"диагностично-консултативен център-ii-плевен" еоодДата31.05.2016
өлшемі59.68 Kb.
#104773
“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-II-ПЛЕВЕН” ЕООД

гр. Плевен, ул. ”Сан Стефано” №1, тел. 064888290

З А П О В Е Д


№36/24.06.2014г.
На основание чл.101а във връзка чл.14, ал.4, т.2, чл.15, ал.4 от ЗОП, и необходимост от доставка на нова медицинска апаратура, във връзка със съгласувателно писмо за осъществяване на инвестиционна политика на Община–Плевен, издадено на основание чл.22, ал.1, т.2 от Наредба №8 на Общински съвет-Плевен:
НАРЕЖДАМ:
Да се извърши възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” чл.101а от ЗОП с предмет: „Доставка на медицинска апаратура” по обособени позиции за нуждите на „ДКЦ-II-Плевен” ЕООД, както следва:
1-ва позиция:”Доставка на 1бр. нова Многофункционална дигитална ултразвукова система с възможности за надграждане и разширяване на диагностичния обхват”;

2-ра позиция:”Доставка на 1бр. нов Автоматичен анализатор за измерване на глюкоза и лактат”;

3-та позиция:”Доставка на 2бр./два броя/нова апаратура за Физиотерапия:”Ултразвук” и „Магнит”;

4-та позиция:”Доставка на 2бр./два броя/нова апаратура:”ЕКГ” и „Тимпанометър”;

5-та позиция:”Доставка на 1бр. нов апарат ”Микроскоп”.
МОТИВИ: Видът на процедурата позволява точно определяне на техническите характеристики на необходимата медицинска апаратура по всяка позиция, както и определяне на максимално допустимата прогнозна стойност за всяка обособена позиция, с оглед реда за възлагане.

Обществената поръчка, включва няколко обособени позиции, всяка от които може да е предмет на отделен договор и стойността на поръчката следва да е равна и да не надвишава сбора от стойностите на всички позиции, съобразно разпоредбата на чл.15, ал.4 от ЗОП.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
УПРАВИТЕЛ:/п/

/Д-р М. Лазарова-Иванова/


УТВЪРЖДАВАМ:............

Управител „ДКЦ-II-Плевен”ЕООД

/Д-р М.Лазарова/


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
По реда на Глава осма „а” от ЗОП, чл.101а, чл.101б

във връзка чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, чл.290 от ТЗ
 1. Наименование и адрес на възложителя:„ДКЦ-II-Плевен”ЕООД, гр.Плевен, ул.”Сан Стефано”№1;


2. Описание на предмета на поръчката/количество или обем:

„Доставка на медицинска апаратура” по обособени позиции за нуждите на „ДКЦ-II-Плевен” ЕООД, както следва:


1-ва позиция:”Доставка на 1бр. нова Многофункционална дигитална ултразвукова система с възможности за надграждане и разширяване на диагностичния обхват”;

2-ра позиция:”Доставка на 1бр. нов Автоматичен анализатор за измерване на глюкоза и лактат”;

3-та позиция:”Доставка на 2бр./два броя/нова апаратура за Физиотерапия:”Ултразвук” и „Магнит”;

4-та позиция:”Доставка на 2бр./два броя/нова апаратура:”ЕКГ” и „Тимпанометър”;

5-та позиция:”Доставка на 1бр. нов апарат ”Микроскоп”.


 1. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката: минимални технически характеристики за всяка една позиция, са приложение, неразделна част от настоящата.
 1. Максимална прогнозна стойност на поръчката е до 66 000лв. без вкл. ДДС. Възложителят не е длъжен да възложи изпълнение за цялата прогнозна стойност, а взависимост от своите нужди и предвидената прогнозна стойност за всяка обособена позиция.
 1. Критерий за възлагане и оценка на офертите:”Най ниска цена”;


6. Срока на валидност на офертите:60/шестдесет/дни считано от датата на подаването й.
7. Срок на доставка:до краен получател-„ДКЦ-II-Плевен”ЕООД, гр.Плевен, ул.”Сан Стефано”№1, не по-дълъг от 14/четиринадесет/дни от сключване на договор и заявка.
8. Условия и начин на плащане: на вноски, в срок не повече от 60/шестдесет/дни, считано от датата на извършване на доставка, инсталация и пускане в експлоатация, удостоверено с надлежен документ и издаване на фактура.
9. Гаранционен срок: 1г./една година/ считано от инсталацията.

10. Съдържание на офертата, указания за подготовка на оферта и необходими документи за участие:

Съдържание:

а.данни за лицето, което прави предложението;

б.предложение за изпълнение на изискванията-минимални технически характеристики;

в.ценово предложение-съобразена оферта с предвидената максимална прогнозна стойност за всяка обособена позиция;

г.срок на валидност на офертата;

Указания:

- При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на условията на възложителя или не съдържа всички изискуеми документи, не се допуска до участие в обществената поръчка.

- Офертата се представя в запечатен непрозрачен плик. Върху плика, участника посочка име, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, предмета на поръчката, както и за коя обособена позиция се участва.

- Предложената цена, се поставя в отделен непрозрачен запечатен плик с надпис „Предлагана цена”, изписване наименованието на участника и се поставя в плика с офертата.;

- Ценовите предложения, следва да се изготвени съобразно обявените условия и да не надвишват предвидената максимална прогнозна стойност за всяка обособена позиция;

- Предложените цени, трябва да са в български лева, без ДДС;

- Предложението, както и всички други документи към офертата се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

- Възложителя изисква съответствието с минималните технически изисквания за апаратурата, да се докаже с оригинални технически спецификации, в която всеки параметър де се отбележи със страница и ред. Не се приема декларация в свободен текст.

- Участникът, който не е представил някой от задължителните документи, съобразно условията и изискуемата форма се отстранява от участие.

Необходими документи:


 1. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 2/два/ месеца от датата на подаване на офертата или декларация с посочване на ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя в легализиран превод на български език;

 2. документ за данъчна регистрация, регистрация по Булстат, за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран-заверено копие с гриф „Вярно с оригинала”;

 3. документ, удостоверяващ представителната влас на лицето от което изхожда офертата, в случай, че това не е законния представител на участника-оригинал или копие на пълномощно

 4. декларации за отсъствие на обстоятелствата: съответно по чл.47, ал.1, чл.47, ал.2 и чл.47, ал.5 от ЗОП, съгласно приложени образци;

 5. техническа спецификация за медицинската апаратура за съответната обособена позиция, съобразена с минималните технически характеристики, изискуеми от Възложителя /несъответнствието с минималните технически характеристики, зададени от възложителя, е основание за отстраняване от участие

 6. подписан и подпечатен проекто-договор на възложителя по образец, с попълнена адресна част на Изпълнителя, без да се посочват цени/посочването на цена в проекто-договора е основание за отстраняване от участие/;

 7. административна справка по образец;

 8. каталози, брошури, сертификати за безопасност съгласно изискванията на ЕС, както и за добра производствена практика, разрешена за приложение в медицината.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ за „Доставка на медицинска апаратура” по обособени позиции за нуждите на „ДКЦ-II-Плевен” ЕООД, общо до 66 000лв. без ДДС, както следва:


1-ва позиция:”Доставка на 1бр. нова Многофункционална дигитална ултразвукова система с възможности за надграждане и разширяване на диагностичния обхват”- до 41000лв. без вкл.ДДС;

2-ра позиция:”Доставка на 1бр. нов Автоматичен анализатор за измерване на глюкоза и лактат”-до 10500лв. без вкл.ДДС;

3-та позиция:”Доставка на 2бр./два броя/нова апаратура за Физиотерапия:”Ултразвук” и „Магнит”-до 3000лв. без вкл.ДДС общо за двата апарата;

4-та позиция:”Доставка на 2бр./два броя/нова апаратура:”ЕКГ” и „Тимпанометър”-до 8500лв. без вкл.ДДС общо за двата апарата;

5-та позиция:”Доставка на 1бр. нов апарат ”Микроскоп”-до 2500лв. без вкл.ДДС
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:по всяка обособена позиция, съгласно документация, публикувана едновременно в профил на купувача.

11.Срок за получаване на офертите:02.07.2014г., 16:00ч.вкл. в деловодството на „ДКЦ-II-Плевен”ЕООД, гр.Плевен, ул.”Сан Стефано”№1.


Управител „ДКЦ-II-Плевен”ЕООД

/Д-р М.Лазарова/:/п/

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет