Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру жјне аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыстарды їйлестіру жґніндегі ведомствоаралыќ комиссиясыныѕ ережесі мен ќўрамын бекіту туралыДата23.02.2016
өлшемі154.32 Kb.
Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру жјне аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыстарды їйлестіру жґніндегі ведомствоаралыќ комиссиясыныѕ ережесі мен ќўрамын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2007 жылєы 30 маусымдаєы N 553 Ќаулысы


Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2007 ж., N 23, 259-ќўжат


      Ескерту. Ќаулыныѕ таќырыбы жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.04.19 № 492 Ќаулысымен.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі  ЌАУЛЫ ЕТЕДІ :


      1. Осы ќаулыєа 1-ќосымшаєа сјйкес ќўрамда Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру жјне аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыстарды їйлестiру жґнiндегi ведомствоаралыќ комиссиясы (бўдан јрi – Ведомствоаралыќ комиссия) ќўрылсын.
      Ескерту. 1-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.04.19 № 492 Ќаулысымен.

      2. Ќоса беріліп отырєан Ведомствоаралыќ комиссия туралы ереже


бекітілсін.

      3. Осы ќаулыєа 2-ќосымшаєа сјйкес Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп танылсын.

      4. Осы ќаулы ќол ќойылєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Премьер-Министрі

Ќазаќстан Республикасы  


Їкіметініѕ         
2007 жылєы 30 маусымдаєы 
N 553 ќаулысына      
1-ќосымша        

Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру жјне аќпараттыќ
ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыстарды їйлестiру
жґнiндегi ведомствоаралыќ комиссиясыныѕ
ќўрамы

      Ескерту. 1-ќосымша жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.04.19 № 492 Ќаулысымен.

Мјсімов                       - Ќазаќстан Республикасыныѕ
Кјрім Ќажымќанўлы               Премьер-Министрi, тґраєа

Ќошанов                       - Ќазаќстан Республикасыныѕ Премьер-


Ерлан Жаќанўлы                  Министрi Кеѕсесiнiѕ Басшысы,
                                тґраєаныѕ орынбасары

Жўмаєалиев                    - Ќазаќстан Республикасыныѕ Кґлік


Асќар Ќуанышўлы                 жјне коммуникация министрi,
                                тґраєаныѕ орынбасары

Елеусізова                    - Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне


Ќўралай Болатќызы               коммуникация министрлігі Аќпараттыќ
                                технологиялар саласындаєы
                                мемлекеттiк саясат департаментiнiѕ
                                директоры, хатшы

Жаќыпов                       - Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ


Мірболат Ќабиўлы                Јкiмшiлiгi Жалпы бґлiмiнiѕ
                                меѕгерушiсi (келiсiм бойынша)

Биєари                        - Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ


Рїстем Айдарбекўлы              Јкiмшiлiгi Аќпараттандыру жјне
                                аќпараттыќ ресурстарды ќорєау бґлiмi
                                меѕгерушiсiнiѕ орынбасары (келiсiм
                                бойынша)

Јбіќаев                       - Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ


Нўртай Јбіќайўлы                ќауiпсiздiк комитетiнiѕ тґраєасы
                                (келiсiм бойынша)

Жанќўлиев                     - Ќазаќстан Республикасыныѕ "Сырбар"


Аманжол Ќазбекўлы               сыртќы баќылау ќызметініѕ директоры
                                (келісім бойынша)

Байменов                      - Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттiк


Јлихан Мўхамедияўлы             ќызмет iстерi агенттiгiнiѕ тґраєасы
                                (келiсiм бойынша)

Жјмішев                       - Ќазаќстан Республикасыныѕ Ќаржы


Болат Бидахметўлы               министрi

Жўмаєўлов                     - Ќазаќстан Республикасыныѕ


Баќытжан Тўрсынўлы              Бiлiм жјне єылым министрi

Имашев                          Ќазаќстан Республикасыныѕ Јдiлет


Берік Мјжитўлы                  министрi

Смайылов                      - Ќазаќстан Республикасы Статистика


Јлихан Асханўлы                 агенттiгiнiѕ тґраєасы

Исекешев                      - Ќазаќстан Республикасыныѕ Индустрия


Јсет Ґрентайўлы                 жјне жаѕа технологиялар министрi

Шјженова                      - Ќазаќстан Республикасы Экономикалыќ


Дина Мэлсќызы                   даму жјне сауда министрлiгiнiѕ
                                жауапты хатшысы

Жасўзаќов                     - Ќазаќстан Республикасы Ќорєаныс


Сјкен Јділханўлы                министрiнiѕ бiрiншi орынбасары –
                                Штабтар бастыќтары комитетiнiѕ
                                тґраєасы

Айтпаева                      - Ќазаќстан Республикасы Бас


Сјуле Мўханбедианќызы           прокуратурасы Ќўќыќтыќ статистика
                                жјне арнайы есепке алу комитетiнiѕ
                                тґрайымы (келiсiм бойынша)

Ахметжанов                    - Ќазаќстан Республикасы Экономикалыќ


Марат Мўратўлы                  ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа
                                ќарсы кїрес агенттiгi (ќаржы
                                полициясы) тґраєасыныѕ орынбасары
                                (келiсiм бойынша)

Оразќўлов                     - Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ


Ќанат Орынтайўлы                Кїзет ќызметi бастыєыныѕ орынбасары
                                (келiсiм бойынша)

Баяділов                      - Ќазаќстан Республикасы Ќауiпсiздiк


Ерєали Мўхамеджанўлы            Кеѕесi хатшылыєыныѕ сектор
                                меѕгерушісі (келiсiм бойынша)

Толымбеков                    - Ќазаќстан Республикасы


Манат Исенўлы                   Премьер-Министрiнiѕ Кеѕсесi
                                Мемлекеттiк ќўпияларды ќорєау
                                бґлiмiнiѕ меѕгерушiсi

Айтаев                        - Ќазаќстан Республикасы


Ренат Ќўрметжанўлы              Премьер-Министрiнiѕ Кеѕсесi
                                Индустриялыќ-инновациялыќ даму
                                бґлiмiнiѕ меѕгерушiсi

Нўрбеков                      - Ќазаќстан Республикасы Президентi Iс


Ержанбек Ормаханўлы             басќармасыныѕ аппарат басшысы
                                (келiсiм бойынша)

Дїйсебаев                     - Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ


Јбілсейіт Оразаханўлы           ќауiпсiздiк комитетiнiѕ Арнайы
                                аќпараттыќ ќызметініѕ директоры
                                (келiсiм бойынша)

Измайлов                      - "Зерде" ўлттыќ инфокоммуникациялыќ


Нўрлан Тельманўлы               холдингi" акционерлiк ќоєамыныѕ
                                Басќарма тґраєасы (келiсiм бойынша)

Есмамбетов                    - Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне


Ерлан Ќожабергенўлы             коммуникация министрлігі
                                "Телекоммуникация саласындаєы
                                техникалыќ сїйемелдеу жјне талдау
                                орталыєы" шаруашылыќ жїргізу
                                ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттік
                                кјсіпорныныѕ директоры

Јбілдин                       - "Kazsatnet" ўлттыќ компаниясы"


Ќанат Жанатўлы                  акционерлік ќоєамыныѕ Басќарма
                                тґраєасы (келісім бойынша)

Еѕсебаев                      - "Ўлттыќ аќпараттыќ технологиялар"


Руслан Сјтбекўлы                акционерлік ќоєамыныѕ Басќарма
                                тґраєасы (келісім бойынша)

Ќазаќстан Республикасы


Їкіметініѕ     
2007 жылєы 30 маусымдаєы
N 553 ќаулысымен  
бекітілген    

Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру жјне аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыстарды їйлестiру жґнiндегi ведомствоаралыќ комиссиясы туралы
ереже

      Ескерту. Таќырып жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.04.19 № 492 Ќаулысымен.1. Жалпы ережелер

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ аќпараттандыру жјне аќпараттыќ ќауiпсiздiктi ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыстарды їйлестіру жґніндегі ведомствоаралыќ комиссиясы (бўдан јрi – Комиссия) "Аќпараттандыру туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 11 ќаѕтардаєы Заѕын жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2011 жылєы 14 ќарашадаєы № 174 Жарлыєымен бекітілген Ќазаќстан Республикасы аќпараттыќ ќауіпсіздігініѕ 2016 жылєа дейінгі тўжырымдамасын іске асыру маќсатында ќўрылады.


      Ескерту. 1-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.04.19 № 492 Ќаулысымен.
      2. Комиссия ґз ќызметінде Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын жјне заѕдарын, Ќазаќстан Республикасы Президенті мен Їкіметініѕ актілерін жјне ґзге де нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, Ќазаќстан Республикасыныѕ халыќаралыќ шарттарын, сондай-аќ осы Ережені басшылыќќа алады.

  2. Комиссия ќызметініѕ маќсаты

      3. Комиссия ќызметініѕ маќсаттары:
      1) мемлекеттік ќўпияларды ќорєау саласын ќоспаєанда, Ќазаќстан Республикасында "электрондыќ їкiмет" ўлттыќ аќпарат инфраќўрылымын ќалыптастыру, аќпараттандыру жјне мемлекеттiк мекемелердiѕ аќпараттыќ ќауіпсіздігі саласындаєы мемлекеттiк саясаттыѕ негiзгi ережелерiн јзiрлеу;
      2) мемлекеттік ќаражат (оныѕ ішінде ќарыздар) есебінен ќаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелерді аќпараттандырудыѕ жоспарлары мен баєдарламалары жґніндегі мемлекеттік саясаттыѕ негізгі ережелерін јзірлеу;
      3) "аќпараттыќ ќоєамды" жјне мемлекеттік мекемелерді аќпараттандыру їдерістерін ќалыптастыру жґніндегі жўмыстарды їйлестіру;
      4) «электрондыќ їкімет» аќпараттыќ ресурстарыныѕ ќорєалєандыєын талдау болып табылады.
      Ескерту. 3-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2011.07.12 № 787, 2012.04.19 № 492 Ќаулыларымен.

  3. Негізгі міндеттері      4. Комиссияныѕ негізгі міндеттері:
      1) мемлекетке, азаматтар мен ўйымдарєа»"аќпараттыќ ќоєам" жаєдайында жўмыс істеуге мїмкіндік беретін нормативтік ќўќыќтыќ жјне јдіснамалыќ база жґніндегі ўсыныстарды јзірлеу;
      2) мемлекеттік органдардыѕ электрондыќ ќызметтерін ќалыптастыру жјне дамыту жґніндегі ўсыныстарды јзірлеу;
      3) деректерді электрондыќ беру мен алмасудыѕ ќазаќстандыќ стандарттары, сондай-аќ аќпараттыќ-коммуникациялыќ индустрияныѕ дамуын ынталандыру жґніндегі ўсыныстарды јзірлеу;
      4) "электрондыќ їкімет" ќызметтеріне ќол жетімділікті ќамтамасыз ету, "аќпараттыќ теѕсіздікті" жою жґніндегі жўмыстарды ўйымдастыру жјне аќпараттыќ-коммуникациялыќ технологиялар саласындаєы білім деѕгейін арттыру жґніндегі іс-шараларды јзірлеу;
      5) "электрондыќ їкімет" инфраќўрылымыныѕ базалыќ ќўрамдас бґліктерін ќалыптастыру жјне мемлекеттік органдардыѕ аќпараттыќ инфраќўрылымын оѕтайландыру жґніндегі жўмысты їйлестіру;
      6) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі їшін»"электрондыќ їкіметті" ќалыптастыру жјне»"аќпараттыќ ќоєамды" дамыту проблемалары жґнінде материалдар мен ўсынымдар даярлау;
      7) аќпараттыќ жїйелердіѕ мемлекеттік тілде жўмыс істеуі їдерістерін їйлестіру;
      8) аќпараттыќ ќауiпсiздiктi жјне мемлекеттiк аќпараттыќ ресурстарды ќорєауды ќамтамасыз ету саласындаєы мемлекеттiк саясаттыѕ негiзгi баєыттары бойынша ўсыныстар јзiрлеу;
      9) аќпараттыќ ќауiпсiздiк саласындаєы ќатынастарды реттеудiѕ ќўќыќтыќ, јкiмшiлiк, техникалыќ, баєдарламалыќ жјне криптографиялыќ шаралар жїйесiн жетiлдiру жґнiндегi ўсынымдарды јзірлеу;
      10) аќпараттыќ ќауiпсiздiктi ќамтамасыз ету саласындаєы нормативтiк ќўќыќтыќ актілерді жетiлдiру жґнiнде ўсынымдарды јзiрлеу;
      11) аќпараттыќ ќауіпсіздік саласындаєы мемлекеттiк органдардыѕ ќызметi мен ґзара iс-ќимылын їйлестiру мјселелерi бойынша ўсыныстар јзірлеу;
      12) аќпараттыќ жїйелердi, техникалыќ, баєдарламалыќ-техникалыќ жјне баєдарламалыќ ќўралдарды (бўйымдарды), аќпаратты ќорєаудыѕ техникалыќ ќўралдарын лицензиялау, техникалыќ реттеу, оныѕ iшiнде олардыѕ сјйкестiгiн растау мјселелерi бойынша ўсыныстар јзiрлеу;
      13) мемлекеттiк органдар мен ўйымдарда мемлекеттiк аќпараттыќ ресурстарды, ќорєау жґнiндегi жўмыстардыѕ жай-кїйiне талдау жасау, оныѕ негiзiнде аќпаратты ќорєаудыѕ мемлекеттiк жїйесiн жетiлдiру жґнiнде ўсынымдар мен ўсыныстар дайындау;
      14) аќпараттыќ ќауiпсiздiкке тґнетiн ќауіп-ќатерге ќарсы iс-ќимылєа баєытталєан халыќаралыќ уаєдаластыќтарды iске асыру мјселелерi бойынша ўсыныстар јзiрлеу;
      15) мемлекеттiк бюджет есебiнен жїзеге асырылатын аќпараттыќ ќауiпсiздiктi ќамтамасыз ету жоспарлары мен маќсатты баєдарламаларын іске асыру кезеѕдерін талдау, оныѕ негізінде ўсынымдар мен ўсыныстар дайындау;
      16) мемлекеттік органдарды аќпараттандыру жоспарлары мен баєдарламаларын жјне оларды іске асыру тўжырымдамаларын ќарау болып табылады.
      Комиссия жїктелген міндеттерге сјйкес:
      1) "электрондыќ їкіметті" ќалыптастыру, мемлекеттік мекемелерді аќпараттандыру мен "аќпараттыќ ќоєамды" дамыту жґніндегі ўсынысты Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ ќарауына енгізеді;
      2) мїдделі мемлекеттік мекемелермен келісім бойынша "аќпараттыќ ќоєамды" ќалыптастыру мен мемлекеттік мекемелерді аќпараттандыру саласындаєы басымдыќтарды јзірлейді;
      3) "электрондыќ їкіметті" ќалыптастыру жґніндегі жўмысты жјне мемлекеттік мекемелерді аќпараттандыру їдерістерін їйлестіреді;
      4) мемлекеттiк мекемелерде "электрондыќ їкiметтiѕ" базалыќ ќўрамдастарын, сондай-аќ аќпараттыќ-телекоммуникациялыќ жїйелердi ќўру, енгiзу, сїйемелдеу жјне пайдалану їдерiсiн ўйымдастыру жґнiндегі жјне аќпараттандыру саласында ќолданудан босаєан активтерді одан јрі пайдалану бойынша ўсыныстарды ќарайды жјне енгiзедi;
      5) Ќазаќстан Республикасын аќпараттандырудыѕ бірыѕєай аќпараттыќ кеѕістігін ќалыптастыру мјселелерін шешкен кезде Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне мемлекеттіѕ мїдделерін ќорєау жґнінде ўсыныстар енгізеді;
      6) орталыќ жјне жергілікті атќарушы органдардан, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентіне тікелей баєынатын жјне есеп беретін мемлекеттік органдар мен Комиссияєа енгізілген ґзге де ўйымдардан ґзіне жїктелген міндеттерді орындау їшін ќажетті аќпаратты сўратады жјне алады;
      7) "электрондыќ їкіметті" ќалыптастыру мен мемлекеттік мекемелерді аќпараттандыру жґніндегі жўмыстарды жїргізу їшін бюджет ќаражатын, директивалыќ кредиттерді жјне басќа да мемлекеттік ќаржыландыру кґздерін (оныѕ ішінде ќарыздар) пайдалану жґнінде ўсыныстар енгізеді;
      8) «электрондыќ їкіметтіѕ» аќпараттыќ ресурстарын ќорєау мјселелері бойынша мемлекеттік органдардыѕ басшыларын тыѕдайды;
      9) Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметiне аќпараттыќ ресурстарды ќорєаудыѕ ўлттыќ жїйесiн дамыту мен жетiлдiру, аќпарат саласында азаматтардыѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен ќоєам мїдделерiн ќамтамасыз ету, єылыми зерттеулер, тјжiрибелiк-конструкторлыќ жўмыстар жїргiзу мјселелерi жјне аќпаратты ќорєаудыѕ отандыќ аппараттыќ, баєдарламалыќ жјне аппараттыќ-баєдарламалыќ ќўралдарын шыєару мен техникалыќ сїйемелдеуді ќамтамасыз ету їшiн єылыми-техникалыќ базаны ќалыптастыру жґнiнде ўсыныстар енгізедi;
      10) аќпараттыќ ќауiпсiздiктi ќамтамасыз ету саласындаєы басымдыќтарды аныќтау жґнiнде ўсыныстар енгiзедi;
      11) мемлекеттiк аќпараттыќ ресурстарды ќорєау мјселелерi бойынша мемлекеттiк органдардыѕ басшыларын тыѕдайды;
      12) аќпараттыќ ќауiпсiздiктi ќамтамасыз ету саласында мемлекеттiк органдар мен ўйымдардыѕ ќызметiн їйлестiру жјне ґзара iс-ќимыл жасау мјселелерi бойынша ўсыныстар енгізеді;
      13) аќпараттыќ ќауіпсіздік саласындаєы єылыми-зерттеу жјне тјжiрибелiк-конструкторлыќ жўмыстардыѕ баєыттары бойынша єылыми, эксперименталдыќ жјне ґндiрiстiк базаны дамыту жоспарлары мен баєдарламаларын ќарайды;
      14) аќпараттыќ технологияларды енгізу жјне аќпараттыќ ќауiпсiздiкті ќамтамасыз ету саласындаєы жоспарлар мен баєдарламалардыѕ iске асырылуы барысы туралы мемлекеттiк органдардыѕ басшыларын тыѕдайды;
      15) елiмiзде аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз етуге ыќпал ететiн шарттарды жасауєа баєытталєан ќўќыќтыќ, экономикалыќ, ўйымдастырушылыќ жјне єылыми-техникалыќ сипаттаєы шараларды жїзеге асыру жґнiнде ўсыныстар енгiзедi;
      16) бюджеттiк баєдарламалар јкiмшiлерiнiѕ аќпараттыќ ќауіпсіздік жїйелерін дамытуєа жјне сїйемелдеуге байланысты кезектi ќаржы жылына арналєан республикалыќ бюджет шыєыстарын жоспарлау жґнiндегi ўсынысын ќарайды жјне осы мјселе жґнiнде Республикалыќ бюджеттiк комиссияєа ўсынымдыќ сипатта ќорытындылар береді;
      17) аќпараттыќ ќауiпсiздiк саласында кадрлар даярлау жїйесiн жетілдіру жґнiндегi ўсыныстарды ќарайды;
      18) мемлекеттік органдардыѕ аќпараттандыру жоспарларын жјне баєдарламаларын жјне оларды іске асыру тўжырымдамаларын іске асыруєа аќша ќаражаты бґлінуініѕ маќсатќа сай болуы туралы ўсынымдар јзірлейді;
      19) аќпараттыќ технологияларды ќолдана отырып, оныѕ ішінде электронды тїрде мемлекеттік ќызмет кґрсетулер кезінде мемлекеттік органдардыѕ жўмыс їдерістерін оѕтайландыру жґнінде ўсынымдар јзірлейді.
      Ескерту. 4-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Їкіметініѕ 2011.07.12 № 787, 2012.04.19 № 492 Ќаулыларымен.

  4. Комиссияныѕ ќўќыќтары

      5. Комиссия ґз ќўзыретініѕ шегінде ґзіне жїктелген міндеттерді жїзеге асыру їшін:
      1) ґз ќўзыретініѕ шегінде аќпараттандыруды жїзеге асыратын жјне ќамтамасыз ететін мемлекеттік органдардыѕ ґзара іс-ќимылын ўйымдастыру, їйлестіру жјне жетілдіру їшін ќажетті шешімдер ќабылдауєа;
      2) заѕнаманыѕ талаптарына сјйкес ґзініѕ ќўзыретіне жатќызылєан мјселелер бойынша нормативтік ќўќыќтыќ актілер шыєару, оларды ґзгерту немесе олардыѕ кїшін жою жґніндегі ўсыныстарды ќарауєа жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне енгізуге;
      3) сараптамалар жїргізу жјне консультациялар беру їшін мемлекеттік органдар мен ўйымдардан тиісті бейіндегі мамандарды тартуєа, сондай-аќ ќажет болєан кезде жўмыс топтарын ўйымдастыруєа;
      4) Комиссияныѕ ќўзыретіне кіретін мјселелер бойынша заѕнамада белгіленген тјртіппен мемлекеттік органдардан жјне ўйымдардан аќпарат сўратуєа жјне алуєа;
      5) ґзініѕ ќўзыретіне кіретін мјселелер бойынша ўсынымдар јзірлеуге жјне ўсыныстар енгізуге ќўќылы.

  5. Комиссияныѕ ќызметін ўйымдастыру

      6. Ведомствоаралыќ комиссияны тґраєа басќарады.
      Комиссияныѕ ќўрамына, сондай-аќ тґраєаныѕ екі орынбасары, Комиссия мїшелері кіреді.

      7. Комиссия тґраєасы оныѕ жўмысын ўйымдастырады жјне осы Ережеде Комиссияєа жїктелген міндеттер мен функциялардыѕ уаќтылы жјне сапалы орындалуы їшін дербес жауап береді.

      8. Комиссияныѕ жўмыс отырыстарыныѕ материалдары тґраєамен келісілгеннен кейін отырысќа дейін кемінде 10 кїн бўрын Комиссияныѕ јр мїшесіне жеткізіледі.

      9. Комиссия ґзiнiѕ отырыстарын жарты жылда бір рет отырыстардыѕ бекiтiлген жоспарына сјйкес ґткiзедi.


      Ескерту. 9-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.04.19 № 492 Ќаулысымен.

      10. Комиссияныѕ хатшысы Комиссия отырыстарыныѕ кїн тјртібі бойынша ўсыныстарды, ќажетті ќўжаттарды, материалдарды дайындайды жјне отырыстар ґткізілгеннен кейін хаттамаларды ресімдейді.

      11. Комиссияныѕ шешімдері оныѕ мїшелерініѕ ќарапайым кґпшілік даусымен ќабылданады. Дауыстар теѕ болєан жаєдайда, тґраєа берген дауыс шешуші мјнге ие.

      12. Комиссияныѕ шешімдері оныѕ отырыстарыныѕ хаттамаларымен ресімделеді. Хаттамаларєа Комиссия тґраєасы мен мїшелері ќол ќояды.

      13. Комиссияныѕ жўмыс органыныѕ функциялары Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация министрлігіне жїктеледі.
      Ескерту. 13-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Їкіметініѕ 2012.04.19 № 492 Ќаулысымен.

Ќазаќстан Республикасы


Їкіметініѕ     
2007 жылєы 30 маусымдаєы
N 553 ќаулысына  
2-ќосымша    

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кїші жойылєан кейбір
шешімдерініѕ тізбесі

      1. "Ўлттыќ аќпараттыќ инфраќўрылымды, аќпараттандыру процестерін ќалыптастыру мен дамыту жґніндегі жўмыстарды їйлестіру туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1998 ж., N 50, 473-ќўжат).

      2. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1999 жылєы 2 наурыздаєы N 187 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1999 ж., N 7, 53-ќўжат).

      3. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1999 жылєы 14 ќыркїйектегі N 1389 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1999 ж., N 46, 428-ќўжат).

      4. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгеріс енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1999 жылєы 27 ќыркїйектегі N 1458 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1999 ж., N 48, 445-ќўжат).

      5. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу жјне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдерініѕ кїші жойылды деп тану туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1999 жылєы 7 желтоќсандаєы N 1870 ќаулысы.

      6. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына толыќтыру енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2000 жылєы 29 наурыздаєы N 454 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2000 ж., N 17, 177-ќўжат).

      7. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 жылєы 24 ќаѕтардаєы N 122 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2001 ж., N 3, 33-ќўжат).

      8. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 жылєы 16 сјуірдегі N 498 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2001 ж., N 14, 175-ќўжат).

      9. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2001 жылєы 26 желтоќсандаєы N 1697 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2001 ж., N 48, 577-ќўжат).

      10.«"Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2002 жылєы 18 аќпандаєы N 227  ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2002 ж., N 6, 56-ќўжат).

      11. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына толыќтыру енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2002 жылєы 5 наурыздаєы N 274 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2002 ж., N 9, 66-ќўжат).

      12. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2002 жылєы 20 маусымдаєы N 685 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2002 ж., N 19, 206-ќўжат).

      13. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2002 жылєы 11 ќазандаєы N 1119 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2002 ж., N 34, 370-ќўжат).

      14. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2003 жылєы 27 наурыздаєы N 299 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2003 ж., N 14, 145-ќўжат).

      15.«"Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2003 жылєы 25 шілдедегі N 748 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2003 ж., N 30, 301-ќўжат).

      16. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2004 жылєы 30 ќаѕтардаєы N 118 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2004 ж., N 4, 65-ќўжат).

      17. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 684 ќаулысыныѕ 1-тармаєыныѕ 2) тармаќшасы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2004 ж., N 27, 353-ќўжат).

      18. "Аќпараттыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету мјселелері жґніндегі ведомствоаралыќ комиссияны ќўру туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2004 жылєы 9 шілдедегі N 751 ќаулысыныѕ 3-тармаєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2004 ж., N 27, 353-ќўжат).

      19. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2005 жылєы 19 мамырдаєы N 478 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2005 ж., N 21, 256-ќўжат).      20. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ кейбір шешімдеріне ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2005 жылєы 30 ќарашадаєы N 1176 ќаулысыныѕ 3-тармаєы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2005 ж., N 44, 587-ќўжат).

      «21. "Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1998 жылєы 31 желтоќсандаєы N 1384 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2006 жылєы 21 сјуірдегі N 311 ќаулысы (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 2006 ж., N 14, 135-ќўжат).
Каталог: images -> stories -> contents
contents -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
contents -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
contents -> Қазақстан Республикасының почта-жинақтау жүйесiн дамытудың 2005-2011
contents -> Есептеме №55259-kz
contents -> Қазақстан Республикасында 2010-2014 жылдарға арналған ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту бойынша бағдарламаны орындау жөніндегі 2010 жылға анықтама
contents -> Нормативтік құқұқтық актілерді мемлекеттік тіркеу ережесін бекіту туралы
contents -> Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында заң жобалау жұмыстарын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы
contents -> «Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру»
contents -> «Авиация персоналына куәлiктер беру» мемлекеттік қызмет стандарты Жалпы ережелер «Авиация персоналына куәлiктер беру»
contents -> «Азаматтық әуе кемелерінің шет мемлекет берген ұшуға жарамдылығы сертификатын тану туралы шешім беру» мемлекеттік қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет