Изготовление запчастей и нестандартных изделий для оборудования, мех обработкаДата26.06.2016
өлшемі291.38 Kb.
#159745
Закупка работ способом запроса ценовых предложений:

Изготовление запчастей и нестандартных изделий для оборудования, мех обработка.

 1. Закупки проводятся только среди отечественных предпринимателей

 2. Сумма выделенная для закупки: 500 000 тенге без НДС.

 3. Виды работ: токарные, фрезерные, расточные, шлифовальные, заточные работы.

 4. Место выполнения работ: г. Курчатов

 5. Срок выполнения работ: в течении 10 календарных дней с даты получения письменной заявки (с приложенными чертежами, эскизами или образцами запчастей) от Заказчика

 6. Сроки оплаты: за выполненные работы согласно заявки, после подписания акта выполненных работ, калькуляции на каждый вид работ, получения счета-фактуры
Жұмыстарды орындауға арналған

01-07-11/_____________________________ ШАРТЫ


Өскемен қаласы 2013 ж. «__» _______
«Үлбі-ФторКомплекс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталады, директоры Балтабаев Арғынғазы төлеуқанұлы тұлғасында, Жарғы негізінде әрекет етуші, бір жағынан және ________________________, бұдан әрі «Орындаушы» деп аталады, директоры __________________________ тұлғасында, Жарғы негізінде әрекет етуші, басқа жағынан, бірге ары қарай «Тараптар» деп аталады, 2012 жылғы 26 мамырдағы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ-ның Директорлар Кеңесімен бекітілген «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының елу және одан астам пайызы (қатысу үлестері) тікелей және жанама түрде меншік немесе сенімді басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тиесілі ұйымдардың Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелерінің» _____-тармағы _____-тармақшасы негізінде төмендегілер жөнінде осы Шартты (ары қарай - Шарт) жасады:

1. Бұл Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

2. «Шарт» - Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптармен оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық шарт;

3. «Құны» - Өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағандығы үшін Шарт шеңберінде Орындаушыға төленетін құны.

4. «Жұмыс» - Кызмет атқарулар ша мехобработке үшін ОФ(обогатительной фабриканың) арада Курчатов г.;

5. «Тапсырыс беруші» - «Үлбі-ФторКомплекс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

6. «Орындаушы» - __________________________________

7. «Форс - мажор» - Орындаушы тарапынан бақылауға алынбайтын, орындаушының жаңсақтығы немесе ұқыпсыздығымен байланыссыз және алдын ала болжанбайтын сипаттағы оқиға. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе апаттық зілзалалар, індет, тауарды жеткізуге карантин, тыйым салу сияқты әрекеттер жатады, бірақ осындай әрекеттермен шектелінбеуі мүмкін.
 1. Шарт мәні.

  1. Орындаушы ша мехобработке жұмыстарды орындауға Курчатов г., ал Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдау және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Орындаушымен жұмыстарды орындау Тапсырыс берушіден телефон арқылы өтінімді алған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.


 1. Жұмыстардың құны және төлем тәртібі.

2.1 Ша мехобработке жұмыстардың құны № 2 Қосымшада айтылған және шарттың әрекет ету мерзім ішінде арттыруға жатпайды.


  1. Аталмыш Шарт бойынша ҚҚС есебінсіз жұмыстың жалпы құны ____________ (________________________) теңгеден аспайды. ҚҚС мөлшерлемесі ҚР қолданыстағы салық Заңнамасына сәйкес қолданылатын болады.

  2. Тапсырыс беруші төлемақыны үшін орында- жұмыстарды жасайды, барысында 10 күнтізбелік күндер кейін орында- жұмыстың актісінің қол қой-, калькуляцияның на жұмыстың, есепшоттың-фактураның ал- бас-басы көрінісіне, жолымен ақшалы ақы-пұл перечисления на атқарушы, ара осы келісім көрсетілген есептік есепшот.

  3. Төлем күні болып Орындаушының есеп шотына ақшалай қаражаттың түсу күні табылады.

  4. Жұмыстардың құнына (бағасына) осы Шарттың әрекет ету кезеңінде өсіруге жатпайтын Орындаушының барлық шығындары кіреді. 1. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері.

  1. Орындаушы міндеттенеді:

   1. Жұмыстарды тиісті сапада орындауға;

   2. Жұмыстарды барлық білімі мен мүмкіндігін қолдана отырып ұйымдастыруға және орындауға; Орындаушы орындалатын жұмыстар әдістеріне, кезектілігіне және сапасына, сонымен қатар Шарт юойынша барлық жұмыстардың үйлесімділігіне толық жауапркершілік артады.

   3. Тапсырыс берушіге тиесілі қандай да бір зақым келуінен меншік қорғанысын қамтамасыз ету.

   4. Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттамаларына сәйкес жұмыстарды орындайды.

   5. Тапсырыс беруші арыз берген күннен бастап ___ күнтізбелік күн ішінде жұмыстарда анықталған барлық кемшіліктерді Тапсырыс беруші талабы бойынша тегін жөндейді.

   6. Жұмыстар орындалғаннан кейін 5 жұмыс күн ішінде Шартың 1-Қосымшасына сәйкес қалып бойынша орындалатын жұмыстарды жергілікті қамту үлесі бойынша есепті береді.

   7. Тапсырыс берушіге үшінші тұлғалардың ерекше құқықтарын бұзбайтын, осы Шарт бойынша алынған Жұмыстар нәтижелерін беруге кепілдік береді.

   8. Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз осы Шартты орындауға үшінші тұлғаларды тартпауға міндеттенеді. Осы Шартты орындауға үшінші тұлғаларды тартқан жағдайда, үшінші тұлғалармен осы Шарт бойынша орындалынатын жұмыстар көлемі мен түрі осы Шарт бойынша жұмыстар көлемінің ___%-ынан аспауы тиіс.

  2. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

3.2.1. Орындалған жұмысқа төлем жүргізеді. .

3.2.2. Орындаушыдан жұмыстардың аяқталуы туралы хабарламаны алғаннан кейін жұмыстар нәтижесін қарауға және қабылдауға, ал жұмыстар нәтижесін нашарлататын шарттан ауытқушылық немесе өзге кемшіліктер анықталған жағдайда, кідірместен Орындаушыға жазбаша хабарлауы тиіс.

3.2.3. Орындаушыға сызбаларды, нобайларды немесе қосалқы бөлшектердің үлгілерін ұсынуға міндетті.

3.3. Тапсырыс беруші құқылы:

3.3.1 Кез келген уақытта Орындаушымен орындалатын жұмыстардың барысы мен сапасын оның қызметіне кіріспестен тексеруге құқылы.

3.3.2 Ықтимал Орындаушымен жұмыстарда жергілікті қамту үлесі бойынша сенімсіз ақпарат берген жағдайда, шартты орындаудан біржақты бас тартуға және шығындарды өтетуді талап етуге құқығы бар.4. Кепілдік Мерзім

4.1. Кепілдік мерзім – орындалған жұмыстары бойынша актіге қол қою сәттен бастап 6 ай.

4.2. Кепілдік мерзім ішінде жүргізілген жұмыстарда ақау табылса, Тараптар ақаулық Актісін жасап, онда табылған ақаулар мен оларды жою мерзімін көрсетеді.

4.3. Актіні біржақты жасауға тыйым салынады.

4.4. Ақаулық Актісі негізінде Орындаушы Тараптармен бекітілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті.

5. Хабарламалмар мен ескертулер.

5.1. Осы Шарт бойынша бір Тарап келесі Тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама келесіде түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жолдайды.

5.2. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне енетін күні, бұл күндердің қайсысы кешірек болатынына байланысты күшіне енеді.


6. Тараптардың жауапкершілігі.

6.1. Осы Шартпен ескерілген өз міндеттерін орындамау және/немесе тиісті орындамау жағдайында, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мүліктік жауапкершілікті артады.

6.2. Орындаушы кінәсінен осы Шарттың жұмыстарды орындау бойынша мерзімін бұзған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 1% өсімпұл төлейді, бірақ өсімпұлдың жалпы сомасы шарттың жалпы сомасынан 10% аспау тиіс. Көрсетілген өсіпмұлды төлеу, Орындаушыны осы Шарт сәйкес өзінің барлық міндеттемелерін орындау бойынша міндетінен босатпайды.

6.3. Орындаушы орындалған жұмыстар нәтижесінде кемшіліктер анықталынған жағдайда, Тапсырыс берушіге сапасыз деп танылған жұмыстар құнынан 10% мөлшерінде айыппұл төлейді. Сонымен қатар, Тапсырыс беруші Орындаушы есебінен кемшіліктерді жоюға кеткен өз шығындарын өтетуге құқығы бар.

6.4. Орындаушы жергілікті қамту үлесі бойынша есептілікті мерзімінде бермеген жағдайда және/немесе сенімсіз есептілік берілген жағдайда, Орындаушы Шарттың жалпы сомасынан 10% мөлшерінде айыппұл төлейді.

6.5. Тапсырыс берушінің кінәсінан осы Шарттың жұмыстарды орындау бойынша төлем мерзімін бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыға әрбір мерзімі өткен күн үшін мерзімінде төленбеген сомадан 1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, алайда мұндай өсімпұлдың жалпы сомасы мерзімінде төленбеген соманың 10% -ынан аспауы тиіс. Көрсетілген өсімпұлды төлеу Тапсырыс берушіні осы Шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындау міндетінен босатпайды.

6.6. Айыппұлдар мен өсімпұлды төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша жағдайларды қадағаламау нәтижесінде келесі Тараппен артылған шығындарды өтеу міндетінен босатпайды.


7. Форс-мажор.

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша толық немесе жартылай орындалмаған міндеттемелер үшін, егер ол осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тараптардың кез келгені толық немесе жартылай орындауына бөгет болатын, Тараптардың еркі мен тілегіне тәуелсіз жағдайлар туындауы, атап айтқанда: өрт, дүлей апаттар немесе кез-келген сипаттағы соғыс, әскери іс-әрекеттер сияқты алдын ала болжанбаған жағдайлар, блокада, мемлекеттік органдардың нормативтік актілерді шығаруы салдарынан болса жауапкершіліктен босатылады.

7.2. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау мүмкін болмайтын Тарап осы Шарттың 6.1.-тармағына сәйкес, міндеттемелерін орындауға бөгет болатын форс-мажорлық жағдайлардың басталғанына туралы басқа Тарапты 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей, жазбаша түрде хабардар етуі керек. Құзырлы органдармен (ұйымдармен) берілген құжаттар осындай жағдайлар мен олардың ұзақтығы туралы куәландыруға жеткілікті негіз болып табылады.

7.3. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған тараптың оларды жауапкершіліктен босататын жағдайлардың басталғаны туралы хабарламауы немесе уақтылы хабарламауы, оны форс-мажорлық жағдайлардың басталу фактісіне сілтеме жасау құқығынан айырады.

7.4. Егер форс-мажор жағдайлары 30 күннен аса созылса, тараптардың әрқайсысы осы Шарт бойынша міндеттемелерді әрі қарай орындаудан бас тарту құқығына ие болады және мұндай жағдайда Тараптардың ешқайсысы болуы мүмкін шығындардың басқа Тараппен өтелу құқығына ие бола алмайды.

8. Шарттың әрекет ету мерзімі.

8.1. Осы Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді, ал өздеріне алынған міндеттемелер бойынша осы шарт бойынша міндеттемелер Тараптармен толық орындалғанға дейін қолданылады).9. Өзге жағдайлар.

9.1. Осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа қосымша жазбаша келісім түрінде ресімделеді.

9.2. Орындаушының таңдауына негіз болған сапа мен басқа да жағдайлардың өзгеріссіз қалуы жағдайында, сатып алулар туралы Шартқа өзгерістер енгізу келесі жағдайларда рұқсат етіледі:

а) жұмысқа бағалар төмендеу бөлігінде және сәйкесінше сатып алулар туралы шарт сомасы төмендеу бөлігінде, егер сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге бағалар азаю жағына өзгерсе;

б) сатып алынатын жұмыстар көлемінің азаюы немесе негізделінген артумен байланысты сомаға немесе көлемге сатып алулар туралы шарт сомасының төмендеу не болмаса арту бөлігінде, сонымен қатар, жасалынған сатып алулар туралы шартта көрсетілген қызмет, жұмыс, тауар бірлігіне бағаның өзгермеуі жағдайында, сәйкесінше шартты орындау мерзімі өзгеру бөлігінде;

в) егер Орындаушы онымен жасалынған сатып алулар туралы шартты орындау барысында бір бірлікке бағаның өзгермеуі жағдайында жұмыстарды сатып алулар туралы шарттың мәні болып табылатын жұмыстардың одан да сапалы және (немесе) одан да жақсырақ техникалық сипаттамасы не болмаса мерзімін және (немесе) жұмыстарды орындау жағдайларын ұсынған болса;

г) Қазақстан Республикасы Заңнамасымен бекітілген бағалар, тариф, алымдар мен төлемдер өзгеруімен байланысты сатып алу туралы шарт сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

9.3. Сатып алулар туралы шартқа Орындаушы таңдауына негіз болған өткізілген сатып алу жағдайлары мен (немесе) ұсыныстың мазмұнын өзгертуі мүмкін өзгерістерді енгізуге рұқсат берілмейді.
10. Жалпы қағидалар және дауды шешу.

10.1. Шарттың толықтай немесе қандай да бір қағидасынан туын, немесе Шарттың қағидасына қаьысты әрекетпен немесе қандай да бір мәселемен байланысты қандай да бір дау немесе келіспеушілік жағдайында, тараптардың кез келгені келесі тарапқа даудың мәніән толық сипаттай отырып, арыз жолдауға құқылы. Арызды қарастыру мерзімі – оны алған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күн болып табылады.

Тараптар туындаған дауларды реттеу бойынша келіссөз жүргізу жолымен барлық қажетті мүмкіндігін қолданулары тиіс.

10.2. Мәмілеге келе алмаған жағдайда, Шарт бойынша даулар мен келіспеушіліктер сот тәртібімен шешіледі.

10.3. Тараптардың деректемелері өзгерген жағдайда, Тараптар деректемелер өзгерген сәттен бастап бірін бірі 7 (жеті) жұмыс күн ішінде хабарландырулары және сәйкесіншен қосымша келісімді ресімдеулері тиіс.

10.4. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде 2-да жасалынған. Екі дана да бірдей және тең заңды күші бар болып табылады. Тараптардың әрқайсысында бір данадан бар.

10.5. Осы Шартпен ескерілмеген басқа барлық қалған жағдайда,Тараптар ҚР Заңнамасын басшылыққа алады.
11. Тараптардың заңды мекенжайлары мен банктік деректемелері.


Договор №

на выполнение работ
г. Усть-Каменогорск «___»_________ 2013 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ульба-ФторКомплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Балтабаева Аргынгазы Толеукановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пп.__ п.___ «Правил закупок товаров, работ и услуг» АО ФНБ «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления от 26.05.2012 г утвержденных Советом Директоров АО ФНБ «Самрук-Казына», заключили настоящий Договор о ниже­следующем:

1. В данном Договоре ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование:

2. «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Исполнителем и Заказчиком в соответствии нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

3.«Цена» означает цену, которая должна быть выплачена Исполнителю в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

4.«Работа» работы по мехобработке для ОФ (обогатительной фабрики) в г. Курчатов;

5. «Заказчик» - Товарищество с ограниченной ответственностью «Ульба-ФторКомплекс»;

6.«Исполнитель» - __________________________

7.«Форс-мажор» – событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Исполнителя и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин эмбарго на поставки товаров.


 1. Предмет Договора.

  1. Исполнитель обязуется выполнить работы по мехобработке в г. Курчатов, а Заказчик принять и оплатить работы.

1.2 Выполнение работ Исполнителем осуществляется в течение 10 календарных дней с даты получения письменной заявки от Заказчика.
2.Стоимость работ и порядок оплаты.

2.1 Стоимость работ по мехобработке оговорена в Приложении №2 и в течение срока действия договора увеличению не подлежит.  1. Общая стоимость работ по данному Договору составляет не более ______ (______________) тенге, без учета НДС. Ставка НДС будет применяться в соответствии с действующим налоговым законодательством РК.

  2. Заказчик производит оплату за выполненные работы, в течении 10 календарных дней после подписания акта выполненных работ, калькуляции на каждый вид работ, получения счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

  3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5 В стоимость работ включены все затраты Исполнителя, которые в течение действия настоящего договора увеличению не подлежат.

3 Права и обязанности сторон.

3.1 Исполнитель обязан:

3.1.1 Выполнить работы с надлежащим качеством.

3.1.2 Организовать и выполнять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Исполнитель несет полную ответственность за методы, последовательность и качество выполняемых работ, а так же за координацию всех работ по Договору.

3.1.3 Обеспечить защиту собственности, принадлежащей Заказчику от каких-либо видов повреждения.

3.1.4 Выполнять работы в соответствии с нормативной документацией Республики Казахстан.

3.1.5 Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в работе, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления претензии Заказчиком.

3.1.6 В течение 5 рабочих дней после выполненных работ предоставить отчет по доле местного содержания в выполняемых работах по форме согласно Приложению №1 к Договору.

3.1.7 Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Договору результатов Работ, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

3.1.8 Не привлекать третьих лиц к исполнению настоящего Договора, без письменного согласия Заказчика.

3.2 Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить выполненную работу.

3.2.2. После получения от Исполнителя извещения об окончании работы, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков, немедленно письменно заявить об этом Исполнителю.

3.2.3 Обязан предоставить Исполнителю чертежи, эскизы или образцы запчастей.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1 Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2 В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в работах.
4. Гарантийный срок.

4.1 Гарантийный срок – 6 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

4.2 В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов произведенной работы, Стороны составляют дефектный Акт, в котором указываются обнаруженные дефекты и сроки их устранения.

4.3 Составление Акта в одностороннем порядке запрещается.

4.4 На основании дефектного Акта Исполнитель обязан устранить все выявленные дефекты за свой счет и в сроки, установленными Сторонами.


 1. Извещения и уведомления.

  1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, по настоящему Договору, направляется в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

  2. Уведомление вступает в силу после доставки в указанный день вступления в силу, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.


6. Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. В случае нарушения срока выполнения работ настоящего Договора по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости работы за каждый день просрочки, однако общая сумма такой пени не должна превышать 10% от общей стоимости. Выплата указанной пени не освобождает Исполнителя от обязанности по выполнению всех своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. В случае выявления недостатков в результате выполненных работ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работы, признанной некачественной. Кроме того, Заказчик имеет право на возмещение своих расходов на устранение недостатков за счет Исполнителя.

6.4. В случае несвоевременного и/или недостоверного предоставления отчетности по доле местного содержания Исполнитель уплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости Договора.

6.5. В случае нарушения срока оплаты за выполненные работы, настоящего Договора по вине Заказчика, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, однако общая сумма такой пени не должна превышать 10% от общей неоплаченной в срок суммы. Выплата указанной пени не освобождает Заказчика от обязанности по выполнению всех своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. Уплата штрафов и пени не освобождает Стороны от обязанностей возместить ущерб, понесенный другой Стороной в результате несоблюдения ими условий настоящего Договора.
7. Форс-мажор.

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному выполнению любой из Сторон своих обязательств по данному Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий или таких непредвиденных обстоятельств, как война, военные действия любого характера, блокада, издание нормативных актов государственных органов.

7.2 Сторона, для которой выполнение обязательств по Договору становится невозможным, в соответствии с п.6.1. настоящего Договора должна письменно, не позднее 10 (десяти) календарных дней, поставить в известность другую Сторону относительно начала событий форс-мажора, препятствующих выполнению обстоятельств. Документы, выданные компетентными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности.

7.3 Не извещение или несвоевременное извещение стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.4 Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 30-ти дней, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.


 1. Срок действия договора.

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует по 31.12.2013 года, а в части взятых на себя обязательств до полного их исполнения по Договору.
9.Прочие условия.

9.1 Изменения и дополнения, вносимые в договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к Договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

9.2 Внесение изменения в настоящий договор о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

а)в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону уменьшения;

б)в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о закупках.

в) в случае, если Исполнитель в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках работ предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия выполнения работ, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках работ.

г) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.

9.3 Не допускается вносить в заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Исполнителя.


10.Общие положения и разрешение споров

 10.1 В случае какого-либо спора или разногласия, возникшего по какому-либо положению Договора или в целом, или в связи с каким-либо вопросом или действием в отношении положений Договора, любая из сторон вправе направить другой стороне претензию с полным изложением сущности спора. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения.

Стороны должны прилагать все необходимые усилия по урегулированию возникших споров путем переговоров.

10.2 В случае не достижения согласия, все споры и разногласия по Договору разрешаются в судебном порядке.

10.3 В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга об этом в течение 7-ми (семи) рабочих дней с момента изменения реквизитов и оформить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

10.4Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках в 2-х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

10.5Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РК.


 1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Орындаушы:

Директоры


___________

М.О.

Тапсыры сберуші:«ҮлбіФторКомплекс» ЖШС

Қазақстан Республикасы, ШҚО

070005, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102

СТН 181700000840,

БСН 950540000103

ҚҚС бойынша куәлік

27.09.2012 ж. сериясы 18001 №0022957

ЖСК №


KZ94 9143 9840 9BC0 0831

Өскемен филиалындағы "Жинак Банкі" АҚ

БСК SABRКZKA

тел: 29-85-40 факс:29-85-40


Директоры


___________.Балтабаев А.Т.
МО

Поставщик:

Директор


__________


М.П.

Потребитель:
ТОО «Ульба-ФторКомплекс»

Республика Казахстан, ВКО

070005, г. Усть-Каменогорск пр. Абая, 102

РНН 1817 0000 0840

БИН 9505 4000 0103

Свидетельство о постановке на учет по НДС

серия 18001 №0022957 от 27.09.2012г.


ИИК №

KZ94914398409BC00831

в Усть-Каменогорском филиале ДБ АО " Сбербанк "

БИК SABRКZKA


тел: 29-85-40 факс:29-85-40

Директор


_________Балтабаев А.Т.
МП


ФОРМА (единая для все проектов договоров)

Приложение №1 к Договору

_____________ от «___»_________ 2013 года


Отчетность по местному содержанию в работах и услугах

№ п/п

Договора


(m)

Стоимость

Договора


(СДj)

KZT

Суммарная стоимость

товаров в рамках

договора (СТj)

KZT


Cуммарная стоимость

договоров субподряда

в рамках договора

(ССДj)


KZT

Доля фонда оплаты

труда казахстанских

кадров, выполняющего

j-ый договор (Rj)%

№ п/п

Товара


(n)

Кол-во товаров

Закупленных

поставщиком в целях

исполнения договораЦена товара

KZT

Стоимость

(CTi)


KZT

Доля КС согласно

Сертификата

СТ-KZ (Ki)

%


Сертификат СТ-KZ

Примечание

Номер

Дата выдачи

1

1


2

2


m

n


И Т О Г О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания,

утвержденной постановлением Правительства №367 от 20.03.09. (с изменениями и дополнениями от 03.09.2009г.), по следующей формуле:m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги),

включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.j Порядковый номер договора;

СДj Стоимость j-oгo договора;

CTj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

CСДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика

или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).
КСр/у Местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;і Порядковый номер товара

CТi Стоимость i-ого товара;

Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;


Доля местномго содержания (%): **КСр/у = ___________** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)


______________________________________

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

____________________________

Ф.И.О. руководителя, подпись


2013 жылғы «___»______________ №_______ Шартқа 1-қосымша

Жұмыстар мен қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілікШарттың р/с №

(m)


Шарт-тың құны

(СДj)


KZT

Шарт деңгейінде тауарлардың қосынды құны

(CTj)


KZT

Шарт деңгейінде қосалқы мердігерлік шарттардың қосынды құны

(СДДj)


KZT

J шартын орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбекақы төлеу қорының үлесі

(Rj) %


Тауар-дың р/с №

(n)


Алынған тауарлардың атауы мен қысқаша (толықтай) сипаттамасы

Заттай

түрдегі тауарлар

саны


Тауар бағасы

KZT

Құны

(CTj)


KZT

CT-KZ серти-фикатқа сәйкес ҚҚ үлесі

(Ki)


%

Сертификат СТ-KZ

Нөмір

Берілген уақыты


1

1


2

2


m

n


БАРЛЫҒЫ


Нысанда ақпаратты толтыру есептік кезеңде әр жолға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт шегінде сатып алынған әрбір тауар бойынша жеке іске асырылады

Жергілікті қамту үлесі 2010 жылғы 20 қыркүйектегі №964 Үкімет қаулысымен бекітілген жергілікті қамту ұйымдарымен біртұтас есеп айырысу әдістемесіне сәйкес, келесі формула бойынша есеп айырысады:n mҚҚ р/у = 100%* [ ∑ СТi * Кi + ∑ (СДj – СТj – ССДj )*Rj] / S

i=1 j=1

ҚҚ р/у жұмыстар (қызметтер) беру шартындағы жергілікті қамту (ҚҚр/у);

n сатып алу туралы шартты орындау мақсатында жеткізушімен тікелей,

сондай-ақ қосалқы мердігерлік шарттар жасасу арқылы сатып алынған

тауарлардың жалпы саны;

і тауардың реттік нөмірі;

CTі і-дық тауардың құны;

Кі «CT-KZ» сертификатында көрсетілген, тауардағы қазақстандық

қамту үлесі;

Кі =0, «CT-KZ»сертификаты болмаған жағдайда;


m жұмыстар (қызметтер) беру мақсатында жасалған

шарттардың жалпы саны, Тапсырыс беруші мен мердігердің

арасындағы шартты, мердігерлер мен қосалқы мердігерлер

арасындағы, т.б. шарттарды қоса.

j шарттың реттік нөмірі;

СДj j-дық шарттың құны;

CTj j-дық шарт аясында жеткізушімен немесе қосалық мердігермен

сатып алынған тауарлардың қосынды құны;

СДДj j-дық шартын орындау аясында жасалған қосалқы мердігерлік

шарттарының қосынды құны;

Rj j шартын орындайтын, жеткізуші немесе қосалқы мердігер

жұмысшыларының жалпы санындағы қазақстандық кадрлардың

еңбекақы төлеу қорының үлесі

S жұмысты (қызметті) сатып алу туралы шарттың жалпы құныЖергілікті қамту үлесі (%):

** ҚҚ р/у = ___________________________

** Шарттағы жергілікті қамту жиынтық үлесі сандық форматта жүздік үлеске дейін (0,00) көрсетіледі.

_____________________________________ М.О.

Жетекшінің аты-жөні, қолы

___________________________________________

Орындаушының аты-жөні, байланыс телефоны

Кесте электронды түрде *.xls(Microsoft Excel 2003) форматында және бекітетін құжаттар көшірмесімен қағаз тасығышта ұсынылуы керек.
Приложение №2 к Договору
№________ от «___»_________ 2013года

Работы по мехобработке


п/п

Наименование работ

Стоимость работ за 1 норма/час, тенге

1

Токарные работы
2

Фрейзерные работы
3

Расточные работы
4

Шлифовальные работы
5

Заточные работы
Орындаушы:

Директоры


___________

М.О.

Тапсыры сберуші:«ҮлбіФторКомплекс» ЖШС

Директоры


___________.Балтабаев А.Т.
МО

Поставщик:

Директор


__________


М.П.

Потребитель:
ТОО «Ульба-ФторКомплекс»

Директор


_________Балтабаев А.Т.
МП


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет