Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 18 маусым 2010 жбет1/23
Дата23.02.2016
өлшемі6 Mb.
#10320
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

«Алаш» мәдениет және рухани даму институты
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Институт культуры и духовного развития «Алаш»

САЯСИ ИНСТИТУТТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ БАҚ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА
Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары

18 маусым 2010 ж.СМИ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Материалы

международной научно-теоретической конференции

18 июня 2010 г.Астана 2010

УДК 001

ББК 72
Редакция алқасы: Әбдірайым Б.Ж., Берсімбай Р.І., Камзабекұлы Д. (жауапты

редактор), Омашев Н.О., Кабылдинов З.Е.,

Ысқақова К.И. (конференцияның үйлестірушісі)

Редакционная коллегия: Әбдірайым Б.Ж., Берсімбай Р.І.,

Камзабекұлы Д.(ответственный редактор),

Омашев Н.О., Кабулдинов З.Е.,

Искакова К.И. (координатор конференции)


С 27

Саяси институттар жүйесіндегі БАҚ: теория және практика: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2010. -312б.

СМИ в системе политических институтов: теория и практика: Материалы международной научно-теоретической конференции.Астана: ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2010. – 312с.
ISBN 978-601-7252-46-5
Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарына отандық және шетелдік ғалымдар, саясат, дипломатия, мемлекеттік басқару, журналистика және ақпараттандыру саласының белгілі мамандарының бұқаралық ақпарат құралдары мен қоғамның саяси институттарының арақатынасы, байланысы мен өзара ықпалдастығының өзекті мәселелерін сараптайтын ғылыми мақалалары кіріп отыр. Аталған үрдістердің Қазақстан Республикасында даму ерекшеліктеріне баса назар аударылды.

Ғылыми қызметкерлерге, БАҚ және журналистер қауымдастығына, оқу орындарының оқытушылары, докторанттары, магистранттары мен студенттеріне арналады.

ББК 72


ISBN 978-601-7252-46-5

Баяндамалрдың мәтіні авторлардың редакциясымен басылды.


«Саяси институттар жүйесіндегі БАҚ: теория және практика» атты халықаралық ғылыми-теориялык конференцияға қатысушыларды

ҚҰТТЫҚТАУ
Құрметті ғылыми-теориялық конференцияға қатысушылар! Тәуелсіз елімізде жүргізіліп жатқан демократиялық өзгерістер арнасында ахуалды және қажетті тақырыпқа өткізіліп отырған Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысушыларды ғылыми жиынның ашылуымен құттықтаймын.

БАҚ-ты қоғамда заң шығарушы, атқарушы және сот билігімен қатар «төртінші билік» деп атайды. Соңғы жүзжылдықта БАҚ саяси процестерді жүзеге асыратын маңызды құралдардың бірі ретінде қоғамның саяси өміріне тікелей араласуы байқалады. БАҚ көмегімен елімізде және бүкіл әлемде болып жатқан оқиғалар мен құбылыстарды қабылдап, түсінеміз. БАҚ-ң негізгі қызметі халықтың әртүрлі топтары арасына үздіксіз саяси, идеологиялық, мәдени ақпарат тарату болып табылады. Сондықтан БАҚ қоғамдық сананың қалыптасуы, қызмет етуі мен дамуына тікелей әсерін тигізеді.

Қоғам өмірінің барлық саласында түбегейлі өзгерістерге толы қазіргі Қазақстан үшін ғылыми-теориялық конференцияда талқылап отырған мәселе жалпы теориялық болсын, саяси және қолданбалы жағынан да көлемі кең, маңызды мәселе.

Конференция жалпы журналистер қауымдастығы мен осы оқу орында білім алушы журналистердің жаңа толқынының кәсіби шеберлігімен қатар, саяси қырағылығын, саяси мәдениетін шыңдауға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, бұл жиын болашақ журналистердің саясаттанудың негіздерін меңгеріп, саяси процестер мен оқиғаларды дұрыс түсініп, оны халыққа жеткізуіне өз үлесін қосуы сөзсіз.

Барлық деңгейдегі саясаттанушы үшін де саяси өмірдегі шындық пен тәуелсіз Қазақстанымыздың дамуы туралы байламдар жасау үшін бұқаралық ақпарат құралдары қажет. Саясаттанушылар БАҚ арқылы ғана шыңдала түседі.

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де журналистика және саясаттану факультетінің ашылуы орынды іс деп санаймын. Факультет ашу туралы ойды марқұм профессор Ақселеу Сланұлы Сейдімбек алғаш көтерген болатын. Осыған орай, ғылыми-теориялық конференция аясында А. Сейдімбек атындағы Ғылым залының ашылуын ғибратты шара деп есептеймін. Осындай тәрбиелік мәні зор шараны ұйымдастырушылар мен іске асырушыларға өз алғысымды білдіремін.

«Саяси институттар жүйесіндегі БАҚ: теория және практика» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның өткізілуі маңызды және дер кезіндегі шара. Ол жаңа ашылған факультеттің аяғын нық басып, алға жылжыуына өз септігін тигізеді деген үміттенемін.

Бұқаралық ақпарат құралдарының қалыптасуы мен дамуы - біздің елімізде сөз бостандығының негізгі бағыты екенін айқындауға байланысты аталмыш мәселенің маңыздылығы екі есе артады.

Ғылыми-теориялық конференцияда айтылған ойлар, көзқарастар ақпараттық кеңістіктегі практикалтық іс-шараға, нақты саясат арнасына айналады деп сенемін.

Біз Сіздерден БАҚ-тың қазіргі коғамның саяси институттар жүйесінде қызмет етуіне бағытталған тың жаңа идеялар, мағыналы және дәлелді ой-толғамдар күтеміз.

Журналистер күні қарсаңында журналистика және саясаттану факультетінің ұжымын кәсіби мейрамымен құттықтаймын.

Құрметті журналистер қауымы және конференцияға қатысушы барлық ғалымдар мен оқытушыларға бүгінгі талқыланып отырған мәселе бойынша қызу пікірталас пен тың ой-толғаулар және жалпы шығармашылық табыстар тілеймін.Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия

Ұлттық университетінің ректоры

заң ғылымдарының докторы, профессор

Б.Ж. Әбдірайым

Исабаев Б.О.,

Черезвычай и Полномочный посол Республики Казахстан

в Республике Кыргызстан,

кандидат политических наук, г. БишкекСМИ КР: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В современной политической науке понимание информационного пространства трактуется как совокупность результатов семантической деятельности. Иными словами, идентифицируя себя с той или иной общностью, мы разделяем дискурс, характерный для этого социума. При этом информационный объект может быть национально специфичен, как могут быть специфичны по своим темам национальные СМИ.

Основными компонентами современного информационного пространства выступают:

- информационные ресурсы;

- средства информационного взаимодействия;

- информационная инфраструктура.

В свою очередь, критериями информационного пространства служат:

- количественный и качественный рост информационных ресурсов, средств доставки информации и информационной инфраструктуры;

- смена типов информации, доставляемой потребителям;

- позиционирование СМИ. 1

В системе приведенных критериев, информационное пространство Кыргызстана характеризуется своими специфическими особенностями:

- «зажатостью» дискурса проблемой выбора пути и курса развития страны;

- концентрацией на вопросах национальной самоидентификации;

- склонностью к мифологизации и персонификации политики;

- высокой политизированностью общественного мнения.

В постсоветской историографии информационного пространства КР можно кодифицировать 5 самых характерных периодов его развития.

Первый: 1991-1992 гг. – провозглашение свободы прессы.

Второй: 1993-1995 гг. – дистанцирование от государственной власти, выработка собственных позиций о роли и функциях СМИ.

Третий: 1996-1999 гг. – окончательное «размежевание» с властью.

Четвертый: 1999-2005гг. – распределение и концентрация медиа-собственности, путем образования медиа-холдингов.

Пятый: с 2005 года по настоящее время – перераспределение медиа-собственности и усиление влияния медиа-холдингов, посредством их объединения и сосредоточения в одном центре или «одних руках».2

За годы независимости Кыргызстана, СМИ, в определенной степени, приобрели в общественно-политической жизни страны неформальный статус «четвертой власти», и это позволяет им сегодня:

1) Представлять роль посредника между государственной властью и гражданским обществом.

2)Участвовать в формировании нового типа политической культуры.

3) Обеспечивать открытость и интеграцию современного Кыргызстана в общемировой системе политических отношений.

4) Выступать как политический институт информирования общества, социальной коммуникации и контроля власти.

5) Осуществлять роль орудия различных общественно-политических сил, деятельность которых носит явный манипулятивный характер.

Как отмечает М.Маклюэна: «Масс-медиа - это главный посредник между обществом и государством, и в этом заключается их специфика». 3 В свою очередь, ведущим направлением медийной специфики является – информационная функция. На ее основе у граждан формируется мнение о правительстве, партиях, социально-экономической жизни и т.д. К сожалению, за последние пять лет роль СМИ КР в этом направлении, практически сводилась к агитации и пропаганде уже принятого руководством решения.4

Аналитик П.Бурдье подчеркивает еще один важный аспект этой функции: «широко пронизывать все общество каналом обмена, и активно циркулировать по этому каналу».5 В этом ключе весьма значима роль СМИ в освещении мировых событий. Здесь нужно отметить, что до апреля текущего года особо востребованными в КР были новости о взаимоотношениях Кыргызстана с Узбекистаном по водным, газовым и другим проблемам. Однако абсолютное большинство масс-медиа республики не могли компетентно анализировать и прогнозировать развитие и тенденции этих межгосударственных отношений, а лишь констатировали факты, создавая у общества мнение, что суть проблемы заключается в индивидуальных особенностях тех или иных политиков.

По образовательной функции СМИ эксперты заключают: «до 90% их формируют у граждан псевдорациональное сознание, искажающее реальность». Социализация личности – это наименее реализованная функция местных масс-медиа, что ярко проявилась в недавних кризисных ситуациях (апрель-июнь с.г.), грозивших разрушить единство страны. Функции критики и контроля, пожалуй, самые развитые в кыргызстанских СМИ. Оппозиция эффективно использовала их, практически, без препятствия со стороны государства. Конструктивная функция СМИ КР «находятся в самом начале пути», считает большинство аналитиков и экспертов. 6

Перечень функций СМИ этим не исчерпывается, но мы ограничимся, приведенным выше их основным рядом.Свобода слова и информации гарантируются ст.13 Конституции КР, а также законами страны: «О средствах массовой информации», «О свободе доступа к информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста», «О рекламе», «Об авторских правах», «О защите чести, достоинства и деловой репутации» и др. Непосредственное отношение к СМИ имеет и «Кодекс о выборах в КР». Вместе с тем, медиа-ситуация в КР в последние время (2007-2009гг.) характеризовалась: - ухудшением положения СМИ; - увеличением случаев насилия в отношении журналистов; - сокращением оппозиционных изданий и доступа к информации; - попытками регулирования информационных изданий в Интернете и т.д.7 Так, по данным МВД КР, в указанный период, в отношении журналистов было совершено 28 уголовных преступлений. Нераскрытыми остаются убийства журналистов – А.Саипова (2007г.) и Г.Павлюка (2009г.). По данным неправительственного Института «Медиа представителя», в 2005-2009гг. на журналистов в Кыргызстане совершено 60 нападений.8

Относительно ресурсов и профессионализма кадров масс-медиа, можно отметить следующее. Сегодня из более чем 1200 изданий КР, регулярно печатаются менее 400; - только 10% СМИ работают в зоне самоокупаемости, остальные зависят от поддержки государства и спонсоров. 9 По заявлению ученого Г.Ибраимовой: «СМИ Кыргызстана характеризуют - непрофессионализм и провинциализм». При этом особо подчеркивается: «безграмотность журналистов, ограниченность их речевых средств, вымывание из СМИ многих жанров». Отмечает, что «предпочтение отдается репортерскому, а не аналитическому мастерству, так как обучение новых кадров, в лучшем случае, производится по принципу - «делай как я!» 10 Аналитик А.Исаева также отмечает: «Непрофессионализм компенсируется скандальностью, который становится главной мерой информации, критерием качества новости».11 Эксперты USAID Э.Джонсон, М.Олкотт и Р.Хорвиц также констатируют: «Даже центральные газеты страны не могут найти профессиональных журналистов, а местные газеты находятся в этом отношении еще в более худшем положении».12 Эксперт А.Исманов дополняет эту характеристику своими выводами: «Высокие расходы на распространение СМИ ограничивают ареал аудитории. Газеты становятся местечковыми, региональными».13

Вышеизложенное резюмируем выдержкой статьи журналиста Р.Муратова: «В стране зарегистрировано свыше 1000 масс-медиа. Это очень много для маленького Кыргызстана, а профессиональный уровень большинства их весьма низок. И непонятно на кого работают факультеты журналистики, ежегодно выпускающие сотни и тысячи потенциальных безработных?».14

Особенностью кыргызского медиа-пространства является информационный разрыв между северными и южными регионами. В последнем доминируют узбекские СМИ, что отрицательно сказывается на самоидентификации и ориентированности кыргызской аудитории. Это ведет к угрозам дестабилизации в стране, что и подтверждается: событиями «тюльпановой революции» (март 2005г.), затяжным противостоянием Временного правительства с так называемыми «пробакиевскими реваншистами» (апрель-май 2010г.), и нынешним - июньским межнациональным кровавым столкновением в гг.Ош и Джалал-Абад и сельских районах этих областей.

Сегодня ученые рассматривают СМИ как важнейший источник власти, а политическую систему как объект, погруженный в информационное пространство.15 Происходит полное переплетение сферы политического и масс-медиа, что позволяет говорить о «медиатизации политики» и формировании «медиаполитической системы». 16

СМИ также определяют как многофункциональный социально-политический институт, действующий через систему локальных средств информации и характеризующийся:

- обращенностью к массовой аудитории и общедоступностью;

- корпоративностью производства и распространения информации;

- социально-преобразовательным потенциалом.

В Кыргызстане, функция СМИ, как политического института общества, пока обозначена лишь на уровне потенциала. Причина – неразвитость гражданского общества. В этой связи, именно немногочисленные официальные СМИ выполняют функции выразителя интересов государства и общества. Вместе с тем, определенный старт развитию масс-медиа, как политического института общества, придан основанием ресурсной базы «Freedom House» (открытие во всех областях КР - Центров СМИ).

На информационном поле республики стали активно заявлять о себе интернет-ресурсы: - «АКИпресс», «Азаттык», «Кабар», «24.kg», «Diesel» и другие. Новым социальным явлением, во время апрельских событий, стало объединение пользователей интернет-форумов, в частности «Diesel.elcat.kg», с целью обмена информацией по ситуации в столице, создания «народных дружин», оказания помощи пострадавшим, а также о первых и последующих шагах деятельности ВП КР.17 Важную роль сыграло интернет-пространство и в мае т.г., при раскрутке громких политических скандалов, связанных с «телефонными записями» ряда высокопоставленных политиков и государственных деятелей страны. 18

Позитивные изменения коснулись также теле - и радиокомпаний КР. Они стали не просто получать, а активно выигрывать в конкурентной борьбе, в т.ч. зарубежными соперниками, соответствующие гранты и преференции. Изменился и стиль их работы со спонсорами: теперь многие из них не ждут помощи со стороны, а сами ищут партнеров для реализации проектов. Ряд теле - и радиокомпаний КР активизируют сотрудничество с зарубежными партнерами – российскими, казахстанскими («Хабар», «Ел-Арна», КТК и др.), а также с узбекскими и таджикскими. Расширяется диапазон их контактов с государствами дальнего зарубежья («Евроньюс», «BBC», «Голос Америки», «Радио Свобода» и др.) 19

Можно констатировать, что в постсоветский период СМИ КР, главным образом, выполняли следующие задачи и функции:

- средства производства коммерческого продукта;

- инструмента внутриполитической борьбы;

- орудия избирательных политтехнологий;

- политического института, в качестве СМИ власти.

События марта 2005 и апреля 2010 годов, показали, что функции масс-медиа стали постепенно меняться. Теперь вопрос о собственности СМИ становится главным, вокруг которого разворачивается основная борьба. После «апрельских событий» Временное правительство Кыргызстана:

1. Отменило ордера на арест газет, закрытых в марте текущего года, по обвинению в клевете на бывшего Президента страны.

2. Предприняло меры по национализации частных СМИ, включая телекомпании «5 канал» и «Пирамиду».

3. Возобновило вещание кыргызской службы радио «Свободная Европа» и радио «Свобода».

4. Начало расследование попытки захвата информагентства (ИА) «24.kg», и публично признало незаконность этой попытки.

Временное правительство (ВП) критикуется сегодня за: - инцидент в ИА «24.kg», когда люди, представившиеся сотрудниками службы нацбезопасности, пытались захватить офис агентства; - объявление о национализации «5 канала» и «Пирамиды»; - угрозы журналистам, критикующим власть, ограничение доступа к информации; - отсутствие прозрачности в работе ВП и др. 20 Оппоненты ВП отмечают, что международные организации выражают озабоченность положением журналистов и состоянием свободы СМИ. Они также подчеркивают, что новым правительством не найдены иные пути взаимодействия с масс-медиа, кроме привычных и апробированных предыдущими режимами. 21

Вышеприведенное определенно подтверждает тенденцию зарождения политического института негосударственных СМИ, а также попытки власти и масс-медиа найти взаимоприемлемые решения. Примером последнему может служить первое Совместное заявление ряда СМИ «послеапрельского периода», во время «майских событий» на юге страны, с призывом к журналистам республики не использовать в их материалах такую лексику как: - «межэтнический конфликт», «противоречия между севером и югом», а также видеоматериалы жанра «без комментариев» в режиме он-лайн.22

Регулируя деятельность масс-медиа, власть должна четко представлять себе границы между демократией и хаосом, между угрозами национальному суверенитету и свободному выражению мнений гражданами и обществом. В этой, четко выверенной жизненной практикой парадигме, задачи развития СМИ заключаются:

1. В утверждении на законодательном уровне эффективного механизма политико-экономической поддержки СМИ.

2. Обеспечении государственной защиты средств массовой информации от политического и иного давления.

3. Всемерном обеспечение информационной открытости.

4. Принятии комплекса правовых мер против использования СМИ в узкогрупповых и иных незаконных интересах.

5. Надежной защите информационного суверенитета республики.

6. Поддержке и поощрении целенаправленного процесса выравнивания информационных возможностей регионов.

7. Усилении работы по активизации информационных потоков по направлениям Центр - Регионы - Центр.

    Сегодня национальные интересы Кыргызстана, как и у других постсоветских государств, находятся в жесткой конкуренции с политическими, культурными, религиозными и другими проектами стран дальнего зарубежья. Эти проекты, наличие информационного компонента в которых очевидно, проявляются в основном в сфере Интернет-ресурсов и TV. К ним относятся различные тематические и развлекательные программы, которые, используя мощный потенциал мировой науки и культуры, девальвируют национальный духовный менталитет. Примером этому может служить воздействие Интернета на повышение агрессивности кыргызстанской молодежи в апреле с.г. Приведем теперь пример, касающийся телевидения. С 2009 года в КР вещает китайский телеканал. На юге республики, в районах, где не принимается сигнал национального телевидения, через дешифраторы, поставляемые из КНР и бесплатно раздаваемые населению, распространяется китайский контент, а «ЭлТР» ретранслирует эти программы по всей стране. Риск здесь заключается в том, что национальные информационные ресурсы проигрывают в конкурентной борьбе за зрителей/слушателей/читателей.23

В системе информационной безопасности КР, одной из главных угроз является - раскол информационного пространства. В республике углубляется информационный и этнокультурный разрыв между северными и южными регионами. Недостаточное внимание государства к этой проблеме усиливает угрозу дестабилизации обстановки в страны, с перспективой непредсказуемых последствий.

По нашему мнению, информационная безопасность - это состоятельность самой власти, которую определяют:

- интеллектуальный потенциал государства и система его восполнения и роста;

- базовые знания, их системное хранение, доступ и использование;

- уровень владения информационными технологиями и совершенство технических средств;

- достоверность, полнота и своевременность информации, получаемой из открытых и закрытых источников, аналитических и научных центров;

- защита от дезинформации и влияния извне на принятие решений;

- владение технологиями информационного влияния.

Главные задачи, в обеспечении информационной безопасности на современном этапе, заключаются:

- в оперативном и эффективном противодействии информационно-идеологической экспансии извне;

- пропаганде духовно-культурных ценностей и языка титульной нации;

- качественном информационном сопровождении государственной политики;

- активном продвижении государственных интересов;

- воспитании патриотизма и ответственности граждан за судьбу и будущее страны.

Учитывая активно глобализирующийся мир, с его достижениями и угрозами, Кыргызстану жизненно необходимо (как и другим странам СНГ) принять общегосударственную Программу перехода к информационному обществу, к которому следует отнести:

1. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства, как части мирового информационного пространства.

2. Создание и развитие рынка информации и знаний, как факторов производства, в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала.

3. Повышение уровня образования, научно-технического и культурного развития, за счет расширения возможностей систем информационного обмена на международном, национальном и региональном уровнях.

4. Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное получение и использование информации, как важнейшего условия демократического развития.

Основные направления реализации Программы:

- создание и целенаправленное развитие технико-технологической базы информационного пространства.

- разработка и реализация политических, социально-экономических, организационно-правовых и культурно-гуманитарных решений, обеспечивающих активное продвижение республики по пути демократического прогресса.

Значимость происходящих ныне в СМИ изменений может быть в полной мере оценена с учетом того факта, что в современном мире масс-медиа меняют свой прежний статус, динамично трансформируясь из сугубо информационно-технического процесса в эпицентр глобальной политики.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет