Әдіснамалық түсініктемелер Методологические пояснения 2Дата12.06.2016
өлшемі220.47 Kb.
#130747

Мазмұны


Содержание

 1. Әдіснамалық түсініктемелер
  Методологические пояснения 2

 2. Аңдатпа
  Аннотация 3

 3. Объектілерді іске қосу туралы мәліметтер Сведения о вводе в действие объектов 4

 4. Облыс аудандары бойынша тұрғын үйлерді іске қосу
  Ввод в действие жилья по районам области 6

 5. Құрылыс салушылар бойынша тұрғын үйлерді іске қосу
  Ввод в действие жилых домов по застройщикам 7

 6. Тұрғын үй жалпы көлемінің 1 шаршы метрін салудың орташа нақты құны
  Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра полезной площади жилых домов 8

 7. Объектілерді іске қосу Ввод в действие объектов 9
Әдіснамалық түсініктемелер
Өндірістік қуаттарды іске қосу туралы деректерге қайта салынған және толық аяқталған объектілерге берілген қуаттар, сондай-ақ барлық қаржыландыру көздері есебінен жүзеге асырылған, қайта құру және техникалық қайта жабдықтау есебінен өскен қуаттар да қосылады. Осы деректер ереже бойынша заттай өлшем бірлігімен, қабылдау актісінде көрсетілген нақты қабылданған мөлшерде ескеріледі. Кейбір жағдайларда қуаттарды іске қосу туралы деректер ақшалай құны көрсетіледі. Салынған, әлі өнім шығаруды бастамаған цехтар, корпустар бұл санатта ескерілмейді

Тұрғын үйдің жалпы алаңы-ол сыртқы қабырғалардың ішкі бетінің шегінде өлшенген, үйдің барлық қабаттарындағы алаңдардың жиынтығы. Қабат алаңына балкон, лоджия, терраса және веранда, баспалдақ алаңдарына сол қабаттың деңгейіндегі алаңдарды есепке ала отырып кіреді. Лифт және басқа да шахта алаңдары қабат алаңына кірмейді.

Тұрғын үйлердің жалпы алаңының 1ш.м құрылысының орташа нақты құны барлық құрылысы есепті айда аяқталған, жалпы алаңы 1ш.м келетін тұрғын үйлерді құрылыстың қай күні басталғанына, жайлылығына және қабаттылығына қарамастан, салушылардың нақты шығарған шығынының сомасымен анықталады.

Методологические поясненияВвод в действие производственных мощностей включает данные о введенных мощностях на вновь построенных и полностью законченных объектах, а также приросты мощностей за счет реконструкции и технического перевооружения, осуществленных за счет всех источников финансирования. Эти данные учитываются в фактически принятых размерах, указанных в актах приемки, как правило, в натуральных единицах измерения. В отдельных случаях данные о вводе в действие мощностей показываются в стоимостном выражении. Построенные цеха, корпуса, в которых не начат выпуск продукции, в этой категории не учитываются.

Общая площадь жилого здания – это сумма площадей всех этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включается площади балконов, лоджий, террас и веранд, лестничных площадок и ступеней с учетом площадей в уровне данного этажа. В площадь этажа не включается площади проемов для лифтовых и других шахт.

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых домов определяется как сумма фактически произведенных застройщиками затрат, приходящихся на 1 кв.м общей площади всех законченных строительством за отчетный месяц жилых домов, независимо от даты начала строительства, степени комфортности и этажности.


Аңдатпа
2011 жылғы қаңтарда тұрғын үй құрылысына 58,7 млн. теңге бағытталған, бұл 2010 жылғы қаңтарға қарағанда 36,7%-ға аз. Негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемінде тұрғын үй құрылысында игерілген қаражаттың үлесі 1,2% құрады.

2011 жылғы қаңтарда пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы 2010 жылғы қаңтармен салыстырғанда 31,6%-ға азайып, 1964 шаршы метрді құрады.

Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің ең көп көлемі: Орал қаласында-(28,2% берілген тұрғын үйлердің жалпы көлемінен), Бөрлі (42,2%), Зеленов-(11,7%) аудандарында байқалады.

2011 жылғы қаңтарда жергілікті бюджет қаражаты есебінен – 131 ш.м, жұртшылық қаражаты есебінен – 1833 ш.м тұрғын үйлер салынған бойынша) БөрліАннотация
В январе 2011 года в жилищное строительство было направлено 58,7 млн. тенге, что на 36,7% меньше, чем в январе 2010 года. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 1,2%.

Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года снизилась на 31,6% и составила 1964 кв. метров.

Наибольшие объемы введенного жилья наблюдаются в г.Уральске (28,2% от общего объема введенного жилья), Бурлинском (42,2%) и Зеленовском (11,7% ) районах

В январе 2011 года за счет средств местного бюджета введено 131 кв.м жилья, 1 833 кв. м - за счет средств населения.
Объектілерді іске қосу туралы мәліметтер


Сведения о вводе в действие объектов


Қаңтар

Январь


2011 ж. Қаңтары 2010 ж. қаңтарына пайызбен. Январь 2011г. к январю 2010г., %

2011 жыл

2010 жыл

Іске қосылған объектінің құны, млн. теңге


Стоимость введенных объектов, млн.тенге

1 065

277,4

х

Іске қосылған тұрғын үй, шаршы метр


Введено жилья, кв. метров

1 964

2870

68,4

соның ішінде:


в том числе:


мемлекет кәсіпорындары есебінен


государственных предприятий

131

-

-

жеке кәсіпорындары


частных предприятий

1 833

2870

63,9

оның ішінде жұртшылық


из них населения

1 833

2870

63,9

шетел кәсіпорындары есебінен


иностранных предприятий

-

-

-

соңы окончание
Қаңтар

Январь


2011 ж.қаңтар 2010ж. қаңтар пайызбен. январь 2011г. к январю 2010г., %

2011 жыл

2010 жыл

Іске қосылған бала бақшалар, орын


Введено детских садов, мест

280

-

-

соның ішінде мемлекет кәсіпорындары есебінен


в том числе за счет средств государственных предприятий

280

-

-

Облыс аудандары бойынша тұрғын үйлерді іске қосу


Ввод в действие жилья по районам области


Барлығы Всего

Соның ішінде жұртшылық қорлары есебінен В том числе за счет средств населения

Іске қосылған пәтерлер Введено квартир

шаршы метр квадратных метров

пайызбен %

шаршы метр квадратных метров

пайызбен %

қаңтар январь

қаңтар январь

2011 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2010 ж.

Облыс бойынша

1 964

2 870

68,4

1 833

2 870

63,9

21

Бөрлі

829

28

29,6 есе

698

28

24,9 есе

8

Жаңақала

114

98

116,3

114

98

116,3

1

Жәнібек

-

84

-

-

84

-

-

Зеленов

230

220

104,5

230

220

104,5

2

Сырым

66

63

104,8

66

63

104,8

1

Теректі

171

130

131,5

171

130

131,5

2

Шыңғырлау

-

176

-

-

176

-

-

Орал қаласы

554

2 071

26,8

554

2 071

26,8

7Құрылыс салушылар бойынша тұрғын үйлерді іске қосу

Ввод в действие жилых домов по застройщикам*


Барлық іске қосылғаны, шаршы метр Введено всего, квадратных метров

Оның ішінде ауылдық жерде іске қосылғаны Из них введено в сельской местности

Құрылыс салушы үшін нақты құны, мың теңге Фактическая стоимость для застройщика тыс.тенге

Облыс бойынша барлығы

1 964

946

66 506

Бөрлі ауданының жеке тұрғын үй құрылысы


Индивидуальное жилищное строительство Бурлинского района

698

234

23092

Бөрлі ордасы ауданының мемелекеттік кәсіпорындары


Государственные предприятия Бурлинского района

131

131

7822

Жаңақала ауданының жеке тұрғын үй құрылысы


Индивидуальное жилищное строительство Жангалинского района

114

114

4000

Зеленов ауданының жеке тұрғын үй құрылысы


Индивидуальное жилищное строительство Зеленовского района

230

230

4410

Сырым ауданының жеке тұрғын үй құрылысы


Индивидуальное жилищное строительство Сырымского района

66

66

3000

Теректі ауданының жеке тұрғын үй құрылысы


Индивидуальное жилищное строительство Теректинского района

171

171

5900

Орал қаласының жеке тұрғын үй құрылысы


Индивидуальное жилищное строительство г. Уральска

554

-

18282

* ЖатақханаларсызБез общежитий


Тұрғын үй пайдалы көлемінің 1 шаршы метрін салудың орташа нақты құны Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра полезной площади жилых домов

мың теңге тыс.тенге
Барлығы Всего

соның ішінде в том числе

Жұртшылық қаражаты есебінен салынғаны Построенных за счет средств населения

қалалық жерде в городской местности

ауылдық жерде в сельской местности

Облыс бойынша

33,9

33,0

34,8

32,0

Бөрлі

37,3

33,0

42,7

33,1

Жаңақала

35,1

-

35,1

35,1

Зеленов

19,2

-

19,2

19,2

Сырым

45,5

-

45,5

45,5

Теректі

34,5

-

34,5

34,5

Орал қаласы

33,0

33,0

-

33,0

Объектілерді іске қосу


Ввод в действие объектов


Өлшем бірлігі Единица измерения

Барлық іске қосылғаны, Введено всего

Оның ішінде ауылдық жерде іске қосылғаны Из них введено в сельской местности

Құрылыс салушы үшін нақты құн, мың теңге Фактическая стоимость для застройщика, тыс.тенге

Мектепке дейінгі білім беретін мекемелер

орындар


Дошкольные образовательные учреждения

места


Казталов
280

280

370 000

Жоғары оқу мекемелер

шаршы метр


Высшие учебные заведения

кв.м


Орал қаласы
352

-

19 720

Полиэтиленнен жасалған құбырлар өндіру жөніндегі қуаттар

тонна


Мощности по производству полиэтиленовых труб

тонн


Орал қаласы
7 000

-

113 005

Сауда үйлері

сауда алаңы шаршы м


Торговые дома

кв.м торговой площади


Орал қаласы
2 340

-

118 933
жалғасы


продолжение


Өлшем бірлігі Единица измерения

Барлық іске қосылғаны, Введено всего

Оның ішінде ауылдық жерде іске қосылғаны Из них введено в сельской местности

Құрылыс салушы үшін нақты құн, мың теңге Фактическая стоимость для застройщика, тыс.тенге

Дүкендер

сауда алаңы шаршы м


Магазины

кв.м торговой площади

280

-

15 200

Орал қаласы
280

-

15 200

Май құятын стансалары

кәсіпорын саны


Автозаправочные станции

число предприятий

1

-

17 112

Бөрлі
1

-

17 112

Жол сервисі кешендері

кәсіпорын саны


Комплексы дорожного сервиса

число предприятий

1

-

20 000

Орал қаласы
1

-

20 000

Кафе, мейрамханалар, асханалар

отырғызу орындары


Кафе, рестораны, столовые

посадочные места

140

-

28 040

Орал қаласы
140

-

28 040

Кеңселер

шаршы метр


Офисы

кв.м

339

339

7 462

Зеленов
339

339

7 462

Ұялы байланыстың базалық стансалары

дана


Базовые станции сотовой связи

штук

4

-

29 701

Орал қаласы
4

-

29 701
жалғасы


продолжение


Өлшем бірлігі Единица измерения

Барлық іске қосылғаны, Введено всего

Оның ішінде ауылдық жерде іске қосылғаны Из них введено в сельской местности

Құрылыс салушы үшін нақты құн, мың теңге Фактическая стоимость для застройщика, тыс.тенге

Автотұрақтар

автомобильдер саны


Автогаражи

число автомобилей

3

-

10 942

Орал қаласы
3

-

10 942

Авто жуу

бірлік


Автомойка

единиц

1

-

13 909

Орал қаласы
1

-

13 909

Қоймалар

шаршы метр


Склады

кв.м

1 597

-

38 328

Орал қаласы
1 597

-

38 328

Қоймалар уытты химикаттарды

тонна


Склады ядохимикатов

тонн

3

3

18 714

Бөрлі
3

3

18 714

Электр тасымалдау жолдары

шақырым


Линии электропередач

км

0,98

0,98

8 237

Бөрлі
0,98

0,98

8 237

Газдандыру

шақырым


Газификация

км

0,02

0,02

824

Бөрлі
0,02

0,02

824


соңы


окончание
Өлшем бірлігі Единица измерения

Барлық іске қосылғаны, Введено всего

Оның ішінде ауылдық жерде іске қосылғаны Из них введено в сельской местности

Құрылыс салушы үшін нақты құн, мың теңге Фактическая стоимость для застройщика, тыс.тенге

Су аққылары және тораптар

шақырым


Водопроводы и сети

км

10,93

10,93

144 458

Бөрлі
0,33

0,33

23 535

Жәнібек
10,6

10,6

120 923

Жанауыштар мен тораптар

шақырым


Коллекторы и сети

км

0,11

0,11

3 883

Бөрлі
0,11

0,11

3 883

Жылумен қамту

торап, шақырым


Теплоснабжение

сети, км

0,24

0,24

20 005

Бөрлі
0,24

0,24

20 005Шығ./Исх. № 9.2-28

14.02.2011

Жауапты шығарушы: Департамент бастығы


Ответственный за выпуск: Начальник департамента
Өндеріс, құрылыс және инвестиция статистика баскармасы Хамзин А.

Управление статистики промышленности, строительства и инвестицийтел. (7112) _50-82-17 тел. (7112) 51-05-02Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет