«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық» курсының мақсаттық бағытыбет4/4
Дата14.06.2016
өлшемі346 Kb.
1   2   3   4

13 Тақырып Әкімшілік жазалау

Құқық қорғау органдары қолданатын әкімшілік жазалау.


ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

21 Тақырып Басқару саласындағы заңдылық. Мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдері

Прокуратура органдарының жалпы қадағалауы.

Мемлекеттік басқару саласындағы заңдылықтың бұзылуына прокурорлық қадағалаудың жауап беру нысандары (протест, представление, реагирование).
22 Тақырып Әкімшілік процесс. Әкімшілік өндіріс. Әкімшілік юрисдикция

Әкімшілік юрисдикция ұғымы, оның негізні белгілері және мемлекеттің құқық қорғау органдар жүйесіндегі ролі.

Әкімшілік юрисдикцияның қағидалары мен құрылымы.

Әкімшілік юрисдикция органдары.


23 Тақырып Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарауға өкілеттілігі бар органдардың (лауазымды тұлғалардың) жүйесі мен құзыретінің шегі

Судьялар мен ІІО әкімшілік юрисдикцияның ерекше субъектілері ретінде.


24 Тақырып Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша өндірістің міндеттері, тәртібі, қағидалары және субъектілері. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша дәлелдеулер мен дәлелдемелер. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау

Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау және қарау тәртібі.

Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау үшін негіздер. Әкімшілік құқық бұзушылықтар тіралы істерді қозғау ерекшеліктері.

Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау мерзімдері.


27 Тақырып Ұлттық қауіпсіздікті басқару

Мемлекеттік шекара тәртіптері.

Шекаралық тәртіп.

Шекаралық сызық.

Мемлекеттік шекара арқылы өткізу пунктерінің ұғымы мен түрлері.

Шекаралық әскерлердің құқықтары мен міндеттері.28 Тақырып Ішкі істер саласындағы және ҚР ІІМ ішкі әскерлерін басқару

ҚР-дағы паспорттық режимді қамтамасыз ету.

ҚР ІІО-ның рұқсаттық жүйе мен мемлекеттік қорғаныс қызметін жүзеге асыру бойынша қызметі.
29 Тақырып Әділетті басқару

Әділет министрлігінің тергеу органдарының құқықтары мен міндеттері.

Сот орындаушылары мен сот приставтарының құқықтық мәртебесі.
30 Тақырып Білім беру мен денсаулық сақтауды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары

Денсаулық сақтауды басқарудың мемлекеттік жүйесі.

Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер
1 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексі, 30.01. 2001 ж.

2 Комментарий к Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. - Караганда, 2003.

3 Ибрагимов Х. Ю. Правоохранительные органы. Учебное методическое пособие. - Алматы, 2004

4 Сулейменова Г.Ж., Тусупбеков Р.Т. Правоохранительные органы РК. Курс лекций в схемах. - Алматы, 2003.

5 Административное право России Ч. 1. Учебник под ред. Коренева А. П. - М., 1996.

6 Административное право. Учебник под ред. Коренева А. П. - Москва, 1986.

7 Административное право РК. Учебник под ред. Таранова. - Алматы, 1996, Часть 1 (Общая).

8 Административное право РК. Учебник под ред. Таранова. - Алматы, 1996, Часть 1 (Особенная).Қосымша әдебиеттер

9 Административная деятельность ОНД. Часть общая. Учебник под ред. Коренев А. П. - М., 1993.

10 Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел (милиции). Учебное пособие (практикум). - Под ред. Коренева А. П. - Москва, МВШМ МВД СССР, 1988.

11 Алехин А. П., Козлов Ю. М. Административное право РФ. Ч. l,2 Учебник­ Москва,1995.

12 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – Москва: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА* М), 2001. – 640 с.

13 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – Москва: ИНФОРМЦЕНТР, 1998. – 798 с.

14 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Учебник. – Москва: ЗЕРЦАЛО, 2000. – 672 с.

15 Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка. - Москва,1982.

16 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Учебно-методическое пособие /В. Н. Лапшин, М. А. Кызылов. Караганда, 2001. 282 с.

17 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (Общая часть): Альбом­ схем /Сост. В. Н. Лапшин, М. А. Кызылов. – Караганда, 2001. - 111 с.

18 Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел. Альбом схем. Учебное пособие. / В. Н. Лапшин, М. А. Кызылов и другие. Караганда, 2000.

19 Кисин В. Р. Административное правонарушение: понятие, состав, квалификация. - Москва, 1991.

20 Коренев А. П. Нормы административного права и их применение. - Москва,1978.

21 Петров Г.И. Советские административно-правовые отношения. - Москва,1972.

22 Производство по делам об административных правонарушениях, рассматриваемых органами внутренних дел (милицией). Учебное пособие (образцы документов). Под ред. Коренева А. П. - Москва, МВШМ МВД РК СССР, 1989.

23 Сборник нормативных актов по административной деятельности органов внутренних дел. - Москва, 1985.

24 Татарян В. Г., Яблонский И. Э. Правовые основы обеспечения безопасности граждан, общества и государства. Часть 1, справочник. - Караганды, 1996.

25 Татарян В. Г., Яблонский И. Э. Правовые основы обеспечения безопасности граждан, общества и государства. Часть 2, справочник. - Караганды, 1996.

26 Татарян В-Г. Административное право Республики Казахстан. - Караганды, 1994.

27 Татарян В.Г., Омаров И.А. Казахстанское административное право. Учебное пособие. Часть 1. - Алматы, 1997.

28 Шергин АЛ. Административная юрисдикция. - Москва, 1986.

29 Бекбергенов Н.А. Правоохранительная система в РК. Учебное пособие - Астана, 2000.

30 Абулгазин С. Б. Административно-правовые отношения в деятельности милиции по охране общественного порядка. - Караганда, 1984.

31 Административное право. Учебник под ред. Коренева А. П. - Москва, 1986.

32 Сулейменова Г.Ж., Тусупбеков Р.Т. Правоохранительные органы Республики Казахстан. Курс лекций в схемах. Алматы – Караганда: Издательство ТОО «Арко», 2003. – 270 с.

33. Гуценко К. Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. Учебное методическое пособие. - Алматы, 2001.Лист изменений Ф СО ПГУ 7.18.2/09

и дополнений

к рабочей программе

дисциплиныЛист изменений и дополнений к рабочей программе дисциплины
Административное право Республики Казахстан

(наименование дисциплины)

для студентов специальности 050301 – «Заңтану»

(шифр и название специальности)


на 20___ - 20___ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

2______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

3______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедрыИстории и теории государства и права

(наименование кафедры)


«_____» ____________ 20____ г., протокол № _____
Заведующий кафедрой _________________ Г. Б. Ахмеджанова

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета ____________ А. А. Акишев «_____» _______ 20____ г.

(подпись) (дата)


Ф СО ПГУ 7.18.1/10

Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме

050301 – «Заңтану»
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқығы


Оқу нысаны

Бақылау нысаны

Оқушылардың жұмыс көлемі

Сағат


Курстар мен семестрлер бойынша сағаттарды үлестіру (сағат)

Барлығы

емтихан

сынақ

КЖ

БЖ

ЕГЖ

Бақ. жұм.

жалпы.

ауд.

СӨЖ

Дәр.

Тәж.

СӨЖ

Дәр.

Тәж.

СӨЖ
3 семестр

4 семестр

Күндізгі кәсіби орта білім беру – 2007 ж

3
135

45

90

30

15

90

3 семестр

4 семестр

Күндізгі жалпы орта білім беру – 2007 ж

4
135

45

90


30

15

90
4 семестр

5 семестр

Күндізгі жалпы орта білім беру – 2007 ж

5

5

135

12

123


6

6

123


Аудиториялық сабақтарға кірмеген тақырыптардың мазмұны
ЖАЛПЫ БӨЛІМ
5 Тақырып Мемлекеттік қызметшілер

ҚР мемлекеттік қызмет ұғымы және принциптері

Мемлекеттік қызмет туралы құқықтық актілер жүйесі

Мемлекеттік қызметшіні сипаттайтын негізгі белгілер

Мемлекеттік қызмет түрлері

Мемлекеттік қызметшілердің саралануы

Мемлекеттік қызметшілердің құқықтары мен міндеттері

Мемлекеттік қызметті тоқтату негіздері

Мемлекеттік қызметшілердің заңды жауаптылық түрлері

Құқық қорғау жүйесі органдарында қызмет өткерудің ерекшеліктері


Әдебиет: [7] 101б., [12] 241б., [13] 302б., [14] 174б.
Тақырып 11 Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шаралары

Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларының ұғымы және мәні.

Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларының түрлері.

Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларының сипаттамалық белгілері. Олардың басқа ықпал ету шараларынан айырмашылығы мен ұқсастықтары.

Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларының рөлі және мағынасы.

Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын қолданудың мақсаты мен негізі.

Әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын қолданудың тәртібі.
Литература: [7] 137б., [12] 533б., [13] 751б., [14] 284б.
Тақырып 14 Әкімшілік-құқықтық ықпал ету шаралары.

Әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларының ұғымы және мәні.

Әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларының әкімшілік құқықта және мемлекеттің құқық қорғау жүйесіндегі рөлі және мағынасы.

Әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларының ерекшеліктері, олардың әкімшілік жазалармен арақатынасы.

Әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларының түрлері.

Әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларын қолданудың мақсаттары мен негіздері.

Әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану тәртібі.
Әдебиет: [7] 164 б., [12] 276 б., [13] 388 б., [14] 276 б.
ЕРЕКШЕ БӨЛІМ
15 Тақырып Жеке адамның құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық. Азаматтардың сайлау құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық. Кәмелетке толмағандардың құқығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық. Меншікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық.
Жеке адамдардың құқықтарына, азаматтардығ сайлау құқықтарына, кәмелетке толмағандардың құқығына, меншікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасыжәне түрлері.

Аталған топтағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды саралау және оларды жасаған үшін жауаптылық.

Жеке адамдардың құқықтарына, азаматтардығ сайлау құқықтарына, кәмелетке толмағандардың құқығына, меншікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтарды қарау бойынша соттардың және ішкі істер органдарының құзыреті.
Әдебиет: [1] 11-13 тарау.
16 Тақырып Кәсіпкерлік қызмет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар. Сауда және қаржы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық. Салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық. Кеден істері саласындағы құқық бұзушылық

Кәсіпкерлік қызмет, сауда, қаржы, салық және кеден істері саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы және түрлері.

Аталған топтағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды саралау.

Кәсіпкерлік қызмет, сауда, қаржы, салық және кеден істері саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды қарау бойынша құқық қорғау органдарының құзыреті.


Әдебиет: [1] 14-16 тарау, 26 тарау.
17 Тақырып Өнеркәсіп, жылу, электр энергиясын пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық. Сәулет-құрылыс қызметі саласындаңы әкімшілік құқық бұзушылық. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық.

Өнеркәсіп, жылу, электр энергиясын пайдалану, сәулет-құрылыс, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану, карантиндік ережелер және ветеринариялық қадағалау саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы және түрлері.

Осы топтағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды саралау және оларды жасағаны үшін жауаптылық.

Өнеркәсіп, жылу, электр энергиясын пайдалану, сәулет-құрылыс, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану, карантиндік ережелер және ветеринариялық қадағалау саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды қарау бойынша құқық қорғау органдарының құзыреті.


Әдебиет: [1] 17-19 тар.
18 Тақырып Қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың денсаулығына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтар. Қоғамдық тәртіпке және имандылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтар.

Қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың денсаулығына, қоғамдық тәртіпке және имандылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтардың жалпы сипаттамасы және түрлері.

Қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың денсаулығына, қоғамдық тәртіпке және имандылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтарды саралау және оларды жасаған үшін жауаптылық.

Қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың денсаулығына, қоғамдық тәртіпке және имандылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтарды қараудағы құқық қорғау органдарының құзыреті.

Қоғамдық қауіпсіздікке және халықтың денсаулығына, қоғамдық тәртіпке және имандылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтарды тергеудегі ішкі істер органдарының рөлі.
Әдебиет: [1] 21-22 тар.
19 Тақырып Басқарудың белгіленген тәртібіне қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтар. Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасы режимінің белгіленген тәртібіне және Қазақстан Республикасының қарамағында болу тәртібіне қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық. Жалпыға бірдей әскери міндеттілік, әскери қызмет пен қорғаныс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар.

Басқарудың белгіленген тәртібіне, ҚР мемлекеттік шекарасы режимінің белгіленген тәртібіне және ҚР аумағында болу тәртібіне, жалпыға бірдей әскери міндеттілік, әскери қызмет пен қорғаныс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарының түрлері және жалпы сипаттамасы.

Басқарудың белгіленген тәртібіне, ҚР мемлекеттік шекарасы режимінің белгіленген тәртібіне және ҚР аумағында болу тәртібіне, жалпыға бірдей әскери міндеттілік, әскери қызмет пен қорғаныс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды қарау бойынша құқық қорғау органдарының құзыреті.

Басқарудың белгіленген тәртібіне, ҚР мемлекеттік шекарасы режимінің белгіленген тәртібіне және ҚР аумағында болу тәртібіне, жалпыға бірдей әскери міндеттілік, әскери қызмет пен қорғаныс саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтарды тергеудегі ішкі істер органдарының рөлі.

Прокуратура, ішкі істер (полиция), Ұлттық қауіпсіздік органдарының, Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметінің, салық және әскери полициясының, кеден органдарының, шекара қызметінің төтенше жағдайлар саласындағы уәкілетті қызметкерінің нұсқауларын орындамау немесе заңды өкіміне немесе талабына қасақана бағынбау, құқық бұзушылық жасауға итермелеген себептер мен жағдайларды жою жөнінде қолданылған шаралар туралы хабарламау: құрамы, сараптау белгілері және жауаптылық.
Әдебиет: [1] 24, 25, 28 тар.
20 Тақырып Мемлекеттік билік институттарына қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық. Әкімшілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық. Көлікте, жол шаруашылығында және байланыста әкімшілік құқық бұзушылық.

Мемлекеттік билік институттарына қол сұғатын, әкімшілік сыбайлас жемқорлық және көлікте, жол шаруашылығында және байланыстағы әкімшілік құқық бұзушылықтарының түрлері және жалпы сипаттамасы.

Мемлекеттік билік институттарына қол сұғатын, әкімшілік сыбайлас жемқорлық және көлікте, жол шаруашылығында және байланыстағы әкімшілік құқық бұзушылықтарын саралау және оларды жасағаны үшін жауаптылық.

Мемлекеттік билік институттарына қол сұғатын, әкімшілік сыбайлас жемқорлық және көлікте, жол шаруашылығында және байланыстағы әкімшілік құқық бұзушылықтарын қарау бойынша құқық қорғау органдарының құзыреті.

Көлікте әкімшілік құқық бұзушылықтарды тергеудегі ішкі істер органдарының рөлі.
Әдебиет: [1] 27, 29, 30 тар.
25 Тақырып Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша заңды күшіне небеген қаулыларды қайта қарау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелері жөніндегі ұйғарымдарды қайта қараудың ерекше тәртібі. Ақтау. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерімен келтірілген зиянды өтеу. Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулылардың орындалуы.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыларды қайта қарау тәртібі.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыларды қайта қарау мерзімдері.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелері жөніндегі ұйғарымдарды қайта қараудың тәртібі және мерзімдері.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енген қаулыларға шағымдар мен наразылықтар жасау мерзімдері мен тәртібі.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерімен келтірілген зиянды өтеу тәртібі.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға уәкілетті органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерімен келтірілген зиянды өтеу тәсілдері.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыларды орындау тәртібі мен мерзімдері.


Әдебиет: [1] 39, 40, 44 тар.
26 Тақырып Қарулы күштерді басқару

Қарулы күштерді басқарудың ұйымдық-құқықтық нысаны.

Жергілікті мемлекеттік басқару органдарының қорғанысты басқарудағы өкілеттіктері.

ҚР қарулы күштерін комплектілеу. Әскери қызмет.


Әдебиет: [8] 214 б., [13] 667 б., [14] 601 б.
31 Тақырып Басқа салалар мен сфералардағы басқару

Өндірісті басқарудың ұйымдық-құқықтық жүйесі.

Өндіріс салаларын басқарудың мемлекеттік органдары.

Өндірістегі кәсіпорын мен ұйымдар.

Ауыл шаруашылығында басқарудың ұйымдық-құқықтық жүйесі.

Ауыл шаруашылығында мемлекеттік басқару органдары.

Ауыл шаруашылығында кәсіпорын мен ұйымдар.

Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқарудың ұйымдық-құқықтық негізі.Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқарудың органдары.
Әдебиет: [8] 57 б., [13] 581 б. [14] 478 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет