Качественные и количественные показатели научной деятельности Ж. И. СардаровойДата26.02.2016
өлшемі73.31 Kb.
#26697
Качественные и количественные показатели научной деятельности Ж.И. Сардаровой

(2009-2014 г.г.)

Көрсеткіштері


Бағалау

Негізгі сипаттамалары


1

2

3

4

1

Жарияланған басылымдары (оқу, оқу-әдістемелік құралдар, монографиялар)

Монографиялар

 1. Білім беруді жаңарту жағдайында бастауыш мектепті ақпараттандырудың тұжырымдамалық негізі. Орал, БҚМУ 2014 жыл, 16,1 б.т. 310 данаОқу-әдістемелік құралдар

 1. «Дамыта оқыту» технологиясымен бастауыш сыныптағы тіл сабақтарын жоспарлау оқу-әдістемелік құрал, Атырау қ, 2010ж, 4,5 б.т. Г.Ж.Садуақасовамен авторлық бірлестікте

 2. Дәстүрлі емес сабақ түрлері негізінде бастауыш оқушыларының шығарма-шылық жұмыстарын ұйымдастыру (ана тілі, қазақ тілі пәндері бойынша) оқу-әдістемелік құрал, Атырау қ, 2010ж, 4,5 б.т. Г.Ж.Садуақасовамен авторлық бірлестікте.

 3. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын қалыптастыру. Орал, БҚМУ, оқу-әдістемелік құрал, 2014 ж.

 4. Тұлғалық бағдарлы оқытудың бастауыш сынып оқушыларының өзін өзі бағалауын қалыптастырудағы дидактикалық мүмкіндіктері Орал, БҚМУ, оқу-әдістемелік құрал, 2014 ж.

2

Академиялық ғылыми атақ пен дәреженің болуы
2008 жылы қараша айының 26-шы жұлдызында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жанындағы 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика мамандығы бойынша Д14.05.01. диссертациялық кеңесте «Білім беруді жаңарту жағдайында бастауыш мектепті ақпараттандырудың теориясы және практикасы» тақырыбында жазылған докторлық диссертациясын педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ж.А.Қараевтың ғылыми кеңесшілігімен сәтті қорғап, педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін иеленді.

3

Ғылыми жетістіктері
Жарияланымдары:

- Комитет тізіміндегі басылымдарда:

 1. Бастауыш сынып оқушы-ларының шығармашылық қабілеттерін дамытудың педагогикалық-психоло-гиялық негізі // Хабаршы № 4, желтоқсан, 2011ж. Атырау мемлекеттік университеті. Магистрант Р.Даулетовамен авторлық бірлестікте

 2. Бастауыш сыныпта тұлға-лық-бағдарлы оқытуды ұйымдастырудың психоло-гиялық-педагогикалық аспектілері // Хабаршы № 4, желтоқсан, 2011ж. Атырау мемлекеттік университеті. Магистрант Ә.А.Абдирахимовамен авторлық бірлестікте

 3. Тұлғалық - бағдарлы оқыту – бастауыш білім беру мазмұнын жаңарту негізі // Хабаршы № 4, желтоқсан, 2011ж. Ақтөбе мемлекеттік педагогика-лық институты. Магистрант Ә.А.Абдирахимовамен авторлық бірлестікте

 4. Жаңа тұрпатты бастауыш мектеп мұғалімі моделі //«Хабаршы» Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы, 2012 жыл,

 5. Бастауыш сынып оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастырудың лингвистикалық негіздері // Хабаршы № 3, желтоқсан, 2012ж. Атырау мемлекеттік университеті. Магистрант Л.Қ.Сатханбаевамен авторлық бірлестікте

 6. Бастауыш сынып оқушы-ларының экологиялық мәдениетін қалыптастыру ерекшелігі // «Хабаршы» № 4, 2012 жыл М.Өтеміс ов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Аға оқытушы Ж.Ә.Таңатаровамен авторлық бірлестікте


Қатысу:

- алыс шетелдегі конференцияларға;

 1. Психолого-педагогические требования соответствия личности педагога выпоняемой профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // Modern Science Problems and Perspectives Volum 4 International Center for Education Technology USA, 2013

- жақын шетелдегі конференцияға;

  1. Дидактические возможности современных информационных технологии в условиях модернизации начального образования // Педагогика современности. V Международная научно-практи-ческая конференция «Информа-ционно-образовательная среда современного вуза»V Между-народная научно-практическая конференция «Современная педагогика: методология, теории, практика» Чебоксары 2013 г.

  2. Психолого-педагогические требования соответствия личности педагога выполняемой профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // «Модернизация непрерывной практики и внедрение механизмов организации в системе высшего педагогического образования» Сборник материалов международной научной конференции, Ереван, 2013 г

  3. Формирование информационной культуры будущих специалистов-психологов // Сборник заочной научно-практической конференции «Развитие психологической науки в регионах прошлое и современность» г.Иваново, 9 ноября 2013 года

  4. Формирование информационной культуры школьников в контексте личностно-деятельностной парадигмы // Сборник Всероссийской научно –практической конференции «Мир, личность, исследования», Санкт-Петербург, 14-15 ноября 2013 года

- ҚР көлеміндегі халықаралық конференцияларға;

 1. Педагогикалық технологияның бастауыш білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы дидакти-калық мүмкіндіктері» «Нәтижеге бағытталған білім беру жағдайында дарынды балалармен жұмыс жасау жолдарын жетілдіру» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 5 қараша 2009 жыл

 2. Тұлғалық-бағдарлы оқытудың бастауыш сыныптың оқу-тәрбие үрдісіндегі ролі // Этнопедагогика және этнопсихология мәселелері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.1-2 желтоқсан, Атырау; 2009жыл

 3. Особенности и возможности формирования основ здоровьесберегающей компетентности у детей предшкольного возраста // Жоғарғы оқу орнының 60 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның баяндамалары 29-30 қазан, Атырау, 2010 жыл (Г.Демешевамен авторлық бірлестікте)

 4. Тұлғалық – бағдарлы оқыту бастауыш білім беру мазмұнын жаңарту негізі // Жоғарғы оқу орнының 60 жылдық мерейтойына арналған халық-аралық ғылыми – практикалық конференциясының баяндамалары 29-30 қазан, Атырау, 2010 жыл (Г.Уразовамен авторлық бірлестікте)

 5. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін ақпараттық технологияларды меңгеруге дайындау //«Қазіргі білім беру кеңістігіндегі физика-математика ғылымдары-ның ролі» атты III халықаралық ғылыми-теориялық конферен-циясының материалдар жинағы, 2 желтоқсан, Атырау -2011. Магистрант Р.Даулетовамен авторлық бірлестікте

 6. Ақпараттық технология-лардың болашақ маман-дарды кәсіби жұмысқа дайындаудағы жетекші ролі // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесіне арналған «Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлері мен өзгерістері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен-циясы материалдары, 5-6 желтоқсан 2011 ж., Астана қ.

 7. Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулу жолдары // «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конфенренция материалдары Орал, 23-24 қараша 2012 жыл. Магистрант Р.Даулетовамен авторлық бірлестікте

 8. Мектепті ақпараттандыру жағдайында болашақ маманның кәсіби дайындығының дидактикалық негізі // «Мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлері мен өзгерістер» атты II халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 4-5 желтоқсан, Астана қ., 2012 жыл

- республикалық конференцияларға:

 1. Педагогикалық технологияның бастауыш білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы дидакти-калық мүмкіндіктері \\ Ұлттық-мәдени мұралар-ды білім мазмұнына енгізудің ғылыми-әдісте-мелік мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция-ның материалдар жинағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті -Атырау: 28-29 сәуір, 2009.-Б. 54-57.

 2. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында тұлғалық – бағдарлы оқытудың дидактикалық мүмкіндіктері «Қоғам. Білім. Жастар» // Республикалық студенттік ғылыми – практикалық конференция, Ақтау 2010 ж.

 3. Білім беруді жаңарту жағдайында бастауыш мектепті ақпараттандыру-дың әдіснамалық негізі // «Қазіргі кезеңде жаңа формация педагогтарын даярлау: жағдайы, тәжірибесі, перспективалары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Қызылорда -2011 ж.

 4. Бастауыш сынып оқушы-лары үшін ақпараттық біліми ортаның дидак-тикалық мүмкіндіктері // «Жаһандану жағдайында білім берудегі ұлттық тағылым мәселелері» тақырыбында «Алтынсарин оқулары -2011» республикалық ғылыми-практика-лық конференциясының материал-дары, 14-15 қазан, Арқалық - 2011 ж.

 5. Білім Білім беруді жаңарту жағдайында бастауыш сынып оқушыларына нәтижеге бағдарланған білім беру // Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Ы.Алтынсариннің педагогика-лық мұрасы және қазіргі кездегі этномәдени білім мен тәрбие беру мәселелері (170 жылдығына орай» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 28 қазан, Ақтөбе -2011 ж.

Қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу жобаларына басшылық етуі және қатысуы:

Жоба атауы: «Білім беруді ақпараттандыру жағдайында мамандарды кәсіби іс-әрекетке дайындау технологиясын жасақтау» (БОПӘ мамандығы негізінде).Жобаның ғылыми жетекшісі: п.ғ. д. Ж.И. Сардарова 2014ж.

Зерттеу мүшелерінің құрамы:

МолдагалиевБ.А. - п.ғ.к., доцент

Муханбетчина А.Г.- п.ғ.к., доцент

Абугалиева Г.С. – аға. оқытушысы

Тлепбергенова Гаухар – магистрант

Амангельді Айгерім - 3 курс студенті «БОПӘ» мамандығы4

Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау

Магистрлерді даярлау:

1.Әбілтаева Қанапия Жұманқызы. қазақ халқының ән өнері арқылы бастауыш сынып оқушыларына музыкалық- эстетикалық тәрбие беру, 2010ж.

2.Абдирахимова Алия Абилкайровна. Тұлғалық-бағдарлы оқытудың бастауыш сынып оқушыларының өзін-өзі бағалауын қалыптастырудағы дидактикалық мүмкіндіктері, 2012ж.

3.Даулетова Роза Қабышқызы. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы бастауыш сынып оқушыларының шығармашылығын қалыптастыру, 2013ж.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет