Жұмыс бағдарламасы Қр мжмбс негізінде жасалған 20 ж. , № хаттама 20 жДата18.06.2016
өлшемі209 Kb.
#145682
түріЖұмыс бағдарламасы


Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


«Биотехнология» кафедрасы

Кәсіби-бағытталған неміс тілі


5В070100 – Биотехнология

мамандық арналған
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректоры ___________Н. Э.Пфейфер

20__ж. «___»___________


Құрастырушы: _________ аға оқытушы Г.Г. Джаксыбаева


«Биотехнология» кафедрасы

«Кәсіби-бағытталған неміс тілі» пәні бойынша

5В070100 – Биотехнология

мамандық арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы ҚР МЖМБС ___________________________________ ____________негізінде жасалған 20__ ж. «___» _________, №__ хаттама


20__ ж. «____» ________ кафедра отырысында ұсынылған № ___ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ К.С. Исаева 20__ ж. «____» ________.
Агротехнология факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «____» ________, № __ хаттама


ОӘК төрағасы ______________ К.К. Сейтханова 20__ ж. «_____»__________

ОӘб бастығы ____________ Е.Н. Жуманкулова 20__ ж. «____»__________.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ ж. «____» ________ № хаттама
1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы Кәсіби-бағытталған неміс тілі

Міндетті компонентінің пәні

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 2 кредит

Курс: 1

Семестр: 1

Барлық аудиториялық сабақтар – 15 часов

Тәжірибелік сабақтар - 15 сағат

МӨЖ – 135 сағат

сонын ішінде МОӨЖ – 9 сағат

Барлығы - 150 сағат

Бақылау формасы

Емтихан – 2 семестрПәннің пререквизиттері:

Бұл пәнді меңгеру үшін мына пәндерді үйрену кезінде алған білімдері мен машықтары, дағдылары қажет: тілдік құзіреттілік университетіндегі В1 деңгейіне сәйкес шет тілдерінің тәжірибелік курсы, мамандыққа кіріспе.


2. Пән, мақсаттар және міндеттер
Пәннің нысаны - жазбаша және ауызша ақпараттық айналымды жүзеге асыру үшін кәсіби шет тілін меңгерудің жеткілікті деңгейін қалыптастыру, бұл коммуникативтік дағдыларды өтеуді және тілдік қызметтің барлық 4 түрінің (оқу, жазу, тыңдалым, айтылым – монологтық және диалогтық тіл) одан әрі дамуын және сонымен қатар активті кәсіби сөздіктің жүйелі түрде кеңеюін білдіреді.

Пәннің мақсаты – маманның кәсіби құзіреттілігінің деңгейін көтеру үшін болашақ мамандардың кәсіби қызметінің түрлі аспектілерін іске асыруға мүмкіндік беретін кәсіби басқа тілді сөйлеу дағдысын қалыптастыру.

Пәннің міндеті - магистрантарды тілге қатысты өзіндік зерттеу жұмысына тарту, студенттердегі үйреніп отырған тілдік құбылыстарға аналитикалық амалды оларды туған тілінің сәйкестіктегі құбылыстарымен салыстыру жолымен дамыту.
3. Білімге, істеуге, дағдыға және компетенцияға койылатын талаптар
Бұл пәнді үйрену нәтижесінде магистранттар міндетті:

білуі қажет:

 • кәсіби тақырып бойынша жазбаша және ауызша мәтіндердің құрылымы мен жасалу негіздерін;

 • әлеуметтік-тұрмыстық және академиялық салалардағы қатынастың стилі мен сипатына байланысты кәсіби қатынас жағдайларымен сәйкестіктегі тілдік мінез-құлық ережелерін.

Жасай алуы қажет:

 • кәсіби салаларда іскери сипаттағы диалог жүргізу;

 • оқыған және естіген мәтіннің мазмұнын айта білу, түпнұсқалық ғылыми-танымдық мақалаларды, мәтіндерді және монографияларды аннотациялай және рефераттай білу;

 • іскери корреспонденция жасай білу (түйіндеме, өмірбаян, іскери хаттар, эссе);

 • кәсіби терминологияның глоссарийін кеңейту;

 • жеке баға мен дәлелдемесі бар жалпы реферат немесе баяндама түрінде тақырып бойынша мәлімдеме жасау;

 • фактіні алдын-ала жинау мен өңдеуді талап ететін пікірталасқа қатысу;

 • тұсаукесер, іскери кездесулер, келіссөздер, пікірталастар жүргізу;

 • кәсіби сипаттағы ғылыми мақалалар жазу.

тәжірибесі болуы керек:

 • қойылған мақсаттың неғұрлым қарқындылығына жету мақсатындағы конструктивтік диалог.

 • жобалық тапсырманы шетел тілінде дайындау.

 • ғаламтор сайттарымен шетел тілінде жұмыс жасау.


4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды жіктеу


п/п

Тақырыптың аты

Сабақ түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

СӨЖ

дәріс

тәжірибелік (сем)

зертханалық, студиялық, жеке

Барлығы

сонын ішінде СОӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1

1-тақырып. Кездесулер, келісушіліктер, телефонмен әңгімелесу. Келіссөздер, кәсіби дебаттар, тұсаукесерлер, конференциялар

-

1

-

20

2

2

2-тақырып. Іскери қатынас хаттар (түйіндеме, жолдама хаттар; ұсыну хаттары; арыз өтініші, өтініштер, ақпаратқа сұраныс жасау, растау хаты, сұраныстар, келісімдер және т.б.)

-

1

-

20

2

3

3-тақырып. Тамақ және оның құраушы бөліктері (көмірсулар, ақуыздар, липидтер, ферменттер, дәрумендер, минералдар)

-

3
20

11

2

3

4

5

6

7

4

4-тақырып. Микроағзалар, микробиологтар-ғалымдар (Роберт Кох, Александр Флеминг)

-

2
20

1

5

5-тақырып. Дәнді азықтар (нан пісіру технологиясы, нан компоненттері, нанның кеберсуі, астықты сақтау)

-

2
20

1

6

6-тақырып. Сүт және сүт өнімдері (сүт және денсаулық, балмұздақ, сүттің құрамы, фильтрлеу және сүтті қоспадан тазарту, өңделген сүт, пастерлеу)

-

3
20

1

7

7-тақырып. Ет және ет өнімдері (еттің құрылымы мен құрамы, диетадағы ет, еттің тағамдық құндылығы, етті консервілеу әдістері)

-

3
15

1
Барлығы: 150 (2 кредиттер)

-

15

-

135

9


5. Әдебиеттер тізімі
Негізгі

1) Erich Zettl, Jörg Janssen, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. - Max Hueber Verlag, 2006. 114 с

2) Дубнова- Кольварская Е.Н., Котова Р.И. Учитесь читать литературу по специальности.- М.: Высшая школа, 2005. – 318с.

3) Лутовинова А.А. Грамматика немецкого языка для чтения научно-технической литературы. - М.: Высшая школа, 2005. – 320с.

4) Баскакова С.В., Коткова Н.И. Немецкий язык. Учебное пособие по переводу газетно-публицистических текстов. - М.: РУДН, 2010.

5) Немецко-русско-немецкий словарь по биологии и биотехнологии. Fachwörterbuch Biologie und Biotechnologie, Polyglossum v. 3.52 – ЭТС, 2004.

www.themen-aktuell.de

www.hueber.de/lagune

www/hueber.de/tangram-aktuell

Интернет ресурстар:

www.tagesspiegel.de

www.deutschewelle.de

www.spiegel.de

www.stern.de

www.oesterreichspiegel.de

www.goethe.de/markt
Қосымша

1) Архипов А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский. - М.: Высшая школа,1991.

2) Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. Практическая грамматика немецкого языка. – Мн.:Аверсэв, 2004.

3) Ивлева Г.Г., Раевский М.В. Немецкий язык. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во "Омега-Л", 2007. – Электронный ресурс. – http://www.twirpx.com/file/571413/

4) Кучерова Т.Н. Защита окружающей среды. Вода: Учебное пособие по немецкому языку для студентов неязыковых специальностей.-Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2002.

5) Морозова Л.В., Шидо Т.А. Der Mensch und seine Umwelt. Lehrheft „Insekten“: Учебное пособие по немецкому языку. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2002.

6) Морозова Л.В., Шидо Т.А. Der Mensch und seine Umwelt. Lehrheft „Pflanzen“. Учебное пособие по немецкому языку. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2002.

7) Чередниченко М.Ю. Pflanzenbau. Учебное пособие по немецкому языку к курсу. «Растениеводство». - М.: Изд-во ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА, 2006.

8) Черкас М.А., Воробьева Л.П., Макаренко В.П. Deutsch für das Studium. Testtraining. Немецкий язык для студентов. Тестовые задания. – Мн.: БГУ, 2008.
Жұмыс оқу жоспарының келісу парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/172013- 2014 оқу жылына арналған

Кәсіби-бағытталған неміс тілі
пәнінің жұмыс оқу бағдарламасының келісу парағы


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ


Шығарушы

кафедра

Кафедра меңгерушісінің А.Ж.Т.

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Шетел тілдер кафедрасы

Б. К. Жумабекова
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет