілісінде.

D) Тыњды игеру жылдарында.

E) 1986 ж. Желтоќсан оќиѓасында.

97. Отан соѓысы жылдары тыл ењбеккерлерініњ (аналар) ерлігін паш ететін циклды маќалалар авторы:

A) С.М±ќанов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) М.Єуезов.

D) Б.Момыш±лы.

E) Б.Б±лќышев.

98. Б.Б±лќышевтыњ сырлас досы, журналист:

A) А.Тоќмаѓанбетов.

B) Б.Момыш±лы.

C) М.Иманжанов.

D) С.Ерубаев.

E) Ѓ.Ќайырбеков.

99. Журналистиканыњ сатиралыќ жанрларын зерттеген ѓалым:

A) Т.Кєкішев.

B) Н.Омашев.

C) С.Ќозыбаев.

D) Т.Ќожакеев.

E) А.Мархабаев.

100. Ќазаќ радиожурналистикасыныњ тарихын зерттеген ѓалым:

A) Т.Кєкішев.

B) Н.Омашев.

C) С.Ќозыбаев.

D) Т.Ќожакеев.

E) А.Мархабаев.

101. “Ленинская смена” газетініњ ќазіргі атауы:

A) «Ленинская смена».

B) «Экспресс-К».

C) «Казахстанская правда».

D) «Новое поколение».

E) «ХХІ век».

102. 1926 жылы сєуірден-шілдеге дейін “Ењбекші ќазаќ” газетініњ редакторы болѓан публицист:

A) С.Сейфуллин.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) Б.Майлин.

D) Т.Рысќ±лов.

E) С.Садуаќасов.

103. “Возрождение казахской публицистики” кітабыныњ авторы:

A) К.Бейсембиев.

B) С.Кульбаев.

C) Ќ.Бекхожин.

D) Ќ.Аллаберген.

E) М.Фетисов.

104. ”Дала уалаяты” газеті туралы ѓылыми диссертация ќорѓалѓан жыл жєне авторы:

A) 1941 ж. Б.Момыш±лы.

B) 1942 ж. Б.Кенжебаев.

C) 1943 ж. Ќожакеев Т.

D) 1949 ж. Бекхожин Х.

E) 1947 ж. М.Ќозыбаев.

105. “Ара” журналыныњ алѓашќы редакторы:

A) Ѓ.М‰сірепов.

B) С.М±ќанов.

C) М.Дулатов

D) Ѓ.М±стафин.

E) А.Тоќмаѓамбетов.

106. 1969 ж. шыќќан єдеби кµркем ќоѓамдыќ-саяси журнал:

A) “Ќазаќстан єйелдері”.

B) “Аќиќат”.

C) “Ж±лдыз”.

D) “Жалын”.

E) “Арай”.

107. 1960 ж.шыќќан “Білім жєне ењбек” журналыныњ алѓашќы редакторы:

A) М.Ќозыбаев.

B) А.Мархабаев.

C) Ќ.Аллаберген.

D) Б.Кенжебаев.

E) Ф.Оразаев.

108. “Ќыпшаќ Сейітќ±л” материалыныњ жанры:

A) маќала.

B) корреспонденция.

C) шолу.


D) рецензия.

E) очерк.

109. 1987 ж. сєуірінде шыќќан журнал, редакторы:

A) «Жалын», М.Шаханов.

B) «Арай», Є.Кµпішев.

C) «Парасат»,Є.Амангелдиев.

D) «Ќазаќстан єйелдері», А.Жаѓанова.

E) «Аќиќат», К.Смайылов.

110. Ы.Алтынсаринніњ отырыќшылыќты насихаттаѓан публицистік шыѓармасы:

A) «Киіз ‰й мен аѓаш ‰й».

B) «Таза б±лаќ».

C) «Ќазаќ тілі».

D) «Асан мен ‡сен».

E) «М±хтасар».

111. “Есек” деген памфлет µлењніњ авторы:

A) Маѓжан.

B) Абай.

C) Ахмет.

D) Міржаќып.

E) Мєшћ‰р Ж‰сіп.

112. М.Єуезов:»...оныњ ењбектері халыќќа ‰ш т‰рлі жолмен таралды» дейді. Ол кім:

A) Шоќан.

B) Ыбырай.

C) Абай.


D) Мєшћ‰р Ж‰сіп.

E) Єлихан.

113. Ж‰сіп Ќазыбеков, Заманбек Шайхыєлібеков ќызмет атќарѓан басылым:

A) “ДУГ”.

B) “ТУГ”.

C) «Торѓай».

D) «Серке».

E) «Ќазаќ».

114.”Мыњ бір т‰н оќиѓасы” алѓаш жарыќ кµрген басылым:

A) «ДУГ».

B) «ТУГ».

C) «Серке».

D) «Торѓай».

E) «Ќазаќ».

115. Ќазіргі балалар журналы:

A) «Аю».


B) «Балдырѓан».

C) «Ай».


D) «Арай».

E) «Парасат».

116. Ќазаќстандаѓы ќазіргі ірі медиа холдинг:

A) «Хабар».

B) «31 арна».

C) «НТК».

D) «КТК».

E) «Ќазаќстан».

117. “Мемлекет тілдері” деген маќалада єрбір адамѓа ењ кемі неше тіл білу керек:

A) бір.


B) екі.

C) ‰ш.


D) тµрт.

E) бес.

118. Ќазаќ радиосыныњ дикторы болѓан азамат:

A) С.Шарипов.

B) Т.Жаманќ±лов.

C) Є.Мємбетов.

D) Є.Байжанбаев.

E) Н.Иманѓали.

119. “Орал” газетініњ баѓыты:

A) демократиялыќ.

B) большевиктік.

C) либералдыќ.

D) кадеттік.

E) оппозициялыќ.

120. Ќазаќ АССР-і журналистерініњ т±њѓыш съезі µткен жыл:

A) 1920 жылы Єлиханныњ жетекшілігімен Алматыда

B) 1922 жылы Міржаќыптыњ жетекшілігімен Орынборда

C) 1924 жылы Райымжанныњ жетекшілігімен Ташкентте

D) 1926 жылы Ахметтіњ жетекшілігімен Аќмолада

E) 1926 жылы Т±рардыњ жетекшілігімен Ќызылордада µтті

121.Є.Бµкейхановтыњ б‰ркеншік есімі:

A) Ќыр баласы.

B) Тау баласы.

C) К‰н баласы.

D) Ќазаќ.

E) Азамат Алаш±лы.

122. М.Дулатов редактор болѓан басылым:

A) «Айќап».

B) «ТУГ».

C) «ДУГ».

D) «Ќазаќ».

E) «‡ш ж‰з».

123. “Орынбор ведомствосы ќазаќтарыныњ ќ±да т‰су, ќыз ±зату жєне той жасау дєст‰рлерініњ очеркініњ” авторы:

A) А.Байт±рсынов.

B) Є.Бµкейханов.

C) М.Дулатов.

D) Ж.Аймауытов.

E) Ы.Алтынсарин.

124. “Тањсыќ єњгімелер” деген айдары болѓан ќолжазба газет:

A) «Ќазаќ».

B) «Садаќ».

C) «Ел».


D) «‡ш ж‰з».

E) «Тањшолпан».

125. “Ќазаќ даласындаѓы аштыќ туралы” деген маќаланыњ авторы:

A) Ш.Уєлиханов.

B) А.Байт±рсынов.

C) Ш.Ќ±дайбердиев.

D) Ы.Алтынсарин.

E) А.Ќ±нанбаев.

126. “Орынбор ведомствосы ќазаќтарыныњ µлген адамды жерлеу жєне оѓан ас беру дєст‰рі очеркініњ” авторы:

A) Шоќан.

B) Ыбырай.

C) Жамбыл.

D) Абай.

E) Шєкєрім.

127. 1986 жылѓы желтоќсан кµтерілісінен кейін шыќќан басылым:

A) «Жас Алаш».

B) «Заман».

C) «Пионер».

D) «Арай».

E) «Парасат».

128. “ДУГ”-те Кµкбай атымен жарыќ кµрген Абай µлењі:

A) «К‰з».

B) «Ќыс».

C) «Жаз».

D) «Кµктем».

E) «Ескендір».

129. Ќ.М±хаметжанов негізін салѓан халыќаралыќ басылым:

A) «Т‰ркістан».

B) «Жас Алаш».

C) «Жас ќазаќ».

D) «Бала би».

E) «Мµлдір б±лаќ».

130. “Таза б±лаќ” жинаѓыныњ авторы:

A) Абай.


B) Шоќан.

C) Шєкєрім.

D) Маѓжан.

E) Ыбырай.

131. “Ќазаќтыњ ¦лы ж‰зі” деген маќаланыњ авторы:

A) Шоќан.

B) Ыбырай.

C) Абай.


D) Жамбыл.

E) М±ќаѓали.

132. “Жас ѓалым мінбері” ќай басылымныњ айдары:

A) «Білім жєне ењбек».

B) «Парасат».

C) «Арай».

D) «Жалын».

E) «Ж±лдыз».

133. Ќазаќстанда шыѓатын еларалыќ басылым:

A) «Абай-Пушкин».

B) «Заман-Ќазаќстан».

C) «Жамбыл-Тоќтаѓ±л».

D) «Ќазаќстан сегодня».

E) «Ара-Шмель»

134. Тєуелсіз Ќазаќстанныњ журналистер одаѓыныњ тµраѓасы:

A) С.Матаев.

B) С.Аќатаев.

C) Д.Назарбаева.

D) Н.Назарбаев.

E) С.Ќозыбаев.

135. Д‰ние ж‰зі ќазаќтарына хабар тарататын ќазаќстандыќ радиоарна:

A) «Шалќар».

B) «Ш±ѓыла».

C) «Азаттыќ».

D) «ББС».

E) «Тањ».

136. ТУГ-те жарыќ кµрген материалдыњ кейіпкері, айтыскер ќыз:

A) Айман.

B) Шолпан.

C) Саѓира.

D) Дина.

E) Мењеш.

137. ТУГ-те жарыќ кµрген материалдыњ кейіпкері, айтыскер аќын:

A) Тоќтаѓ±л.

B) Сєкен.

C) Ќатаѓан.

D) Єжнияз.

E) Жамбыл.

138. ТУГ-тіњ т±раќты тілшісі:

A) Є.Тєњірбергенов.

B) А.Ќ±нанбаев.

C) Ш.Уєлиханов.

D) Ж.Жабаев.

E) Ш.Ќ±дайбердиев.

139. “Ќазаќстан” ±лттыќ арнасындаѓы балалар мен жасµспірімдерге арналѓан интеллектуалдыќ хабар:

A) «Алтын саќа».

B) «Мыњ бір маќал».

C) «Кµкпар».

D) «Бозбала мен бойжеткен».

E) «Ќыз ќуу».

140. М.Сералин авторы болѓан басылым:

A) «ДУГ».

B) «ТУГ».

C) «Ењбек тањы».

D) «Серке».

E) «Ќазаќстан».

141. Ќ.Жапанов ДУГ-тіњ ќай уездегі меншікті тілшісі:

A) Семей.

B) Павлодар.

C) Омбы.


D) Аќмола.

E) Томск.

142. «Ќазаќстан» ±лттыќ арнасындаѓы «1-сынып», «2-сынып», «3-сынып» атты телехабарлардыњ авторы:

A) Л.Оњѓарќызы.

B) М.Т±рысбек.

C) С.Керімбек.

D) Ѓ.Боќаш.

E) Ѓ.Доскен.

143. «Ќазаќстан» ±лттыќ арнасындаѓы «К‰лтµбе» хабарыныњ ж‰ргізушісі:

A) Р.Мамырбек.

B) Ѓ.Боќаш.

C) Д.Егізов.

D) Б.Тілеуханов.

E) С. Керімбек.

144. «Хабар» телеарнасындаѓы «Тіл» хабарыныњ авторы:

A) Б.Ќ±санбек.

B) Б.Жексенбай.

C) А.Сейітхан.

D) Ж.Сламбек.

E) З.Єліпбек.

145. «Алты хат» деректі хикаяттыњ авторы, публицист-ѓалым

A) К.Смайлов.

B) ¤.Байќоњыров.

C) Е.Букетов.

D) Ќ.Сєтбаев.

E) Ш.М±ртаза.

146. “Орал” газетініњ редакторы:

A) Х.Ямашев.

B) Х.Ибрагимов.

C) Ш.Ќосшыѓ±лов.

D) М.Оразаев

E) А.Байт±рсынов

147. “¤ркен-Горизонт” жастар мен студенттер басылымыныњ алѓашќы редакторы:

A) М.Хасанаев.

B) А.Сєрсенбай±лы.

C) Є.Сабыржан±лы.

D) А.Шєріпжанов.

E) Е.Доцук.

148. Шоќан Уєлиханов публицистикасын зерттеуші ѓалым:

A) Б.Кенжебаев.

B) С.Єшімбаев.

C) М.Ќаратаев.

D) О.Султаньяев.

E) Ш.Ыбыраев.

149. А.Ќ±рманбаев тілшісі болѓан басылым:

A) «ТУГ».

B) «ДУГ».

C) «Серке».

D) «Ќазаќ газеті».

E) «Ќазаќ» (1913-1918 ж.).

150. Ќазаќстан журналистика академиясыныњ сыйлыѓы:

A) «Алтын ж±лдыз».

B) «Ќызыл ж±лдыз».

C) «Тэффи».

D) «Сам±рыќ».

E) «Аќ ќалам»

151. «Телевидение: деньги или власть» кітабыныњ авторы:

A) Г.Ибраева.

B) С.Ќазыбаев.

C) М.Барманќ±лов.

D) Ш.Н±рѓожина.

E) Н.Омашев.

152. «Ќазаќстан пионері» басылымыныњ ќазіргі атауы:

A) «Ай».


B) «¦лан».

C) «Аќ желкен».

D) «Ќонжыќ».

E) «Мµлдір б±лаќ».

153. «Хабар» арнасындаѓы спорт комментаторы:

A) С.Уєли.

B) З.Єліпбек.

C) М.Сералина

D) А.Сейітхан.

E) С.Аббасшах.

154. «Ќазаќстан» ±лттыќ арнасындаѓы «Мезгіл» сараптамалыќ хабарыныњ ж‰ргізушісі:

A) Ѓ.Доскен.

B) Н.Иманѓали.

C) Ѓ.Боќаш

D) Н.Ж‰сіп.

E) С.Єбединова.

155. «Публицистика-дєуір ‰ні» ѓылыми-зерттеу ењбектіњ авторы

A) Б.Майтанов.

B) З.Бейсенбаев.

C) Т.Кєкішев.

D) Т.Амандосов.

E) Т.Ќожакеев.

156. “КТК” арнасындаѓы «Портрет недели» апталыќ шолуныњ ж‰ргізушісі:

A) О.Кациев.

B) Д.Бациев.

C) А.Тараков.

D) А.Платонов.

E) Ж.Сердалина.

157. Сейітќали Мењдешов тілшісі болѓан басылым:

A) «Серке».

B) «Айќап».

C) «Искра».

D) «Труд».

E) «Ќазаќстан».

158. “Ќымызхана” хабарын кµрсететін теларна:

A) «Еларна»

B) «КТК»

C) «НТК».

D) «Хабар»

E) «Ќазаќстан»

159. “Ќазаќстан” ±лттыќ арнасындаѓы «Шынныњ ж‰зі» хабарыныњ ж‰ргізушісі:

A) Ѓ.Боќаш.

B) С.Єбединова.

C) Ѓ.М‰сіреп.

D) Ќ.Аманжол.

E) Р.Мамырбек.

160. С.Дµнентаев тілшісі болѓан басылым:

A) «Ќазаќ».

B) «Серке».

C) «Алматы тањы».

D) «Орал».

E) «¦лан».

161. Ќазаќстан М±сылман єйелдер Одаѓы 1991 жылы шыѓарѓан басылым:

A) «Ќазаќстан єйелі».

B) «М±сылман єйелі».

C) «Аќ босаѓа».

D) «Орал».

E) «Ќыз Жібек».

162. «Семей-Невада» антиядролыќ ќозѓалысы 1991 жылы шыѓарѓан басылым:

A) «Ана тілі».

B) «Желтоќсан».

C) «Невада».

D) «Аманат».

E) «Азия».

163. Б.Ќаратаевтыњ “Ќазаќстаннан” басќа ќандай басылымда маќаласы жарыќ кµрді:

A) «Серке».

B) «Трудовая жизнь».

C) «Айќап».

D) «Искра».

E) «Пламя».

164. “Айќапта” жарыќ кµрген “Ќазаќ халќыныњ м±ќтаждыѓы” деген маќаланыњ авторы:

A) С.Кµбеев.

B) М.Сералин.

C) Т.Ужгин.

D) М.Жєнібеков.

E) Б.Майлин.

165. С.Торайѓыров тілшісі болѓан басылым:

A) «Айќап».

B) «Серке».

C) «Ќазаќ м±њы».

D) «Орал».

E) «Сібір».

166. Є.Ѓалимов тілшісі болѓан басылым:

A) «Серке».

B) «Айќап».

C) «Ќазаќ».

D) «Орал».

E) «Ќапал».

167. Тілеубайќызы ќайсы басылымныњ авторы:

A) «Серке».

B) «Айќап».

C) «К‰згі».

D) «Айна».

E) «Ќазаќ».

168. 1987 жылы «Комсомольская правда» газетінде жарыќ кµрген А.Лапинніњ «Ащы сабаќ» материалы не туралы:

A) 1986 ж. желтоќсан кµтерілісі.

B) 1954-1958 ж. тыњ µлкесі.

C) Семей полигоны зардабы.

D) Отырар полигоны зардабы.

E) Шыѓыс Ќазаќстандаѓы жер сілкінісі.

169. 1986-1987 ж. «Правда» газетініњ Ќазаќстандаѓы меншікті тілшісі болѓан журналист:

A) А.Егілбаев.

B) Є.Єлімжанов.

C) А.Лапин.

D) Т.Есілбаев.

E) Н.Ардаев.

170. С.Кµбеевтіњ шыѓармалары жарыќ кµрген басылым:

A) «Айќап».

B) «Серке».

C) «Ел».


D) «Ауыл».

E) «Кењес µмірі».

171. 2003 жылы Петропавл ќаласынан шыќќан «Алаш кµсемсµзі» хрестоматиясын ќ±растырушы автор:

A) Н.Омаш±лы.

B) Ќ.Асанов.

C) А.Шєріп.

D) З.Тайшыбай.

E) Р.Бегімтаева.

172. Очерк жанрын алѓаш зерттеуші ќазаќ ѓалымы:

A) Х.Бекќожин.

B) М.Иманжанов.

C) Т.Ыдырысов.

D) М.Ќаратаев.

E) Е.Бекмаханов.

173. М±хтар Єуезов публицистикасын зерттеуші ѓалым:

A) А.Шєріп.

B) Ќ.Олжай.

C) Б.Омаров.

D) Б.Жаќып.

E) Ќ. Саќ.

174. К.Смайлов публицистикасын зерттеуші ѓалым:

A) Б.Жаќып.

B) С.Оспанов.

C) С.Сердєлі.

D) Ќ.Саќ.

E) А.Мектептегі.

175. “Садаќ” ќолжазба басылымындаѓы «Жекей» кімніњ лаќап аты:

A) Ж.Тілепбергенов.

B) Б.Майлин.

C) А.Ешкеев.

D) Н.Алдабергенов.

E) И.Арабаев.

176. «Алматыдан сµйлеп т±рмыз» кітабыныњ авторы

A) М.Барманќ±лов.

B) Н.Омашев.

C) С.Масѓ±тов.

D) Р.Саѓымбеков.

E) Т.Амандосов.

177. “Садаќ” басылымыныњ баѓыты

A) мєдени-аѓартушылыќ.

B) коммунистік.

C) кадеттік.

D) либералдыќ.

E) дєрігерлік.

178. А.Ешкеев авторы болѓан басылым:

A) «Садаќ».

B) «Айќап».

C) «Орал».

D) «Серке».

E) «Ќазаќ».

179. Н.Алдабергенов авторы болѓан басылым:

A) «Серке».

B) «Садаќ».

C) «Айќап».

D) «Орал».

E) «Ќазаќ».

180. 1990 ж. шыќќан, ќ±рылтайшысы «Ќазаќ тілі» ќоѓамы болѓан басылым:

A) «Серке».

B) «Желтоќсан».

C) «Жетісу».

D) «Ана тілі».

E) «Азия».

181. “Н±ралыќ” деген б‰ркеншік есім кімдікі:

A) А.Ешкеев.

B) Б.Майлин.

C) Ж.Тілепбергенов.

D) Н.Алдабергенов.

E) С.Кµбеев.

182. Географиялыќ, этнографиялыќ зерттеу «Адай уезініњ ќазаќтары» маќаласыныњ авторы:

A) С.Садуаќасов.

B) Н.Тµреќ±лов.

C) Є.Бµкейхан.

D) С.Сейфуллин.

E) Ж.Аймауыт±лы.

183. «Ќазаќтыњ бас аќыны» маќаласыныњ авторы:

A) С. Торайѓыров.

B) М.Дулат±лы.

C) А. Байт±рсын±лы.

D) М.Шоќай.

E) Ж.Аймауыт±лы.

184. «Єдебиет танытќыш» атты ѓылыми ењбектіњ авторы:

A) М.Ќаратаев.

B) З.Ќабдолов.

C) А. Байт±рсын±лы.

D) Б.Кенжебаев.

E) Х.Досм±хамедов.

185.»Жер комитеті», «Сайлау ќ±ќы» туралы жазѓан ѓалым-публицист

A) Ќ. Кемењгер±лы.

B) Н.Тµреќ±лов.

C) М.Дулат±лы.

D) Є.Бµкейхан.

E) С.М±ќанов.

186.Педагогика, аѓартушылыќ, ±стаздыќ жайында жазѓан публицист, ќаламгер:

A) Ж.Аймауыт±лы.

B) С.Сейфуллин.

C) Є.Єбішев.

D) Ѓ.М‰сірепов.

E) Ѓ.М±стафин.

187.Єйел тењсіздігі туралы жазылѓан шыѓарма:

A) «Ќазаќ солдаты».

B) «Оянѓан µлке».

C) «¦шќан ±я».

D) «Ќалыњ мал».

E) «Абай жолы».

188. М.Єуезов пен Ж.Аймауыт±лыныњ баспасµздегі б‰ркеншік аттары:

A) Ќыр баласы.

B) Екеу.

C) Біз.


D) Ќазаќтыњ ±лдары.

E) Оќыѓандар.

189. «Куба єсерлері» очеркініњ авторы:

A) Ќ.Ќайсенов.

B) Р.Ќошќарбаев.

C) Т.Бигелдинов.

D) Б.Момыш±лы.

E) Т.Єубєкіров.

190. «Мысыр сапары» жол-сапар очеркініњ авторы:

A) Є.Сєрсенбаев.

B) Є.Тєжібаев.

C) Є.Н±ршайыќов.

D) М.Ќаратаев.

E) М.Єуезов.

191. «Адам ата шоќысында» очеркініњ авторы:

A) М.Єуезов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) С.М±ќанов.

D) Ѓ.М±стафин.

E) С.Бегалин.

192. «Париж кµріністері» жол-сапар очеркініњ авторы:

A) Х.Есенжанов.

B) І.Есенберлин.

C) Ѓ.М‰сірепов.

D) Ѓ.М±стафин.

E) Т.Ахтанов.

193. «Мынау т±рѓан Монѓолия» жол-сапар очеркініњ авторы:

A) Т.Рысќ±лов.

B) Т.Ќордабаев.

C) С.Шарипов.

D)С.Ќожанов.

E) Ќ.Найманбаев.

194. «Ежелгі елдіњ жігіт шаѓы» жол-сапар очеркініњ авторы:

A) С.Мєуленов.

B) Є.Єбішев.

C) Є.Шєріпов.

D)Т.Ахтанов.

E) Ж.Молдаѓалиев.

195. «Елу миль сумен ќ±рлыќпен» очеркініњ авторы:

A) Є.Кекілбаев.

B) Ш.М±ртаза.

C) Є.Єлімжанов.

D)М.Маѓауин.

E) Є.Сєрсенбаев.

196. «Ќазаќ очеркініњ ќалыптасуы, дамуы» ѓылыми-зерттеу кітабыныњ авторы:

A) Р.Алтынбекова.

B) Ш.Забих.

C) Б.Кєрібаева.

D) М.Шындалиева.

E) Р.Ќараева.

197. «‡ндістан очерктерін» жазѓан публицист- ќаламгер:

A) С.М±ќанов.

B) Ѓ.М‰сірепов.

C) Ѓ.М±стафин.

D) М.Єуезов.

E) Б.Майлин.

198. Ќазіргі «Егемен Ќазаќстан» газетініњ алѓашќы атауы:

A) «Тіршілік».

B) «Бостандыќ туы».

C) «Тєуелсіз Ќазаќстан».

D) «Серке».

E) «Ењбекші ќазаќ».

199. «Т‰ркістан солай туѓан» очеркініњ авторы:

A) С.М±ќанов.

B) М.Шоќай.

C) М.Єуезов.

D) М.Ж±мабаев.

E) М. Сералин.

200. М.Єуезовтіњ аяќталмай ќалѓан очеркі «Америка єсерлері» єуелі ќай газетте жарияланды:

A) «Социалистік Ќазаќстан».

B) «Ќазаќ єдебиеті».

C) «Жас алаш».

D) «Айќын».

E) «Ана тілі».

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет