I вариант Кыргыз элинин улуттук жазмасы алгач кайсы алфавиттин негизинде т\з\лгън?бет1/3
Дата12.07.2016
өлшемі241.5 Kb.
  1   2   3
Эл аралык мамилелер факультети

(I вариант)
1. Кыргыз элинин улуттук жазмасы алгач кайсы алфавиттин негизинде т\з\лгън?

а) Араб алфавити б) Орус алфавити в) Уйгур алфавити

г) Реформаланган латын алфавити д) Рун алфавити

2. Кыргыз элинин к\з мезгилинде ъткър\л\\ч\ улуттук майрамы

а) Орозо айт б) Чечкор в) Нооруз г) /л\ш д) Курман айт

3. «Кыргызча-орусча» създ\кт\ т\згън илимпоз

а)Ч.Айтматов б)К.К.Юдахин в)А.Токомбаев г)М.Абылкасымова д) Б. Юнусалиев

4. Баш тамга менен башталып жазылган създър:

а) энчил\\ аттар, жалпы създър б) энчил\\ аттар, чекиттен кийинки с\йлъм, ыр

саптары в) чекиттен кийинки с\йлъм, жалпы създър, ыр саптары

г) татаал създър, ыр саптары д) абстрактуу заттар, энчил\\ аттар

5. «Фонетика» деген съз кайсы тилден кабыл алынган?

а) орус б) латын в) грек г) англис д) араб

6. Кыргыз тилинде канча тыбыш бар?

а) 25 б) 34 в) 39 г) 40 д) 27

7. Кыргыз тилинде канча \нд\\ бар?

а) 15 б) 14 в) 8 г) 16 д) 12

8. «Манас» эпосу…

а) турмуштук эпос б)элдик эпос в)баатырдык эпос г)с\й\\ жън\ндъ эпос д)элдик жомок

9. Създъг\ муундун саны

а) канча тамга болсо, ощончо муун болот б)\нд\\, \нс\з тыбыштардын санына жараша

в) създ\н маанисине карата г) канча унд\\ тыбыш болсо, ошончо муун болот

д) канча тыбыш болсо, ошончо муун болот

10. КР дин Гимнинин авторлору ким?

а) А. Осмонов, Ш. Бейшеналиев б) Ж. Садыков, Ш. Кулиев

в) Ж. Садыков, К. Молдобасанов г) Ч. Айтматов, А. Токомбаев

д) А. Токомбаев, А. Жайнаков

11. Саякбай Каралаев ким?

а) изилдъъч\ б) манасчы в) саякатчы г) баатыр д) балбан

12. Ташымалданбаган създър

а) баш тамгаларынан кыскартылган жана \ч муундуу създър

б) баш тамгалары кыскартылбай толук жазылган, эки муундуу създър

в) бир муундуу жана жана баш тамгаларына кыскартылган създър

г) муундарынан кыскартылган жана \ч муундуу създър

д) баш тамгалары кыскартылган създър

13. Ачык муунду тап

а) улуу, эже, радио б) эрк, китеп, Ысык-Къл в) стол, врач, калк

г) жаз, кыш, жай д) кун, саат, байлык

14. Муун кандай бъл\нът?

а) ачык, туюк, орто б) туюк, б\т\н в) ачык, жабык, туюк

г) муундун т\рлър\ жок д) орто, жабык, туюк

15. Създър ….. негизинде ташымалданат?

а) басымдын б) интонациянын в) муундун

г) създърд\ бъл\шт\р\\н\н д) ташымалданбайт

16. Географиялык аттардын туура жазылганын белгиле

а) Ош, Алатоо, Алай, кокон б) Ч\й, Соё-Къл, Талас

в) Аксай, Тору-гарт, т\нд\к Америка г) Кадам-Жай, Кумтър

д) Ыраакы чыгыш, Карасуу

17. Туура жазылган създърд\н катарын тап

а) к\шс\з, сумбайт, комуссуз б) кешти, ашты, качты

в) кылычтай, жуунган, кър\нбъйт г) Тургумб\, жалгамбы, к\лгъм\н

д) чаштуу, жыгашсыз, \зс\н

18. Туура жазылган създърд\н катарын тап

а) жарыйа, тоют, чойоке б) койон, кийет, ойун

в) аяйлы, аюу, тикиреет г) кичирейэт, тайуу, тайайлы д) мыйоолоду, тойойун, жайуу

19. Създъ канча муун болот?

А) бир б) \ч в) канча \нд\\ болсо, ошончо муун г) търт д) эки

20. Туура жазылган сан атоочтордун катарын тап

а) 7-класс, 15-18-кылым, V кылым б) VI – класс, Xvчи кылым, X- параграф

в) 15-18инчи кылымдар, VI-бъл\м г) 5инчи том, 7-класс, 10 бап

д) 12 январь, 4-бет, VI кылым

21. Бешик тойду балага кимдер ъткър\п беришкен?

а) баланын ата-энеси б) чоё ата, чоё энеси в) таята-таянеси

г) кошуналары д) ким ъткърсъ да боло берет

22. Бешик ырын кимдер ырдаган?

а) баланын ата-энеси б) баланын таянеси в) баланын кошуналары

г) баланын энеси, чоё энеси д) ар ким ырдаса боло берет

23.Туура жазылган энчил\\ аттардын катарын тап

а) Молдо нияз, Сур Эчки, Базаркоргон б) Каранар, Бончбруевич, Улан –батор

в) Кък Жаёгак, Каш-Гар, Жаёыл мырза г) Тыныстан Касым уулу, Лейлек, Нур Султан

д) Тайбуурул, Ак Мъър, Сан-Франциско

24. Тушоо кес\\ салты кимге арналган?

а) тиши чыккан балага б) жаёы кадам шилтеген балага

в) ж\г\ргън балага г) жалгыз балага д) билбейм

25. Кыргыз тилинде канча жъндъмъ бар?

а) 12 б) 10 в) 6 г) 8 д) 4

26. Тушоо кес\\ салтынын мааниси эмнеде?

а) турмушка узатуу б) турмушта чалынбоо, жыгылбоо

в) мааниси жок г) т\ш\м мол болуу \ч\н д) тилеги жакшы \ч\н

27. Комузчулар ансамблин биринчи жолу ким уюштурган ?

а)М.К\рънкеев б)А.Огомбаев в) К.Молдобасанов г) Ж.Садыков д) К.Эралиева

28. Байбичелер элечектин кайсы т\р\н кийишкен ?

а) токол элечек б) каз элечек в) чоё элечек г) кийишкен эмес д) орто элечек

29. М\н\шкърл\к деген эмне ?

а) ат таптоо б) туйгун таптоо в) б\рк\т кармоо г) куш таптоо д) куш багуу

30. Аш берилгенде улуттук оюндар ойнолгонбу ?

а) аш берилген, бирок улуттук оюндар ойнолгон эмес

б) аш берилгенде улуттук оюндар ойнолгон

в) аш берилген эмес, улуттук оюндар ойнолгон эмес

г) улуттук оюндар болгон эмес д) аш берилген эмес

(II вариант)

1. /нд\н тоскоолдукка учурап же учурабай айтылуусуна карата тыбыштардын бъл\н\\с\:

а) каткалаё, кыска б)жумшак, созулма в)каткалаё, тишчил

г) \нд\\, \нс\з д) эринчил, эринсиз

2. Жоон \нд\\гъ карай \ндъш\\н\ тап

а) жетекчи, эсепсиз б) жерсиз, къйнъкчън в) котормо, жазуучу

г) теректер, кийимдер д) килем, отургуч

3. Араб алфавитинин кемчиликтери:

а)къпч\л\к тамгалардын жазылышы окшош, оёдон солго карай жазылган б) элдин \йрънг\с\ келбеген в) тамгалары къп г) кемчилиги жок д) \йрън\\ кыйын болгон

4. /нс\з тыбыштар:

а) ъпкъдън чыгып келе жаткан абанын агымы тыбыш жасоочу органдарыбыздын

тигил же бул жеринде тоскоолдукка учурап чыгышынан пайда болгон тыбыштар

б) \нд\н катышы менен жасалган тыбыштар

в)\н катышпай айтылган тыбыштар г)\нд\н созулуп айтылышынан пайда болгон тыбыштар д) \н менен шыбыштын катышуусунан пайда болгон тыбыштар

5. Кыргыз элинин улуу манасчылары кимдер?

а) Т.Молдо, С.Орозбаков б) Ч.Валиханов, Ы.Абдрахманов

в) К.Жумабаев, С.Каралаев г) Ж.Мамай, Жеёижок д) С.Орозбаков, С.Каралаев

6. Манасчылар деп кимдерди айтабыз?

а) «Манас» эпосун кагаз бетине т\ш\ргъндърд\ б) «Манас» эпосун изилдъъч\лърд\

в) «Манас» эпосун жыйноочуларды г) «Манас» эпосун айтууну кесип кылган акындарды

д) элдик дастандарды аткаруучуларды

7. Алфавит…

а) тыбыштардын тамга менен белгилениши б)жазуунун ъзгъчъл\г\н \йрът\\ч\ тил илими

в) белгил\\ тартип боюнча жайгаштырылган тамгалардын жыйындысы

г) тамгалардын басма жана жазма т\р\ндъ жазылышы

д)тамга жана тыбыштардын бъл\н\ш\

8. 1927-1940- жж. кыргыз эли кайсы алфавитти пайдаланган?

а) араб б) орус в) уйгур г) реформаланган латын алфавитин д) пайдаланган эмес

9. Кыргыздар кайсы жазууларды колдонушкан?

а) Орхон-Енисей, латын, ъзбек, орус б) Орхон-Енисей, уйгур, калмак, т\рк

в) Орхон-Енисей, уйгур, араб, латын г) Орхон-Енисей, латын, орус, кыргыз

д) т\рк, латын, араб

10. Туура жазылган създърд\н катарын белгиле:

а) педагогко, Алиевтин, Жалал-Абадта б) геологго, Тынаевдин, Калининграда

в) Гамбургка, Саматовтун, поезддер г)клубка, сьездге, стажга д)Мекеге, поезге, турнирге

11. Астрономиялык энчил\\ аттар кандай жазылат?

а) жънъкъй жана татаал т\рлър\ кичине тамга менен жазылат

б) жънъкъй жана татаал т\рлър\ баш тамга менен жазылат

в) жънъкъй т\р\ кичине, тат. т\р\ баш тамга менен жазылат

г) жънъкъй т\р\ кичине тамга менен сызыкча коюлуп жазылат. д) билбейм

12. «Манас» эпосун кагаз бетине биринчи ким т\ш\ргън?

а) Г.Алмаши б) В.В.Радлов в) К.Мифтаков г) Ч.Валиханов д) А. Токомбаев

13. Кыргыз элинин сырт кийими кайсылар?

а) тъъ чепкен, ът\к, шък\лъ б) калпак, ичик, белдемчи

в) тон, малакай, жаргак шым г) тон, бешмант, ичик д) кемсел, жаргак шым, тебетей

14. Нумеративдик създърд\н тобун белгиле

а) съъм, карыш, кадам, кочуш, этек б) бешим, кулач, он чакты, ж\з

в) таё куланъък, бешим, чарчы, беш-алты г) даана, жарты, б\т\н, \чтън бир, чабым д) туура жообу жок

15. Кыргыз элинин музыкалык аспаптарын белгиле:

а) сыбызгы, чоор, добулбас, пианино б) чоор, добулбас, кыл кыяк, комуз

в) кыл кыяк, аса-муса, кербез, алмурут г) комуз, ооз комуз, кербез, сыбызгы

д) дутар, домбра, кыяк, керней

16. Ономастика эмне жън\ндъг\ илим?

А) энчил\\ аттар б) жер-суу аттары в) терминдер г) тыбыштар д) туура жообу жок

17. Астрономиялык т\ш\н\ктъргъ коюлган аттар

а) Кундуз, Арстан, Бугубай б)Акыл, Нурэл,/ркър, Жыргал в)Чолпон, Жетиген, Жылдыз, /ркър г) Алтынай, Асел, Айсулуу, Жанар д) Айдай, К\ндъй, Марсел, Г\лай

18. Комуз кандай бъл\ктърдън турат?

а) чарасы, кулагы, моюну, капкагы, тепкеси, кылы

б) кылы, жыгачы, кармагычы, кулагы в) кулкусу, сабы, къъдън\, чарасы

г) капкагы, тепкеси, кабыгы, жыгачы д) капкагы, тепкеси, кылы

19. Създърд\ ташымалдоо кайсы тартипте болот?

а) \нд\\ тыбышка карай б) муунга бъл\н\ш\нъ карай

в) \нс\з тыбышка карай г) тамганын санына карай д) \нс\з тыбыштарга карай

20. Арыз качан жана кандай максатта жазылат?

а) жумушка киргенде, жумуштан бошогондо б) жумуштан кечиккенде, жумуштан бошогондо в) ар бир жумуш к\н\ндъ г) жумуш убагында, бир нерсе тапшырганда

д) кандайдыр бир тартип бузулганда

21. Ъм\р баян кайсы учурларда жазылат?

а) ишке киргенде, иштен чыкканда б) жумуш убагында жетекчиге гана

в) ишке киргенде, окууга ъткъндъ г) сапарга жънъгъндъ, кайтканда д) дайыма керектелет

22. Адамдардын кесибин, бийлигин, ънър\н ж. б. белгилерин кърсъткън, энчил\\ аттарга кошулуп айтылган създър кандай жазылат?

а) баш тамга менен: Курманжан Датка, Алымбек Датка, Ормон Хан, Куйручук Куудул

б) кичине тамга менен: Курманжан датка, Алымбек датка, Ормон хан, Куйручук куудул

в) кыскартылып: Курманжан д, Алымбек д, Ормон х, Куйручук к.

г) энчил\\ аттардан мурун: Датка Курманжан, Хан Ормон, Куудул Куйручук д) билбейм

23. Жъндъмъ м\чълърд\н гана тобун аныкта

а) – лаш, - быз, - ган, - нын б) – ныны, -ым, - сы, - нчи в) – га, - лап, - лаган, - дап

г) – нын, - га, - ны, - да, - дан д) –га, -им, - ны, - быз

24. Кыргыз элинин улуттук майрамдары:

а) жеёиш к\н\, Аялдар майрамы, эгеменд\\л\к майрамы

б) Нооруз майрамы, Т\ш\м майрамы, /л\ш майрамы

в) Дыйкандар майрамы, мугалимдер майрамы, мекенди коргоочулар к\н\

г) 8-март, 31-август, 1-май д) 5-май, 5-март, 7-ноябрь

25. М\н\шкър … адам

а) г\л ъст\ргън б)куш таптаган в)ат таптаган г)калыстык кылган д)к\ръшкъ т\шкън

26. Ат жабдыктарын т\з\\ч\ элементтер кайсылар?

а) ээр, ж\гън, нокто, \зъёг\, кереге, т\нд\к б) куюшкан, туурдук, \з\к, къмълд\р\к

в) желдик, тердик, энчи, ыпча г) куюшкан, ээр, ж\гън, \зъёг\, желдик, тердик

д) кемеге, уук, ж\гън,туурдук

27. Саяпкер деген ким?

а) санжыра айткан адам б) к\л\к, жорго таптоочу адам в) куш таптаган адам

г) к\м\ш уста д) г\л ъст\ргън киши

28. Ажыбай, Байжигит, Тилекмат, Къкътъй, Акматалы деген ысымдар кайсы ънъргъ таандык? а) манасчылык ънъргъ б) чечендик ънъргъ в) м\н\шкърлър

г) саяпкерлер д) балбандарга

29. Жактама ат атоочторду тап?

а) мен, сизге, алар, ушулар, биз в) эч ким , эчтеме, тетигиси, ушул б) бир нерсе, бирдеме, ошол, тиги г) кээ биръъ, кандайдыр бир , ал, силер д) силер, сиз, анын, мага, сенде.

30. Географиялык энчил\\ аттарга -лык м\чъс\ уланып айтылса кандай жазылат:

а) ал съз баш тамга менен жазылат б) ал съз кичине тамга менен жазылат

в) баш тамга менен да, кичине тамга менен да жазууга болот г) кичине тамга менен кашага алынып жазылат д) географиялык энчил\\ аттарга -лык м\чъс\ уланбайт

(III вариант)

1. Алфавит…

а) тыбыштардын тамга менен белгилениши б) жазуунун ъзгъчъл\г\н \йрът\\ч\ тил илими в) тамгалардын басма жана жазма т\р\ндъ жазылышы

г) белгил\\ тартип боюнча жайгаштырылган тамгалардын жыйындысы

д) фонетиканын бир бъл\м\

2. Кыргыз тилиндеги кайсы тамгалар эки тыбышты билдирет?

а) п, б, с б) е, ю, я в) д, т, я г) к, г, ж д) ц, щ

3. Туура жазылган катарды белгиле

а) Союш, коеюн, кийим б) Жайат, кийет, чийет в) Сойу, байанда, район

г) а, б жооптору туура д) а, в жооптору туура

4. /нд\\ тыбыштар жаактын ачылышына карай кандай болуп бъл\нът?

а) жоон, ичке б) кыска, созулма в)кеё, кууш г)эринчил, эринсиз д) туура жообу жок

5.Эринчил \нд\\лър катышкан съз:

а) карышкыр б) энелер в) кымыздык г) жарганат д) отурум

6. /ндъш\\ деп кандай тыбыштык процессти айтабыз?

а) Тыбыштардын ъз алдынча алмашуусу б) Бул тыбыштык процесс эмес

в) Тыбыштардын ъз ара окшошуусу г) Тыбыштардын окшошпой калуусу

д) Тыбыштардын тилге, эринге карай ъзгър\\с\

7. Жалаё каткалаё \нс\здър катышкан създърд\ белгиле

а) кълмъ, кымыз, жылкы б) билим, баатыр, жилик в) капа, тешик, кыякчы

г) жарма, манасчы, жука д) ж\рък, жаштык, белек

8. Кат – муундун кайсы тиби?

а) \нд\\+\нс\з+\нс\з-vcc б) \нд\\+\нд\\+\нс\з-vvc в) \нс\з+\нд\\+\нс\з-cvc

г) \нс\з+\нс\з+\нд\\-ccv д) а, в жооптору туура

9. Ташууга м\мк\н болбогон муун

а) бала, улак, чычкан б) аяк, улуу, аалам в) боор, жеке, сары

г) балка, спорт, желек д) терезе, килем, сак

10. Туура жазылган энчил\\ аттардын катарын белгиле

а) Кыз Сайкал, Жаёыл Мырза, Адам ата б) Жаёыл мырза, Адам Ата, Умай эне

в) Тоголок молдо, Акыл карачач, Бала Курман г) Асель, Эмиль, Назгуль

д) Азамат алтай, Ашым жакыпбек

11. Эгерде географиялык татаал энчил\\ аттардын бардык же айрым т\гъйлър\ лексикалык мааниге ээ болбогон създърдън турса кандай болуп жазылат?

а) Бълък жазылат б) Ортосуна дефис белгиси коюлуп жазылат

в) Бириктирилип жазылат г) Кыскартылып жазылат д) Ар т\рд\\ жазыла берет

12. Нумеративдик създърд\н тобун белгиле

а) съъм, карыш, кадам, кочуш, этек б) бешим, кулач, он чакты, ж\з

в) таё куланъък, бешим, чарчы, беш-алты

г) даана, жарты, б\т\н, \чтън бир, чабым д) туура жообу жок

13. Татаал създърд\н бъл\н\ш\:

а) жънъкъй, жай, кошмок, жеке б) кош, кошмок, бириккен, кыскартылган

в) илепт\\, кош, жалпы, ътмъ г) бириккен, айрым-айрым, суроолуу, кыйыр

д) татаал създър бъл\нбъйт

14. Кечээ эле тигил кырда жок эле,

Кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш?

Белгиленген съз ат атоочтун кайсыл т\р\нъ кирет?

а) Сурама б) Шилтеме в) Жактама г) Аныктама д) Тангыч

15. Чагылгандын узундугу 2-3 километрге жетет. Бул с\йлъмдъг\ белгиленген съз сан атоочтун кайсыл т\р\нъ кирет?

а) Жамдама сан б) Иреттик сан в) Эсептик сан г) Чамалама сан д) Топ сан

16. Кыргыз Республикасынын гимни качан бекитилген?

а) 1993-жылы, 10-майда б) 1992-жылы, 18-декабрда в) 1992-жылы, 3-мартта

г) 1994-жылы, 14-январда д) 1989-жылы, 31-августта

17. Араб алфавитинин жетишкен жагы кайсы?

а) сабаттулукка \йръткън б) жалпы эл \йрънгън в) жазууга жеёил болгон

г) окууга оёой болгон д) тамганын саны аз болгон

18. “20-кылымдын Гомери” деген атка ээ болгон манасчы

а) Сагымбай Орозбаков б) Шапак Рысмендеев в) Жусуп Мамай

г) Саякбай Каралаев д) Токтогул

19. Манас баатыр жън\ндъг\ биринчи маалымат кимге таандык?

А) Сейф ад-дин Аксыкентке б) Ч. Валихановго в) В.В.Радловго

г) Д.Алмашиге д) Манасчы Кенжекарага

20. Балдары токтобогон, перзент кърбъй ж\р\п бала къргън ата-энелер балдарынын аттарын кандай аташкан?

а) Шарипа, Шарип, Шекер б) Нышанбай, Токтосун, Бурул

в) Жаёыл, Жериш, Жапалак г) Арстан, Теёсизбай, Телибай

д) Шалтак, Токтобай, Тургунай

21. Бешик той качан берилген ?

а) бала басканда б) бала чоёойгондо в) бала търългъндъ

г) бешик алып келгенде д) тушоо кескенде

22. Кыл кыяк кандай музыкалык аспап?

а) кылдуу, жаалуу, тартма музыкалык аспап б) кылдуу, чертме музыкалык аспап

в) \йлъмъ музыкалык аспап г) тилд\\ музыкалык аспап д) урма аспап

23. К\л\ктър къктъ сызчудай

Тизгинди чоюп жънъсъ.

Бири шумкар, бири куудай,

Оюн деп чиркин ушуну айт, - кайсы оюн жън\ндъ?

а) кък бър\ б) улак тартыш в) оодарыш г) эр сайыш д) кыз куумай

24. Кыз балдардын баш кийими:

а) топу б) телпек в) элечек г) тебетей д) шък\лъ

25. Элечек кандай бъл\ктърдън турат ?

а) ээк алма, \к\, жээги, жоолук

б) эё ичкиси, ээк алма, оромол, жыгым, тарткыч, кыргак

в) эё ичкиси, ээк алма, топу, жыгым, кыргак

г) элечектин эч кандай бъл\ктър\ жок. д) \ст\, асты, кыргагы

26. Ишеним кат жарактуулук мъънът\нъ карай кандай болуп бъл\нът?

а) жънъкъй, ъзгъчъ б) кыска, узак в) жънъкъй, татаал

г) татаал, кыска д) жънъкъй, кыска

27. Ъм\р баян кайсы учурларда жазылат?

а) ишке киргенде, иштен чыкканда б) жумуш убагында жетекчиге гана

в) дайыма керектелет г) сапарга жънъгъндъ, кайтканда

д) ишке киргенде, окууга ъткъндъ

28. Биринчи муунунан кыскартылган жалпы татаал създърд\н катарын белгиле

а) ОшМУ, ЖАМУ, БатМУ б) БУУ, КУУ, УАК в) БжМ, физмат, юрфак

г) филфак, химфак, турфирма д) а,в варианттары туура

29. Гректердин «Иллиадасы» менен «Одиссеяны» кошкондогу кълъмдън

20 эсе чоё чыгарма кайсыл чыгарма?

а) «Манас» б) «Игордун кошуну жън\ндъ съз» в) «Махабхарат»

г) Семетей» д) «Согуш жана тынчтык»

30. Жеке адамдын аброюна шек келтирген одоно, корс маанидеги създър эмне деп аталат?

а) фразеологизм б) диалектизм в) метонимия г) афоризм д) вульгаризм

(IV вариант)

1. Араб алфавитинин кемчилдиктери кайсылар болгон?

а) араб алфавитинин курамында \нд\\ тамгалар, ичке \нд\\лър жетишсиз болгон;

б) алфавиттин курамындагы 24 тамга кыргыз тилинин тыбыштык ъзгъчъл\г\н толуктай алган эмес;

в) араб алфавитинин оёдон солго карай жазылышы жазууну татаалдаткан

г) а, в гана жообу туура д) а, б, в жооптору туура

2. кы, гы тыбыштары кайсы учурда колдонулат?

а) кыргыз тилиндеги създърдъ б) жоон \нд\\ менен келсе в) ичке \нд\\лър менен келсе

г) \нс\здън кийин д) \нд\\дън кийин

3. Эринчил \нд\\гъ карай \ндъшкън създ\ белгиле

а) маданияттын, илимпоздор, малчылар б) ынтымактуу, тиг\\ч\, инилер

в) г,д жооптору туура г) к\л\кт\н, жолчулар, жумушчу

д) с\рътч\лър, жумушчу, кълъкъдъг\лър

4. Съз тутумундагы негизги морфема, ъз алдынча съз катары колдонуу касиетине ээ - бул

а) с\йлъм б) м\чъ в) уёгу г) съз д) съз айкашы

5. Жоон \нд\\гъ карай \ндъш\\н\ тап

а) жетекчи, эсепсиз б) котормо, жазуучу в) теректер, кийимдер

г) жерсиз, къйнъкчън д) акылдуу, абийир

6. Туюк муундун катарын белгиле

а) кыргыз, орус, башка б) каар, барчын, Жан в) к\лк\, азап, акча

г ) б, д жооптору тура д) т\нд\к, уюл, кыяк

7. Създърд\ ташымалдоо кайсы тартипте болот?

а) /нд\\ тыбышка карай б) /нс\з тыбышка карай в) Муундун бъл\н\ш\нъ карай

г) Тамганын санына карай д) Каалагандай ташымалданат

8. Татаал създърд\н туура жазылган катарын белгиле

а) кара м\ртъз, кеч курун, колжазма, къзайнек б) \й- б\лъ, каада-салт, карала, ач къз

в) ач к\сън, аркачан, ътъ кооз, ар-к\н\ г) Карам\ртъз, курал-жарак, къз айнек

д) Каракулжа, Арал Деёизи, Кара-Суу

9. – лык, - чы, - чылык, - чыл, - ист м\чълър\ энчил\\ аттарга уланса кандай жазылат?

а) энчил\\ ат сыяктуу баш тамга менен жазылат

б) баш тамга менен кашаага алынып жазылат

в) жогорку м\чълър энчил\\ аттарга уланбайт

г) жалпы атка ът\п, кичине тамга менен жазылат

д) кашаага алынып, кичине тамга менен жазылатДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет