Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіДата25.06.2016
өлшемі253.51 Kb.
#158412
Студенттерге арналған

пән бағдарламасы Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экология кафедрасы

Экология пәні бойынша

0500509-Қаржы, 050508-Есеп және аудит, 050712-Машина жасау, 050713-Көлік, көлік техникасы, мамандықтары бойынша
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫПавлодарСтуденттерге арналған пән бағдарламасына бекітулер парағыФ СО ПГУ 7.18.2/11


БЕКІТЕМІН

Биология-химия факультетінің деканы

_____________ К.У. Базарбеков

«____»_______________2008 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Оспанова А.К.__________
Экология кафедрасы
Экология пәнінен

0500509-Қаржы, 050508-Есеп және аудит, 050712-Машина жасау, 050713-Көлік, көлік техникасы, мамандықтары бойынша


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
Бағдарлама «25» мамыр 2008 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасына негізделген
Кафедра отырысында ұсынылған «27» 08. 2008 ж., хаттама №1
Кафедра меңгерушісі _______________________ Альмишев Ұ.Х.

Биология-химия факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

« 26» мамыр  2008 ж. Хаттама №9

ОӘК төрағасы _____________________ К.Х. ЖапаргазиноваОқытушы туралы мәліметтер:

Экология кафедрасы

Биология-химия факультеті

Аға оқытушы: Оспанова Айнаш Кенжешовна

Тел. (8-7182) 45-04-54

Қабылдау уақыты: сейсенбі – 1600- 1800 , 325 аудитория


Пән бойынша мәлімет:

Пән 1 семестрде оқытылады, оқытылу мерзімі 15 апта. Пәннің жалпы еңбек ауқымдылығы 45 сағат, оның ішінде 15 сағат аудиторияда жүргізіледі және 30 сағат студенттердің өзіндік жұмыстарына берілген. Сабақ түрі бойынша аудиторияда өткізілетін уақыт күнтізбелік жоспарда берілген.
Перереквизиттер:

«Экология» пәнін игеруге қатысты пәндер: «Ботаника», «Зоология», «Химия», «Экология».
Мақсаты:

Болашақ жас мамандарға биологиялық экологиядан білім негіздерін қалыптастыру. Тірі ағзалар мен өлі ағзалар арасындағы биологиялық және экологиялық ұғымдарды жете түсіндіріп, негізгі бағыттарды анықтау.


Міндеттер:

 • тірі ағзалардың биологиясын қарастыру;

 • биология мен экологияны ұштастыру;

 • биохимиялық айналымдармен таныстыру;

 • әртүрлі факторлардың биологиялық және экологиялық әсерлерін

білуді үйрету.
Студент нені білу керек:

 • биологиядағы ұғымдарды экологияда пайдалана білу

 • экологияның негізгі заңдарын білу

 • биологиялық және экологиялық міндеттерді шешудегі іргелі негіздерді қолдану

Студент нені істей білу керек:

 • биологиялық және экологиялық мәселелерді және ондағы процестерді зерттеуде жаңа әдістерді пайдалануды;

 • биологиялық және экологиялық жағдайды бағалауды;

 • биологиялық қоректі тізбекті, экологиялық қоректі тізбекпен ұштастырып, қолдануды.

Әдебиеттер


Негізгі:


 1. Блукет Н.А., Емцев В.Т. Ботаника с основами физиологии растений и микробиологии: Учебное пособие для вузов.-М: Колос, 1969.-512с.:ил

 2. Горышина Т.К. Экология растений: Учебное пособие для биол. спец. ун-тов.-М.: Высшая школа, 1979.-368с.:-ил

 3. Губанов И.А. и др. Определитель высших растений средней полосы европейской части СССР: Пособие для учителей / И.А.Губанов, В.С.Новиков, В.Н.Тихомиров.-М.: Просвещение,1981.-287с.:ил

 4. Жизнь растений: В 6 т. /Гл. ред. А.А.Федоров.-М.:Просвещение. Т.1: Введение. Бактерии и актиномицеты/ Под ред. Н.А.Красильникова, А.А.Уранова. 1974.-487с.:ил

 5. Разживин А.А., Базарбеков К.У. Нематоды растений Казахстана. Отряд Афеленхида.-Павлодар,2002.-84с.- (Фауна Казахстана;Т.24.Вып.1. Круглые черви)

 6. Дорохина Л.Н. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике с основами экологии растений:учебное пособие для студ. пед. ин-тов по спец.»Педагогика и методика начального обучения»/Л.Н.Дорохина, А.С.Нехлюдова.-Изд-ие 2-е, перераб.-М.:Просвещение,1986

Қосымша:

 1. Потапов И.В. Зоология с основаи экологии животных. Пособие. М.: Академия, 2001

 2. Лабораторные занятия по зоологии с основами экологии животных: учебное пособие для студ. по спец. «Педагогика и методика начального обучения»/Е.Н.Степанян и др.-М.:Просвещение,1986.-96с.:ил

 3. Рыков Н.А. Зоология с основами экологии животных:учебное пособие/Н.А.Рыков.-М.:Просвещение,1981.-254с

 4. Зданович В.В. Гидробиология и общая экология/В.В.Зданович, Е.А.Криксунов.-М.:Дрофа,2004.-191с

 5. Вахненко Д.В. Биология с основами экологии: учебник для вузов/Д.В.Вахненко, Т.С.Гарнизоненко, С.И.Колесников; под общ. ред. В.Н.Думбая.-Ростовн/Д:Феникс,2003.-506с

 6. Мамин Р.Г. Безопасность природопользования и экология здоровья: учебное пособие / Р.Г.Мамин.-М.:ЮНИТИ,2003.-238с

 7. Колесников С.И. Биология с основами экологии для студентов вузов/С.И.Колесников.-Ростов на/Д:Феникс,2004.-220.00.-(Серия «Шпаргалка»)

 8. Пехов А.П. Биология с основами экологии: учебник / А.П.Пехов.-Изд.2-,испр. и доп.-СПб.:Лань,2004.-687с

 9. Степанян Е.Н. Лабораторные занятия по зоологии с основами экологии: учебное пособие для студ. вузов/Е.Н.Степанян, Е.М.Алексахина.-М.:Академия,2001.-116 с.:ил

Пәннің тақырыптық жоспары Ф СО ПГУ 7.18.2/07


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫПән тақырыбының атаулары

Сағат саны

Дәріс сабақ.

Прак. сабақ.

СРСП

СРО

1

Кіріспе.


1


2

Организм және орта.

Экологияның бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология, ғаламдық экология.1

1

1

2

2.1

Дарақ экологиясы-аутэкология. Организм және оның тіршілік жағдайлары. Экологиялық факторлар және олардың жүйесі.

1

1

1

2

2.2

Популяциялық экология-дем-экология. Популяция туралы түсінік. Популяцияның тығыздығы мен байланысты және байланысты емес факторлар.

1

1

1

2

2.3

Қауымдастық экологиясы-син-экология. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсініктер. Экожүйенің энергетикалық балансы.

1

1

1

4

3

Биосфера және оның ресурстары. Биосфера туралы концепцияның қалыптасуы. Биосфера және ноосфера туралы В.И. Вернадскийдің ілімі, тірі зат концепциясы. Тірі заттың әлемдік ролін анықтау.

1

1

1

4

3.1

Табиғи қорлар және тиімді пайдалану. Жердің табиғи қорларының сипаттамасы: литосфера, гидросфера және атмосфера.

1

1

1

4

4

Табиғатты қорғау. Қазіргі кезеңнің әлемдік экологиялық мәселелері; климаттық өзгерістер, озон қабатының азаюы, қышқыл жаңбырлар, шөлдену, биологиялық әртүрліліктің азаюы.
1

1

4

4.1

Қоршаған орта және Адам қоғамының тұрақты дамуы. Әлеуметті-экологиялық дағдарыс және тұрақты даму. Тұрақты қоғам моделі, оның іске асу қасиеттері мен принциптері.

0,5

0,5

0,5

0,5
Барлығы

7,5

7,5

7,5

22,5

Пән бойынша барлығы 45Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1. Экология пән ретінде. Экологияның міндеттері мен әдістері. Экологиялық білімдердің қалыптасуы және дамуының қысқаша тарихы. Адам қоғамының қалыптасып дамуында табиғаттың ролі. Табиғи қорлар және табиғатты тиімді пайдалану. А.Гумбольт, Ч.Дарвин, К.Ф.Рулье, Н.А. Северцов, Геккель жұмыстарының маңызы. В.И.Вернадский, Ч.Элтон, Г.Ф. Гаузе, В.Н. Сукачев және т.б. еңбектері. Экологияның Э.Геккель бойынша анықтамасы.

Әдебиеттер (1,2,3,4,5,6,7,8)Тақырып 2. Жалпы экология негіздері. Организм және орта. Жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуының қысқаша тарихы. Дж. Берналдың биопоэз теориясы, оның негізі. Тірі емес материядан тіршіліктің пайда болу мүмкіндігінің негізгі жағдайлары. Жер бетіндегі химиялық және биологиялық эволюцияның кезеңдері.

Әдебиеттер (1,2,3,4,5,6,7,8)Тақырып 3. Дарақ экологиясы-аутэкология. Организм және оның тіршілік жағдайлары. Экологиялық факторлар және олардың жүйесі. Шектеуші факторлар. Ю. Либихтың минимум заңы. В. Шелфордтың толеранттылық заңы. Толеранттық диопазоны. Стенобионты және эврибионты организмдер.

Әдебиеттер (2,3,4,5,6,7,8,9)Тақырып 4. Популяциялық экология-дем-экология. Популяция туралы түсінік. Кеңістікте орналасу және оның өзгешелігі, кездейсоқ, біркелкі, топтасып. Популяцияның тығыздығы мен байланысты және байланысты емес факторлар.

Әдебиеттер (3,4,5,6,7,8,9,10)Тақырып 5. Қауымдастық экологиясы-синэкология. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсініктер. Экожүйенің энергетикалық балансы. Көмірсутек, азот,оттегі және басқа химиялық элементтердің айналымы. Биоценоздың трофикалық құрылымы (продуценттер, консументтер, реду-центтер). Қоректену тізбектері және трофикалық деңгейлер, қоректену жүйесі.

Әдебиеттер (1,2,3,4,5,6)Тақырып 6. Биосфера және оның ресурстары. Биосфера туралы концепцияның қалыптасуы. Биосфера және ноосфера туралы В.И. Вернадскийдің ілімі, тірі зат концепциясы. Тірі заттың әлемдік ролін анықтау. Антропогендік әрекеттік концепциясы күшті геологиялық және геохимиялық факторлар ретінде. Экожүйедегі адамның орны мен ролі. Қазіргі кезең биосферасы.

Әдебиеттер (3,4,5,6,7,8,9,10)Тақырып 7. Табиғи қорлар және тиімді пайдалану. Жердің табиғи қорларының сипаттамасы: литосфера, гидросфера және атмосфера. Су ресурстары және оны қорғау. Жер бетіндегі су ресурстары. Адамның шаруашылық қызметіндегі судың маңыздылығы.

Әдебиеттер (1,2,3,4,5,6,7,8)Тақырып 8. Табиғатты қорғау. Қазіргі кезеңнің әлемдік экологиялық мәселелері; климаттық өзгерістер, озон қабатының азаюы, қышқыл жаңбырлар, шөлдену, биологиялық әртүрліліктің азаюы. Қазіргі кезеңнің әлеуметтік-экологиялық мәселелері: халық санының өсуі, ресурсты кризис, генофондтың өзгеруі, ортаның жалпы агрессивтілігінің ұлғаюы, әсерлердің жаңа түрлері.

Әдебиеттер (3,4,5,6,7,8,9,10)


Практикалық жұмыстардың мазмұны
Тақырып 1. Адам қоғамының қалыптасып дамуында табиғаттың ролі. Табиғи қорлар және табиғатты тиімді пайдалану.Қоршаған ортаның ластану себептері, оның әлеуметтік-экономикалық және экологиялық салдары.

Тақырып 2. Қоршаған ортаны әр түрлі мемлекеттерге қорғау және халықаралық қызметтік байланыстың маңызы. Өндірістің дамуы және қоршаған ортаға түсетін әсер. Табиғи жер ресурстарының сипаттамасы: литосфера, атмосфера, гидросфера және оларды өндіріс үшін пайдалану.

Тақырып 3. Орман, ағаш қорлары. Орманның экономикалық ресурстары. Су ресурстары. Атмосфера және оның ластануы.Жер қоймасы әртүрлі мемлекеттерде қазба байлықтар қоры. Табиғатты пайдалануда болжау және басқару, қоршаған орта туралы заңдар.

Тақырып 4. Табиғатты қорғау және тиімді пайдаланудың экономикалық стимулы. Урбанизация және оның табиғи қорларға әсері.Қорықты территорияларда табиғатты қорғаудың бір түрі. Қызыл кітап: мақсаты-міндеттері.

Тақырып 5. Ғылыми-техникалық прогресс және қоршаған ортаның ластануы. Табиғи ортаның жағдайын бақылау және мониторинг. Қоршаған ортаның ластанудың генетикалық салдары. Қазақстанның экологиялық мәселелері. Арал дағдарысы: себептері мен салдары. Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және тұрақты даму.Тұрақты қоғам моделі, оның қасиеттері мен орындалу принциптері.

Тақырып 6. Әскери-өндірістік кешен және тіршілік ортасы. Халықаралық антиядролық қозғалыс. Экологиялық мәселелерді шешуде мемлекеттік емес ұйымдардың ролі.Демографиялық дағдарыс және оның салдары. В.И. Вернадскийдің биосфера және ноосфера туралы ілімі.Экологиялық мониторинг. Экологиялық мәселелерді шешудегі халықаралық ұйымдардың маңызы. Топырақ ресурстары және оларды қорғау.Оңтүстік, Солтүстік, Батыс, Шығыс, Орталық Қазақстандағы экологиялық проблемалары.

Тақырып 7. Ластаушы заттардың трансшекаралық ауыстырылуы туралы түсінік.Әлемдік мұхиттың экологиялық мәселелері.ҚР жануарлар әлемі және оны қорғау. ҚР өсімдіктер әлемі және оны қорғау. Семей полигонына қарасты территориялардың қазіргі экологиялық жағдайы. Шөлдену мәселелері және күресу жолдары. Жер климатының өзгеруінің себептері мен зардаптары. Жердің озон қабатының жұқаруының себептері мен зардаптары.

Тақырып 8. Қышқыл жаңбарлардың себептері мен зардаптары. Биологиялық әртүрлілікті сақтау: қазіргі жағдайы және бағыттары. Табиғи ортаның сапасы мен халықтың денсаулығы. Солтүстік Каспийдің қазіргі экологиялық жағдайы. Балқаш көлінің қазіргі экологиялық жағдайы.

Әдебиеттер (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)


Зертханалық жұмыстардың мазмұны

Тақырып 3. Орман, ағаш қорлары. Орманның экономикалық ресурстары. Су ресурстары. Атмосфера және оның ластануы.Жер қоймасы әртүрлі мемлекеттерде қазба байлықтар қоры. Табиғатты пайдалануда болжау және басқару, қоршаған орта туралы заңдар.

Тақырып 4. Табиғатты қорғау және тиімді пайдаланудың экономикалық стимулы. Урбанизация және оның табиғи қорларға әсері.Қорықты территорияларда табиғатты қорғаудың бір түрі. Қызыл кітап: мақсаты-міндеттері.

Тақырып 5. Ғылыми-техникалық прогресс және қоршаған ортаның ластануы. Табиғи ортаның жағдайын бақылау және мониторинг. Қоршаған ортаның ластанудың генетикалық салдары. Қазақстанның экологиялық мәселелері. Арал дағдарысы: себептері мен салдары. Әлеуметтік-экологиялық дағдарыс және тұрақты даму.Тұрақты қоғам моделі, оның қасиеттері мен орындалу принциптері.

Тақырып 6. Әскери-өндірістік кешен және тіршілік ортасы. Халықаралық антиядролық қозғалыс. Экологиялық мәселелерді шешуде мемлекеттік емес ұйымдардың ролі.Демографиялық дағдарыс және оның салдары. В.И. Вернадскийдің биосфера және ноосфера туралы ілімі.Экологиялық мониторинг. Экологиялық мәселелерді шешудегі халықаралық ұйымдардың маңызы. Топырақ ресурстары және оларды қорғау.Оңтүстік, Солтүстік, Батыс, Шығыс, Орталық Қазақстандағы экологиялық проблемалары.

Тақырып 7. Ластаушы заттардың трансшекаралық ауыстырылуы туралы түсінік.Әлемдік мұхиттың экологиялық мәселелері.ҚР жануарлар әлемі және оны қорғау. ҚР өсімдіктер әлемі және оны қорғау. Семей полигонына қарасты территориялардың қазіргі экологиялық жағдайы. Шөлдену мәселелері және күресу жолдары. Жер климатының өзгеруінің себептері мен зардаптары. Жердің озон қабатының жұқаруының себептері мен зардаптары.

Тақырып 8. Қышқыл жаңбарлардың себептері мен зардаптары. Биологиялық әртүрлілікті сақтау: қазіргі жағдайы және бағыттары. Табиғи ортаның сапасы мен халықтың денсаулығы. Солтүстік Каспийдің қазіргі экологиялық жағдайы. Балқаш көлінің қазіргі экологиялық жағдайы.

Әдебиеттер (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)


Өздігінен зерттеуге арналған тақырыптар
1. Экологияның шығу тарихы. Тірі ағзалардың өмір сүру орны туралы.

2. Адам биологиялық түр ретінде. Адам пайда болғаннан бастап, өмір сүру тіршілігін экологиялық негізбен ұштастыру.

3. Биология мен экологияның негізгі заңдары. Экологиядағы 11 заңды биологиямен ұштастыра білу.

4. Биологиялық экожүйенің дамуы. Биологиядағы экологиялық жүйелерді бір топқа топтастыру.5. Биологиялық және экологиялық жағдайды бағалау. Биологиялық және экологиялық әсерлерден болған жағдайларды бағалай білу.

Әдебиеттер:

1.Блукет Н.А., Емцев В.Т. Ботаника с основами физиологии растений и микробиологии: Учебное пособие для вузов.-М: Колос, 1969.-512с.:ил

2.Горышина Т.К. Экология растений: Учебное пособие для биол. спец. ун-тов.-М.: Высшая школа, 1979.-368с.:-ил

3.Губанов И.А. и др. Определитель высших растений средней полосы европейской части СССР: Пособие для учителей / И.А.Губанов, В.С.Новиков, В.Н.Тихомиров.-М.: Просвещение,1981.-287с.:ил4.Жизнь растений: В 6 т. /Гл. ред. А.А.Федоров.-М.:Просвещение. Т.1: Введение. Бактерии и актиномицеты/ Под ред. Н.А.Красильникова, А.А.Уранова. 1974.-487с.:ил

Бақылау шараларының күнтізбелік жоспары


1 межел (5 семестр)

барл

Жұма

1

2

3

4

5

6

7
Жұма бойынша ең жоғары балл

13

8,5

13

9,5

13,5

9,5

33

100

Сабаққа қатысу мен дәріске дайындық

СӨЖ түрі

ҮТ 1

ҮТ 2

ҮТ 3

ҮТ 4

ҮТ 5

ҮТ 6

ҮТ7

20

Бақылау түрі

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

Макс. балл

3

2,5

3

2,5

3,5

2,5

3

Тәжірибелік сабақтарға қатысу мен дайындық

СӨЖ түрі

ПС 1

ПС 2

ПС 2

ПС 2

ПС 3

ПС3

ПС4

44

Бақылау түрі

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

Макс. балл

6

6

6

7

6

7

6

Қосымша материалды зерттеу

СӨЖ түрі

К1
К 2
К 3
К4

16

Бақылау түрі

Қ
Қ
Қ
Қ

Макс. балл

4
4
4
4

Курс тақырып

тары бойынша ағымдағы бақылауТақ/п №1-4

20


Бақылау түріМБ1

Макс. балл20

2 межел (5 семестр)

Барл

Жұма

8

9

10

11

12

13

14

15

Жұма бойынша ең жоғары балл

7,5

12,5

7,5

12,5

7,5

12,5

7,5

32,5

100

Сабаққа қатысу мен дәріске дайындық

СӨЖ түрі

ҮТ 8

ҮТ 9

ҮТ 10

ҮТ 11

ҮТ 12

ҮТ 13

ҮТ 14

ҮТ15

20


Бақылау түрі

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

Макс. балл

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Тәжірибелік сабақтарға қатысу мен дайындық

СӨЖ түрі

ПС 5

ПС 5

ПС 6

ПС 6

ПС 7

ПС 7

ПС 8

ПС8

40


Бақылау түрі

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

СҚ

Макс. балл

5

5

5

5

5

5

5

5

Қосымша материалды зерттеу

СӨЖ түрі
К 4
К5
К6
К7

20


Бақылау түрі
Қ
Қ
Қ
Қ

Макс. балл
5
5
5
5

Курс тақырып тары бойынша ағымдағы бақылау

Тақ/п №


5-8

20


Бақылау түрі


МБ2

Макс. балл


20


Шартты белгілер. ҮТ№1 – №1 үй жұмысы, СҚ – оқу үрдісіне қатысу, ПС№1 –№1 тәжірибелік сабаққа дайындық, К№1 – конспект №1, Қ – конспектті қорғау, МБ1 – №1 межелік бақылау.


Өтпелі бақылау мен қорытынды түрлерінің өлшем бірліктері

(1-семестр)
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Үлес

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Ағымдағы үлгерімді бақылау

0,6Курс саясаты

Бірігіп жұмыс істеудің арқасында төмендегідей ережелерді орындауға тиістіміз: 1. Оқытушы мен студент бір-біріне қайырымды болу.

 2. Қателесуге қорықпаңыз. Ештеме істемейтін адам ғана қателеспейді.

 3. Сабақта ережені бұзатын кез келген іс-әрекеттерге шара қолданылады, аудиториядан қуып жіберуге дейін болады.

 4. Сабақты босатқаны үшін айып салынады: дәріс немесе практикалық сабақтарды себепсіз босатқаны үшін 1 балл шегеріледі.

 5. Сабаққа белсенді қатысыңдар. Оқытушыға сұрақтар қойыңдар. Сабаққа жай қатысып қана қоймай, әртүрлі сұрақтарды пікірталас ретінде шешуге тырысыңдар.

 6. Әрбір сабаққа міндетті түрде жауапты дайындалыңдар.

 7. Сіздердің дайындықтарыңыз бақылау жұмыстары мен тестпен, сұрақтармен тексеріледі.

 8. Барлық тапсырмалар уақытында орындалуы тиіс.

 9. СӨЖ уақытынан кеш орындалса, автоматты түрде 2 балл алынып тасталады.

 10. Сабаққа келу міндетті түрде. егер сіз себепсіз үш немесе одан көп сабақ босатсаңыз, оқытушы сізден деканаттан рұқсат қағазын әкелуді талап етуге құқылы. Есіңізде сақтаңыз: сабаққа қатысу қорытынды бағаға кіреді.

 11. Босатылған сабақтар оқытушының айтқан сағатында тапсырылады.

 12. Аудиториялық сабаққа 5 минут кешігуге болады, одан әрі кешіксе студент сабаққа жіберілмейді. Себепті жағдайлар болып қалса, оқытушыны алдын ала ескерту қажет.

 13. Оқытушы сөйлеп тұрғанда қатты сөйлеуге болмайды. Студентке екінші рет ескерту жасалса, студент аудиториядан босатылады.

 14. Студент сабаққа міндетті түрде дайындалып, берілген әдебиеттерді пайдалана білуі тиіс.

 15. Университетте қабылданған ережелердің барлығы орындалуға тиіс.

 16. Басқа адамнан көшіруге үзілді-кесілді тиым салынады..

 17. Семестрде 2 шеттік бақылау қарастырылады.

 18. Аудиторияға сыртқы киіммен кіруге тиым салынады.

 19. Сабақ кезінде сөйлеуге, газет оқуға, сағыз шайнауға, телефонмен сойлесуге тиым салынады..

 20. Оқу бөлмелерінде жаман сөздер айтуға, темекі тартуға тиым салынады.


Соңғы қорытынды баға төменднгідей негіздер бойынша қойылады:

 1. Сабаққа қатысу және дәріс конспектісін тексеру.

 2. Дәріс, практикалық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

 3. Білімді шеттік бақылау бойынша тексеру.

 4. Емтихан бағасы

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін практикалық сабақтарға белсенді қатысу керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса, студент семестрдің соңында өткен тақырыптардың барлығын айтуға тиіс. Сонда ғана барып емтиханға жіберіледі.

Емтихан ауызша билет түрінде алынады. Билет үш сұрақтан тұрады. Емтихан баллмен бағаланады:


- 100 балл – 3 сұраққа да дұрыс жауап берсе;

- 75 балл – 1 сұраққа толық, қалған 2 сұраққа жартылай жауап берсе;

- 50 балл – 2 сұраққа жартылай жауап берсе;

- 35 балл – 1 сұраққа толық жауап берсе;


- 0 балл – жауап болмаса

Семестр бойы білімді бақылау жүргізіледі.


Кез келген ереже бұзушылық аудиториядан шығару мен баллды төмендетуге дейін әкеледі. Жұмыстарды тапсыру күнтізбелік шаралар бойынша уақытында тапсырылуы тиіс.

КЕЛІСІЛДІ:
Кафедра меңгерушісі: _____________________Кафтункина Н.С
Кафедра меңгерушісі: _____________________ Шамрай И.Н
Кафедра меңгерушісі: _____________________ Шумейко И.А
Кафедра меңгерушісі: _____________________ Нұржауов А
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет