Курс бойынша оқыту нәтижелері: (Пәннің оқу нәтижесін (бон) ұсыну, білім беру бағдарламасының оқыту нәтижесімен (ОН) ұштастырубет1/7
Дата19.11.2022
өлшемі0.53 Mb.
#465246
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7
Силлабус 3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚКУРС БОЙЫНША ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
(Пәннің оқу нәтижесін (БОН) ұсыну, білім беру бағдарламасының оқыту нәтижесімен (ОН) ұштастыру

Пәннің оқу нәтижесі (ПОН) №

Жетістік нәтижелерінің индикаторлары

Курстың оқыту нәтижелерімен байланысты бағдарламаның оқыту нәтижелері

Курстың оқыту нәтижелерімен байланыс
ты түлектің атрибут
тары

ПОН 1 - Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, оған тұрақты қызығушылық танытады.
ПОН 2 - Өз қызметін ұй ымдастырады, кәсіби мін деттерді шешу әдістерін анықтайды, олардың тиім ділігі мен сапасын бағалай ды.
ПОН 3 - Кәсіби міндет терді қою және шешу, кәсіби және жеке даму үшін қажетті ақпаратты іздеуді, талдауды және бағалауды жүзеге асырады.
ПОН 4 - Кәсіби қызметті жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық техноло
гияларды қолданады.
ПОН 5 - Әріптестерімен және әлеуметтік серіктес термен, басшылықпен өз ара әрекет етеді, ұжымда жұмыс істей біледі.
ПОН 6 - Кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетін ше анықтау, өз бетімен білім алу, саналы түрде біліктілікті арттыруды жоспарлайды.
ПОН 7 Өз қызметін ұйым дастырады, кәсіби міндет терді шешу әдістерін анық тайды, олардың тиімділігі мен сапасын бағалайды

1. Білуі: - мектепке дейінгі дайындық жағдайында балалар
дың жеке ерекшелік
тері мен мүмкіндік
теріне сәйкес толық психикалық және тұлғалық дамуы.
Меңгеруі: мектепке дейінгі даярлық жағ
дайында мектепке дейінгі ересек жас
тағы балалардың танымдық, эмоцио
налдық және қозғалу сфераларын дамыта алады.
Дағдысы: мектепке дейінгі жастағы бала
ларды психология
лық-педагогикалық дамыту әдістері мен сүйемелдеу және психологиялық-педагогикалық қолдауды жүзеге асыру.
Пәнді меңгеру бары
сында келесі құзір
еттіліктер қалып
тасады: мектепке дейінгі білім берудің әртүрлі үлгілерінде баланы тәрбиелеу және дамыту проце
сін педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыруға дайын.БОН 7 Мектепке дей
інгі баланың таным
дық, әлеуметтік-адам
гершілік, эмоционал
дық-эстетикалық сала
ларын тиімді дамыту үшін педагог қызметі
нің субъектісі ретінде баланың тұтас даму тұжырымдамасын түсінуді көрсетеді.
БОН 8 Мектепке дей
інгілердің үздіксіз жан
-жақты дамуын қамта
масыз етуде отбасы
мен және әріптестер
імен өзара әрекет ете білуді көрсетеді, мек
тепке дейінгі ұйымдар
да әртүрлі жастағы топтарда тәрбиелілік-білім беру процесін әдістемелік қамтама
сыз етуді жүзеге асыр
ады.
БОН 9 Мектепке дей інгі білім беру салас ында шығармашылық, ғылыми-зерттеушілік және педагогикалық, кәсіби бағдарлы өздігі
нен білім алу іс-әреке
ті, педагогикалық біл
іктілікті үздіксіз арт
тыру үшін ынталан
дыру мен ақпараттық мәдениетті қалыптас
тыру мақсатында өз іс-әрекетін талдайды

ТА 1– Оқы
атын саланы түсінуі және кәсіби білім
ді терең игер
уі;
ТА2 – Эмо
ционалдық және әлеу
меттік ақыл
ға ие;
ТА3 –Жаһан дық сын-қатерлерге бейімдел ген;
ТА4 – Көш
бас шылық қасиет терге ие;
ТА5 –Проб
лема ларды сәйкестен
діре шешуге іскер, кәсіби
лік дағдылар
ға ие;
ТА6 – Инно
ва циялық ойлауды көрсетеді

ПОН 8 Кәсіби қызметті оның мақсаттарын, мазмұнын жаңарту, технологияларды ауыстыру жағдайында жүзеге асырады.
БОН 10 Білім беру ортасын қолайлы жас
айды; жас ерекшелік
ке қарай тұлғаның даму заңдылықтары мен ерекшеліктеріне сәйкес оқу қызметін құрастырады және жобалайды.
БОН 11 Мектепалды білім беру жағдайын
да мектепте табысты оқыту және оның одан әрі жеке дамуы үшін база жасайды және баланың дағдылары мен іскерліктерінің даму деңгейлерін бағалайды.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет