«жалпы психология іi» ПӘні бойыншаДата01.07.2016
өлшемі185.5 Kb.


Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі


Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-16.1.10/01-2014«Жалпы психология-2» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

№1 басылым 11.09.2014
«ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ ІI» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

(5В050300 «Психология» мамандықтарына )


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей-2014

$$$ 1

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған: Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Психология» кафедрасының доценті м.а. А.Ж. Едігенова


2 ҚАРАЛДЫ

    1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Психология» кафедрасының отырысында

Хаттама № 1 05.09. 2014
Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.С. Сатиева
2.2 ЭҚГҒФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама № 1 09.09.2014


ОӘБ төрағасы_________ С.Х.Тойкин

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №1 11.09.2014


ОӘК төрайымы_________ Г. Искакова
4 АЛҒАШ НГІЗІЛДІ №1 басылым 11.09.2014

Мазмұны
1 Қолданыс аймағы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модулі)

5 Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

8 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНЫС АЙМАҒЫ

«Жалпы психология-2» пәнінен оқу - әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған бағдарламасы 5В050300 – Психология мамандығы студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Жалпы психология-2» пәнінен оқу - әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:  • 5В050300 - Психология мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖМБС 3.08.307-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген;

  • 5В050300 - Психология мамандығы бойынша типтік оқу жоспары;

  • СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін құрастыру мен безендіруге қойылатын жалпы талаптар»;

  • ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны».


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

Қазақстан Республикасында жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек экономикалық саласын ғана қамтып қоймай, сонымен қатар әлеуметтік-гуманитарлық салада да үлкен өзгерістер жасалуда. Жалпы психология курсы бүгінгі күннің талабына сай психолjгия мамандығы студенттері үшін негізгі базалық пән болып есептеледі. Бұл курста психологияның жалпы мәселелрі, әсіресе жеке адам проблемасы және тұлғаның сезімдік аймағы мен қасиеті, сапалары жөніндегі ғылыми-қолданбалы ақпарат осы заманғы психологиялық теориялар негізінде беріледі.

Жалпы психологияның 2 бөлімі «Таным процестерінің психологиясы: түйсік, қабылдау, елес, қиял, ойлау» - өзінің даму тарихындағы экспериментальдық зерттеулерінде бай дәстүрге және үлкен қолданбалы мәнге ие жалпы психологияның құрамдас бөлігі. Бұл бөлімде психикалық процестердің құрылымы, жүзеге асу заңдылықтары және дамуы қарастырылады.
3.2. Пәннің мақсаты: жалпы психология курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде студенттердің психологиялық ойлауын дамыту, практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру.

3.3.Пәннің міндеттері:

- танымдық процестер психологиясы бойынша негізгі түсініктерді игеру;

- танымдық процестер байланысын түсіну;

- танымдық процестер психологиясының психологиялық зерттеулерімен танысу.
3.4.Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

- танымдық процестер психологиясының негізгі мәселелерін білуі керек;

- танымдық процестердің физиологиялық механизмдерін түсінуі керек;

- танымдық процестердің негізгі заңдылықтарын, түрлерін, қасиеттерін меңгеруі керек;

- танымдық процестер психоологиясы бойынша теориялық және практикалық материалдарды тәжірибеде қолдану іскерлігі мен ептілігін игеруі керек;

- танымдық процестер психологиясы бойынша материалдарды жинақтауы керек.3.5.Курстың пререквизиті:

- Жалпы психология – 1;

- философия;

- Әлеуметтану.

3.6.Курстың постреквизиті:

«Жалпы психология IІ» курсын оқыту негізінде білім мен дағдысын қалыптастыра отыра, әлеуметтік психология, психология тарихы, даму психологиясы және басқа да циклдағы пәндерді меңгерту.Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте1


Курс

Семестр

Кредит

саныЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


СӨЖО

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қортын.

бақылау


формасы

2

3

4

30

30

22,5

67,5

135

емтихан


4ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Кесте 2

Тақырып атауы мен мазмұны

Сағат саны


Дәріс сабақтары

1

Модуль 1. Сезімдік таным психологиясы: Түйсік.

Түйсік. Түйсік бейнелеудің алғашқы процесі және қоршаған болмысты тану ретінде. Түйсік – психикалық дамудың көзі ретінде. Түйсіктің танымда, еңбекте, қарым-қатынаста дамуы.

Түйсіктің физиологиялық механизмдері. Анализаторлар – түйсіктің анатомиялық-физиологиялық механизмі. Рецепторлар – стимулдың физикалық энергиясын жүйке жүйесінің электрофизиологиялық энергиясына өзгертуші.


2

2

Түйсіктің негізгі қасиеттері мен түрлері.

Модаль, интенсивтілік, кеңістікті-уақыт құрылымы. Түйсінулердің классификациясы. Экстероцептивті, интероцептивті, проприоцептивті түйсінулер. Механикалық, химиялық түйсіну түрлері.2

3

Түйсіктің заңдылықтары мен жекелеген түрлері.

Сезгіштік табалдырықтары. Синестезия. Сенсибилизация. Адаптация. Көру түйсіктері. Есту түйсіктері. Кинестезиялық түйсіктер. Тактильді түйсіктер. Статикалы-динамикалық түйсінулер. Вибрациялық түйсінулер. Иіс сезу дәне дәм түйсіктері.
2

4

Модуль 2. Қабылдау және елес.

Қабылдау.

Қабылдау сезімдік бейнелеудің негізгі процесі. Қабылдау психологиясындағы гештальтпсихология, когнитивті психология, Б.Г.Ананьев және А.Н.Леонтьев мектептері.

Қабылдаудың физиологиялық механизмі. Қабылдаудағы ішкі ыңғайлануды зерттеу.

2

5

Қабылдаудың қасиеттері.

Заттылық, тұтастық, категориялық, ұғынымдылық. Апперцепция. Эмоциялық күйде кеңістік пен уақытты қабылдаудағы иллюзия. Галлюцинация. Автокинетикалық эффект. Қабылдаудағы индивидуалды даму және жас ерекшелік динамикасы.Оптикалық бұрмалану ересек адамда перцептивті үйренуді зерттеу үшін әдістемелік тәсіл ретінде.2

6

Адамның ортамен өзара әрекетіндегі кеңістік пен уақытты қабылдау.

Кеңістікті бағдарланудағы қимыл анализаторларының рөлі. Ырғақ және қозғалысты қабылдаудағы есту және кинестезиялық түйсінулердің рөлі. Мидың функционалды ассиметриясы кеңістікті бейнелеудің негізгі механимі ретінде (Б.Г.Ананьев).2

7

Елестер мен қиял.

Елестер мен қиял өткен немесе мүмкін болатын бейнелер ретінде. Елестердің эмпирикалық сипаттамалары: жалпылану, күңгірттену.2

8

Елестердің сезімдік-заттық сипаты.

Есту, көру, иіс, сипап сезу елестері. Теориялық және схемалық елестер.

Бірізді бейнелер. Эйдетикалық бейнелер мен түс көру.


2

9

Елестерде кеңістік пен уақытты бейнелеу.

Тануға елестердің қатысуы. Сенсорлы және перцептивті эталондар. Ойлау тапсырмаларын шешудегі елестердің рөлі. Жеке адамның ішкі өмір динамикасындағы елестер. Еске түсіру, армандар, мұңаю.2

10

Қиял.

Қиял туралы жалпы түсінік. Қиял проблемді жағдайдағы бейнелерді құру процесі ретінде. Қиял проблемді жағдайдағы мінез-құлық бағдарламасын жасаудағы, еңбек іс-әрекетінде шешім қабылдаудағы, өмірлік шешімдердегі рөлі. Қиял түрлері. Жаңа бейнелерді жасау механизмдері.2

11

Модуль 3. Ойлау психологиясы.

Ойлау.


Ойлау туралы ұғым. Ойлау және таным. Ойлаудың тікелей сезімталдық танымнан айырмашылығы. Ойлау және заттық-практикалық әрекет. Ойлаудың әлемді тану мен өзгертудегі рөлі.

2

12

Ойлауды зерттеу әдістері.

Бақылау. Эксперимент, іс-әрекет өнімдерін талдау, ойлауды зерттеудегі сұхбаттасу. Ойлауды зерттеудің әдістемелері және тәсілдері. Творчество өнімдерін талдау. Ойлауды клиникалық зерттеу әдістерінің мүмкіндіктері. Қалыптастырушы эксперимент және ақыл-ой әрекетінің табиғатын зерттеу.2

13

Ойлаудың түрлері.

Көрнекі-әрекетті, көрнекі-бейнелі және сөздік-логикалық ойлау. Бейнелі ойлау және қиял. Теориялық және эмпирикалық ойлау ерекшеліктері. Диалектикалық ойлау теориялық ойлаудың күрделі бір түрі ретінде. Логикалық және интуитивті ойлау. Ырықты және ырықсыз ойлау. Аутистік, эгоцентралистік ойлау. Творчестволық және творчестволық емес ойлау.2

14

Ойлау міндетті шешу ретінде.

Ойлау процесінің құрылымы мен динамикасы. Ойлау процесінің фазалары. Мәселені шешу процесіндегі операциялы құрам туралы түсінік, оның құралдары және тәсілдері. Мәселені шешудегі вербальді және вербальді емес компоненттердің қатынасы. Ойлау, бірлескен іс-әрекет, қарым-қатынас.2

15

Ойлау психологиясының қолданбалы мәселелері.

Қазіргі психодиагностикадағы ойлау мәселесі. Ойлау және оқыту. Ойлау патологиясы. Индивидуалды ерекшеліктер және ойлау типтері.2

Тәжірибелік сабақтар

1

Түйсік туралы түсінік.

Түйсік сананың сезімдік ұлпасы ретінде. Түйсік және стимулға қатысты мінез-құлықтың бағдарлануы. Түйсіктің бейнелеу объектілерінің материальды қасиеттерінен тәуелділігі. Түйсік бейнелерінің ерекшелігі. Түйсік және қабылдаудың өзара байланысы мен өзіндік ерекшеліктері.
2

2

Адамның сенсорлы ұйымдасуы.

Бас миының үлкен жарты шарындағы қабығында сезгіштіктің әр түрлерін локализациялау. Б.Г.Ананьев бойынша сенсорлық ұйымдастыру филогенезде құрылған анализаторлардың арасындағы тұрақты байланыстардың жүйесі ретінде.2

3

Түйсіктің түрлері және оның жіктелуі.

Статикалы-динамикалық түйсінулер. Көру түйсіктері. Есту түйсіктері. Кинестетикалық - динамикалы түйсіктер. Температуралы түйсіктер. Ауырсыну түйсіктері. Тактильді түйсіктер. Вибрациялық түйсінулер. Иіс сезу дәне дәм түйсіктері. Химиялық, физикалық, механикалық түйсіктер.3

4

Түйсіктің қасиеттері мен заңдылықтары.

Модальдығы, интенсивтілігі. Сезгіштік табалдырықтары. Абсолютті (төменгі және жоғарғы) сенсорлық табалдырық. Дифференциалды сенсорлық табалдырық. Вебер – Фехнер заңы. Стивенс заңы. Синестезия. Сенсибилизация. Адаптация.2

5

Қабылдау және оның ерекшеліктері.

Қабылдау сезімдік бейнелеудің негізгі процесі. Қабылдауды зерттеудегі екі бағыттың жалпы сипаттамасы: объективті және субъективті.
2

6

Қабылдау теориясы.

Қабылдау психологиясындағы гештальтпсихология, когнитивті психология, Б.Г.Ананьев және А.Н.Леонтьев мектептері. Қабылдау бейнелерін құру фазалары (Н.И.Ланге, Б.Ф.Ломов). Мидың функционалды ассиметриясы кеңістікті бейнелеудің негізгі механимі ретінде (Б.Г.Ананьев). Адамдағы тері жарық сезгіштігін қалыптастыру бойынша А.Н. Леонтьевтің зерттеулері.3

7

Қабылдаудың түрлері мен қасиеттері.

Уақытты және кеңістікті қабылдау. Заттылық, тұтастық, категориялық, ұғынымдылық, таңдамалылық. Апперцепция. Иллюзия. Галлюцинация.2

8

Елес туралы түсінік. Елестің түрлері.

Есту, көру, иіс, сипап сезу елестері. Теориялық және схемалық елестер.

Елестердің эмпирикалық сипаттамалары.

Жалпылану, күңгірттену.2

9

Қиял түрлері.

Белсенді және белсенді емес қиял. Шығармашылық қиял.Ырықты және ырықсыз қиял.
2

10

Жаңа бейнені құру механизмдері.

Қайта жасау қиялы. Жасампаздық қиял. Шығармашылық қиял.

2

11

Ойлау туралы түсінік. Ойлаудың түрлері.

Ойлау туралы ұғым. Ойлау және таным. Ойлаудың әлемді тану мен өзгертудегі рөлі. Теориялық және эмпирикалық ойлау ерекшеліктері. Диалектикалық ойлау теориялық ойлаудың күрделі бір түрі ретінде. Логикалық және интуитивті ойлау. Ырықты және ырықсыз ойлау. Аутистік, эгоцентралистік ойлау. Творчестволық және творчестволық емес ойлау.3

12

Ойлау теориясы.

А.Н.Леонтьев теориясы. П.Я.Гальперин, Л.В.Занков, В.В.Давыдов және т.б. теориялары.2

13

Қазіргі психологияда ойлауды зерттеудің негізгі бағыттары.

Ойлау психологиясы жайлы жаңа түсініктер және тарихы. Вюрцбург мектебінің ашқан негізгі заңдылықтары. О. Зельцтің«Комплекстертеориясы».Гештальтпсихологиядағы ойлау жайлы түсініктер. Ойлау психологиясына психоаналитикалық ықпал. Ойлау жайлы бихевиоризм зерттеулері. Когнитивті психологияда ойлауды информациялық процесс ретінде қарастыру.
3


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Түйсіктің негізгі түрлері және түйсіктердің классификациясы.

5.2. Қабылдаудың қасиеттері.

5.3. Қабылдау және елес.

5.4. Қиял түрлері. Жаңа бейнелерді жасау механизмдері.

5.5.Ойлау психологиясы жайлы жаңа түсініктер және тарихы.

5.6. Қазіргі психологияда ойлауды зерттеудің негізгі бағыттары.


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Кесте 3


Тақырыптар
Дәріс сабақтары


Тәжірибелік сабақтары

Көрнекіліктер, ТОҚ, плакаттар

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

1


2

3

4

5

Модуль 1. Сезімдік таным психологиясы: Түйсік.


Түйсік туралы түсінік.


Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Түйсіктің негізгі қасиеттері мен түрлері.


Адамның сенсорлы ұйымдасуы.


Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Түйсіктің заңдылықтары мен жекелеген түрлері.


Түйсіктің түрлері және оның жіктелуі.


Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша
Түйсіктің қасиеттері мен заңдылықтары.


Дәріс тезисі, кесте

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Модуль 2. Қабылдау және елес.

Қабылдау.
Қабылдау және оның ерекшеліктері.

Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Қабылдаудың қасиеттері.


Қабылдау теориясы.


Дәріс тезисі, кесте

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Адамның ортамен өзара әрекетіндегі кеңістік пен уақытты қабылдау.


Қабылдаудың түрлері мен қасиеттері.


Дәріс тезисі, кесте

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Елестер мен қиял.


Елес туралы түсінік. Елестің түрлері.


Дәріс тезисі, кесте

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Елестердің сезімдік-заттық сипаты.

Дәріс тезисі

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Елестерде кеңістік пен уақытты бейнелеу.

Дәріс тезисі

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Қиял.


Қиял түрлері.


Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша
Жаңа бейнені құру механизмдері.


Дәріс тезисі

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Модуль 3. Ойлау психологиясы.

Ойлау.Ойлау туралы түсінік. Ойлаудың түрлері.


Дәріс тезисі, кесте

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Ойлауды зерттеу әдістері.


Ойлау теориясы.


Дәріс тезисі, кесте

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Ойлаудың түрлері.

Дәріс тезисі, таблица

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Ойлау міндетті шешу ретінде.

Дәріс тезисі, кесте

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

Ойлау психологиясының қолданбалы мәселелері.


Қазіргі психологияда ойлауды зерттеудің негізгі бағыттары.


Дәріс тезисі

Оқу-материалдарында берілген

Жазбаша, ауызша

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте 4№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы1

Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық..-Алматы.,2010.


10

25

40

2

Жарықбаев,Қ. Психология :энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев.-Алматы:Қазақ энциклопедия,2011.


20

25

80

3

Намазбаева, Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.


5

25

20

4

Намазбаева, Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы,2005.

10

25

40

5

С.Жакупов. Жалпы психология. – А. 2011

10

25

40

6

Сәбет Бап-Баба. Жалпы психология. - А., 2005

10

25

40

7

Сатиева Ш.С.Психология С, 2007

7

25

30

8

Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений.

Т1.(Общие основы психологий) – М.,200310

25

40

8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әбдебиеттер

8.1.1 Жарықбаев Қ. Психология:Оқулық..-Алматы.,2010.

8.1.2 Жарықбаев, Қ. Жантану негiздерi. - Алматы, 2002.

8.1.3 Жакупов С. Жалпы психология. – А. 2011.

8.1.4 Жарықбаев,Қ. Психология :энциклопедиялық сөздік /Қ.Жарықбаев, О.Саңғылбаев.-Алматы:Қазақ энциклопедия,2011.

8.1.5 Намазбаева, Ж.Ы. Орысша-қазақша психологиялық сөздік. - Алматы,2005.

8.1.6 Намазбаева, Ж.И. Психология (на каз.яз). - Алматы,2005.

8.1.7 Бап-Баба С. Жантану негіздері: Жоғары оқу орындары студенттеріне арналған дәрісбаяндар жинағы .-Алматы.,2011.-302б.

8.1.8 Бап-Баба, С. Мың да бір тест жалпы психология бойынша. - Алматы,2003.

8.1.9 Тажiбаев Т. Жалпы психология. - А., 1993.

8.1.10 Сатиева Ш.С.Психология С. 2007.

8.1.11 Немов Р.С. Учебник для студентов высших пед. учебных заведений.

Т1.(Общие основы психологий) – М.,2003.

8.1.12 Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб., 2005.

8.1.13 Петровский А.В., Ярошевский М. Психология.-М.,2002.

8.1.14 Гиппенрейтер Ю.Б, Введение в общую психологию.-М., 2000.


8.2 Қосымша әдебиеттер

8.2.1. Алдамұратов Ә.Қ. Қызықты психология.-А.,1992.

8.2.2 Аймауытұлы Ж. Психология.-А.:Рауан, 1995.

8.2.3 Гамезо М.В., Домашенко И.Л. Атлас по психологии. – М.,1998.

8.2.3. Общая психология (Курс лекции)./Сост. Е.И.Рогов. – М., 1995.

8.2.4.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологий. – СПБ., 1999.8.2.5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов - на - Дону, 1996.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет