Картка кількісної забезпеченості дисципліни " Внутрішній фінансовий контроль " навчальноюДата13.06.2016
өлшемі185.21 Kb.
#132467
Кафедра контролю і АГД

Узгоджено:

Завідувач кафедри__________________І.В. Сіменко
Директор бібліотеки_____________________Т.П. Ткаченко
К.1. Картка кількісної забезпеченості дисципліни _” Внутрішній фінансовий контроль ” _ навчальною

літературою, що міститься у фонді бібліотеки університетуСпеціальність,

шифр


Семестр

Кількість годин

(кредитів) у навчальному плані, відведених на вивчення дисципліни


Кількість студентів, що одночасно вивчають дисципліну


Бібліографічний опис підручника

(навчального

посібника)


Наявність

грифу

Міністерстваосвіти і науки

України

Обсяг підручника (навчального

посібника)

у

д.а.Кількість підручників

навчальних посібників)


Кількість студентів на 1

підручник

(навчальний

посібник)

Відмітка про забезпеченість (так, ні)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Облік і аудит

7.03050901

8.03050901

д.ф.н.


6.030509

з.ф.н.1

90 (2,25)

72(2)


70 (1,94)

113

Аудит [Текст]: навч. посібник для студ. 6030509 «Облік і аудит» ден. та заоч.форми навчання/ І.В. Сіменко та ін.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 439с.

-

31,3

50

0,4
Сухарева Л.А., Ангелина И.А. Внутренний контроль. Практикум: учебное пособие для студентов специальности 7.050106 «Учет и аудит». – Донецк: ДонГУЭТ, 2003. - 155с.

-

9,2

20

0,2
Аудит (основи державного незалежного професійного аудиту) [Текст] : підручник В.В. Немченко та ін. -К.: Центр учб. літератури, 2012. - 540с.

-

38,6

1

0,01
Дмитренко, И. Н. Аудит по международным стандартам [Текст] : учеб.-практ. пособие / И. Н. Дмитренко . ─ Донецк, 2010 . ─ 268 с. ─ 978-966-2129-46-5.

-

16,75

1

0,01
Петренко, С. М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Петренко, І. М. Бєлоусова . –Донецк : [ДонНУЕТ], 2011. – 506 с.

-

31,6

1

0,01
Огійчук М. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / Огійчук М. - К. : Алерта, 2010. – 584 с. – ISBN 978-966-2183-65-8

гриф

36,5

5

0,04
Чернелевський, Л. М. Аудит: теорія і практика : навчальний посібник / Чернелевський Л. М. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. -560 с.

гриф

35

5

0,04
В.В. Рядська, Я.В. Петраков Аудит. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 416 с.

гриф

26

5

0,04
Шкіря, Т. Г. Аудит : навчальний посіб. / Шкіря Т. Г. та ін. - Львів: Магнолія –2006, 2008. – 224 с.

гриф

14

10

0,09
Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / Немченко В. В., Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. / За редакцією Немченко В. В. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.

-

15

10

0,09
Іванова Н. А. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Іванова Н. А., Ролінський О. В. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 216 с.

-

13,5

6

0,05
Пшенична А. Ж. Аудит: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

-

20

11

0,1
Основи аудиту: навч. посіб. / С. І. Дерев'янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.

-

20,5

45

0,4
Рогуленко, Т. М. Основы аудита: учеб. / Т. М. Рогуленко, С В. Пономарева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Флинта МПСИ, 2008. - 512 с.

-

32

11

0,1
Лядська, В.В. Аудит : навч. пос. / Лядська В.В., Петраков Я.В. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 416 с.

-

26

3

0,02
В.С. Лень Облік і аудит у страхових організаціях: навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 408 с.

-

25,5

5

0,04
Давидов Г.М. Аудит: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 511 с.

гриф

31,9

41

0,4
Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: навч. посіб. / Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов та ін.; За ред. Г.М. Давидова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 170 с.

-

10,6

71

0,6Основи аудиту, Я. П. Кулаковська, Ю.В. Піча – К.: Каравела, 2008. – 312 с.


гриф

31,5

5

0,04
Дорош Н.І. Аудит: Методологія і організація. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402 с.

-

25,1

16

0,14
Основи аудиту: тексти лекцій в схемах / Відп. Викон. Возія нова Н.Ю., Бедзай О.В. – Дон дует, Донецьк, 2001. – 66 с.

-

4,1

70

0,6
Усач Б.Ф., Душко З.О. Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.

гриф

18,4

15

0,1
Аудит. Методика документування: кол. Авторів. За заг. Ред. Академіка, д.е.н., проф.. І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий ценрт Держкомстату України. – 2003. – 457 с.

-

28,6

19

0,2
Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

гриф

18,3

50

0,4
Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 416 с.

гриф

26

9

0,08
Внутренний аудит: организация и методология. Научно-практическое пособие. / Сухарева Л.А., Дмитренко И.Н. – Донецк: ДонГУЭТ, 2000. – 75с.

-

4,8

14

0,1
Петренко С.Н. Риски в аудиторской деятельности. Учебно-практическое пособие. – Донецк: ДонДУЭТ, 2003. – 76 с.

-

4,8

50

0,4
Петренко С.Н. Внутренний контроль курс лекций. –Донецк:ДонГУЭТ, 2003. –46с.

-

2,9

150

1,3
Усач Б.Ф. Аудит: Навчальний посібник. – 3-те вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2004. – 231с.

гриф


14,4

40

0,4А.М. Богомолов, Н.а. Голощапов. Внутренний аудит. Организация и методика проведения, - М.: «Экзамен». 1999. – 192 с.


-

12

8

0,07
Усач Б.Ю. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., перераб. и доп. – К.: Знання, 2004. – 231 с.

гриф

14,4

40

0,4
Всього за 1 семестр

787

6,9

Так

Облік і аудит

6.030509 д.ф.н.

7.03050901

з.ф.н.2

72 (2)

90 (2,5)


82

Аудит [Текст]: навч. посібник для студ. 6030509 «Облік і аудит» ден. та заоч.форми навчання/ І.В. Сіменко та ін.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 439с.

-

31,3

50

0,6
Сухарева Л.А., Ангелина И.А. Внутренний контроль. Практикум: учебное пособие для студентов специальности 7.050106 «Учет и аудит». – Донецк: ДонГУЭТ, 2003.- 155с.

-

9,2

20

0,2
Дмитренко, И. Н. Аудит по международным стандартам [ Текст ] : учеб.-практ. пособие / И. Н. Дмитренко . ─ Донецк, 2010 . ─ 268 с. ─ 978-966-2129-46-5.

-

16,75

1

0,01
Аудит (основи державного незалежного професійного аудиту) [Текст] : підручник В.В. Немченко та ін. -К.: Центр учб. літератури, 2012. - 540с.

-

38,6

1

0,01
Петренко, С. М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Петренко, І. М. Бєлоусова . –Донецк : [ДонНУЕТ], 2011. – 506 с.

-

31,6

1

0,01
Огійчук М. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / Огійчук М. - К. : Алерта, 2010. – 584 с. – ISBN 978-966-2183-65-8

гриф

36,5

5

0,06
Чернелевський, Л. М. Аудит: теорія і практика : навчальний посібник / Чернелевський Л. М. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. -560 с.

гриф

35

5

0,06
В.В. Рядська, Я.В. Петраков Аудит. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 416 с.

гриф

26

5

0,06
Шкіря, Т. Г. Аудит: навчальний посіб. / Шкіря Т. Г. та ін. - Львів: Магнолія -2006, 2008.- 224 с.


гриф

14

10

0,1
Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / Немченко В. В., Хомутенко В. П., Хомутенко А. В. / За редакцією Немченко В. В. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.

-

15

10

0,1
Іванова Н. А. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Іванова Н. А., Ролінський О. В. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 216 с.

гриф

31,9

41

0,5
Пшенична А. Ж. Аудит: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

-

10,6

71

0,9
Основи аудиту: навч. посіб. / С. І. Дерев'янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 328 с.

гриф

31,5

70

0,9
Рогуленко, Т. М. Основы аудита: учеб. / Т. М. Рогуленко, С В. Пономарева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Флинта МПСИ, 2008. - 512 с.

-

25,1

16

0,2
Лядська, В.В. Аудит : навч. пос. / Лядська В.В., Петраков Я.В. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 416 с.

-

4,1

70

0,9
В.С. Лень Облік і аудит у страхових організаціях: навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 408 с.

гриф

18,4

15

0,2
Давидов Г.М. Аудит: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 511 с.

-

28,6

19

0,2
Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. Посіб. / Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, І.Г. Давидов та ін.; За ред. Г.М. Давидова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 170 с.

гриф

18,3

50

0,6Основи аудиту, Я. П. Кулаковська, Ю.В. Піча – К.: Каравела, 2008. – 312 с.


гриф

26

9

0,1
Дорош Н.І. Аудит: Методологія і організація. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402 с.

-

4,8

14

0,2
Основи аудиту: тексти лекцій в схемах / Відп. Викон. Возія нова Н.Ю., Бедзай О.В. – Дон дует, Донецьк, 2001. – 66 с.

-

4,8

50

0,6
Усач Б.Ф., Душко З.О. Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.

-

2,9

150

1,8
Аудит. Методика документування: кол. Авторів. За заг. Ред. Академіка, д.е.н., проф.. І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий ценрт Держкомстату України. – 2003. – 457 с.

гриф


14,4

40

0,5
Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

-

12

8

0,1
Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 416 с.

гриф

14,4

40

0,5
Внутренний аудит: организация и методология. Научно-практическое пособие. / Сухарева Л.А., Дмитренко И.Н. – Донецк: ДонГУЭТ, 2000. – 75с.

-

4,8

14

0,2
Петренко С.Н. Риски в аудиторской деятельности. Учебно-практическое пособие. – Донецк: ДонДУЭТ, 2003. – 76 с.

-

4,8

50

0,6
Петренко С.Н. Внутренний контроль курс лекций. –Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 46с.

-

2,9

150

1,8
Усач Б.ф. Аудит: Навчальний посібник. – 3-те вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2004. – 231с.

гриф


14,4

40

0,5
Всього за 2 семестр

787

9,6

Так

Всього за рік
-

-
787

4,0

Так


Керівники курсу Я.І.Глущенко


О.О.Іваніна

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет