Державний вищий навчальний закладбет1/5
Дата13.06.2016
өлшемі430.5 Kb.
#131332
түріПротокол
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

________________ M.I. Ступнік

«___»________________2016 p.


ПРОГРАМА

співбесіди для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

за спеціальністю 103 «Науки про Землю» , спеціалізацією «Геологія»

Кривий Ріг

2016


Програму співбесіди склали:

 1. д.г.-м.н., професор Євтєхов В.Д. ___________

 2. к.г.-м.н., доцент Блоха В.Д. ___________

 3. к.г.-м.н., доцент Волков О.Г. ___________

 4. к.г.н., доцент Стеценко В.В. ___________

 5. к.г.н., доцент Харитонов В.М. ___________

 6. к.г.-м.н., доцент Трунін О.М. ___________

Узгоджено на засіданні кафедри геології і прикладної мінералогії

Протокол № 9 від «02» березня 2016 р.
Завідувач кафедри д.г.-м.н. Євтєхов В.Д. ______________
Узгоджено на засіданні вченої ради геолого-екологічного факультету
Протокол № 6 від «16» березня 2016 р.

Голова вченої ради геолого-екологічного факультету

д.г.н., професор Березовський А.А. ___________

ЗМІСТ


стор.

Вступ

4

 1. Перелік дисциплін, що виносяться на співбесіду.

 2. Порядок проведення співбесіди.

4

 1. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на співбесіду.

5-36


 1. Критерії оцінювання результатів співбесіди

37

 1. Рекомендована література для підготовки до співбесіди.

39


Вступ

Мета співбесіди – визначити рівень знань вступників для інших напрямків підготовки чи спеціальностей для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності 103 «Науки про Землю», спеціалізації «Геологія».
Завдання програми співбесіди – зорієнтувати вступників щодо вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені питання співбесіди.


 1. Перелік дисциплін, що виносяться на співбесіду


Програма співбесіди для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія », а саме:

1. Мінералогія - (всього годин за планом – 288)

2. Петрографія - (всього годин за планом – 216);

3. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин - (всього годин за планом – 216);

4. Геологія корисних копалин - (всього годин за планом – 216);

5. Структурна геологія - (всього годин за планом – 216)

6. Геотектоніка – (всього годин за планом – 216);

7. Інженерна геологія та гідрогеологія - (всього годин за планом – 162);

8. Геофізика і фізика землі – (всього годин за планом – 288)

9. Історична геологія і палеонтологія – (всього годин за планом – 252)

10. Прикладна мінералогія – (всього годин за планом – 180)
 1. Порядок проведення співбесіди.

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальністю 103 «Науки про Землю», спеціалізацією «Геологія» здійснюється відповідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2016р, а також Положення про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «КНУ» за ОКР «спеціаліст» ступенем «магістр» у формі співбесіди.

Для проведення співбесіди на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» створюється комісія.

Співбесіда проводиться індивідуально з кожним вступником. Результати заносяться до протоколу співбесіди у вигляді «зараховано» або «не зараховано». До складання фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови допускаються ті вступники, які отримали за результатами співбесіди «зараховано».3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на співбесіду

Найменування тем та питань з дисциплін, що виносяться на співбесіду, представлені відповідно в таблицях 3.1.-3.5

Таблиця 3.1

Перелік тем та питань з дисципліни «Мінералогія та петрографія»№ теми

Теми та питання

1

2

1.

Предмет, методологія і фундаментальні задачі мінералогії. Фізичні властивості мінералів. Форма мінеральних індивідів і агрегатів. Теоретичні позиції мінералогії. Зв'язок з геологічними і природними науками. Практичне значення мінералогічної науки. Основні групи фізичних властивостей мінералів та їх коротка характеристика (оптичні, механічні, електричні, термічні, густина). Вигляд індивідів. Габітус кристалів.

2.

Загальні уявлення про основні процеси мінералоутворення. Природа конституції мінералів. Ізоморфізм. Ендогенна, екзогенна і матаморфогенна групи мінералоутворюючих процесів. Внутрішня будова атома, як основа формування кристалічної структури мінералів шляхом утворення хімічних зв'язків 3 іншими структурними одиницями. Величина ефективного іонного радіусу. Розташування електронів по відповідним енергетичним орбітам. Поляризаційні властивості іонів Поняття ізоморфізму. Фізико-хімічні фактори, що обумовлюють ізоморфізм.

3.

Поліморфізм і політипія. Структурні мотиви мінералів. Поняття поліморфізму і політипії. Поліморфні модифікації хімічних сполук. Фізико-хімічні фактори, що їх обумовлюють. Приклади поліморфних модифікацій Мінерали гомодесмічні і гетеродесмічні. Характеристика основних типів структурних мотивів мінералів: кільцевий, острівний, ланцюговий, каркасний, координаційний.

4.

Систематична мінералогія. Сучасна кристалохімічна класифікація мінералів. Поняття про мінеральний вид, різновид, відмінність. Загальна характеристика мінералів класу "Силікати". Підклас "Кільцеві", "Острівні", "Ланцюгові", характеристика мінералів класу "Окисли і гідроокисли". Характеристика мінералів класу " Сульфіди ". Характеристика мінералів класу "Карбонати ", "Сульфати".

Продовження таблиці 3.11

2

5.

Магматичні гірські породи. Геологічні умови залягання магматичних гірських порід. Кристалізація магматичних розплавів. Хімічний склад магматичних гірських порід. Мінеральний склад магматичних гірських порід. Основи кристалооптики, оптичні властивості і діагностичні ознаки породоутворюючих мінералів. Найголовніші структури і текстури магматичних гірських порід. Принципи класифікації магматичних гірських порід. Групи ультраосновних і ультрамафічних порід нормального ряду та лужного ряду. Група основних порід нормального ряду, сублужного і лужного рядів. Група середніх порід нормального ряду, сублужного та лужного рядів. Група кислих порід нормального ряду, сублужного та лужного рядів. Несилікатні магматичні породи. Перерахунок хімічних аналізів та методи порівняння магматичних гірських порід. Походження магматичних гірських порід. Магматичні гірські породи в просторі і часі. Деякі питання космічної петрології.

6.

Осадові гірські породи. Літологія як наука про осадові гірські породи Рівні організації геологічних тіл осадового походження Структури осадових порід Класифікація та основні типи осадових порід Основні області осадконакопичення. Гіпергенез. Транспортування. Акумуляція. Перехід осадку в породу Породні асоціації - генетичні типи і формації та їх взаємозв'язок Основні фактори седиментогенезу.

7.

Метаморфічні гірські породи. Загальні відомості про метаморфічні гірські породи Хімічний і мінеральний склад метаморфічних порід Структури метаморфічних гірських порід Метаморфічні реакції і основи парагенетичного аналізу. Класифікація метаморфічних гірських порід. Динамометаморфізм Контактовий метаморфізм Регіональний метаморфізм Метаморфічні породі в просторі і часі. Метасоматизм.

Таблиця 3.2

Перелік тем та питань з дисципліни

«Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»№ теми

Теми та питання

1

2

1.

Предмет і задачі прогнозування й пошуків родовищ корисних копалин. Розглядаються питання прогнозування пошуків і розвідки родовищ корисних копалин. Історія розвитку науки, сучасний стан і темпи зростання видобутку корисних копалин.

2.

Поняття про промислові типи родовищ корисних копалин, тверді корисні копалини, рідкі та газоподібні корисні копалини.

Розглядається поняття «корисна копалина», «руда», «рудне тіло», «родовище» їх геологічне й економічне значення. Подається класифікація родовищ корисних копалин: твердих, рідких ті газоподібних.3.

Принципи пошукових робіт. Розглядаються основні принципи пошукових робіт – принцип повноти дослідження, принцип послідовного наближення, рівномірності, найменших трудових і матеріальних затрат, найменших затрат часу.

4.

Пошукові критерії: кліматичні, стратиграфічні, фаціально-літологічні, структурні. Розглядаються поняття «пошуковий критерій», класифікація критеріїв, наводиться характеристика кліматичних, стратиграфічних, фаціально-літологічних, структурних критеріїв і їх приклади.

5.

Магматогенні, матаморфогенні, зміненні навколорудні породи, як пошуковий критерій, геохімічні, геоморфологічні, геофізичні пошукові критерії. Наводиться характеристика магматичних, метаморфічних, геохімічних, геоморфологічних, геофізичних критеріїв і зміненні навколо рудні породи, як пошуковий критерій, приклади критеріїв.

6.

Пошукові ознаки. Розглядається поняття «пошукові ознаки», Наводиться класифікація пошукових ознак, їхня інформативність, практична цінність. Розглядаються ознаки: вихід корисних копалин на денну поверхню, мінеральні і геохімічні ореоли, сліди діяльності людини з видобутку корисних копалин, сприятлива геологічна обстановка, навколо рудні зміни, геофізичні ознаки, геоморфологічні ознаки, гідрогеологічні ознаки. Надається їх характеристика

7.

Методи пошуків родовищ корисних копалин. Розглядається класифікація сучасних методів пошуку родовищ корисних копалин, методи пошуків: геологічна зйомка, включаючи аерофотознімання, маршрутний метод, мінералогічні методи, геохімічні методи, шліхової метод, буріння.

8.

Пошуково-зйомочні роботи крупного масштабу, пошуково-оцінні роботи. Розглядаються комплекси методів пошуку родовищ, які використовуються в процесі пошуково-зйомочних робіт, основні вимоги до картографічних матеріалів, розкриття та оконтурення корисних копалин.

9.

Геолого-економічна оцінка родовищ. Розглядається геолого-економічна оцінка виявленого зруденіння. Оцінювання основних параметрів зруденіння: ресурси й запаси корисної копалини, якість руди й глибина залягання зруденіння. Економічний розрахунок доцільності подальшого вивчення зруденіння. Складання техніко-економічної доповіді (ТЕД).

Продовження таблиці 3.2
1

2

10.

Система розвідки і її параметри, технічні засоби розвідки. Розглядаються поняття «системи розвідки», «розвідницьких перетинів», «розвідницькі виробки». Наводяться основні системи розвідки та види розвідувальних виробок.

11.

Розвідницька мережа. Розглядаються поняття «розвідницька мережа», питання вибору форми розвідницької мережі.

12.

Визначення щільності розвідницької мережі. Розглядаються сучасні методики визначення щільності розвідницької мережі: спосіб геологічних побудов; спосіб аналогій; спосіб порівняння розвідницьких і експлуатаційних даних; експериментальні; математичні; економіко-математичні способи.

13.

Підрахунок запасів. Розглядаються завдання й зміст підрахунку запасів, принципи класифікації запасів, категорії запасів (А,В,С12)

14.

Вихідні дані для підрахунку запасів, оконтурення рудних тіл. Розглядається послідовних операцій підрахунку запасів: підготовка вихідних даних, геометризація (оконтурення) підрахунок блоків, визначення параметрів підрахунку запасів, підрахунок запасів, оцінка погрішності отриманих результатів. Розглядаються поняття графічна основа, зображення розрахункових блоків, результати випробування й кондиції, оконтурення рудних тіл.

15.

Методи підрахунку запасів, підрахунок запасів компонентів. Розглядається сучасна класифікація методів підрахунку запасів. Надається характеристика методу геологічних блоків, експлуатаційних блоків, среднеарифметическому методу, методу паралельних перетинів, найближчого району. Розглядається підрахунок запасів компонентів, що витягаються, нові методи підрахунку запасів із застосуванням ЕОМ, погрішності підрахунку запасів і методи їхньої оцінки.

16.

Мінімальний промисловий вміст, бортовий вміст, максимальний вміст шкідливих домішок.

Розглядаються основи розрахунку мінімального промислового вмісту, бортового вмісту, максимального вмісту шкідливих домішок.17.

Мінімальна промислова потужність, мінімальний метропроцент (метрограмм), мінімальні запаси ізольованих тіл корисних копалин

Розглядаються основи розрахунку мінімальної промислової потужності рудного тіла, мінімального метропроценту (метрограмму), мінімального запасу ізольованого тіла корисної копалини.


Таблиця 3.3.


Перелік тем та питань з дисципліни «Геологія корисних копалин»

№ теми

Теми та питання

1

2

1.

Загальні поняття вчення про родовища корисних копалин

Визначення понять – корисна копалина і родовище корисних копалин, підрозділ родовищ корисних копалин на металеві (рудні), неметалеві (нерудні) і паливні. Будова та склад родовищ корисних копалин. Площі розповсюдження корисних копалин – провінції, області, басейни, райони, поля, родовища, тіла та поклади. Морфологія тіл корисних копалин і елементи їх залягання. Генетична класифікація родовищ корисних копалин. Принципи, що покладені в основу класифікації родовищ корисних копалин. Підрозділ родовищ на серії, групи, класи і формації. Сучасні генетичні класифікації родовищ корисних копалин.2.

Родовища магматичного генезису. Геологія, мінеральний склад, структурно-морфологічні особливості. Генетичний зв'язок зруденіння з магматичними інтрузивними утвореннями. Кристалізаційні (ранньо- та піздньомагматичні) і лікваційні (глибинна та коматеїтова моделі) магматичні родовища. Приклади родовищ.

3.

Родовища карбонатитового і пегматитового генезису. Геологія, будова і мінеральний склад рудних тіл. Зв'язок з магматичними і метасоматичними породами. Гіпотези утворення. Приклади родовищ.

4.

Родовища лужних метасоматитів. Геологія, будова і мінеральний склад рудних покладів. Зв'язок з магматичними і метасоматичними породами. Роль лужного і кислотного метасоматозу в утворенні альбітитових і грейзенових родовищ. Практичне значення альбітитів по видобутку з них мінералів ніобію, танталу, цирконію, літію, рідкісних земель та деяких розсіяних і радіоактивних елементів. Приклади родовищ.

5.

Родовища скарнового генезису. Геологія, будова і мінеральний склад скарнових покладів. Гіпотези їх утворення: інфільтраційно-дифузійна Д.С.Коржинського і полістадійна П.П.Пилипенка. Класифікація скарнових родовищ за складом вихідних порід та за видами головних корисних копалин з ними пов'язаних. Промислове значення. Приклади родовищ.

Продовження таблиці 3.31

2

6.

Родовища гідротермального і колчеданного генезису. Джерела і ізотопна характеристика води в гідротермальних розчинах. Джерела мінеральної речовини, мантійний, магматичний, рудно-регенераційний; модель рециклінга. Підрозділ гідротермальних родовищ. Морфологія рудних тіл. Структурно-текстурні особливості руд. Причина та способи відкладення зруденіння. Приклади родовищ. Геологія, мінеральний склад, структурно-морфологічні особливості колчеданних родовищ. Характерні мінеральні парагенезиси і типомофорні мінерали, текстурно-структурні особливості руд.

7.

Залишкові та інфільтраційні родовища кори вивітрювання. Сучасні та древні кори вивітрювання. Площові, лінійні та приконтактові кори вивітрювання. Фізико-хімічні умови утворення. Родовища залишкових, перевідкладених та перетворених кір вивітрювання ультраосновних порід (силікатних нікелевих, залізних руд, магнезиту, тальку), основних та лужних порід (бокситів), кислих порід (каолінів, бокситів), залізистих кварцитів (багатих залізних руд). Приклади родовищ. Геологічні, фізико-хімічні і гідрогеологічні умови формування. інфільтраційних родовищ урану, ванадію, міді, заліза, сірки, гіпсу та інших корисних копалин. Приклади родовищ.

8.

Родовища розсипищ. Геологічні, фізико-хімічні і гідрогеологічні умови утворення розсипних родовищ. Класифікація розсипів. Варіації мінерального складу. Приклади родовищ.

9.

Осадові теригенні, хемогенні і біохімічні родовища. Геологічні, фізико-хімічні і фізико-географічні умови утворення, класифікація осадових родовищ. Стадії осадового процесу: седиментація, діагенез і епігенез. Систематика механічних (брили, валуни, галька, гравій, щебінь, пісок, алеврит та глини) і хімічних (залізорудні, марганцеві, алюмінієві) родовищ. Головні мінералого-літологічні (склад, текстура, структура) риси. Систематика біохімічних (карбонатні породи, діатоміти, сірка, фосфорити, каустобіоліти) родовищ. Геологічні, фізико-хімічні і фізико-географічні умови утворення. Головні мінералого-літологічні (склад, текстура, структура) риси.

10.

Родовища регіонального і контактового метаморфізму. Геологічні та фізико-хімічні умови формування метаморфічних і метаморфізованих родовищ корисних копалин. Зміни під дією метаморфізму мінерального складу, текстур і структур, форми рудних тіл. Регіонально-метаморфізовані родовища заліза, марганцю, золота і урану. Регіонально-метаморфічні родовища неметалічних корисних копалин (слюди, гранульований кварц, мармур та ін). Приклади родовищ. Контактово-метаморфічні родовища графіта, корунда, наждаку, будівельного та декоративного каменю. Приклади родовищ.

Каталог: uploads -> files
files -> Пособие по русскому языку для учащихся 5-11 классов Садомова Антонина Петровна
files -> 280-бап. Акциз ставкалары
files -> Көксу ауылдық округінің әкімі Е. А сатымбаевтың 2014 жылға арналған жылдық есебі
files -> Алтынемел ауылдық округі бойынша әлеуметтік экономикалық дамуының қорытынды ақпараты баяндама өздеріңізге белгілі, Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылдың 15 тамызындағы №615 «Әкімдердің халыққа есеп беру кездесулерін өткізу
files -> Қоғалы ауылдық округі әкімінің «Округтің әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары, 2014 жылы атқарған жұмысы және 2015 жылға алда тұрған міндеттер туралы есебі»
files -> Перечень лекарственных средств, отпускаемых бесплатно
files -> Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауыл округінің әкімі Бекежанов Бақберген Сейтжанұлының ауыл тұрғындарының алдында 2014 жылғы бір жылдық атқарған жұмыстары туралы есебі бойынша жинақталған құжаттар Сарыөзек ауылы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет