«инжиниринг» факультетіДата12.10.2019
өлшемі44.35 Kb.
#447174
силлабус - Квалиметрия-новая-2019 -

Ш. ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ
«ИНЖИНИРИНГ» ФАКУЛЬТЕТІ
«МАШИНА ЖАСАУ ЖӘНЕ КӨЛІК» КАФЕДРАСЫ«БЕКІТІЛГЕН»

Оқу-әдістемелік бюро төрағасы

________________ Джумагазиева Ш.К.

________________

«КЕЛІСІЛГЕН»

«Каспий сертификаттау орталығы» ЖШС директоры

________________ Е.А. Астафурова ________________


Kva 3207 Квалиметрия пәнінің
СИЛЛАБУСЫ

Мамандық: 5В073200-Стандарттау және сертификаттау

Оқу формасы: күндізгі

Курс: 3, семестр: 5

Кредит/ЕCTS саны: 5

Оқу тілі: қазақ


Силлабус кафедраның . . 201 ж. (№.__ хаттама) мәжілісінде талқыланды.

Кафедра меңгерушісі _________ Булекбаева Г.Ж.

Пән координаторы: _________ Манкешева О.Т.

Пән оқытушысы туралы мәлімет: «Машина жасау және көлік» кафедрасының аға оқытушысы, магистр Манкешева Олимпиада Таукеевна

Тел ном.: 8 778 3998813 Электронды поштасы: olimpiada.mankesheva@yu.edu.kz
Ақтау, 2019

1. Пәннің сипаттамасы:

«Квалиметрия» пәні 5В073200 – «Стандарттау және сертификаттау»мамандығы үшін базалық пәндер циклінің міндетті компоненті болып табылады.


2. Пәннің мақсаты:

Квалиметрия пәні теориялық базаны қалыптастыруды, талап етілетін сапаға жету бойынша ары қарай басқарумен өнім сапасының, жұмыстары мен қызметтерінің деңгейін сандық анықтау бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруды мақсат етеді.


3. Пәннің міндеттері:
4. Пререквизиттер:

  1. 1 Метрология;

  2. Сертификаттау

Постреквизиттер:  1. Cынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау;

  2. Біріккен менеджмент жүйелері.


5. Пән саясаты:

  1. тәртіпке қатысты талаптар/требования по правилам поведения

  2. пәнге қатысты талаптар/ требования по дисциплине

  3. академиялық адалдық ережелерін сақтауға қатысты талаптар/ требования по соблюдению правил академической честности


5. Пән бойынша күтілетін нәтижелер:
ПН 1 –-заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, әдістемелік материалдарды; өнім сапасын бақылау және қадағалау жүйесін; өнімнің негізгі техникалық және құрылымдық сипаттамаларын, өнімнің сапа деңгейінің принциптері мен әдістерін, өнімнің сапа көрсеткіштерін таңдау ерекшеліктерін; өнім сапасын бақылауды ұйымдастыруды, әдістері мен құралдарын; өнім сапасын талдау тәсілдерін білуі тиіс;

ПН 2– -өнім сапасын арттыруды болжау және жоспарлау кезінде өнім сапасы көрсеткіштерінің құрамын, өнім сапасы туралы деректерді талдау әдістері мен ақау себептерін анықтау әдістерін, өнім сапасын арттыру бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік технологияларды, өнімді сертификаттау және сапа жүйесі бойынша жұмыстарды орындау кезінде өнім сапасы мен процестерді бақылау әдістерін, өнім сапасын бақылау үшін бақылау-өлшеу және сынау техникасын қолдануға ептілігі болуы тиіс;


ПН 3 – -өнімнің әр түрлерініңкөрсеткіштерін есептеуге және таңдауға; өндірісті жетілдіру үшін өнім сапасын бақылау бойынша мәселелерді шешуге дағдылары болуы тиіс;
ПН 4 –
ПН 5 –


6. Курс мазмұны және матрица:
Дәріс тақырыптары

Сағат саны

Өткізу нысаны

ПН

1

Кіріспе. Пән мақсаттары мен міндеттері. Квалиметрия принциптері. Квалиметрия әдістері. Индекстік квалиметрия. Бағалаудың таксономиялық әдістері. Жобалық квалиметрия. Квалиметрия туралы жалпы мәлімет. Елде және шетелде квалиметрияның қазіргі жағдайы және тарихы.

4

Пікірталас дәріс

ПН1

2

Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номеклатурасы. Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі және сапа көрсеткіштерінің номеклатурасы.

4

Пікірталас дәріс

ПН1

3

Квалиметриялық шкалалар. Тәртіп шкаласы. Интервалдар шкаласы. Қатынастар шкаласы.

2
ПН 1, 2

4

Өнім сапасы деңгейін бағалау. Квалиметрияның негізгі әдістері. Жіктеушілік, шектеуші және бағалау көрсеткіштері. Бағалау жағдайы. Өнім сапасын сарапшылық бағалау. Органолептикалық көрсеткіштерді бағалау. Көрсеткіштер ауырлығы коэффициенттерін анықтау. Сапа деңгейін бағалау үшін базалық үлгілерді тандау.

4

Пікірталас дәріс

ПН1

5

Сапа деңгейін бағалау әдістемесін әзірлеудің негізгі ережелері.

2

Пікірталас дәріс

ПН3

6

Өнім сапасының деңгейін бағалаудың дифференциялдық әдісі.

4

Пікірталас дәріс

ПН 2

7

Өнімді пайдаланудың түрлі жағдайларын есепке алу. Құндық регрессиялық тәуелділіктер әдісі.Шекті және номинал мәндер әдісі.

4

Пікірталас дәріс

ПН1

8

Әркелкі өнім сапасының деңгейін бағалау. Әркелкі өнім сапасының деңгейін бағалау. Өнім сапасы индексін анықтау. Өнім ақаулығы индекстерін анықтау. Өнеркәсіпті басқарудың түрлі буындары үшін сапа индекстерін аныктау. Кәсіпорындар жұмысының кешенді сапа индекстері мен сапа көрсеткіштерін аныктау.

4

Пікірталас дәріс

ПН3


Тәжірибелік сабақ тақырыптары

Сағат саны

Өткізу нысаны

ПН

1

Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі және сапа көрсеткіштерінің номеклатурасы. Өнімнің техникалық деңгейі мен сапасын бағалау үшін тағайындалу көрсеткіштерінің номенклатурасын таңдау

2

Есеп шағару

ПН1

2

Ауырлық коэффициенттері сарапшылык әдіспен анықтау. Ауырлықты бағалауды өндеу тәсілдері. Сарапшылық қисықтарды құрастыру

1

Есеп шағару

ПН2

3

Сапа деңгейін дифференциалдық әдіспен бағалау

2

Есеп шағару

ПН 1, 2

4

Өнімнің сапа деңгейін кешенді әдіспен бағалау. Бас параметрді аныктау. Орташа өлшеген көрсеткіш бойынша бағалау

2

Есеп шағару

ПН 3

5

Өнімнің сапа деңгейін кешенді әдіспен бағалау. Бас параметрді аныктау. Интегралдық көрсеткіш бойынша бағалау

2

Есеп шағару

ПН 4

6

Өнімнің сапа деңгейін бағалаудың аралас әдісі

2

Жоба қорғау

ПН 3


Зертханалық сабақ тақырыптары

Сағат саны

Өткізу нысаныЗертханалық сабақ қарастырылмағаң


7. Бағалау өлшемдері: (Бағалау туралы Ережеде көрсетілген нысандардан сәйкесінше таңдалады)

Бақылау нысаны

Бағалау өлшемдері

Максималды балы


Эссе

мәтінді құрастырудың логикалық құрылымының болуы (мәселе көтерілген кіріспе; негізгі идеяларға бөлінген негізгі бөлігі; талқылау нәтижесінде алынған қорытынды

- эссе тақырыбы бойынша нақты жеке позицияның болуы;

- жеке ұстанымды негіздеу кезінде дәлелдердің барабарлығы

- баяндау стилі (кәсіби терминдерді қолдану, дәйексөз, стилистикалық фразаларды құру және т. б.).)14/16

Семинар

дайындық сапасы (оқуға ұсынылған материалдар, тарату материалдары. нұсқау беру, қолдау және көмек) - түсіндірудің сапасы (материалды еркін меңгеру, тақырыпты анық түсіну, сұрақтарға нақты жауап беру, мысалдарды келтіру): -ресурстардың сапасы (ұсынылған релевантты дереккөздердің кеңдігі, оқуға қажетті дереккөздерге сілтемелер.

- презентация сапасы (аудио-бейне техникасын жақсы пайдалану. материалдар, тірі, динамикалық)

дискуссияның сапасы (оқытудың тиімді және қызықты топтық әдістерін қолдану, студенттерді қатысуыға тарту, топ жұмысын үйлестіру).


-16

Жоба

қойылған міндеттерді орындауға шығармашылық көзқарас, ақпаратпен жұмыс істей білу, командада жұмыс істей білу; алынған нәтижені бағалау: жобаның мақсаты мен міндеттерін тұжырымдаудың нақтылығы мен айқындығы, олардың тақырыпқа сәйкестігі; көздерді таңдаудың негізділігі ; проблеманы ашу және оның шешімдерінің тереңдігі/толықтығы/негізділігі; қорытынды мазмұнының жобада мәлімделген мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігі; теориялық немесе практикалық сипаттағы жаңашыл элементтерінің болуы; практикалық маңыздылығы; жұмыстың ресімделуі

168. СОӨЖ, СӨЖ орындау кестесі (мысал ретінде: пән 5 кредит болса/на примере дисциплины в объеме 5 кредитов)
СОӨЖ/СӨЖ

Тапсырмалары

Бақылау нысаны/ форма контроля

Өткізу мерзімі

(апта)

1

СОӨЖ№1

Квалиметрия міндеттері мен әдістерін жіктеу. Квалиметриялық шкалалар

Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі.Презентация

4

СӨЖ№1

Сапа көрсеткіштерінің номеклатурасы. Квалиметрия принциптері. Квалиметрия әдістері.

Презентация

2

СОӨЖ2

Сарапшылық квалиметрия

Индекстік квалиметрияБағалаудың таксономиялық әдісі

Презентация

5

СӨЖ2

Ықтималдық- статистикалық квалиметрия

Презентация

3

СОӨЖ3

Жобалық квалиметрия

Презентация

7

СӨЖ3

Жіктеушілік, шектеуші және бағалау көрсеткіштері. Бағалау жағдайы

Презентация

4

СОӨЖ4

Органолептикалық көрсеткіштерді бағалау.

Презентация

9

СӨЖ4

Сапа көрсеткіштері номенклатурасын анықтау

Презентация

5

СОӨЖ5

Көрсеткіштер ауырлығы коэффициенттерін анықтау.

Презентация
СӨЖ5

Сапа деңгейін бағалау үшін базалық үлгілерді тандау

Презентация

6

СОӨЖ6

Өнім сапасын сарапшылық бағалау

Презентация
СӨЖ6

ауырлык коэффициенттерін анықтау

Презентация

7

СОӨЖ7

Өнім сапасының деңгейін бағалаудың дифференциялдық әдісі.

Презентация
8

СОӨЖ8

Өнім сапасының деңгейін бағалаудың кешенді әдісі.

Презентация
9

СОӨЖ№9

Өнім сапасының деңгейін бағалаудың аралас әдісі.

Презентация

11


8.1. Курстық жұмыстардың тақырыптары

Курстық жұмыс тақырыбы:

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – линолеум

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – шаңсорғыш

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – кір жуғыш машина

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – автокөлік

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – жуғыш құралдар

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – силикат кірпіш

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – Тоңазытқыш

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – мұнай өнімдері

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – Суэмульсия

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – Обой

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – фотоаппарат

Өнімнің сапа деңгейін бағалау – аяқ киім


9. Әдебиеттер тізімі/список литературы

9.1. Негізгі әдебиеттер/основная литература:

  1. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: Учебное пособие. М.: Ось-89, 2007г.- 384с.

  2. Квалиметрия. Оқу құралы/ М.Қ. Асембаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 103 бет.

  3. Квалиметрия.Учебник/Г.С..Жетесова, А.Ш.Жунусова, С.К. Бийжанов.-Караганда: Изд-во Кар.гос.техн.ун-та, 2013-195с.

4.Методические указания к практическим занятиям по дисциплине: «Квалиметрия» специальности: 5В073200-Стандартизация, сертификация и метрология. Манкешева О.Т. 2014
9.2. Қосымша әдебиет/дополнительная литература:

5.Кирилов В.И. Квалиметрия и системный анализ : учебник/ В.И. Кирилов -М.:ИНФРА, 2012-440с.

6.Федюкин З.К. Квалиметрия. Измерение качества промышленной продукции: Учебник/ З.К.. Федюкин.-М.:КНОРУС, 2010.-320с.

7.Донсков А.С. Практикум по оценке качества изделий машиностроения: Учеб.пособие / А.С. Донсков. –Пермь : Изд-во ПГТУ, 2006.-110с.

8.Елохов А.М. Управление качеством. Ч 1.Основы квалиметрии/ А.М. Елохов.-М.:ИНФРА-М, 2005-240с.

9..Пономарев С.В. Квалиметрия и управление качеством. Инструменты управления качеством. Учебн.пос./ С.В. Пономарев.-Тамбов : Изд-во Тамб.гос. техн. Ун-та, 2005.-79с.

10. Калейчик М.М. Квалиметрия. Учебное пособие/ М.М. Калейчик.- М.: Изд-во Моск.гос. инд.ун-та, 2005.-198с.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет