Ұжымды әлеуметтік-психологиялық зерделеу/ особые детиДата01.05.2023
өлшемі28.86 Kb.
#473060
жымды леуметтік-психологиялы зерделеу особые дети


Оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыру мақсатында тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктерін және ұжымның әлеуметтік-психологиялық сипатын зерделеуге бағытталған бағалау қалай аталады?/ Дети с отклоняющимся поведением от общепринятой нормы-
ұжымды әлеуметтік-психологиялық зерделеу/ особые дети
тәрбие процесін жүзеге асыру/умные дети
психологиялық-педагогикалық диагностика/дети с трудным воспитанием
психодиагностикалық зерделеу/дети с нарушениями
социологиялық зерттеу/ агрессивные дети
Тұлғаның барынша тұрақты қасиеттері мен түрлі іс-әрекеттердегі, ұжым мен өзіне қарасты білігі мен дағдыларының жиынтығы:/Наиболее устойчивые черты личности и комплекс навыков и умений в различных видах деятельности
тәрбие іс-әрекетіндегі мониторинг/мониторинг воспитательный деятельности
тәрбие іс-әрекетіндегі көрсеткіш/показатель воспитательный деятельности
тәрбие процесін тиімді ұйымдастыру/эффективная организация учебного процесса
тәрбиеленушілердің тәрбиелік деңгейі/воспитательный уровень учеников
барлық жауап дұрыс/ все ответы верны
Тәрбиелілік диагностикасы дегеніміз – бұл/Что такое педагогическая диагностика?
әрбір пән мұғалімінің тәрбиеленушінің білім деңгейі туралы ақпарат алатын зерттеу жұмысы/исследовательская работа, в ходе которой каждый учитель-предметник получает информацию об уровне образования учащегося
сынып жетекшісінің әрбір тәрбиеленуші мен сынып ұжымының тәрбиелілігі жайында ақпарат алатын зерттеу жұмысы/исследовательская работа, в ходе которой классный руководитель получает сведения о воспитании каждого ученика и коллектива класса.
тәрбиеленушілердің моральдық және әлеуметтік сапаларының шын мәніндегі жағдайын белгілеу/определить истинное состояние нравственных и социальных качеств воспитанников
тәрбиеленушінің тәрбиелілік деңгейін көрсеткіш арқылы анықтау/ Определение уровня воспитания воспитанника с помощью показателей
жеке тұлғаның дамуына психологиялық тұрғыдан қарау/ психологический подход к развитию личности
Тәрбиелілікті диагностикалау технологиясына төмендегідей талаптар қойылады:/К технологии диагностики воспиания предъявляются следующие требования:
5-6 сынып оқушыларын диагностикалауда ескеретін мақсат міндеттер/Задачи, которые необходимо учитывать при диагностике учащихся 5-6 классов
Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысының негізгі міндеттері:/ Основные задачи профориентационный работы в школе:
тәрбиеленушілерді мамандықтар жайлы түсінікпен қаруландыру/ формирование у учащихся представлений о профессиях
кәсіптік қызығуы мен бейімділігі, қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту мақсатында тәрбиеленушілердің дара ерекшеліктерін зерттеу/ изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью формирования и развития их профессиональных интересов и склонностей, способностей
мектеп бітірушілерге мамандық таңдауға көмектесу/помощь выпускникам школы в выборе профессии
мектеп түлектерін белгілі мамандықтың түрін меңгеруге бейімдеу/ адаптация выпускников школы к освоению определенного вида профессии
Барлық жауабы дұрыс/ все ответы верны
Тәрбиеленушінің мамандыққа мүмкіндігін және қызығушылығын анықтау үшін қолданылады/Используется для определения возможности и интереса воспитанника к профессии
Кәсіптік іріктеу/Профессиональный отбор
Кәсіптік бейімделу/Профориентация
Кәсіптік диагностика/Профессиональная диагностика
Кәсіптік тәрбиелеу/Профессиональное воспитание
Кәсіптік кеңістік/Профессиональное пространство
Ата-аналармен жұмыстың дәстүрлі формалары/Традиционные формы работы с родителями
Тұйық балаларды диагностикалауда қолдануға ұсынылады/ Рекомендуется для использования в диагностике замкнутых детей
Тәрбиесі қиын оқушыларды алғашқы болып зерттеген?/Кто первым занялся изучением детей с особыми потребностями?
Тәрбие жұмысы диагностикасында оқушының тәрбиесін түзету іс-әрекеті қай сыныптан бастап мақсат етіледі?/С какого класса является целью коррекционное действие учащегося при диагностике воспитательной работы?
Кәсіптік бағдар беруде оқушылар әр түрлі мамандықтың мәні, мазмұны жайлы түсінік алады, мамандық бойынша қойлатын талаптармен танысады, оның ерекшелігі, қоғамдағы орны туралы түсініктер алады. Бұл кәсіби бағдар берудің қай бағыты?/В профориентации студенты получают представление о сущности и содержании разных профессий, знакомятся с требованиями, предъявляемыми к специальности, получают представление о ее особенностях, своем месте в обществе. Что это за направление профориентации?


Кәсіптік бағдар берудің мақсаты толықтай сипатталған нұсқаны көрсетіңіз/Укажите вариант, который полностью описывает цель профориентации
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізілетін жұмысының формасы /Форма работы классного руководителя с родителями
Кәсіптік бағдар берудің негізгі міндеті/Основная задача профориентации
Кәсіптік бағдар берудің принциптері/Принципы профориентации
Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысының негізгі бағыттары:/ Основные направления профориентационной работы в школе:
Кәсіптік бағдар берудің формалары:/ Формы профориентации:
Тәрбиесі қиын оқушылардың мінез-құлықтары/Поведение учащихся с трудным воспитанием
«Мінез-құлықтағы қиындық және ауытқушы мінез-құлық» ұғымы қай уақытта пайда болды?/В какое время появилось понятие«трудность в поведении и отклоняющееся поведение»?
XIX ғ.
VIғ.
XX ғ.
Xғ.
XXIғ.
Тәрбиесі қиын оқушыларды зерттеуді ең алдымен отбасындағы тәрбие жағдайын білуден бастауды ұсынған кім?/Кто предложил начать изучение трудновоспитуемых учащихся, прежде всего, со знания условий воспитания в семье?
В.Трифонов
Д.Колесов
Л.Керимов
Л.Зюбин
К.Жүкенова
Тәрбиесі қиын оқушылардың айырмашылығы/Отличие школьников с трудным воспитанием
Тәрбиесі қиын оқушылардың пайда болуына әсер ететін факторлар/Факторы, влияющие на появление трудных учеников
Тәрбиесі қиын оқушылармен жұмыс істеудің негізгі шарттары/ Основные условия работы с трудновоспитуемыми учащимися
әрбір қиын оқушыны жан-жақты зерттеп, мінез-құлықтарының бағыт-бағдарын анықтау, адамгершілік қасиеттерін іріктеп алу/детально изучить каждого трудного ученика, определить направление его поведения, выделить его нравственные качества
әрбір баланың адмгершілік сапаларын, өмірлік көзқарасын, айналасындағылармен қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруды ұйымдастыру/организация формирования нравственных качеств, мировоззрения, коммуникативных навыков каждого ребенка
барлық жауап дұрыс/все ответы верны
әрбір баланың ерекшеліктері мен мүмкіндіктеріне және шығармашылық талап тілектеріне, қабілеті, икемділктерін орай дамытуды ұйымдастыру/организовать развитие каждого ребенка в соответствии с особенностями и возможностями и творческими желаниями, способностями, склонностями
оқу-тәрбие процесінде, ұжымдық өмір қарым-қатынастарында ауытқушылықтар болса дер кезінде қол ұшын еріп, сақтандыру/При аномалиях в учебном процессе, в отношениях коллективной жизни своевременная помощь и страховка
«Адамды жан-жақты тәрбиелеу үшін, оны жан-жақты зерттеу қажет»- деп атап көрсеткен педагог?/Кто тот учитель, который сказал: «Чтобы всесторонне воспитать человека, надо его всесторонне изучить»?
Ы.Алтынсарин
М.Жұмабаев
К.Д.Ушинский
Я.А.Коменский
А.С.Макаренко
Тәрбиесі қиын оқушылардың ата-анасы жіберетін басты қателік/ Основная ошибка родителей школьников с особыми потребностями
Тәрбиесі қиын балаларды қайта тәрбиелеудің педагогикалық шарттары/ Педагогические условия перевоспитания трудных детей
Тұйық балалармен жұмыс жасауда сынып жетекшілеріне берілетін ұсыныс:/Рекомендация классным руководителям в работе с замкнутыми детьми
Томаға-тұйық балалардың ата-аналарына берілетін ұсыныс/ Рекомендуется для родителей замкнутых детей
«Қиын бала – бұл, ең алдымен кәдімгі бала. Оған табиғи қарапайым тұқымқуалаушылық тән. Айырмашылығы оның педагогикалық қараусыз қалғандығы» -деп атап көрсеткен:/"Трудный ребенок-это, прежде всего, обычный ребенок. Для него характерна природная неприхотливость. Отличие состоит в том, что она педагогический запущена»:
Г.М.Минковский
В.Н.Кудряцев
Л.М.Зюбин
Я.А.Коменский
В.В.Трифонов
Қиын балаларды тәрбиелеу жүйесінің неше кезеңі бар?/Сколько этапов системы воспитания трудных детей?
4
5
2
3
8
Оқушыларда мамандықты саналы таңдауға ішкі қажеттіліктері мен дайындығын қалыптастыруда мұғалімнің мақсатты бағытталған іс-әрекеті/Целенаправленная деятельность учителя в формировании у учащихся внутренних потребностей и готовности к осознанному выбору профессии
арнайы білім/специальное образование
оқу теориясы/теория обучения
кәсібилік/профессионализм
шеберлік/мастерство
кәсіптік бағдар/профориентация
Тәрбиеленушінің мамандыққа мүмкіндігін және қызығушылығын анықтау үшін қолданады. Бұл мақсатты орындау үшін сауалнамалық, тесттік әдістер қолданылады/Использует для определения возможности и интереса воспитанника к профессии. Для реализации этой цели используются опросные, тестовые методы
Отбасы мүшелерінің білім дәрежесі, жалпы материалдық әл-ауқаты қалай аталады?/Как называется степень образованности, общее материальное благополучие членов семьи?
Отбасының этникалық құрамы мен құрылымы/Этнический состав и структура семьи
Отбасының мәдени әлеуеті/Культурный потенциал семьи.
Тіршілік әрекетінің және ортаның жағдайлары/Условия жизни и окружающая среда
Ішкі отбасылық қатынастар/Внутрисемейные отношения
Отбасы мүшелерінің қоғамға көзқарасы/Отношение членов семьи к обществу
Отбасы мүшелерінің адамгершілік қатынастары, өмірге деген көзқарастары, ата-ана және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі/Моральные установки членов семьи, отношение к жизни, педагогический и культурный уровень родителей и других членов
Отбасының мәдени әлеуеті/Культурный потенциал семьи.
Тіршілік әрекетінің және ортаның жағдайлары/Условия жизни и окружающая среда
Отбасының тәрбиелік әлеуеті/Воспитательный потенциал семьи.
Ішкі отбасылық қатынастар/Внутрисемейные отношения
Отбасы мүшелерінің қоғамға көзқарасы/Отношение членов семьи к обществу
...өз зерттеулерінде: «Қиын бала – бұл күнделікті педагогикалық әсерге көне бермейтін, өзіне үнемі қосымша уақыт бөліп қарауды, ұстаздың ерік-жігерін, күшін, қажырлы педагогикалық еңбегін қажетсінетін бала» – деп атап көрсетеді/ В своих исследованиях он отмечает: «Трудный ребенок — это ребенок, не приученный к ежедневному педагогическому воздействию, постоянно нуждающийся в дополнительном времени, воле, силе и трудолюбии учителя».
П.П.Блонский
М.Жұмабаев
Йоганн Вольфганг
И.Гребенников
В.В.Трифонов
Қиын баланың тәртібінің төмендеуіне себеп болған жағдайлардағы қиын бала мен оның достары арасындағы байланыстың дәрежесін анықтау/ Определение степени общения трудного ребенка с его друзьями в ситуациях, приведших к снижению поведения трудного ребенка
Жеткіншектердің мінезіндегі теріс қылықтар, әдет-дағдылар мен қалыптаса бастаған жаңа адамгершілікті сапалардың арасында күресті бастау/Начать борьбу между негативным поведением, привычками и новыми нравственными качествами подростков.
Әрбір қиын бала мінез-құлқындағы адамгершілік мәнді өзгерістер болған сайын, өзін-өзі тәрбиелеуге талаптанып, оңды қасиеттерді дамыту/ Каждый раз, когда происходит существенное изменение нравственного поведения трудного ребенка, необходимо развивать самодисциплину и положительные качества.
Педагогикалық диагностикада қолданылатын эксперименттік емес әдістер:/Неэкспериментальные методы, применяемые в педагогической диагностике:
лабораториялық, табиғи/лабораторные, природные
тестілеу, шкалалау/тестирование, шкалирование
бақылау, сауалнама, әңгімелесу/наблюдение, анкета, интервью
талдау, саралау, болжау жасау/анализ, дифференциация, прогнозирование
интерьвю, тестілеу/интерьвю, тестирование
Мектептегі салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру мүмкіндіктері/Возможности формирования здорового образа жизни в школе
Әлеуметтік саулықтың, есендіктің толыққанды түрдегі жағдайы-бұл-/Это полноценное состояние социального здоровья и благополучия.
Тәрбие процесінде қолданылатын негізгі диагностикалық әдістер:/ Основные диагностические методы, используемые в воспитательном процессе:
Мұғалімнің психодиагностикалық мәдениеті:/ Психодиагностическая культура учителя:
Салауатты өмір салтын құрайтын компоненттер/Составляющие здорового образа жизни.
Сыныптан тыс уақыттағы сауықтыру іс-шаралары/Внеклассные оздоровительные мероприятия
Тәрбиеленушілердің салауатты өмір сүру дағдылары/Навыки здорового образа жизни воспитанников
Девиантты мінез-құлықтың көрсеткіштеріне:/Показатели девиантного поведения:
7-8 сыныпта тәрбиелілік диагностикасының мақсаты болады/Цель воспитательной диагностики в 7-8 классах
9-11 сыныпта тәрбиелілік диагностикасының мақсаты болады/Цель воспитательной диагностики в 9-11 классах
Педагогикалық диагностиканың қызметтері/Функции педагогической диагностики
Педагогикалық диагностиканың мәні-/Сущность педагогической диагностики
Күнделікті педагогикалық әсерге көнбейтін, ұстаздың ерік – жігерін, күшін, қажырлы педагогикалық еңбегін қажетсінетін бала/Ребенок, не поддающийся ежедневному педагогическому воздействию, требующий воли, силы, упорного педагогического труда учителя
Кәсіптік бағдар және мамандық таңдау жұмысының үшінші кезеңі қай сыныпта жүргізіледі?/В каком классе проводится третий этап работы по профориентации и выбору профессии?
берілмейді/профориентация в стенах школы не проводится
Сынып жетекшісінің ата – аналармен қарым – қатынасының дәстүрлі емес формасын көрсетіңіз/Укажите нетрадиционную форму общения классного руководителя с родителями
Отбасы мен мектеп бірлігінің құрылымы:/Структура единства семьи и школы:
Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмыстарының негізгі міндеттері:/Основные задачи профориентационной работы в школе:
В.Трифанов зерттеулеріндегі тәрбиесі қиын бала анықтамасы:/ Определение ребенка с особыми потребностями в исследовании В. Трифанова:
Үлгермеушілер және тәрбие ықпалына көнбейтін балалар/Дети, которые не успевают и не приспосабливаются к влиянию воспитания
Кейбір себептермен қайсыбір балалардың мінез-құлқында қарама-қайшылықтардың пайда болуы,келіспеушілік жағдайының туындауы/ Конфликты в поведении некоторых детей по каким-либо причинам, появление разногласий
Тәртіп бұзуға бейім, мінез-құлқында белгілі ерекшеліктер бар балалар/Дети со склонностью к плохому поведению, с определенными поведенческими отличиями
Күнделікті педагогикалық әсерге көне бермейтін,өзіне үнемі қосымша уақыт бөліп қарауды,мұғалімнің ерік жігерін, күшін, қажырын педагогикалық еңбегін қажет етілетін балалар/Дети, не привыкшие к ежедневному педагогическому воздействию, постоянно нуждающиеся в дополнительном времени, воле, силе и настойчивости педагогической работы.
Кәмелет жасқа толмаған мінез-құлқындағы қиындықтары бар балалардың ішкі дүниесін қарастырды/Рассматривал внутренний мир детей с трудностями в поведении несовершеннолетних
Педагогикалық диагностика жүрізудегі бірізділік/ Последовательность в проведении педагогической диагностики
Сынып оқушыларының тәрбиелілік деңгейін диагностикалау әдістері:/Методы диагностики уровня воспитанности учащихся класса:


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет