Медицинска онкологиябет1/5
Дата17.07.2016
өлшемі272.5 Kb.
#204763
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 30 ОТ 15 ЮЛИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.60 от 3 Август 2010г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Медицинска онкология" съгласно приложението.

(2) С медицинския стандарт се определят:

1. основните характеристики на специалността "Медицинска онкология";

2. основни изисквания към професионалната компетентност на медицинските онколози;

3. основните изисквания към устройството и към обезпечеността на структурите, осъществяващи дейност по специалността "Медицинска онкология", с медицинска апаратура и човешки ресурси, в т.ч. нивата им на компетентност;

4. изисквания за качеството на дейността по специалността "Медицинска онкология";

5. задължителният обем дейности по "Медицинска онкология", осъществяван от различните лечебни заведения по отношение на пациентите със злокачествени солидни тумори;

6. основни изисквания към организацията на работа, включващи насочване на пациенти, регистрация, диагноза, лечение и проследяване, права и задължения.

(3) Дейностите по медицинска онкология се осъществяват от лечебните заведения при спазване на стандарта по ал. 1.

(4) С методично указание, издадено от министъра на здравеопазването, се определя алгоритъм за системно лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори.

Чл. 2. Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани от лечебните заведения, не могат да съдържат разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваната дейност по медицинска онкология от установеното с изискванията на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. В Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи се създава чл. 9а:

"Чл. 9а. (1) В лечебните заведения за болнична помощ, в които има клиники и отделения по хирургия от II и III ниво, определени съобразно медицинския стандарт по хирургия, със заповед на ръководителя на лечебното заведение се създава обща клинична онкологична комисия.

(2) В лечебните заведения за болнична помощ, в които има клиники и отделения по медицинска онкология от II и III ниво, определени съобразно медицинския стандарт по медицинска онкология, със заповед на ръководителя на лечебното заведение се създават:

а) обща клинична онкологична комисия;

б) клинична онкологична комисия по химиотерапия;

в) клинична онкологична комисия по локализации: "белодробен карцином", "карцином на гърда", "гастроинтестинални злокачествени неоплазми", "ендокринни тумори", "тумори на уро-генитален тракт" и други.

(3) Лечебните заведения за болнична помощ, в които има клиники и отделения по медицинска онкология от II и III ниво, задължително създават комисиите по ал. 2, букви "а" и "б". Комисиите по ал. 2, буква "в" се създават при необходимост.

(4) Клиничните онкологични комисии отговарят на изискванията и осъществяват дейност съгласно медицинския стандарт по медицинска онкология."

§ 2. Методичното указание по чл. 1, ал. 4 се издава в 6-месечен срок от влизане в сила на наредбата.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.

§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.

§ 5. За нарушение или неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица се наказват по реда на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.

Приложение към чл. 1, ал. 1

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ

"МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"

Раздел I

Основни характеристики на специалността "Медицинска онкология"

1. Определение, основни цели и задачи

1.1. Медицинската онкология е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която изучава и третира злокачествените солидни тумори с химични и биологични продукти или с имунотерапия и е свързана с терапевтичното поведение при злокачествени солидни тумори (нехематологична малигненост) от всички органи и системи.

Специалността включва различни интердисциплинарни области и аспекти за цялостно третиране на пациентите, но главната й задача е да осъществява системна лекарствена терапия с противотуморни медикаменти.

Медицинската онкология има следните компоненти:

1.1.1. Познания и адекватно разбиране на съвременните концепции за епидемиология, етиология, патофизиология, диагноза, прогноза и терапевтични подходи на злокачествените солидни тумори.

1.1.2. Познания, практически умения и интерпретация на показания, чувствителност, специфичност и информативна стойност на специфичните лабораторни, морфологични, имунохистохимични, генетични, молекулярнобиологични и образни методи за онкологично изследване на органите в норма и патология.

1.1.3. Познания на нормативната уредба и практически умения за координиране на диагностичните процеси на злокачествените (нехематологични) болести на всички органи и системи.

1.1.4. Познания и практически умения за прилагане на различни медикаментозни подходи за системно и локално противотуморно лечение на всички органни локализации - химиотерапия, биологична (таргетна) терапия, хормонотерапия, бифосфонати, имунотерапия и др.

1.1.5. Познания и практически умения за оценка и мониториране на терапевтичния отговор в хода на лекарственото противотуморно лечение, както и познания, практически умения и мониториране на токсичните явления от нежеланите лекарствени реакции.

1.1.6. Познания и практически умения за прилагане на палиативна терапия (най-добри поддържащи грижи) при онкологични пациенти, включваща контрол на ракова болка, анемия, безсилие и дистрес, дихателна недостатъчност, нарушения в храненето и други състояния, свързани с онкологична болест.

1.1.7. Познания и практически умения за провеждане на допълнително продължително проследяване на пациенти със злокачествени солидни тумори.

1.1.8. Познаване на методичните насоки и нормативната уредба, уреждащи вземането, диагностиката, преработването, съхраняването и употребата на кръв и кръвни съставки и лекарства от плазма и адекватно поведение при нежелани реакции.

1.1.9. Познания и умения за провеждане на клинични проучвания и научни изследвания при системно лечение на злокачествени солидни тумори съгласно принципите на добрата клинична практика.

1.1.10. Комуникативни и психологически умения, компетентност по етични проблеми при болни със злокачествени солидни тумори и терминални състояния.

1.2. Основната цел на специалността "Медицинска онкология" е осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, прогноза за хода на онкологичната болест, адекватна специфична лекарствена терапия, проследяване, медицинска експертиза на работоспособността на пациента и проследяване на болните със злокачествени солидни тумори.

1.3. Основните задачи на специалността "Медицинска онкология" са свързани с постигане на високо качество в реализиране на поставените цели чрез:

1.3.1. Подготовка на висококвалифицирани медицински специалисти в областта на медицинската онкология.

1.3.2. Осигуряване на адекватен обем медицински дейности в специализираната предклинична медицинска помощ, свързана с прецизна диагноза и стадиране.

1.3.3. Осъществяване на комплексна и последователна специализирана онкологична диагностично-лечебна дейност в заведенията за болнична помощ.

1.3.4. Осигуряване на мултидисциплинарен подход и екипност при диагностика, лечение и проследяване на болни със злокачествени солидни тумори.

1.3.5. Оказване на специализирана консултативна, методична и експертна помощ.

1.3.6. Участие в изготвяне, провеждане и контрол на програми по медицинска онкология в областта на общественото здравеопазване.

1.3.7. Провеждане на научноизследователска и приложна дейност в областта на медицинската онкология, както и специфични клинични изпитвания в същата област.

1.3.8. Систематично и планирано оценяване, мониториране, контрол и подобряване на качеството на медицинските услуги в областта на медицинската онкология.

2. Ключови области на специалността "Медицинска онкология". Специалността "Медицинска онкология" включва:

2.1. Системна химиотерапия на злокачествени солидни тумори.

2.1.1. Диагностициране, стадиране и системи за оценка на риска при злокачествени солидни тумори с всяка органна локализация; принципи за избор на химиотерапевтично лечение според стадий, прогностични и предиктивни фактори и степен на риска за рецидив и/или ниска преживяемост.

2.1.2. Познание на стандартни лекарствени режими според медицината, основана на доказателства: неоадювантна, адювантна, първа и последваща линия, спасителна и поддържаща химиотерапия - принципи на комбиниране, дозиране, курсове (цикли) и продължителност на лечение.

2.1.3. Познание и практически умения за оптимално мониториране на химиотерапията и периодична оценка на терапевтичния отговор - стандартизирани и валидирани туморни маркери и принципи на системата RECIST.

2.1.4. Познание и практически умения за профилактика, диагностика и лечение на нежеланите лекарствени реакции (степенувани според NCI-CTC).

2.1.5. Познание за стандартни режими за комбинирано химио-лъчелечение.

2.1.6. Познание за цитостатично лечение на специфични групи пациенти - бременни жени, възрастни лица, пациенти с лошо общо състояние и др.

2.1.7. Познания и практически умения за лечение на спешни състояния в медицинската онкология, свързани с химиотерапия: фебрилна неутропения, мукозити, тумор-лизис синдром, дисеминирана вътресъдова коагулация, инфекции, медиастинален синдром, силно изразен емезис, болка, нарушения в храненето и др.

2.2. Системна таргетна (биологична) терапия.

2.2.1. Познания и интерпретация на стандартизирани предиктивни фактори - фармакогеномни и фармакопротеомни маркери за избор на биологични агенти.

2.2.2. Познания на стандартни режими за таргетна терапия с моноклонални антитела, тирозин-киназни инхибитори, mTOR-инхибитори и др. според медицината, основана на доказателства: неоадювантна, адювантна, първа и последваща линия и поддържаща терапия - принципи на дозиране, курсове (цикли), превключване и продължителност на лечение.

2.2.3. Познание и практически умения за оптимално мониториране на таргетната терапия и периодична оценка на терапевтичния отговор - стандартизирани и валидирани туморни маркери и принципи на системата RECIST.

2.2.4. Познания на стандартни режими за комбинирано таргетно и лъчелечение.

2.2.5. Познания и практически умения за поведение при странични събития, свързани с таргетната терапия: кожен обрив, синдром ръка-крак, кардиотоксичност, артериална хипертония, кръвоизливи и др.

2.3. Системна ендокринна терапия (хормонотерапия).

2.3.1. Познания и интерпретация на стандартизирани предиктивни фактори - хистологични, имунохистохимични и лабораторни хормонални маркери за избор на ендокринна терапия.

2.3.2. Познания на стандартни медикаментозни подходи за овариална супресия, антиестрогенна терапия, андрогенна депривация и поредни линии на хормонотерапия според медицината, основана на доказателства - принципи на дозиране, курсове (цикли), превключване и продължителност на лечение.

2.3.3. Познания и практически умения за мониториране на ендокринната терапия.

2.3.4. Познания и практически умения за поведение при странични събития, свързани с ендокринната терапия: ендометриална хиперплазия, гинекомастия, остеопороза и др.

2.4. Имунотерапия.

2.4.1. Познания и интерпретация на стандартизирани предиктивни маркери за избор на противотуморна имунотерапия.

2.4.2. Познания на стандартни медикаментозни подходи за приложение на цитокини, ваксини и биологично активни вещества според медицината, основана на доказателства - принципи на дозиране, комбиниране, курсове (цикли) и продължителност на лечение.

2.4.3. Познания и практически умения за мониториране на противотуморната имунотерапия.

2.4.4. Познания и практически умения за поведение при странични събития, свързани с имунотерапията.

2.5. Палиативна терапия (най-добри поддържащи грижи).

2.5.1. Познания за най-добри поддържащи грижи.

2.5.2. Предоставяне на информация и консултация на болните в терминален стадий и техните семейства за възможностите за палиативна терапия.

2.5.3. Познания и практически умения за контрол на ракова болка, ракова анемия, раково безсилие, диспнея, анорексия, гадене/повръщане, запек, малигнена чревна непроходимост, нарушения в съня и др.

2.5.4. Познания на стандартни подходи при метастатична костна болест - избор на бифосфонати, дозиране, мониториране и продължителност на лечение.

2.5.5. Познания и практически умения за поведение при инфекции, свързани с онкологична болест - оценка на риска, клинична профилактика, начално емпирично антибиотично лечение, дозиране, мониториране и продължителност.

2.5.6. Познания и практически умения за поведение при венозен тромбоемболизъм, свързан с онкологична болест - дълбока венозна тромбоза, белодробен тромбоемболизъм и др.

2.5.7. Познания и практически умения за оценка на онкологичния психосоциален дистрес: стандартни медикаментозни подходи при нарушения в настроението и/или адаптацията, тревожност, нарушения, свързани с действителността, личностни нарушения, делириум, деменция и др.

2.6. Последващо наблюдение (проследяване) на онкологично болен.

2.6.1. Познания на стандартни алгоритми за проследяване на пациенти след приключване на системна противотуморна терапия: срок и интервали за контролни визити.

2.6.2. Практически умения за провеждане и интерпретация на контролните физикални, образни и лабораторни изследвания, серумните туморни маркери и оценка на динамиката на общото състояние.

2.7. Трансфузионна терапия.

2.7.1. Познаване и прилагане на нормативната уредба и методичните указания за употреба на кръв, кръвни съставки и лекарства от плазма.

2.7.2. Определяне на индикации за планови и спешни трансфузии, определяне на необходимия обем, честота, условия и оценка на ползите и контрол на трансфузиите; адекватно информиране на пациента.

2.7.3. Изследване на ориентировъчна кръвна група, познания за определяне на Rh(D) антиген, антигени от системите Rhesus и Kell, изследване на антиеритроцитни антитела и проба за in vitro съвместимост.

2.7.4. Идентифициране, изследване, документиране и съобщаване на инциденти и странични реакции при трансфузии; практически умения за адекватно клинично поведение при настъпили нежелани явления при трансфузия на кръв или кръвни съставки.

2.8. Допълнителни компоненти на медицинската онкология.

2.8.1. Осъществяване на диагностично-лечебните дейности при онкологично болните в мултидисциплинарен екип.

2.8.2. Научно-преподавателска дейност в областта на медицинската онкология в онкологични структури към лечебни заведения, акредитирани за учебно-преподавателска дейност, и/или признати бази за специализация съгласно нормативните изисквания, както и за обучение на докторанти за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по реда на Закона за висшето образование.

2.8.2.1. Поддържане и развиване на материална база, преподавателски и научен състав съгласно нормативните изисквания.

2.8.2.2. Осъществяване на обучение на студенти по професионални направления "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи" съгласно учебния план, учебната програма и учебния график на съответното висше учебно заведение.

2.8.2.3. Осъществяване на следдипломно обучение на висши медицински кадри по специалностите "Вътрешни болести", "Медицинска онкология", "Обща медицина" и докторанти по научната специалност "Медицинска онкология".

2.8.2.4. Провеждане на научни изследвания в основните направления на медицинската онкология. Изучаване и внедряване на съвременните постижения на медицинската онкология от световната медицинска наука.

2.8.2.5. Познаване на заболяемостта от онкологични заболявания на населението от съответния регион и страната.

2.8.2.6. Осъществяване на сътрудничество в научно направление, технологии и подготовка на кадри в български и чуждестранни висши учебни заведения в областта на медицинската онкология.

2.8.2.7. Организиране, провеждане и участие в научни сесии, конференции, конгреси, симпозиуми и стимулиране на научното творчество на своите специалисти.

2.8.3. Информиране и обсъждане на естеството на болестта, целите, етапите и очакваните нежелани лекарствени реакции на лечението, както и евентуалните промени в хода на болестта с онкологично болните и техните семейства.

2.8.4. Участие в планирани национални и международни клинични изпитвания в областта на медицинската онкология при познаване и спазване на нормативните изисквания. Информиране на включваните в проучванията пациенти с онкологични болести за целите на проучването на достъпен език, съобразено с различията в социалния и културния статус, и получаване на информирано съгласие за тяхното участие. Провеждане на лечение и проследяване съгласно одобрените протоколи на клиничните проучвания. Разпознаване, съобщаване и адекватно клинично поведение при очаквани и неочаквани нежелани реакции в хода на клиничните проучвания. Анализ и обсъждане на резултати.

2.8.5. Прилагане и интерпретация на тестове за оценка на качеството на живот при болни с онкологични болести.

2.8.6. Установяване, документиране и информиране на съответните институции за всички сериозни и неочаквани странични ефекти от провежданото лечение при болни със злокачествени солидни тумори.

Раздел II

Професионална компетентност в медицинската онкология

1. Професионална компетентност в медицинската онкология е устойчивото, адекватно, умело и качествено решаване на проблемите за оценка, лечение и проследяване на злокачествени солидни тумори, произхождащи от всички органи и системи.

1.1. Лекарска компетентност.

1.1.1. Лечебно-диагностичната дейност по отношение на пациенти със злокачествени солидни тумори се осъществява от лекари със следната професионална квалификация:

а) лекар, специализиращ медицинска онкология;

б) лекар със специалност "Медицинска онкология", придобита след 01.01.2007 г.;

в) лекар със специалност "Вътрешни болести" и "Онкология";

Посочените лекари могат да взаимодействат с общопрактикуващ лекар или други специалисти при извършване на диагностични или други специализирани лечебни дейности извън обема на специалността "Медицинска онкология".

1.1.2. Нива на лекарската компетентност в медицинската онкология:

а) ниво 1 - осъществява се от лекар без придобита специалност, който работи в структура, осъществяваща дейност по медицинска онкология, и/или от лекар специализант по медицинска онкология; нивото на компетентност включва преглед на пациенти с онкологични заболявания и насочването им за консултация със специалист; лекарят без придобита специалност, който работи в структура, осъществяваща дейност по медицинска онкология, осъществява лечебно-диагностична дейност под ръководството на специалист;

б) ниво 2 - осъществява се от лекар с придобита специалност "Медицинска онкология" след 01.01.2007 г.; лекар със специалност "Вътрешни болести" и "Онкология", и включва самостоятелна дейност в оценката и лечението на злокачествени солидни тумори; работят като изследователи в клинични изпитвания и научни проекти;

в) ниво 3 - извършва се от хабилитирани лица със специалност "Медицинска онкология" или със специалност "Вътрешни болести" и "Онкология", които осъществяват диагностично-лечебна, учебно-преподавателска и научно-консултативна дейност, работят като изследователи в клинични изпитвания и научни проекти.

2. Медицинска специалност "Медицинска онкология" се придобива по реда на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

3. Следдипломна квалификация:

3.1. Участие в програми за продължаващо медицинско обучение.

3.2. Придобиване на научно звание или друга специалност.

Раздел III

Основни изисквания към лечебните заведения, в които се осъществява дейност по "Медицинска онкология" - структури, персонал, апаратура, дейност

1. Кабинет по медицинска онкология в амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)

Кабинетът по медицинска онкология е най-малката структура по медицинска онкология, която може да бъде самостоятелно звено (индивидуална практика) или част от структурата на групова практика, медицински център (медико-диагностичен център) диагностично-консултативен център.

1.1. Устройство. Кабинетът по медицинска онкология се състои от помещение за преглед (минимум 12 m2 площ). В случай, когато освен консултативна дейност се осъществяват и манипулации, кабинетът трябва да разполага с манипулационна - минимум 9 m2 площ. Манипулационната може да се обособи като функционална част от помещението за прегледи, да се помещава в отделна стая или да е манипулационна, обща за лечебното заведение, в което е разкрит кабинетът.

1.2. Персонал.

1.2.1. Лекари.

Най-малко един лекар с придобита специалност "Медицинска онкология":

а) лекар без придобита специалност "Медицинска онкология" може да работи в кабинета по медицинска онкология само под ръководството на лекар с придобита специалност "Медицинска онкология" или с две специалности - "Вътрешни болести" и "Онкология";


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет