«Қазақстандық ашық Консорциумына» ену туралы келісіміДата09.07.2016
өлшемі115.6 Kb.
#186607

«Қазақстандық ашық Консорциумына» ену туралы

КЕЛІСІМІ

(«Kazakhstan Open Consortium»)
Алматы қ. «____»__________20___ж.
«Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» Акционерлік қоғамы бір жағынан, бұдан әрі «Консорциум Координаторы» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін Ибраев Адил Жунусовичтің тұсында, екінші жағынан ___________________________, бұдан әрі «Консорциум Қатысушысы» деп аталатын, _____ негізінде әрекет ететін ___________________ тұсында, бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, осы Келісімді төменде айтылғандары бойынша жасасты:

1 Тармақ. Жалпы ережелер

1.1 Консорциум заң тұлғасы болып есептелмейді. Консорциум Қатысушылары өз Жарғылары, «Kazakhstan Open Consortium» Қазақстандық ашық Консорциумы туралы ережелері негізінде, осы Консорциумнан тараған, бірлесіп әрекет ету шеңберінде жобалар, бағдарламалар, курстар мен шараларды жүзеге асыру үшін тартылған Консорциумның жеке Қатысушылары мен үшінші тарап арасында жасасқан осы Келісім мен басқа да келісімшарттар негізінде әрекет етеді.

1.2 Консорциум Тараптардың ерікті бірігуі болып саналады және бейкоммерциялық түрде жүреді.
1.3 Осы Келісім Тараптар арасының басқа келісім шарттары мен келісімдеріне залал келтірмейді.
2 Тармақ. Мақсаттар

2.1 Консорциумның негізгі мақсаты Қазақстан ролін әлем ақпарат нарығында үлкейту, ғылыми-техникалық ортада Қазақстанның ақпарат ресурстарына толтыру, халықаралық электронды ақпараттық ресурстарына қол жеткізу болып есептеледі.3 Тармақ. Міндеттер

3.1 Консорциум Координаторының негізгі міндеттері:


3.1.1 Консорциум қызметін үйлестіру.
3.1.2 Консорциум Қатысушыларының қызығушылығын ұсыну мақсатында мемлекеттік және мемлекетаралық деңгейде келіссөздерді жүргізу, ұйымдастыру: электронды баспалардың қолайлы бағалармен қамтамасыз ету және басқалары үшін ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді кеңейту.
3.1.3 Ақпаратқа қол жеткізуді кеңейту мақсатында шетел мемлекеттерінің тәжірибесін пайдалану және жалпылау.
3.1.4 Әлемдік электронды ақпараттық ресурстарын сараптау мен бағалау, бастапқы таңдау мен бақылау.
3.1.5 Тестілік қол жеткізуді ұйымдастыру, шетел ресурстарына жазылуын рәсімдеу, сараптау және ресурстарды қолдану есебін жүргізу.
3.1.6 Консорциум қызметіне байланысты халықаралық конференциялар, жыиндар, оқу курстері және басқа да шараларды ұйымдастыру және өткізу.
3.1.7 Консорциум Қатысушылардың электронды ресурстарына қол жеткізуге әкімшілік ету, ұйымдастырушылық және техникалық қостау.

3.1.8 Консорциум қызметіне қатынасы бар Қонсорциум қызметі үшін маңызды ақпарат пен материалдар жайында Консорциум Қатысушыларына хабарлау.

3.1.9 Консорциум қызметіне ақпараттық қол жеткізу.
3.2 Консорциум Қатысушыларының негізгі міндеттері:
3.2.1 Консорциум қызметінің жан-жақты дамуына мүмкіндік туғызу.
3.2.2 Консорциум қызметін жетілдіруіне ұсыныстарды дайындау.

3.2.3 Аймақтық ғылыми-білім беретін шараларды ұйымдастыру мен өткізуде жәрдемдесу.


3.2.4 Консорциум қызметінің даму қызығушылығында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.
3.2.5 Шетел серіктестерін жұмылдыруға жәрдемдесу.
3.2.6 Халықаралық бағдарламалар мен жобаларды қосқандағы, ғылыми ортаны дамыту мақсатында ресурстарды жегуге жәрдемдесу.
4 Тармақ. Консорциумдағы мүшелік
4.1 Жаңа ұйым-қатысушылардың Консорциумға енуі Консорциум Координаторымен Консорциумға ену туралы Келісіміне қол қою арқылы жүзеге асады.

4.2 Консорциумнан шығу, міндетті түрде, қатысудың тоқтатылу мерзіміне дейін үш ай бұрын хабарлау жолымен, тиісті мәлімдемені Консорциум Координатор мекен-жайына жолдау арқылы жүзеге асырылады.


5 Тармақ. Келісімнің мерзімі

5.1 Келісім Тараптардың қол қойылған мезгілінен бастап күшіне енеді.


5.2 Келісім шексіз уақыт кезеңінде әрекет етеді.
6 Тармақ. Қорытынды ережелер

6.1 Осы Келісімді түсіндіру мен қолдануына байланысты келіспеушіліктер ақыл-кеңестер мен келіссөздер арқылы шешіледі.


6.2 Осы Келісімге толықтаулар мен өзгерістер, осы Келісімнің ажыратылмайтын бөлімі болып табылатын, жекелеген хаттама бойынша рәсімделетін Тараптардың өзара келісуі арқылы енгізіледі.

6.3 Осы Келісім Екі Тараптың арасындағы әрекет ететін басқа келісім шарттар мен келісімдердің күшін жоймайды және шектеулерді орнатпайды, бірлескен қызмет шеңберінде басқа келісім шарттар жасасуға тосқауыл болмайды.

6.4 Келісімді жүзеге асыру барысында барлық Тараптар адал ниет пен өз еркі қағидатын ұстанады.
6.5 Келіспеушілік туындау жағдайында, соңғылары келіссөз арқылы реттеледі, ал келісімге келмеген кезде дау Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.
6.6 Осы Келісім бірдей заң күші бар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жасалған.
6.7 Орыс, қазақ және ағылшын нұсқалары арасында кез келген келіспеушіліктердің туындауы барысында, орыс нұсқасы басымдық мәнге ие.
6.8 Осы Келісім Қазақстанның Ашық Консорциумы «Kazakhstan Open Consortium» туралы Ережелердің ажыратылмайтын бөлігі болып табылады.

КОНСОРЦИУМ КООРДИНАТОРЫ
«Ғылыми-техникалық ақпарат орталығы» АҚ

Мекен-жайы 050026, Алматы қ. Бөгенбай батыр көш., 221

Индекс 050026

тел. 378-05-78

ф.т. 378-05-47

e-mail: dir@inti.kz


«ҰҒТАО» АҚ Президенті
______________________ Ибраев А.Ж.
“ ________” _________________ 20____ ж.

М.О.


соглашение

о вступлении в «Казахстанский открытый Консорциум»

(«Kazakhstan Open Consortium»)
г. Алматы «____»____________ 20__г.
Акционерное общество «Национальный центр научно-технической информации», именуемое в дальнейшем «Координатор Консорциума», в лице Президента Ибраева Адила Жунусовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Участник Консорциума», в лице ___________ __________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1. Общие положения

1.1 Консорциум не является юридическим лицом. Участники Консорциума действуют на основании своих Уставов, Положения о Казахстанском открытом Консорциуме «Kazakhstan Open Consortium», настоящего Соглашения и иных договоров, заключаемых как между отдельными Участниками Консорциума, так и между Консорциумом либо отдельными его Участниками и третьими лицами, привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, мероприятий, осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей из настоящего Соглашения.


1.2 Консорциум представляет собой добровольное объединение Сторон и носит некоммерческий характер.
1.3. Настоящее Соглашение не наносит ущерба другим соглашениям и договорам между Сторонами.
Статья 2. Цели

2.1. Основной целью деятельности Консорциума является увеличение роли Казахстана в мировом информационном рынке, пополнение информационных ресурсов Казахстана в научно-технической сфере, обеспечение доступа к международным электронным информационным ресурсам.


Статья 3. Задачи

3.1 Основные задачи Координатора Консорциума:


3.1.1 Координирование деятельности Консорциума.
3.1.2 Организация, проведение переговоров, на государственном и межгосударственном уровне с целью предоставления интересов Участников Консорциума: в расширении доступа к информационным ресурсам, для обеспечения оптимальных цен на электронные издания и др.
3.1.3 Обобщение и использование опыта зарубежных стран для расширения доступа к информации.
3.1.4 Анализ и оценка, первичный отбор и мониторинг мировых электронных информационных ресурсов.
3.1.5 Организация тестовых доступов, оформление подписки на зарубежные ресурсы, выполнении анализа и ведение статистики использования ресурсов.
3.1.6 Организация и проведение международных конференций, совещаний, учебных курсов и других мероприятий, связанных с деятельностью Консорциума.
3.1.7 Администрирование, организационное и техническое сопровождение по обеспечению доступа к электронным ресурсам Участников Консорциума.
3.1.8 Уведомление Участников Консорциума о существенной для работы Консорциума информации и материалах, имеющих отношение к деятельности Консорциума.
3.1.9 Информационное обеспечение работы Консорциума.
3.2 Основные задачи Участников Консорциума:
3.2.1 Способствовать всестороннему развитию деятельности Консорциума.
3.2.2 Подготовка предложений по усовершенствованию деятельности Консорциума.
3.2.3 Содействие в организации и проведении региональных научно-образовательных мероприятий.
3.2.4 Проведение научно-исследовательских работ в интересах развития деятельности Консорциума.
3.2.5 Содействие привлечению зарубежных партнеров.
3.2.6 Содействие привлечению ресурсов для развития научной сферы, включая международные программы и проекты.
Статья 4. Членство в Консорциуме
4.1 Присоединение новых организаций-участников к Консорциуму осуществляется путем подписания Соглашения с Координатором Консорциума о вступлении в Консорциум.
4.2 Выход из Консорциума осуществляется в уведомительном порядке путём направления не позднее, чем за три месяца до даты прекращения участия, соответствующего заявления в адрес Координатора Консорциума.
Статья 5. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает с силу с момента его подписания Сторонами.


5.2. Соглашение действует в течение неограниченного периода времени.
Статья 6. Заключительные положения

6.1 Разногласия, связанные с толкованием и применением настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.


6.2 В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься дополнения и изменения, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения, которые оформляются отдельным протоколом.
6.3 Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения на другие договоры и соглашения, действующие между Сторонами, и не препятствует заключению между ними отдельных договоров и соглашений в рамках совместной деятельности.
6.4 В ходе реализации соглашения все Стороны руководствуются добрыми намерениями и принципом доброй воли.
6.5 В случае возникновения разногласий последние урегулируются путем переговоров, а при недостижении согласия на них споры разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6.6 Настоящее Соглашение составлено на русском, казахском и английском языках и имеет одинаковую юридическую силу.
6.7 При возникновении каких-либо разногласий между русской, казахской и английской версией, русская версия имеет преимущественное значение.
6.8 Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Положения о Казахстанском открытом Консорциуме «Kazakhstan Open Consortium».

КООРДИНАТОР КОНСОРЦИУМА
АО «Национальный центр научно-технической информации»

Адрес 050026, г. Алматы ул. Богенбай батыра 221

Индекс 050026

тел. 378-05-78

ф.т. 378-05-47

e-mail: dir@inti.kz


Президент АО «НЦНТИ»
______________________ Ибраев А.Ж.
“ ________” ________________ 20____ г.

М.П.


AGREEMENT

to join the “Kazakhstan Open Consortium”

Almaty «____»____________ 20__


“National Center for Scientific and Technical Information” Joint stock company, hereinafter referred to as “The Consortium Coordinator”, represented by President Ibrayev Adil Zhunusovich, acting on the basis of the Charter, on the one hand, and ___________________________, hereinafter referred to as “The Consortium member”, represented by _____________________________, acting on the basis of _______________ on the other hand, collectively referred to as “Parties,” have completed the present Agreement as follows:

Clause 1. General provisions

1.1 The Consortium is not a legal entity. The Consortium participants operate on the basis of their Charters, the Regulation on “Kazakhstan Open Consortium”, this Agreement and any other contracts concluded between individual consortium members and also between the Consortium Coordinator or its individual members and third parties involved for the implementation of projects, programs, courses, events which are realized within the framework of joint implementation of activities arising from this Agreement.

1.2 The Consortium is a voluntary union of the Parties and is non-commercial.

1.3.This Agreement is without prejudice to other treaties and to agreements between the Parties.


Clause 2. Objectives

2.1. The main purpose of the Consortium is to increase the role of Kazakhstan in the global information market, the completion of information resources of Kazakhstan in science and technology and ensuring access to international electronic information resources.
Clause 3. Tasks

3.1 The main tasks of the Consortium Coordinator:


3.1.1Coordination of the activities of the Consortium.
3.1.2 The organization and conduct of negotiations at the state and international level in order to represent interests of the Consortium members: in expanding access to information resources to ensure optimum prices for electronic publications, etc.

3.1.3 Generalization and utilization of experience of other countries to improve access to information.


3.1.4 Analysis and evaluation, primary selection and monitoring of the global electronic information resources.
3.1.5 Organization of test accesses, subscriptions to foreign resources, implementation of analysis and maintenance of resource usage statistics.
3.1.6 Organization of international conferences, meetings, training courses and other events related to the activities of the Consortium.
3.1.7 Administrative, organizational and technical support on provision of access to the electronic resources of the Consortium Members.

3.1.8 Notification of the Consortium Members about the information and materials related to the activities of the Consortium which are essential for work of the Consortium.

3.1.9 Information support of the Consortium work.
3.2 The main tasks of the Consortium Members:
3.2.1 Promotion of the comprehensive development of the Consortium.
3.2.2 Preparation of proposals on the improvement of the Consortium activities.

3.2.3 Assistance in organizing and conducting regional scientific and educational events.


3.2.4 Conduct of research works or behalf of the Consortium activities development.

3.2.5 Assistance in attracting foreign partners.


3.2.6 Assistance in mobilization of resources for the development of science area, including international programs and projects.

Clause 4. Membership in the Consortium

4.1 The accession of new member organizations for the Consortium is done by signing an agreement with the Consortium Coordinator on joining the Consortium.

4.2 Withdraw from the Consortium s carried out through a notification by sending the relevant application to the Coordinator o the consortium not later than three months before the date of termination of participation.

Clause 5. Term of the Agreement

5.1. The agreement comes into effect from the date of its signing by Parties.


5.2. The agreement is valid for an unlimited period of time.
Clause 6. Final provisions

6.1 Disputes concerning the interpretation or application of this Agreement shall be resolved through consultations and negotiations.

6.2 This Agreement by mutual consent of the Members is subject to additions and changes that are to become integral parts of this Agreement, which are issued in a separate protocol.

6.3 This Agreement does not cancel and does not impose restrictions to other treaties and agreements in force between the Parties, and shall not prevent the conclusion of individual contracts and agreements between them for the joint venture.

6.4 In the course of the agreement, all parties shall be governed by the principle of good faiths and good will.
6.5 In the event of a dispute, it is settled through negotiations, and if no agreement is reached on, it shall be resolved in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan.

6.6 This Agreement is made in Russian, Kazakh and English, and legal.

6.7 In the event of any dispute between the Russian, Kazakh and English versions, the Russian version shall prevail.

6.8 This Agreement is an integral part of the Provision on Kazakhstan Open Consortium.
CONSORTIUM COORDINATOR
JSC “National Center for Scientific and Technical Information”

050026, 221 Bogenbai Batyr Street, Almaty City, Republic of Kazakhstan

Tel: (+7 727) 378-05-09,

fax: (+7 727) 378-05-47,

e-mail: dir@inti.kz
President of JSC “NCSTI”
______________________ A. Ibrayev
“ ________” ________________ 20____ .

L.S.КОНСОРЦИУМ ҚАТЫСУШЫСЫ
______________________
“ ________” _________________ 20____ ж.

М.О.УЧАСТНИК КОНСОРЦИУМА
______________________
“ ________” ________________ 20____ г.

М.П.CONSORTIUM MEMBER
______________________
“ ________” ________________ 20____ .

L.S.
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет