Физика пәні бойынша 11-сыныпқа арналған емтихан билеттеріДата17.06.2016
өлшемі51 Kb.
#141421
Физика пәні бойынша 11-сыныпқа арналған емтихан билеттері.

Билет1


 1. Механикалық қозғалыс. Бірқалыпты және бірқалыпты

емес қозғалыс. Жылдамдылықтың өлшем бірлігі.

 1. Жылулық құбылыстар. Жылжу мөлшері. Ішкі энергия.

 2. Электромагниттік толқандар энергиясына есеп.

Толқын шығару ағынының тығыздығы 6мВт/м2-қа тең. Электромагнит толқынының энергия тығыздығы табыңдар.
Билет 2

 1. Электр заряды және элементар бөлшектер денелердің электрленуі.г электростатиканың негізгі заңы.

 2. Денелердің әсерлесу күші. Күш. Күшті өлшеу. Денелердің инерттілігі. Ньютон заңдары.

 3. Лабор.жұмыс: “шынының сыну көрсеткішін анықтау.”

Билет 3


 1. Импульс. Импульстің өлшем бірлігі. Импульстің сақталу заңы. Реактивтік қозғалысы.

 2. Идеал газ куйінің теңдеуі, газ заңдары.

 3. Тербелмелі контурдағы дененің жиілігі мен периодын есептеу. Борды (115B)2 бөлшектермен атқылағанда нейтронды ыршытып шығарумен қарбалас өтетін ядролық реакцияны жазыңдар.

Билет 4


 1. Бүкіл әлемдік тартылыс. Ауырлық күш. Салмақ. Салмақсыздық.

 2. Электромагниттікиндукцияның ашылуы. Индукциялық тоқтың бағыты. Ленц ережесі. Құйынды электр өрісі.

 3. Есеп 1-ші термодинамика заңына қолданатың. есеп ; Цилиндрдегі поршень астындағы идеал газдың ішкі энергия 100 Дж ұлғайып және осы газ 200 Дж. жұмыс атқару үшін қанша жылу мөлшері қажет.

Билет 5 1. Механикалық тербеліс кезіндегі энергияның өзгеруі. Еркін және еріксіз тербелістер. Резонанс.

 2. Айнымалы электр тогы. Актив кедергі, Ток күші мен кернеудің әсерлік мәндері.

 3. Лабор жұмыс; “Ток көзінің ЭҚК-ін және ішкі кедергісін анықтау.”

Билет 6


 1. Молекулалық – кинетикалық теория негізгі қағидалары. Молекулар массасы зат мөлшері. Авагадро тұрақтысы.

 2. Фотоэффект. Фотоэффектің теориясы. Фот-тіні пайдалану.

 3. Электр. өрісіндегі зарядталған дененің энергиясын есептеуге арналған есеп: 6,4*10-6 кл. ,1,6*10-6 кл. зарядтардың ара қашықтығы Зсм. Осыекі зарядтардың арасындағы өрістің кернеулігін анықта.

Билет 7


 1. Идеал газ. Газдың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Температура және жылулық. Абсолют температура.

 2. Шенбер бойымен қозғалыс, сызықтың жылдымдылығы Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалған дененің үдеуі.

 3. Магнит өрісіндегі электр зарядтың индукциясын анықтау. Есеп:Актив бөлігінің ұзындығы 50 мН күшпен әсер ететін магнит өрісінің индуциясы қандай? Өткізгіштегітоп күші 25 А. өткізгіш магнит өрістің индукциясына перпендикуляр орналасқан.Билет 8


 1. Идеал газ куйінің теңдеуі (Клайперон-Менделеев теңдеу). Изопроцесстер-газ заңдары.

 2. Бір қалыпты айнымалы қозғалыс. Үдеу бір қалыпты айнымалы жолдың формуласының графигі.

 3. Фотоэфекті теориасын қолдана есеп шығару. Есеп; Толқын ұзындылығы 620нм болатын фотоның массасын мен энергиясы қандай

Билет 9 1. Булану және конденсация. Каныққан бу. Ауаның ылғалдылығын өлшеу.

 2. Еркін түсу. Еркін түсу үдеуі. өлшем бірлігі.

 3. Лабор.жұмыс: “Жарық толқынының ұзындығын өлшеу.”

Билет 10


 1. Кристалл ж/е аморф денелер. Қатты денелерде болатын деформация түрлері. Қатты денелердің механикалық қасиеттері.

 2. Динамикадағы саңақ жүйесіндегі қозғалыс заңдары.Нютонның 1 ж/е 2 заңдары.

 3. Жарықтың сыну заңына есеп шығару. Есеп; Сәуле күнбағыс майының бетіне 60градус бұрыш жасап түседі, ол сыну бұрышы 36градус майдың сыну көрсеткішін табыңдар. (Ауаның сыну көрсеткіші 1ден алыңдар)

Билет 11


 1. Ішкі энергия. Термодинамикадағы жұмыс. Термоденамиканың бірінші заңы. Термоденамиканың бірінші заңы әр түрлі процесстерге қолдану.

 2. Сыртқы үйкеліс күші. Сырғанау үйкеліс. Домалау үйкелісі.

 3. Электромагниттік ндукциясының заңына қолданатын есеп. Есеп; Контурды тесіп өтетін ағыны 5мс ішінде 9-дан 4мВб-ге деиін кемиді. Контурдағы индукцияның ЭКҚ-ін табыңдар.

Билет 12


 1. Зарядталған денелер. Денелердің электрленуі. Кулон заңы, эл. заряд. Сақтау заңы.

 2. Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтік. Электр. тізбегіндегі резонанс.

 3. Энергиясының сақталу заңына қолданатын есеп.(355) Есеп; Массасы 2т автомабиль авариялық тежелеүде 50м журіп барып тоқтады. Егер үйкеліс коэф-ті 0,4-ке тең болса, үйкеліс күшінің жұмысын және автомабильдің кенетикалық энергиясының өзгерісін табыңдар.

Билет 13


 1. Конденсаторлар. Зарядталған конденсатор энергиясы. Конденсаторлардың қолдануы.

 2. Бүкіл әлемдік тартылыс. Гравитатциялық тұрақты Ньютон заңын пайдаланып бүкіл әлемдік тартылыс заңын қорыту.

 3. Идеал газ күйінің тендеуін қолдана есеп шығару. Есеп; Қысымы 200кПа ал темпера турасы 240К болғанда, көлемі 40л-ге теңг аздағы зат мөлшері қанша.


Билет 14

 1. Тұрақты токтың жұмысы мен қуаты. ЭҚК. Толық тізбек үшін Ом заңы.

 2. Жарық диперсиясы. Жарық интерференциясы.

 3. Лабор.жұмыс; “Денелердің массасын өлшеу.”

Билет 15


 1. Токтардың өзара әсері. Магнит өрісі. Магнит индукция векторы. Ампер күші.

 2. Дыбыс толқындары. Дыбыстың сипаттамалары. Толқындардың шағылуы.

 3. Лабор.жұмыс: “Ауаның ылғалдылығын өлшеу.”Билет 16

 1. Жартылай өткізгіштердегі эл. тоғы. Қоспалары бар жартылай өткізгіштердің эл. өткізгіштігі P-n типті жартылай өткізгіштер.

 2. Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор. Жарық толқындарынның көлденеңдігі.

 3. И

  зопроцестер тақырыбына есеп шығару.графигін сызу. Есеп: Идеал газдың белгілі бір массасын суретте көрсетілгендей тұнық процесс орындалады. 1-2 ; 2-3,

3
-4, 4-1 ауысулары кезінде газ көлемінің қалай өзгергенін тусінеді.
Билет №17.

 1. Электромагниттік индукция. Магнит ағыны. Индукциялық тоқтың бағыты. Ленц ережесі.

 2. Денені қыздыру үшін жұмсалатын немесе ол суығанда бөлініп шығатын жылу мөлшерін есептеу үшін формуланы қолдану.

 3. График бойынша газдың жұмысын, газдың қысымы мен көлемінің байланысы.

Билет №18. 1. Өздік индукция. Индуктивтік. Тоқтың магнит өрісінің энергиясы.

 2. Ауырлық күш. Салмақ. Асқын салмақ және салмақсыздық.

 3. Есеп. Тербелмелі қозғалыстың периодын және жиілігін анықтау.

Билет №19. 1. Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Электромагниттік тербелістер кезіндегі энергия түрленуі.

 2. Импульс. Дене импульсі және қозғалыс мөлшері. Импульстің сақталу заңы.

 3. Джоуль-Ленц заңына қолданатын есеп.

ЭҚКІ –200В Және ішкі кедергісі 0,6 Ом гениратор қысштарына кедергісі 14 Ом қыздырғыш қосылды ,

1с ішінде қыздырғыштің шығаратын жылу мөлшерін есепте,


Билет №20

 1. Электромагниттік толқындар. ЭМТ-ң қасиеттері. Радиобайланыс принциптері.

 2. Реактивті қозғалыс туралы ұғым. Мысал келтір.

 3. Лабор.жұмыс: Электр шамының қуатын өлшеу.

Билет № 21

1. Жарық толқындары ,жарық дисперсиясы және интерференциясы,

Интерференцияның кейбір қолдануы,

2, Центрге тартқыш күш,Центрден тепкіш күштерді техникада қолдану,

3 ,Өткізгіштің меншікті кедергісін анықтау –лабор,жұмыс,


Билет № 22,

1,Радиоактивтің ашылу,Резерфорд тәжірбиесі,

2,Сұйықтар мен газдардыңқозғалысы, Қозғалған сұйықтын қысымы,

Бернулли тендеуі,

3, Егер катушканың индуктивін 4есе кемітсе ,тербермелі контурда өздык тербелістердіңжиілігі қанша есе өзгереді?


Билет №23


 1. Бордың кванттық постулаттары. Сутегі атомының Бор жасаған моделі. Спектрлік анализ.

 2. Механикалық толқындар. Толқын ұзындығы.

 3. Лабор.жұмыс: «Өткізгіштің кедергісін өлшеу.»

Билет №24

1, Фотоэффект теориясы Эйнштейн тендеуі: Фотоэффектіні пайдалануы,

2, Жылу двигательдердің жұмысы істеу принциптері, Жылу двигательдердін пайдалы әсер коэффициенті,3,Массасы 10 т жайдақ вагон 2 м /с жылдамдықпен келе жатқан массасы 15 т жайдақ вагон куып жетеді, Егерсоқтығысу серпімсіз болса соқтығысқаннан кейін бұл вагондардың жылдамдығы қандай болады?
Билет №25

 1. Атом ядорсының құрылысы. Ядролық күштер. Атом ядросының байланыс энергиясы. Термоядролық реакциялар.

 2. Денелердің өзара әсерлесуі. Күш. Күштерді қосу. Ньютонның 2-заңы.

 3. Лабор.жұмыс: “Өткізгіштерді қосу”Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет