БАҒдарламасы (Syllabus) «Энергияның дәстүрлі емес көздері және энергияны үнемдеу» пәні бойынша 6М071700 «Жылуэнергетика»Дата01.07.2016
өлшемі187 Kb.
#169216
түріБағдарламасы


Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы

(Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Энергетика факультеті
«Жылуэнергетика» кафедрасы

ПӘНДІ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)
«Энергияның дәстүрлі емес көздері және энергияны үнемдеу» пәні бойынша

6М071700 «Жылуэнергетика» мамандығы магистрлеріне арналған

Павлодар

Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы

(Syllabus)БЕКІТЕМІН

ЭФ деканы

_______Кислов А.П.

20__ж.«__»________


Құрастырушы: доцент, жылуэнергетика магистрі _________Талипов О.М.
«Жылуэнергетика» кафедрасы

«Энергияның дәстүрлі емес көздері және энергияны үнемдеу» пәні бойынша

6М071700 «Жылуэнергетика» мамандығының
МАГИСТРЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Пән бағдаламасы 20__ж.«__»_________, хаттама №___бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде жасалды.


Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.«__»_________, хаттама №___


Кафедра меңгерушісі___________А.С. Никифоров
Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды
20__ж.«__»_________, хаттама №___
ОӘК төрағасы _____________М.М.Кабдуалиева

Оқытушы жайлы мәлімет:


Талипов Олжас Манарбекұлы, «Жылуэнергетика» кафедрасының аға оқытушысы (дәріс).

Кафедрада болу уақыты: күнде, А-311а, т. 67-36-26.
Пән туралы мәлімет:

Пәннің жұмыстық көлемі

Оқу түрі
Семестрлер б-ша бақылау түрі

Семестр

Студенттердің семестр б-ша жұмыс көлемі

кредиттер саны

Академиялық сағат саны

кредиттер

аудиторных занятий

(ак. сағ.)СӨЖ

(ак. сағ)барлығы

ауд

СӨЖ

экз.

зач.

КП

КЖ

барлығы

дәр

тәж

зерт

барлығы

СӨЖМ

Сырттай

4

300

60

240

1
1

4

60

45

15
240


Пререквизиттер:

«Энергияның дәстүрлі емес көздері және энергияны үнемдеу» пәнді оқу үшін келесі пәндерді білу қажет: Физика, Жоғары математика.Постреквизиттер: «Энергияның дәстүрлі емес көздері және энергияны үнемдеу» пәнің оқу нәтижесінде алынған білімдерді студенттер барлық профилдік пәндерді оқығанда және курстық, дипломдық жұмыстарды орындағанда пайдаланады.

Пәнді оқыту мақсаты

«Энергияның дәстүрлі емес көздері және энергияны үнемдеу» пәннің оқу үрдісінде студенттерде энергия көздерін игеру мен дәстүрліге қарағанда альтернативті болып табылатын, жылулық атомдық энергетикада қолданылатын, энергия көздерінің дамуының болашағы облысындағы және отын-энергетикалықкешен мен өндіріс салаларындағы энергия үнемдеу білімінің қалыптасуы.Пәннің оқу міндеті:

- Бұл курс энергия үнемдеу және энергия үнемдеудің принциптері мен әдістерін энергия ресурстарын тиімді қолдануда жасалатын іс-қимылдар кешені ретінде қарастыруға бағытталғанПәннің мақсаты:

- «Энергияның дәстүрлі емес көздері және энергияны үнемдеу» негіздері бойынша маман дайындау, энергия өндірулік жүйелерін жобалау және практикада пайдалану үшін студенттерді ең жаңа құрылмалармен таныстыру.


Білімдерге, шеберлікке және дағдыларға қойылған талаптар

Тәртіпті оқу нәтижесінде студенттер түсініктері білу қажет:  • энергия көздерін игеру мен дәстүрліге қарағанда альтернативті болып табылатын, жылулық атомдық энергетикада қолданылатын, энергия көздерінің дамуының болашағы облысындағы және отын-энергетикалық кешен мен өндіріс салаларындағы энергия үнемдеу білімінің қалыптасуы.

білуі қажет :

- альтернативті энергия көздерін;

- энергия үнемдеу жолдарын;

- атомдық энергия қолданужолдарың білу;істеуің білу керек:

- әр түрлі баламалы энергия коздерінің қондыргыларын таңдауын және есебің жасау;меңгеру керек:

- альтернативті энергия көздерін болып табылатын жұмыс жасау эксплуатациялық ерекшеліктермен, тәжирибелік жұмыстардың өткізу жүруінде инженерлік дағдылар алу.
Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет

1 Борисова, Н. Г. Энергосбережение и использование нетрадиционных источников энергии: конспект лекций. - Алматы: АИЭС -2003.-75 с.

2 Колесников, А. И., Федоров, М. Н., Варфоломеев, Ю. М. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях: - М.: ИНФРА-М - 2005.-123 с.

3 Дукенбаев К. Энергетика Казахстана: Условия и механизмы ее устойчивого развития. Алматы, 2002.


Қосымша:

4 Быстрицкий Г.Ф. Основы энергетики. Учебник для вузов. -М.: Кнорус, 2011.Пәннің тақырыптық жоспары


п/п

Тақырып


Сағат саны

Дәр.

Тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе


2

Күн энергиясын қолдану


3

Жел энергиясын қолдану


4

Геотермальді энергия


5

Биоотын


6

Энергия үнемдеудің негізгі ұғымдары


7

ҚР-ның энергия үнемдеу саясатының заңдылықтары


8

Отын энергетикалық кешендегі энергия үнемдеу


9

Жылу технологиядағы энергия үнемдеу


10

Энергия үнемдеудегі энергоаудит


11

Екінші ретті энергетикалық ресурстарды

Қорытынды

45

15

240Курстың компонеттері
6М071700 - «Жылуэнергетика» мамандығының магитрлеріне арналған, «Энергияның дәстүрлі емес көздері және энергияны үнемдеу» пәні бойынша бақылау түрлері: МБ1, МБ2, емтихан, курстық жұмыс (1 семестр).

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тақырыптары


Тақырып 2. Күн энергиясын қолдану.

Сабақ 1. Ғарыштық КЭС. Бу турбиналық КЭС. Гелиостаттар. Жылумен жабдықтаудың күн жүйелері. Күн жылуаккумуляторлары. Кун электр станциялары.

Тақырып 4. Геотермальді энергия.

Сабақ 2. Бірконтурлы ГеоЖЭС, бу сепарациясының мәселелері. Екіконтурлы су буындағы, жұмыс денелері төмен қайнаудағы ГеоЖЭС.

Тақырып 5. Биотоотын.

Сабақ 3,4. Биоотын жағуға арналған қазандық қондырғылар.

Тақырып 6. Энергия үнемдеудің негізгі ұғымдары.

Сабақ 5,6. Пассивті энергия үнемдеудің әдістері мен тәсілдері. Жылуизоляцияның және жылу берудің есебі.

Тақырып 8. Отын энергетикалық кешендегі энергия үнемдеу

Сабақ 7,8. ЖЭО жылуландыру кезіндегі энергия үнемдеудің есебі Тақырып 9. Жылутехнологиядағы энергия үнемдеу

Сабақ 9. Бу және ыстық су улестіру жүйелеріндегі шығындарды төмендетуді анықтайтын әдістер.

Тақырып 11. Екінші ретті энергетикалық ресурстар қолдану.

Сабақ 12. Рато аккумуляторларының есебі.
Курстық жобаның мазмұны

Курс бағдарламасымен курстық жұмысты орындау қарастырылған.

Курстық жұмыстың мақсаты - тұрғын үйдің құрылыстық құрылымдарына қажет жылуды сақтау көрсеткіштерін анықтау болып табылады.

Жұмысты істеу барысында студенттің шифрімен сәйкес тапсырмаларын, сандық мәндерді және суреттерді (сұлбаларды) алынуы қажет. Есептеу барысында қажет түсініктемелер және табуға қажет шамалардың толық есептеуі берілуі керек.


Курс саясаты

Әр студент сабақтың әр түрінде болып, талқылауларда және топ жұмыстарына белсенді қатысуы керек. Сабақтан кешікпеулеріңізді сұраймын, бұл Сіздердің курстастарыңыздың жұмыс істеуіне кедергі жасайды. Сабақ үстіндегі тәртіпбұзушылықтың бәрі жазаланады, тіпті аудиториядан шығарып жіберуге дейін. Бір дәріс сабағына қатысқан үшін 4 бал қойылады.

Сабақты босатқан үшін келесі айып санкциялары орнатылды:


  • Дәрісте немесе практикалық сабақты себепсіз босатқаны үшін - 0 бал;

  • Зерттеу жұмысында болмаса - 5 бал әр тапсырылмаған жұмысқа алынып отырады, ал егер кейіннен тапсырылса 4 бал қосылады;

  • Сабаққа кешіккен үшін – 1 бал алынады;

Босатылған зертханалық жұмысты тапсыру, ол оның орындалуы және теориялық бөлімің қорғауы болып саналады.

Егер Сіз бір себептен бақылау шаралары жүргізілгенде болмасаныз, онда Сізге келесі сабақтың басында тапсыруға мүмкіндік беріледі, қарсы жағдайда 0 бал аласыз.

Берілген материалды оқып шығу сияқты әр сабаққа дайындықпен келу міндетті.

Сіздің дайындығыңыз пәннің тиісті бөлімін оқытқаннан кейін практикалық жұмыстар және тестілеу кезінде сұрақтармен тексеріледі.

Емтихан тестік тапсырмалар бойынша қабылданады және жүз балдық жүйе бойынша бағаланады. Тестік тапсырмалар үш вариантта, әр кайсында 60 сүрақтан.

Пән бойынша қорытынды рейтингін есептеу әдісі

Пән бойынша қорытынды бақылауы оқу жұмыс жоспарына сай емтиханнан құралады. Университеттің Ғалымдар Кеңесімен қорытынды бақылауы және үлгерім бойынша келесі салмақ үлестері орнықтырылған, 2-кестеде көрсетілген.


2-кесте - үлгерім және қорытынды бақылауы бойынша салмақ үлестері

Қорытынды бақылауының түрі

Бақылау түрі

Салмақ үлесі

Емтихан


Емтихан

0,4

Үлгерім бақылауы

0,3
Курстық жоба

0,3

Пән бойынша баллмен қорытындылау рейтингі мына формуламен анықталады:Жіберу рейтингіЕмтиханның жалпы баллы


Р1(2) = Т.У1(2)*0.7 + РК1(2)*0,3
Мұнда Р1, Р2, Емт.- 1,2-рейтингте, емтиханда жиналған, 100 баллдық шкаламен анықталатын тиісті баллдар.

СҮ , СҮ- семестр кезіндегі үлгерімнің салмақ үлесі және пән бойынша қорытынды рейтингтегі қорытынды бақылауының түрлері.

Пән бойынша баллмен қорытындылау рейтингі (Қ), 3- кестеге сәйкес, сандық эквивалентке ауысады, әріптік және дәстүрлі бағаға және “Оқушылырдың оқу жетістігі журналы” мен “Рейтингтік ведомостьына” енгізіледі.

Егер оқушы емтиханда Р бағасын алса, онда оның бақылау рейтингі пән бойынша анықталмайды, ал ведомостьта “қанағаттанбайтын” баға енгізіледі.

Үлгерім бойынша қорытынды балл семестрдың әр жартысы (1,2 рейтинг) үшін сабаққа дайындалу және топта белсенді жұмыс істегені және сабақта бақылау шараларында қатысқаны, зерттеу және өздік жұмыстарын уақытында сапалы орындау және қорғау, шекаралық бақылау сабаққа қатысқан үшін жинақталған баллдардан тұрады.

3-кесте – магистрлердің білім бағасыБаллмен қорытындылау бағасы (Қ)Баллдың сандық эквиваленті (С)Әріптік жүйедегі баға


Дәстүрлі жүйедегі баға

Емтихан, дифсынақ

Сынақ

95-100

4

А
Өте жақсы

Сынақ


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағат

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Канағатсыз
Сынақтан өткен жоқ

Дәстүрлі формада қорытынды бағасы сынақ кітапшасына және пән бойынша аралық аттестациялау ведомостіне қойылады.


Хаттама №___ 20__ ж. «___»_________кафедра отырысында ұсынылған

Кафедра меңгерушісі _________________ Никифоров А.С.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет