B003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіPdf көрінісі
Дата09.07.2024
өлшемі1.69 Mb.
#502909
түріЖұмыс бағдарламасы
file-11579B003 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
6B01301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
1203 Ped - Педагогика пәнінің
ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
(СИЛЛАБУС)
Гуманитарлық-экономика факультеті
Курс: 1
Кредиттер саны: 5
Семестр: 2
Дәрістер 15
Практикалық және семинарлық сабақтар 30
Зертханалық жұмыстар 
Білім алушының оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы 35
Білім алушының өзіндік жұмысы 70
Семей 2024


1 ӘЗІРЛЕНДІ
Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к., Серикова Н.У.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
Педагогика және психология кафедрасының отырысында
Хаттама № 1 «29 » 08 2023 ж.
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к.,доцент : Едигенова А.Ж.
Гуманитарлық-экономика факультетінің академиялық сапа жөніндегі комиссиясының
мәжілісінде қарастырылды
Хаттама № 1 «11 » 09. 2023 ж.
Төрайымы: Искакова М.С.
3 БЕКІТІЛДІ
Гуманитарлық-экономикалық факультет деканы: Тлемисов У. Б.


1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ
1.1 Оқытушы туралы жалпы мәліметтер:
Серикова Нагима Ухияновна 
аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының кандидаты 
s.n.u777@mail.ru
Педагогика кафедрасы
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
Пәннің мазмұны білім алушыларда педагогикалық ғылымның теориялық –
әдіснамалық негіздері және кәсіби – педагогикалық іс-әрекеттің мәні туралы тұтас
көзқарасты қалыптастыруға бағытталған. Курсты оқу білім беру ортасында тұтас
педагогикалық процесті ұйымдастырудың мазмұны, принциптері, формалары мен
әдістері туралы қажетті білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Курсты оқу білім
алушыларда оқу мен оқытудағы заманауи тәсілдерді сәтті жүзеге асыру үшін
қажетті құзыреттерді қалыптастырады.
1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:
Педагогика оқу пәні ретінде студенттерде педагогика объектісі мен пәні, оның функциялары,
категориялық аппарат, ғылым әдіснамасы туралы білімді қалыптастыруды мақсат етеді. Курсты
оқу білім алушылардың білім беру мекемесі жағдайында педагогикалық процесті жобалау мен
бағалауда қажетті құзыреттілігін қалыптастыруды көздейді. Пән тақырыптарының мазмұны
оқыту мен тәрбиелеудің формаларын, құралдарын, әдістерін таңдауда және сәтті қолдануда білім
мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:
- Студенттерді болашақ мұғалімді даярлаудың негізі және кәсіби-педагогикалық қызмет
теориясы ретінде мұғалімнің кәсіби қызметінің мәні мен ерекшеліктері туралы біліммен
қамтамасыз ету;
- Болашақ мұғалімдерде өзіндік кәсіби қызмет дағдыларын қалыптастыру және қазіргі
мұғалімнің бейнесін жүйелі түрде бақылау;
- Үздіксіз кәсіптік білім беру ұстанымын қалыптастыру;
- Болашақ мұғалімдерде дүниетанымдық ұстанымды дамыту және теориялық білімді
практикалық біліммен алмастыру қабілеті ретінде негізгі құзыреттіліктер жиынтығын (зерттеу,
дидактикалық,тәрбиелік, коммуникативтік, ақпараттық және т. б.) қалыптастыру;
- Студенттердің өз бетінше білім алуға, инновациялық және шығармашылық ғылыми-зерттеу
қызметіне дайындығын дамыту.
- Болашақ мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту (тілектестік, педагогикалық, ойлау,
коммуникативтік дағдылар, педагогикалық ойлау, толеранттылық және т.б.).
1.5 БББ оқыту нәтижелері:
ОN 2 Оқушылардың жеке, физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып,
оқыту мен критериалды бағалаудың заманауи технологияларын қолдану
1.6 Пән бойынша оқыту нәтижелері:
1. Пән теориясы бойынша негізгі ұғымдарды біледі 2. Педагогикалық дайындық жүйесінде
білімді меңгерген және тұтас педагогикалық үдерісті ескере отырып шешім қабылдайды 3.
Педагог мамандығының негізгі дағдыларын қолданады
1.7 Пререквизиттер:
Мектеп курсы


1.8 Постреквизиттер:
БББ базалық және бейіндеуші пәндері
1.9 Пән бойынша бақылау түрі:
Бірнеше дұрыс жауабы бар компьютерлік тестілеу
1.10 Сабақтың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі:
Дәріс
Практикалық
Семинар
Зертханалық
БОЖӨЖ
БӨЖ
Барлығы
15
30
35
70
150
2. ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ МАЗМҰНЫ
Тақырып
Дәріс
Практикалық
Семинар
Зертханалық
БОЖӨЖ
БӨЖ
Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде.
Педагогикалық зерттеудің əдіснамалық
негіздері мен əдістері
1
Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде.
Педагогикалық зерттеудің əдіснамалық
негіздері мен əдістері
2
Жеке тұлға тəрбиенің субъектісі ретінде. Жеке
тұлғаның дамуы мен қалыптасу факторлары.
1
Жеке тұлға тəрбиенің субъектісі ретінде. Жеке
тұлғаның дамуы мен қалыптасу факторлары.
2
Болашақ педагогтардың құзыреттіліктер
жиынтығын қалыптасытру және
педагогикалық шеберлік. Қарым-қатынас
мұғалімнің кәсіби-шығармашылық іс-
әрекетінің құрамды бөлігі ретінде.
1
Болашақ педагогтардың құзыреттіліктер
жиынтығын қалыптасытру және
педагогикалық шеберлік. Қарым-қатынас
мұғалімнің кәсіби-шығармашылық іс-
әрекетінің құрамды бөлігі ретінде.
2
БӨЖ - 1 ҚР-дағы білім беруді реформалауға
бағытталған негізгі құжаттар тізімін құрастыру
(әр құжаттың қысқаша мазмұнын ашыңыз).
14
Тұтас педагогикалық процестің мəні жəне
құрылымы.
1
Тұтас педагогикалық процестің мəні жəне
құрылымы.
2
Ғылыми дүниетаным – оқушының
интеллектуалды дамуының негізі.
1
Ғылыми дүниетаным – оқушының
интеллектуалды дамуының негізі.
2
БӨЖ - 2 Əртүрлі авторлар жұмысында
ұсынылған «педагогикалық процесс»
ұғымының мазмұнын салыстыру. Ұғым
мазмұны дамуының хронологиялық кестесін
құру. Өз көзқарасыныңызды дəлелдеңіз.
14
БОӨЖ Педагогтың сөйлеу мәдениетіне
қойылатын этикалық нормалар.
17
Тұтас педагогикалық процестегі тəрбиенің
мəні мен мазмұны. Тəрбиенің құралдары мен
формалары
1
Тұтас педагогикалық процестегі тəрбиенің
мəні мен мазмұны. Тəрбиенің құралдары мен
формалары
2


Тəрбиенің əдістері, тәрбие технологиясы.
1
Тəрбиенің əдістері, тәрбие технологиясы.
2
Оқыту процестің маңызы. Дидактика - оқыту
жəне білім беру теориясы. Қазіргі мектептегі
білім беру мазмұнының ғылыми негіздері
1
Оқыту процестің маңызы. Дидактика - оқыту
жəне білім беру теориясы. Қазіргі мектептегі
білім беру мазмұнының ғылыми негіздері
2
Оқыту формалары, əдістері мен құралдары
ТПҮ-нің қозғаушы механизмі ретінде
1
Оқыту формалары, əдістері мен құралдары
ТПҮ-нің қозғаушы механизмі ретінде
2
БӨЖ - 3 Сынып оқушыларының ата-анасына
педагогикалық ағарту бағдарламасын даярлау
(бағдарлама даярлау
14
Сабақ – оқытудың негізгі формасы.
1
Сабақ – оқытудың негізгі формасы.
2
Оқыту əдістері.
1
Оқыту əдістері.
2
Мұғалімнің кəсіби іс-əрекетіндегі оқытудың
педагогикалық технологиялары
1
БӨЖ - 4 Қазіргі мектеп тəжірибесіне
инновацияны енгізудің мақсаты,
компоненттері мен алгоритмдерін анықтау.
14
Мұғалімнің кəсіби іс-əрекетіндегі оқытудың
педагогикалық технологиялары
2
Оқытудағы диагностика жəне бақылау.
Оқушылардың тұтас педагогикалық процестегі
танымдық іс-əрекетін белсендендіру
1
Оқытудағы диагностика жəне бақылау.
Оқушылардың тұтас педагогикалық процестегі
танымдық іс-əрекетін белсендендіру
2
БОӨЖ - 2 Сабақты ұйымдастырудың дəстүрлі
емес формалары. Сабақты талдау жəне өзіндік
талдау – басқару объектісінің сапасы туралы
жаңа білімді меңгеру əдісі.
18
Оқу-тәрбие процесі педагогикалық жүйе
ретінде. Педагогикалық жүйелерді басқарудың
ерекшеліктері
1
Оқу-тәрбие процесі педагогикалық жүйе
ретінде. Педагогикалық жүйелерді басқарудың
ерекшеліктері
2
БӨЖ - 5 Балалар ұжымы – тəрбиенің
субъектісі. Балалар жəне жасөспірімдер
бірлестіктері.
14
Біліктілік көтеру және мектеп қызметкерлерін
сараптау, мектеп қызметкерлерінің
педагогикалық іс-әрекетіне сараптамалық баға
беру
1
Біліктілік көтеру және мектеп қызметкерлерін
сараптау, мектеп қызметкерлерінің
педагогикалық іс-әрекетіне сараптамалық баға
беру
2
Модуль 1. Педагогиканың жалпы негіздері және педагогикалық іс-әрекет
Тақырып 1. Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде. Педагогикалық зерттеудің əдіснамалық
негіздері мен əдістері
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған


ың
min
саны
1
Дәрістер
1
интерактивті
дәріс
Аралас бақылау
0
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Аубакирова Р.Ж. , Нурбекова М.А. Педагогикалық зерттеу әдістемесі: Оқу құралы.-Астана: Фолиант, 2016.-176
бет
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Тақырып 1. Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде. Педагогикалық зерттеудің əдіснамалық
негіздері мен əдістері
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
1
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
семинар
Ауызша
100
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Аубакирова Р.Ж. , Нурбекова М.А. Педагогикалық зерттеу әдістемесі: Оқу құралы.-Астана: Фолиант, 2016.-176
бет
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
Тақырып 2. Жеке тұлға тəрбиенің субъектісі ретінде. Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасу
факторлары.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
2
Дәрістер
1
интерактивті
дәріс
Аралас бақылау
0
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Аубакирова Р.Ж. , Нурбекова М.А. Педагогикалық зерттеу әдістемесі: Оқу құралы.-Астана: Фолиант, 2016.-176
бет
Тақырып 2. Жеке тұлға тəрбиенің субъектісі ретінде. Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасу
факторлары.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
2
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
семинар
Аралас бақылау 100
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016


Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Тақырып 3. Болашақ педагогтардың құзыреттіліктер жиынтығын қалыптасытру және
педагогикалық шеберлік. Қарым-қатынас мұғалімнің кәсіби-шығармашылық іс-әрекетінің
құрамды бөлігі ретінде.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
3
Дәрістер
1
Таңдалмаған
Бақылаусыз
0
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Турдалиева Ш.Т. «Қарым-қатынас психологиясы» Оқу құралы. –Алматы 2013-120 б.
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Ziatker.kz
Тақырып 3. Болашақ педагогтардың құзыреттіліктер жиынтығын қалыптасытру және
педагогикалық шеберлік. Қарым-қатынас мұғалімнің кәсіби-шығармашылық іс-әрекетінің
құрамды бөлігі ретінде.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
3
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
Жұптық оқыту
әдісі
Аралас бақылау 100
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
https://www.tarbie.kz/
Ziatker.kz
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Тақырып 3. БӨЖ - 1 ҚР-дағы білім беруді реформалауға бағытталған негізгі құжаттар тізімін
құрастыру (әр құжаттың қысқаша мазмұнын ашыңыз).
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
3
Білім алушының өзіндік жұмысы
14
Таңдалмаған
Жазбаша
бақылау
100
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Ziatker.kz
Ziatker.kz
Ust.kz
https://www.tarbie.kz/
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
Модуль 2. Тұтас педагогикалық процестегі тәрбие
Тақырып 4. Тұтас педагогикалық процестің мəні жəне құрылымы.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған


ың
min
саны
4
Дәрістер
1
интерактивті
дәріс
Аралас бақылау
0
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Педагогика Оқулық / Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының
авторлар ұжымы.-Алматы: Print-S. 2005.
Тақырып 4. Тұтас педагогикалық процестің мəні жəне құрылымы.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
4
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
топпен жұмыс
Аралас бақылау 100
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Каримов А.Н., Педагогикалық қызмет және педагогикалық шеберлік негіздері.Оқу құралы.А-2011
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
Педагогика Оқулық / Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының
авторлар ұжымы.-Алматы: Print-S. 2005.
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
Тақырып 5. Ғылыми дүниетаным – оқушының интеллектуалды дамуының негізі.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
5
Дәрістер
1
эвристикалық
әдіс
Аралас бақылау
0
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Тақырып 5. Ғылыми дүниетаным – оқушының интеллектуалды дамуының негізі.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
5
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
топпен жұмыс
Аралас бақылау
0
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/


Тақырып 5. БӨЖ - 2 Əртүрлі авторлар жұмысында ұсынылған «педагогикалық процесс»
ұғымының мазмұнын салыстыру. Ұғым мазмұны дамуының хронологиялық кестесін құру. Өз
көзқарасыныңызды дəлелдеңіз.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
5
Білім алушының өзіндік жұмысы
14
презентация
Аралас бақылау
1
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Əбенбаев С., Əбиев Ж. Педагогика. Оқу құралы. –Астана: Фолиант, 2009. -336б.
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Педагогика Оқулық / Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының
авторлар ұжымы.-Алматы: Print-S. 2005.
Тақырып 6. БОӨЖ Педагогтың сөйлеу мәдениетіне қойылатын этикалық нормалар.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
6
Білім алушының оқытушы жетекшілігімен
өзіндік жұмысы
17
эвристикалық
әдіс
Жазбаша
бақылау
0
Каримов А.Н., Педагогикалық қызмет және педагогикалық шеберлік негіздері.Оқу құралы.А-2011
Турдалиева Ш.Т. «Қарым-қатынас психологиясы» Оқу құралы. –Алматы 2013-120 б.
Тақырып 6. Тұтас педагогикалық процестегі тəрбиенің мəні мен мазмұны. Тəрбиенің құралдары
мен формалары
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
6
Дәрістер
1
интерактивті
дәріс
Аралас бақылау
0
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Тақырып 6. Тұтас педагогикалық процестегі тəрбиенің мəні мен мазмұны. Тəрбиенің құралдары
мен формалары
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
6
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
топпен жұмыс
Аралас бақылау
1
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Тақырып 7. Тəрбиенің əдістері, тәрбие технологиясы.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған


ың
min
саны
7
Дәрістер
1
эвристикалық
әдіс
Аралас бақылау
0
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
https://www.tarbie.kz/
Тақырып 7. Тəрбиенің əдістері, тәрбие технологиясы.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
7
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
топпен жұмыс
Аралас бақылау
1
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
Модуль 3. Оқыту-тұтас педагогикалық процестің құрамды бөлігі
Тақырып 8. Оқыту процестің маңызы. Дидактика - оқыту жəне білім беру теориясы. Қазіргі
мектептегі білім беру мазмұнының ғылыми негіздері
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
8
Дәрістер
1
эвристикалық
әдіс
Аралас бақылау
0
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Тақырып 8. Оқыту процестің маңызы. Дидактика - оқыту жəне білім беру теориясы. Қазіргі
мектептегі білім беру мазмұнының ғылыми негіздері
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
8
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
АКТ қолдану
Аралас бақылау
0
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .


-2019жыл.-328бет
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ziatker.kz
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Тақырып 9. Оқыту формалары, əдістері мен құралдары ТПҮ-нің қозғаушы механизмі ретінде
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
9
Дәрістер
1
Жұптық оқыту
әдісі
Ауызша
0
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Тақырып 9. Оқыту формалары, əдістері мен құралдары ТПҮ-нің қозғаушы механизмі ретінде
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
9
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
АКТ қолдану
Ауызша
0
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
Тақырып 10. БӨЖ - 3 Сынып оқушыларының ата-анасына педагогикалық ағарту бағдарламасын
даярлау (бағдарлама даярлау
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
10
Білім алушының өзіндік жұмысы
14
шығармашылық
тапсырма
Жазбаша
бақылау
1
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Педагогика Оқулық / Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының
авторлар ұжымы.-Алматы: Print-S. 2005.
https://www.tarbie.kz/
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Тақырып 10. Сабақ – оқытудың негізгі формасы.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
10
Дәрістер
1
Миға шабуыл
Аралас бақылау
0
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет


Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ziatker.kz
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Тақырып 10. Сабақ – оқытудың негізгі формасы.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
10
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
шығармашылық
тапсырма
Аралас бақылау
1
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Ust.kz
Тақырып 11. Оқыту əдістері.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
11
Дәрістер
1
АКТ қолдану
Аралас бақылау
0
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
Ziatker.kz
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Тақырып 11. Оқыту əдістері.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
11
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
презентация
Аралас бақылау
0
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
https://www.tarbie.kz/
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Ziatker.kz
Тақырып 12. БӨЖ - 4 Қазіргі мектеп тəжірибесіне инновацияны енгізудің мақсаты,
компоненттері мен алгоритмдерін анықтау.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
12
Білім алушының өзіндік жұмысы
14
презентация
Жазбаша
бақылау
1
Білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар. Ұжымдық оқу-әдістемелік құрал.Семей.2014


Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии.Проектное обучение.-Москва, 2011
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
https://www.tarbie.kz/
Тақырып 12. Мұғалімнің кəсіби іс-əрекетіндегі оқытудың педагогикалық технологиялары
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
12
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
презентация
Жазбаша
бақылау
100
Білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар. Ұжымдық оқу-әдістемелік құрал.Семей.2014
Жампеисова М.М. Модульдік оқыту технологиясы.Оқу құралы.Алматы- 2012.
Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии.Проектное обучение.-Москва, 2011
https://www.tarbie.kz/
Ziatker.kz
Айтбаева А.Б. Білім берудегі жаңа технологиялар: оқу құралы-Алматы: Қазақ университеті, 2008.
Тақырып 12. Мұғалімнің кəсіби іс-əрекетіндегі оқытудың педагогикалық технологиялары
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
12
Дәрістер
1
кері байланыс
элементтерімен
әңгіме
Аралас бақылау
0
Білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар. Ұжымдық оқу-әдістемелік құрал.Семей.2014
Жампеисова М.М. Модульдік оқыту технологиясы.Оқу құралы.Алматы- 2012.
Айтбаева А.Б. Білім берудегі жаңа технологиялар: оқу құралы-Алматы: Қазақ университеті, 2008.
Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии.Проектное обучение.-Москва, 2011
Ziatker.kz
Тақырып 13. Оқытудағы диагностика жəне бақылау. Оқушылардың тұтас педагогикалық
процестегі танымдық іс-əрекетін белсендендіру
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
13
Дәрістер
1
кері байланыс
элементтерімен
әңгіме
Аралас бақылау
0
Ишанов П.З.Бейсембекова Г.Б. Психологиялық-педагогикалық диагностика
негіздері.Оқуқұралы.Қарағанды-2012.
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Тақырып 13. Оқытудағы диагностика жəне бақылау. Оқушылардың тұтас педагогикалық
процестегі танымдық іс-əрекетін белсендендіру
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min


саны
13
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
Жұптық оқыту
әдісі
Аралас бақылау
1
Ишанов П.З.Бейсембекова Г.Б. Психологиялық-педагогикалық диагностика
негіздері.Оқуқұралы.Қарағанды-2012.
Жампеисова М.М. Модульдік оқыту технологиясы.Оқу құралы.Алматы- 2012.
Білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар. Ұжымдық оқу-әдістемелік құрал.Семей.2014
Айтбаева А.Б. Білім берудегі жаңа технологиялар: оқу құралы-Алматы: Қазақ университеті, 2008.
Модуль 4. Мектеп –педагогикалық жүйе және басқару нысаны
Тақырып 14. БӨЖ - 5 Балалар ұжымы – тəрбиенің субъектісі. Балалар жəне жасөспірімдер
бірлестіктері.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
14
Білім алушының өзіндік жұмысы
14
презентация
Жазбаша
бақылау
1
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
Ust.kz
Тақырып 14. БОӨЖ - 2 Сабақты ұйымдастырудың дəстүрлі емес формалары. Сабақты талдау
жəне өзіндік талдау – басқару объектісінің сапасы туралы жаңа білімді меңгеру əдісі.
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
14
Білім алушының оқытушы жетекшілігімен
өзіндік жұмысы
18
презентация
Жазбаша
бақылау
1
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии.Проектное обучение.-Москва, 2011
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
Тақырып 14. Оқу-тәрбие процесі педагогикалық жүйе ретінде. Педагогикалық жүйелерді
басқарудың ерекшеліктері
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
14
Дәрістер
1
кері байланыс
элементтерімен
әңгіме
Аралас бақылау
0
Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .


-2019жыл.-328бет
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, «Тәжірибедегі рефлексия» жалпы
білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының кәсіби даму бағдарламасы, мұғалімге арналған нұсқаулық.
2016ж.
Руководство по критериальному оцениванию для учителей общеобразовательных школ. АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы», 2016 г.
Тақырып 14. Оқу-тәрбие процесі педагогикалық жүйе ретінде. Педагогикалық жүйелерді
басқарудың ерекшеліктері
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
14
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
топпен жұмыс
Аралас бақылау
1
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
Педагогика Оқулық / Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының
авторлар ұжымы.-Алматы: Print-S. 2005.
Əбенбаев С., Əбиев Ж. Педагогика. Оқу құралы. –Астана: Фолиант, 2009. -336б.
Тақырып 15. Біліктілік көтеру және мектеп қызметкерлерін сараптау, мектеп қызметкерлерінің
педагогикалық іс-әрекетіне сараптамалық баға беру
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
15
Дәрістер
1
Таңдалмаған
Бақылаусыз
0
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар. Ұжымдық оқу-әдістемелік құрал.Семей.2014
Айтбаева А.Б. Білім берудегі жаңа технологиялар: оқу құралы-Алматы: Қазақ университеті, 2008.
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
Ziatker.kz
https://www.tarbie.kz/
Ziatker.kz
Тақырып 15. Біліктілік көтеру және мектеп қызметкерлерін сараптау, мектеп қызметкерлерінің
педагогикалық іс-әрекетіне сараптамалық баға беру
Апта №
Сабақ түрі
Сағат саны
Оқыту әдістері
Бақылау түрі Баған
ың
min
саны
15
Практикалық және семинарлық сабақтар
2
Таңдалмаған
Ауызша
100
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
Ziatker.kz
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
Ust.kz
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
3. КУРС САЯСАТЫ 
3.1 Жоғары рейтинг алу үшін келесі шарттарды орындау қажет


Сабақтан қалмау және кешікпеу;
Оқу процесіне жүйелі түрде белсенді қатысу;
Оқу тапсырмаларын нақты және уақтылы орындау;
Белгілі себептермен сабаққа қатыспаған жағдайда, растайтын құжатты ұсыну қажет;
Сабақ уақытында бөгде істермен айналыспау;
Топтағы білім алушылардың жауаптарын тыңдау, ұжымның басқа мүшелерінің пікіріне
құрметпен қарау.
Сондай-ақ, оқу барысында БӨЖ орындау кезінде сіз ең жоғары балл ала аласыз, егер:
Орындалған жұмыс және қарастырылған сұрақтарға жауаптар тапсырманың тақырыбына
сәйкес келсе;
Жұмыс қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған болса;
Тапсырманы орындауға шығармашылықпен қарасаңыз;
Материалды еркін меңгерсеңіз;
Тақырыптың негізгі идеясын нақтылай алсаңыз;
3.2. Білім алушылар Шәкәрім Университетіндегі білім беру үрдісінің қатысушыларына
арналған
Академиялық
адалдық
Ережелерімен
танысу
қажет
https://shakarim.edu.kz/pages/document?file=document_1640694863.pdf?path=obrazovaniye
3.3. Ұсынылып отырған пәннің оқу бағдарламасы оқу контентін толтыру және қосымша
ақпаратты түрлі форматта (бейне, аудио подкаст және т. б.) ұсыну арқылы инклюзивті білім
беруге бейімделген.
3.4. Қалыптасатын soft skills:
Коммуникация;
Сыни тұрғыдан ойлау;
Проблеманы шешу;
Шешім қабылдау;
Эмоционалды интеллект;
Өзіндік талдау және өзіндік рефлексия.
4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Білім алушылардың білімін бағалау білім жетістіктерін есепке ала отырып 100
балдық
бағалаудың балдық - рейтингтік әріптік жүйесі бойынша іске асырылады.
Қатысу білім алушылардың аудиториялық сабақтардың барлық түріне қатысу / қатыспауы
электрондық журналда белгіленеді. Сабаққа қатыспаған жағдайда әр рейтингіден 0 ден 10 балға
дейін баға төмендетіледі. Аталған көрсеткіш жиынтық рейтингіге әсер етеді.
Ағымдағы бақылау 1-6 апта, Межелік бақылау №1 - 7 апта
Ағымдағы бақылау 8-14 апта, Межелік бақылау №2 - 15 апта
Егер жиынтық рейтингі 1-ден 15 аптаға дейін 50 балдан төмен болса, онда білім алушы
емтиханға жіберілмейді.
Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау оқу пәнінің әрбір тақырыбы бойынша
жүргізіледі және аудиториялық (семинарлық және практикалық, зертханалық сабақтар) және
аудиториядан тыс сабақтарда (БӨЖ тапсырмалары) білімді бақылауды қамтиды.
Пәннің оқу бағдарламасында үлгерімді ағымдық бақылаудың түрлері анықталады: ауызша сұрау,
жазбаша бақылау, аралас бақылау, тапсырмаларды таныстыру, пікір таластарға, тренингтерге,
дөңгелек үстелдерге, іскерлік ойындарға қатысу және өткізу, кейстерді шешу, тестілеу,
шығармашылық тапсырмалар және т. б.
Аралық бақылау - бұл оқу пәнінің бөлімдері (модульдері) аяқталғаннан кейін жүзеге асырылатын
оқу жетістіктерін бақылау. Бір оқу пәні шеңберінде бір академиялық кезең ішінде кемінде екі рет
(теориялық оқытудың 7-ші және 15-ші апталарында) өткізіледі.
Ағымдағы және аралық бақылауды жүргізу түрін пәннің ерекшелігіне байланысты оқытушы
белгілейді.


Аралық аттестаттау қысқы / жазғы емтихан сессиясы кезеңінде өткізіледі. Аралық
аттестаттаудың түрлері: сараланған сынақ, компьютерлік тестілеу, ауызша емтихан, жазбаша
емтихан болуы мүмкін.
Пән бойынша қорытынды баға келесі формула бойынша қосылады:
ҚБ = ЖР * 0,6 + ЕБ * 0,4
ҚБ -қорытынды баға
ЖР -жиынтық рейтинг
ЕБ -емтихан бағасы
Білім алушылардың білім жетістіктерін есепке алуды дәстүрлі бағалау шкаласына
және ECTS деңгейіне ауыстыру арқылы бағалаудың рейтингтік-әріптік жүйесі.
Дәстүрлі жүйе бойынша баға: «Өте жақсы»
Әріптік эквивалент: «A»
Цифрлық эквивалент: «4»
Пайыздық эквивалент: «95-100»
Студент тақырып/ пән бойынша жан-жақты, жүйелі және терең білімді көрсетеді, алған білімдерін іс жүзінде
қолдана алады, оқу материалын түсіну мен баяндауда шығармашылық қабілеттерін көрсетеді, жауап қолданылған
терминдердің байлығымен және дәлдігімен ерекшеленеді, материал дәйекті және қисынды түрде баяндалады.
Әріптік эквивалент: «A-»
Цифрлық эквивалент: «3.67»
Пайыздық эквивалент: «90-94»
Студент тақырып/ пән бойынша жан-жақты, жүйелі және терең білімді көрсетеді, алған білімдерін іс жүзінде
қолдана алады, жауап қолданылған терминдердің дәлдігімен ерекшеленеді, материал дәйекті және қисынды түрде
ұсынылады, бірақ оқу материалын түсіну мен баяндауда шығармашылық қабілеттерін жеткіліксіз көрсетеді.
Дәстүрлі жүйе бойынша баға: «Жақсы»
Әріптік эквивалент: «B+»
Цифрлық эквивалент: «3.33»
Пайыздық эквивалент: «85-89»
Студент тақырып/ пән бойынша жан-жақты, жүйелі және терең білімді көрсетеді, алған білімдерін іс жүзінде
қолдана алады, жауаптарда терминдерді қолдануда қателіктер орын алады.
Әріптік эквивалент: «B»
Цифрлық эквивалент: «3»
Пайыздық эквивалент: «80-84»
Студент тақырып/ пән бойынша жан-жақты, жүйелі және терең білімді көрсетеді, бірақ алған білімдерін іс жүзінде
қолдануы жеткіліксіз, жауаптарда қолданылатын терминдерде қателіктер орын алады, материалды баяндау
дәйектілігінде қателіктер бар.
Әріптік эквивалент: «B-»
Цифрлық эквивалент: «2.67»
Пайыздық эквивалент: «75-79»
Студент тақырып/пән бойынша жан-жақты, жүйелі және терең білімді көрсетеді, бірақ жеке бөлімдер бойынша
толық дәрежеде білім көрсете алмайды, алған білімдерін іс жүзінде толық қолдана алмайды, жауаптарда
терминдерді қолдануда қателіктер орын алады, материалды баяндау дәйектілігінде қателіктер бар, теориялық
материалды жалпылау кезінде қиындықтарға тап болады.
Әріптік эквивалент: «C+»
Цифрлық эквивалент: «2.33»
Пайыздық эквивалент: «70-74»
Студент тақырып /пән бойынша жан-жақты, жүйелі білімді көрсетеді, бірақ жеке бөлімдер бойынша жеткіліксіз
дәрежеде білім көрсетеді, алған білімдерін іс жүзінде толық қолдана алмайды, материалды баяндау барысында
қателіктер бар, теориялық материалды жалпылау кезінде ғана емес, сонымен қатар тұжырым жасауда да
қиындықтарға тап болады.
Дәстүрлі жүйе бойынша баға: «Қанағаттанарлық»
Әріптік эквивалент: «C»
Цифрлық эквивалент: «2»
Пайыздық эквивалент: «65-69»
Студент тақырып/ пән бойынша жан-жақты, жүйелі білімді көрсетеді, бірақ кейбір бөлімдер бойынша жеткіліксіз
дәрежеде білім көрсетеді, алған білімдерін іс жүзінде толық қолдана алмайды, жеке мәліметтерді білмейді,
дәлсіздіктерге жол береді, дұрыс тұжырым жасамайды, материалды баяндауда дәйектілікті сақтамайды және
логикалық негізделген қорытынды жасай алмайды.
Әріптік эквивалент: «C-»
Цифрлық эквивалент: «1.67»
Пайыздық эквивалент: «60-64»
Студент тақырып/ пән бойынша жүйелі білімді көрсетеді, бірақ кейбір бөлімдер бойынша жеткіліксіз білім
көрсетеді, алған білімдерін іс жүзінде толық қолдана алмайды, жеке сұрақтарды білмейді, дәлсіздіктерге жол
береді, дұрыс емес тұжырымдар береді, бағдарламалық материалды ұсынудағы дәйектілікті сақтамайды.
Әріптік эквивалент: «D+»
Цифрлық эквивалент: «1.33»
Пайыздық эквивалент: «55-59»
Студент тақырып/ пән бойынша жүйелі білімді көрсетеді, бірақ жеке бөлімдер бойынша толық емес дәрежеде
білім көрсетеді, алған білімдерін іс жүзінде толық қолдана алмайды, жеке сұрақтарды білмейді, дәлсіздіктерге жол
береді, қате тұжырымдар жасайды, бағдарламалық материалды баяндауда дәйектілікті сақтамайды, өз пікірін
дәлелді түрде негіздей алмайды, материалды өз бетінше баяндауда қиыншылық орын алады.
Әріптік эквивалент: «D»
Цифрлық эквивалент: «1»
Пайыздық эквивалент: «50-54»
Студент тақырып/ пән бойынша жеткілікті білімді көрсетеді, бірақ бірнеше бөлім бойынша толық емес дәрежеде


білім көрсетеді, алған білімдерін іс жүзінде қолдана алмайды, жеке сұрақтарды білмейді, дұрыс тұжырым жасай
алмайды, бағдарламалық материалды баяндауда дәйектілікті сақтамайды, өз пікірін дәлелдей алмайды,
материалды өз бетінше баяндауда қиыншылық орын алады, репродуктивтік сипаттағы қосымша сұрақтарға толық
жауап бере алмайды.
Дәстүрлі жүйе бойынша баға: «Қанағаттанарлықсыз»
Әріптік эквивалент: «FX»
Цифрлық эквивалент: «0.5»
Пайыздық эквивалент: «25-49»
Студент пән бойынша жүйесіз білімін көрсетеді және бірнеше бөлім бойынша білімін толық емес деңгейде
көрсетеді, алған білімін іс жүзінде қолдана алмайды, бағдарламалық материал дағдыларын меңгермейді,
бағдарламада көзделген тапсырмаларды орындауда қателіктер жібереді, жауап беру кезінде елеулі қателіктер
жібереді.
Әріптік эквивалент: «F»
Цифрлық эквивалент: «0»
Пайыздық эквивалент: «0-24»
Студент білімнің жоқтығын көрсетеді және алған білімдерін іс жүзінде қолдана алмайды, бағдарламалық
материалдың дағдыларын игермейді, бағдарламада қарастырылған тапсырмаларды орындауда қателіктер жібереді,
ол тиісті пән бойынша қосымша сабақтарсыз оқуды жалғастыра алмайды немесе кәсіби қызметке кірісе алмайды.
5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР
5.1. Негізгі әдебиет
5.1.1. Дүйсембекова,Ш, Педагогика : дәрістер курсы Семей - 2016
5.1.2. Дүйсембекова Ш. Оқыту үрдісінің негіздері (оқу-әдістемелік құрал).Семей.2019.
5.1.3. РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.Элен Битэм, Рона Шарп.
Педагогиканы цифрлық дәуірде қайта зерделеу.Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры .
-2019жыл.-328бет
5.1.4. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, «Тәжірибедегі рефлексия»
жалпы білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының кәсіби даму бағдарламасы, мұғалімге арналған
нұсқаулық. 2016ж.
5.1.5. Руководство по критериальному оцениванию для учителей общеобразовательных школ. АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы», 2016 г.
5.1.6 
Бұзаубақова К.Ж. Педагогика: Оқулық /К.Ж.Бұзаубақова. -Тараз: ИП «Бейсенбекова А.Ж.», 2019. -329 б.
5.1.7 
Педагогика./Таубаева Ш.Т., Иманбаева С.Т.,Берикханова А.Е. Оқулық.– Алматы: ОНОН. 2018, - 357 бет.
5.1.8. Бабаев,С.Б. Жалпы педагогика: Оқулық-Алматы - 2011
5.1.9. Турдалиева Ш.Т. «Қарым-қатынас психологиясы» Оқу құралы. –Алматы 2013-120 б.
5.2. Қосымша әдебиет
5.2.1. Дүйсембекова Ш.Д. Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері. Оқу-әдістемелік құрал : Семей.- 2014.
5.2.2. Аубакирова Р.Ж. , Нурбекова М.А. Педагогикалық зерттеу әдістемесі: Оқу құралы.-Астана: Фолиант,
2016.-176 бет
5.2.3.
Ишанов
П.З.Бейсембекова
Г.Б.
Психологиялық-педагогикалық
диагностика
негіздері.Оқуқұралы.Қарағанды-2012.
5.2.4. Губашева, С. Отарбай А.Тәрбие жұмысының әдістемесі. А - 2011
5.2.5. Набуова Р. Тәрбие жұмысының әдістемесі. А.-2011
5.2.6. Жампеисова М.М. Модульдік оқыту технологиясы.Оқу құралы.Алматы- 2012.
5.2.7. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии.Проектное обучение.-Москва, 2011
5.2.8. Білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологиялар. Ұжымдық оқу-әдістемелік құрал.Семей.2014
5.2.9. Хмель Теория и технология реализации целостного педагогического процесса:Уч.пособие.- Алматы, 2002.-
5.2.10. Ахметова Г.К., т.б. Педагогика: Оқулық-Алматы: Қазақ университеті,2006. -217 б.
5.2.11. Берикханова А.Е. Педагогикалық мамандыққа кіріспе: кәсіби құзіретті ұстаздарды даярлау негіздері: оқу
құралы / / - 2009
5.2.12. Педагогика Оқулық / Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің педагогика
кафедрасының авторлар ұжымы.-Алматы: Print-S. 2005.
5.2.13. Əбенбаев С., Əбиев Ж. Педагогика. Оқу құралы. –Астана: Фолиант, 2009. -336б.
5.2.14. Айтбаева А.Б. Білім берудегі жаңа технологиялар: оқу құралы-Алматы: Қазақ университеті, 2008.
5.2.15. Мұсаева С.Бегалиев Т.Жас ерекшелік педагогикасы. Астана:Фолиант, 2010
5.2.16. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. Алматы-2004.
5.2.17. Каримов А.Н., Педагогикалық қызмет және педагогикалық шеберлік негіздері.Оқу құралы.А-2011
5.2.18. Аубакирова Р.Ж. , Нурбекова М.А. Педагогикалық зерттеу әдістемесі: Оқу құралы.-Астана: Фолиант,
2016.-176 бет


5.3. Интернет-ресурстар
5.3.1 
http://dot.kostacademy.kz/bible/files/612854003.pdf 
5.3.2 
http://e-ressurs.arsu.kz/library 
5.3.3. Ziatker.kz
5.3.4. Ust.kz
5.3.5. https://www.tarbie.kz/


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет