Макроэкономика пәнінің дұрыс анықтамасын беріңізбет3/4
Дата13.06.2016
өлшемі0.83 Mb.
#132210
1   2   3   4
Барлы¶ жауап дЅрыс емес

 1. Қазақстан экономикалы¶ öèêëдiє ¶àé ôàçàñûíдà ?

 1. Жандану

 2. Рецессия
 3. ¬Ѕлдырау

 4. Їрлеу

 5. Депрессия

 1. Жиынты¶ Ѕсынымдаµы ¶исы¶ кейнсианды¶ кесiндiде:

 1. Горизонталь сызы¶ бойымен.

 2. Аз икемдi.

 3. Терiс икемдi

 4. Тiк сызы¶

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес.

 1. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµы классикалы¶ кесiндiде:

 1. Тiк сызы¶

 2. Оє икемдi

 3. Терiс икемдi

 4. Горизонталь сызы¶

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес.

 1. Егер к´сiпкерлiкке салы¶ ¼ссе, онда:

 1. Жиынты¶ Ѕсыным ¶ыс¶арады, ал жиынты¶ сЅраным к¼лемi ¼згермейдi

 2. Жиынты¶ сЅраным ¶ыс¶арады, ал жиынты¶ Ѕсыным к¼лемi ¼згермейдi

 3. Жиынты¶ сЅраным ж´не жиынты¶ Ѕсыным ¶ыс¶арады.

 4. Жиынты¶ сЅраным ж´не жиынты¶ Ѕсыным артады

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс.

 1. Егер халы¶ јз табысыныє бґрiн тЅтынуµа жiбермей, а¶шаларын банкке салса, онда олар:

 1. Жина¶тайды, бiра¶ инвестицияламайды

 2. Инветсициялайды, бiра¶ жинай алмайды

 3. Жинамайды да, инвестицияламайды да

 4. Жинайды да, инвестициялайды да

 5. Жина¶тайды, бiра¶ жина¶тыє бiр бјлiгiн баµалы ¶аµаздарды сатып алуµа инвестициялайды
 1. Егер ¶олдаµы табыс кјлемi кемiсе, онда теє шартты тѕрде:

 1. ТЅтыну шыµыны да, жина¶ та ¶ыс¶арады

 2. ТЅтыну шыµыны да, жина¶ та јседi

 3. ТЅтыну шыµыны јседi, ал жина¶ ¶ыс¶арады

 4. ТЅтыну шыµыны ¶ыс¶арады ал жина¶ јседi

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес

 1. «Инъекция» Ѕµымына мыналардыє ¶айсысы кiредi?

 1. Инвестициялар

 2. Жина¶ ¶оры

 3. Салы¶тар

 4. Импорт

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес

 1. Жиынты¶ сЅранымныє Ѕлµаюы Т±Ї мен баµа деєгейiнiє Ґјсуiне ґкеледi, егер жиынты¶ сЅранымныє жылжуы мына кесiндiде болса:

 1. AS ¶исыµыныє аралы¶ кесiндiсiнде

 2. AS ¶исыµыныє кейнсианды¶ кесiндiсiнде

 3. AS ¶исыµыныє кейнсианды¶ 津не аралы¶ кесiндiсiнде

 4. AS ¶исыµыныє классикалы¶ кесiндiсiнде

 5. AS ¶исыµыныє кейнсианды¶ 津не классикалы¶ кесiндiсiнде

 1. Рецессия кезiнде мыналар кјп ¶ыс¶арады:

 1. Їндiрушiлер кiрiсiнiє шамасы

 2. ДҐґрi сатып алуµа деген тЅтыну шыµыны

 3. Е¶бек а¶ы деєгейi

 4. Мемлекеттiк тауар мен ¶ызмет сатып алу

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс

 1. Ýêîíîìèêàëû¶ àéíûìàëûëàðäûº íåãiçãi ýíäîãåíäi (iøêi) ê¼ðñåòêiøòåði

 1. ƽìûñïåí ¶àìòó, èíôëÿöèÿ, ¼íäiðó, ò½òûíó, ïàéûç ¶îéûëûìû, âàëþòà êóðñû æ´íå ò.á. äåºãåéiíiº äèíàìèêàñû.

 2. ¯íäiðó, èíôëÿöèÿëàð, èíâåñòèöèÿëàð, салы¶тар

 3. ƽìûñïåí ¶àìòó, ò½òûíó äåºãåéi, а¶ша массасы

 4. Ïàéûç ¶îéûëûìû, ¼íäiðó, âàëþòà êóðñû, мемлекеттiк шыµындар

 5. ¯íäiðó, ïàéûç ¶îéûëûìû, âàëþòà êóðñû, салы¶тар

 1. Ýêçîãåíäi (ñûðò¶û) ýêîíîìèêàëû¶ àéíûìàëûëàðäû àòàºûçäàð.

 1. Ìåìëåêåòòiê øûµûñòûº ¼çãåðiñi, ñàëû¶òàð ìåí à¶øà ìàññàñûныє јзгерiсi

 2. Ìåìëåêåòòiê ñàëû¶òàð, инфляция

 3. À¶øà ìàññàñû, пайыз мјлшерлемесi

 4. Ìåìëåêåòòiê êiðiñòåð, инвестициялар

 5. Ìåìëåêåòòiê øûµûñòàð, тЅтыну

 1. Íåãiçãi æàëïû ìàêðîýêîíîìèêàëû¶ òàëäàóäûº модельдерiн àòàºûçäàð.

 1. Àéíàëûì àµûìäàð ìîäåëi, ÀD-AS, Êåéíñ ¶èñûµû, IS-LM, Ôèëëèïñ, Ëàôôåð ¶èñû¶òàðû, Ñîëîó ìîäåëi.

 2. Айíàëûìдаµы àµûìäàð ìîäåëi á½ë æàëïû òàëäàóäûº ¶½ðàëäàðû áîëûï òàáûëàäû.

 3. Àéíàëûì àµûìäàð ìîäåëi ¬àçà¶ñòàí ðåñïóáëèêàñûíäà æàðàìñûç

 4. Ìîäåëüäåð æàðàìñûç æ´íå æàðàìäû äåï á¼ëiíáåéäi

 5. Áàðëû¶ æàóàïòàð ä½ðûñ åìåñ

 1. Àøû¶ ýêîíîìèêàíûº ì´íi?

 1. Àøû¶ ýêîíîìèêàäà àéíàëìàëû àµûì ìîäåëi ê¾ðäåëåíåäi, åº àëäûìåí îë ìåìëåêåòòiº àðàëàñóûìåí áàéëàíûñòû, æàëïû ¼íäiðiñ ê¼ëåìiìåí ¾é øàðóàøûëûµûíûº à¶øà êiðiñiòåðiíiº òåºäiãi á½çûëàäû

 2. Àøû¶ ýêîíîìèêà ìîäåëiíå àãåíòòåð - ¾êiìåò ïåí ¶àëµàí ´ëåì åíãiçiëåäi

 3. Àøû¶ ýêîíîìèêàäà ¶îðëàð, ñàëû¶ ò¼ëåìäåði æ´íå èìïîðò ñèÿ¶òû а¶аулар ïàéäà áîëàäû

 4. Æîµàðûäàµûíûº áàðëûµû ä½ðûñ

 5. Ò½òûíó ìåí ¶îð æèíàó ê¼ëåìi òåº

 1. Егер фирмалар јз пайдаларын дивиденд тѕрiнде акционерлерiне тјлей бастаса, онда Ѕлтты¶ есепте мына кјрсеткiш јседi:

 1. жеке табыстар.

 2. ЖIЇ;

 3. жеке инвестициялар;

 4. амортизациялар;

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес

 1. ¬ай жаµдайда кѕту жЅмыссыздыµы туындайды?

 1. на¶ты еєбека¶ы тепе - теєдiк деєгейден жоµары

 2. жа¶ын болаша¶та минималды еєбека¶ы кјбейетiнi белгiлi;

 3. жЅмыссызды¶ бойынша са¶тандыру јте жоµары;

 4. ауа - райылы¶ жаµдайµа байланысты уа¶ытша жЅмыстан босатылµандар;

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес

 1. Автономды тЅтыну мјлшерiнiє јзгерiсi графикте ¶алай кјрiнуi мѕмкiн?

 1. жоспарлы шыµындар ¶исыµыныє орын ауыстыруы;

 2. жоспарлы шыµындар ¶исыµыныє бойымен жылжуы;

 3. жоспарлы шыµындар ¶исыµыныє енгiш бЅрышыныє јзгеруi;

 4. табыс деєгейiнiє јсуiне байланысты тЅтынушылы¶ функция ¶исыµыныє бойымен жылжуы;

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес

 1. Егер ѕй шаруашылы¶тары тЅтыну ѕшiн јз табыстарыныє барлыµын жаратпайтын болса жґне жаратылмаµан сомманы банкке салса, онда олар:

 1. жина¶тайды жґне инвестицияламайды;

 2. инвестициялайды жґне жина¶тайды;

 3. инвестициялайды бiра¶ жина¶тамайды;

 4. инвестицияламайды да, жина¶таймайды да;

 5. жина¶тамайды, бiра¶ баµалы ¶аµаздарды сатып алу ѕшiн жина¶таудыє бiр бјлiгiн инвестициялайды.

 1. Баµа деєгейiнiє јзгеруi:

 1. фискалды саясат шаралар ґрекеттiлiгiн тјмендетедi.

 2. фискалды¶ саясат нґтижелерiнде кјрiнбейдi;

 3. фискалды¶ саясатты жѕргiзуде тiптi жо¶;

 4. салы¶ жґне мемлекеттiк шыµындар мультипликаторын Ѕлµайтады.

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес

 1. Жа¶ын арада ¶айта жЅмыс алуына сенетiн адам:

 1. ЖЅмыссыздар ¶атарына жатады.

 2. ¬амтамасыз етiлген разрядына жатады.

 3. ЖЅмыс кѕшi ¶атарында есептелмейдi.

 4. Толы¶ ¶амтамасыз етiлмегендер ¶атарына жатады.

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес

 1. Экономика ¶алыпты жаµдайда жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµы кейнсианды¶ кесiндiге сґйкес келсе, ол жиынты¶ сЅранымныє јсуi мынаµан ґкеледi:

 1. Ж.±.Ї. кјлемiнiє на¶ты жаµдайыныє јсуiне, бiра¶ баµа деєгейiне ґсер етпейдi.

 2. Баµаныє јсуiне Ж.±.Ї-¶ на¶ты жаµдайыныє динамикасына ґсер етедi.

 3. Баµа деєгейiнiє јсуiне жґне Ж.±.Ї. кјлемiнiє јсуiнiє на¶ты жаµдайында.

 4. Баµаныє јсуi жґне Ж.±.Ї. кјлемiнiє на¶ты жаµдайындаµы ¶ыс¶аруы.

 5. Баµаныє т¼мендеуi мен Ж.±.Ї. к¼лемiнiє на¶ты жаµдайындаµы јсуi.

 1. Кейнсианды¶ тепе- теєдiк моделi бойынша, экономика тепе-теєдiкте болады, егер:

 1. Жиынты¶ Ѕсыным теє жиынты¶ сЅранымµа

 2. ТЅтынушылардыє шыµыны соммасы минус жина¶ теє болады инвестицияµа

 3. А¶шалай Ѕсыным динамикасы белгiлi бiр кезеє аралыµында јзгермейдi

 4. Жоспарлы тЅтыну шыµыны жоспарлы плюс инвестиция теє болады жалпы «алуларына»

 5. Мемлекеттiк бюджет баланстанµан

 1. Инфляцияµа ¶арсы фискалды саясат мына шаралардыє кјмегiмен жѕзеге асады:

 1. Салы¶ тјлемдерi кјлемiнiє Ѕлµаюы 楴не мемлекеттiк шыµындардыє азаюы

 2. Салы¶ тјлемiнiє 楴не мемлекеттiк шыµындардыє ¶ыс¶аруы

 3. Салы¶ јсiмi 津не јте жоµары 䥴режедегi мемлекеттiк шыµын

 4. Салы¶ тјмендеуi 楴не јте жоµары 䴥режедегi мемлекеттiк шыµын

 5. Мемлекеттiк шыµынныє, жеке салы¶ тѕсiмiнiє кјлемiнiє бiр¶алыптылыµы

 1. Шыµын 津не салы¶ салу аумаµындаµы ѕкiмет саясаты дегенiмiз:

 1. Фискалды саясат

 2. Саясатпен а¶шаныє санды¶ теориясына негiзделген саясат

 3. Монетарлы¶ саясат

 4. Iскерлiк цикл

 5. Кiрiстi бјлу саясаты

 1. Экономикалы¶ коньюктура екi тѕрлi жылдаµы баµаны салыстыруда мыналар ¶олданылады:

 1. Баµа индексi

 2. Негiзгi индикатор

 3. Макроэкономикалы¶ модель

 4. Эконометриялы¶ модельдер

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс

 1. Экономикалы¶ цикл мынамен байланысты:

 1. Жиынты¶ сЅраным динамикасына ґсер ететiн факторлар

 2. Iшкi фактор Ґґсерi

 3. Сырт¶ы факто𠴥серi

 4. ±сыным динамикасына Ґґсер ететiн фактор

 5. Кездейсо¶ саяси факторлар

 1. Тјмендегiлердiє ¶айсысы «М3 агрегатына» жатпайды:

 1. ¬ыс¶а мерзiмдi мемлекеттiк ¶Ѕнды ¶аµаздар

 2. Чектiк емес салымдар

 3. Iрi жедел салымдар

 4. Кредиттi карточкалар

 5. Кјп емес жедел салымдар
 1. Мiндеттi резервтер нормалары:

 1. Алдымен а¶ша массасын реттеу ¶Ѕралы ретiнде ендiрiледi

 2. Салымдар Ѕсталымынан шеттету ¶Ѕралы ретiнде ендiрiледi

 3. ТЅрµындардыє ¶ажеттiлiктерiн ¶анаµаттандыру ѕшiн ¶ажет а¶ша массасыныє орташа кјлемi

 4. ¬азiр ¶олданбайды

 5. Жауаптардыє еш¶айсысы дЅрыс емес
 1. Коммерциялы¶ банктiє арты¶ резервтерi мынадан тЅрады:

 1. На¶ты резервтер мен мiндеттi резервтер кјлемiнiє айырмашылыµы

 2. А¶ша болмайтын активтер, ¶ажет кезiнде тез арада а¶шаµа айналдырылуы мѕмкiн

 3. А¶шалай 津не «жуы¶ а¶шалай» активтерден, банкте са¶талатын 津не 100 % банктiк депозиттер кјлемiн асатын

 4. Аµымдаµы ¶ажеттiлiктен емес, ол банкте са¶талынуы ¶ажет а¶шалардан, яµни заєды талаптардан

 5. Активтер мен аµымдаµы шоттардаµы салымдар кјлемiнiє арасындаµы айырмашылы¶
 1. Ашы¶ нары¶таµы операциялар терминi, бЅл:

 1. Орталы¶ банктiє мемлекеттiє ¶Ѕнды ¶аµаздарды сату немесе сатып алу бойынша ¶ызметi

 2. Коммерциялы¶ банктердiє фирмалармен тЅрµындарды несиелеу бойынша ¶ызметi

 3. Орталы¶ банктiє коммерциялы¶ банктерге ссудалар Ѕсыну бойынша ¶ызметi

 4. Коммерциялы¶ банктермен Ѕсынылатын ссудалардыє жалпы кјлемiнiє тјмендеуiн немесе јсiмiн ¶амтамасыз ететiн, проценттiк ставкалардыє деєгейiне Ґґсерi

 5. Коммерциялы¶ банктердiє жалпы аµымдаµы шоттардыє кјлемiн тјмендеуiне немесе кјтеруiне Ґкелетiн орталы¶ банктiє операциялары
 1. Егер де орталы¶ банк ашы¶ нары¶та мемлекеттiк ¶Ѕнды ¶аµаздарды кјп мјлшерде сатса, онда оныє кјздеген ма¶саты:

 1. Айналымдаµы жалпы а¶ша массасын тјмендету

 2. Несиенi мейлiнше мѕмкiндi ету

 3. ТЅрµындарµа мемлекеттiк ¶Ѕнды ¶аµаздарды сатып алуын ¶иындату

 4. Инвестициялар кјлемiн кјбейту

 5. Есептi ставканы тјмендету
 1. Тјмендегi элементтерiнiє ¶айсысы мейлiнше проценттiк ставкалар деєгейiнiє јзгерiсiне Ґґсер етедi?

 1. Инвестициялар

 2. ТЅтыну шыµындары

 3. Мемлекеттiк шыµындар

 4. Экспорт

 5. Импорт
 1. А¶ша массасыныє кјбеюi баµа деєгейiне еш¶андай Ґґсер етпейдi немесе јте Ґґлсiз Ґґсер етедi

 1. Жиынты¶ Ѕсынымныє кейнстiк аралыµында

 2. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµындаµы аралы¶ бјлiгiнде

 3. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµындаµы классикалы¶ бјлiгiнде

 4. Жиынты¶ сЅраным ¶исыµындаµы классикалы¶, аралы¶ бјлiгiнде

 5. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исындаµы барлы¶ бјлiгiнде
 1. А¶ша массасыныє јсуi на¶ты Ѕлтты¶ јнiм мен еєбек пен ¶амту деєгейiне еш¶андай Ґґсер етпейдi немесе јте Ґґлсiз Ґґсер етедi

 1. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµындаµы классикалы¶ бјлiгiнде

 2. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµындаµы кейнстiк бјлiгiнде

 3. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµындаµы аралы¶ бјлiгiнде

 4. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµындаµы аралы¶, классикалы¶ бјлiгiнде

 5. Жиынты¶ Ѕсыным ¶исыµындаµы барлы¶ бјлiгiнде
 1. Егер де экономика жоµары жЅмыссызды¶ деєгейiмен сипатталып ол тЅра¶ты баµалармен ¶атысса, онда тјмендегi ¶айсы мемлекеттiк шаралар жЅмыссызды¶ты ¶ыс¶артуµа мѕмкiндiк бередi

 1. Ашы¶ нары¶та мемлекеттiк ¶Ѕнды ¶аµаздарды сату 津не салы¶тарды азайту

 2. Ашы¶ нары¶та мемлекеттiк ¶Ѕнды ¶аµаздарды сатып алу 楴не салы¶тарды кјбейту

 3. Ашы¶ нары¶та мемлекеттiк ¶Ѕнды ¶аµаздарды сату 津не мемлекеттiк шыµындарды ¶ыс¶арту

 4. Ашы¶ нары¶та мемлекеттiк ¶Ѕнды ¶аµаздарды сату 津не мемлекеттiк шыµындарды кјбейту

 5. Ашы¶ нары¶та мемлекеттiк ¶Ѕнды ¶аµаздарды сату 津не салы¶тарды кјбейту
 1. Милтон Фридмен 津не оныє жа¶таушылары-монетаристер неге ѕлес ¶осты

 1. А¶шаныє санды¶ теориясы эволюциясына

 2. Кейнстiк экономикалы¶ теорияµа

 3. «Шыµындар јндiру» моделiне талдау

 4. Эконометриканыє дамуына

 5. ±сыным экономикасы теориясына
 1. Кейнстiк мектептiє экономистерi несие-а¶ша соммасы алдымен мынау ѕшiн ¶олдану керек дейдi:

 1. Проценттi ставка динамикасын ба¶ылау

 2. Сырт¶ы ссудада ѕлес ¶осу

 3. Мемлекеттiк бюджеттегi дефициттi ¶аржыландыру

 4. Банктiк жѕйенiє тЅра¶талуына ѕлес ¶осу

 5. А¶ша Ѕсынымы динамикасын ба¶ылау
 1. Ìàêðîýêîíîìèêàëû¶ ìîäåëäiº ì´íi.

 1. Á½ë ´ðò¾ðëi ýêîíîìèêàëû¶ ¶½áûëûñòàð ìåí ïðîöåññòåðäiº àðàñûíäàµû ôóíêöèîíàëäû áàéëàíûñòû àíû¶òàó ìà¶ñàòûíäà ´ðòѕðëi ýêîíîìèêàëû¶ ¶½áûëûñòàð ìåí ïðîöåññòåðäi ñèïàòòàó.

 2. Ìàêðîýêîíîìèêàëû¶ ìîäåëü á½ë íà¶òû á¼ëøåêòåðäiº ê¼ï ò¾ðëiëiãií ê¼ðñåòåòií øûíäû¶òûº àáñòðàêòûëû æåºiëäåòiëãåí ñèïàòû.

 3. Îëàð æàëµûç ä½ðûñ æàóàïòû áåðìåéäi. Æàëïûëàìà ìîäåëäåð ê¼ìåãiìåí ýêîíîìèêàíû áàñ¶àðó ´äiñòåði àíû¶òàëàäû.

 4. ²êiìåò ýêîíîìèêàíû áàñ¶àðóäûº ´äiñií ¼ºäåóäå ¶îëäàíáàéäû.

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес 1. Æàáû¶ ýêîíîìèêàíûº ì´íi íåäå?

 1. Á½ë æàëïû ¼íäiðiñ ê¼ëåìiíiº à¶øàëàé ê¼ðiíiñiíiº ¾é øàðóàøûëûµûíûº æèûíòû¶ à¶øà êiðiñiíiº ê¼ëåìiíå òåº áîëµàíäàµû ñûðò¶û ðûíîêïåí áàéëàíûñòûº áîëìàóû

 2. Á½ë ìåìëåêåò ýêîíîìèêàµà àðàëàñïàéäû äåãåíäi áiëäiðåäi

 3. Á½ë ¾é øàðóàøûëûµûíûº êiðiñiíiº ñîìàñû æàëïû ¼íäiðiñ ê¼ëåìiíå òåº áîëìàµàí æàµäàéäàµû ýêîíîìèêàëû¶ ¶½áûëûñ

 4. Æàáû¶ ýêîíîìèêàäà Ʊ¯ ê¼ëåìi æàëïû ¼íäiðiñ ê¼ëåìiíå òåº

 5. Ò½òûíó ìåí ¶îð æèíàó ê¼ëåìi òåº
 1. Ʊ¯ äåãåí íå?

 1. Áåëãiëi áið ìåðçiì iøiíäå (´äåòòå 1 æûë) ýêîíîìèêàäà ¼íäiðiëãåí ñû ò½òûíó òàóàðëàðû ìåí ¶ûçìåòòåðiíiº нары¶òû¶ ¶½íû

 2. Ʊ¯ åëäåðäiº áàðëû¶ ¼íiìiíiº ¶½íûí ¼ëøåéäi

 3. Ʊ¯ äåãåíiìiç – åëäiº àçàìàòòàðûíûº ìåíøiãi

 4. Ʊ¯ - áàñ¶à åëäå ¼íäiðiëãåí òàóàðëàð ìåí ¶ûçìåòòåðäiº ¶½íû

 5. Ʊ¯ äåãåíiìiç – áàñ¶à ðåçèäåíòòåðäåí àëûíàòûí ¶ûçìåòòåðäiº ¶½íû
 1. Ñû òàóàðëàð ìåí ¶ûçìåòòåð äåãåíiìiç íå?

 1. Ñû òàóàðëàð ìåí ¶ûçìåòòåð äåï 1 æûë iøiíäå áàñ¶à òàóàðëàð ìåí ¶ûçìåòòåðäi ¼íäiðóãå åìåñ ñû ò½òûíóµà ñàòûëûï àëûíµàíäàðäû àéòàìûç

 2. Ñû òàóàðëàð ìåí ¶ûçìåòòåðãå òåê ò½òûíóµà ñàòûëûï àëûíµàí åìåñ, ñîíûìåí ¶àòàð áàñ¶à òàóàðëàð ìåí ¶ûçìåòòåðäi ¼íäiðóãå àðíàëµàí òàóàðëàðäû àéòàìûç

 3. ¯íäiðiëãåí æ´íå ñàòûëûï àëûíàòûí òàóàðëàðìåí ¶ûçìåòòåð ñû òàóàðëàðìåí ¶ûçìåòòåð áîëûï òàáûëàäû

 4. òàóàðëàð ìåí ¶ûçìåòòåð ñû äåï ñàíàëàäû, åãåð îëàð ìà¶ñàòû áîéûíøà ò½òûíûëûï æ´íå ñàòûëûï àëûíñà

 5. ¬îµàì ò½òûíàòûí òàóàðëàð ìåí ¶ûçìåòòåð
 1. Экономикалы¶ јсу дегенiмiз

 1. Экономикада на¶ты табыстыє (Ж±Ї, ЖIЇ немесе ±Т), сонымен ¶атар жан басына шබандаµы на¶ты јнiм кјлемiнiє јсуi

 2. Халы¶тыє табысыныє јсуi

 3. Инфляция мен жЅмыссызды¶тыє јсуi

 4. Барлы¶ жауап дЅрыс

 5. ДЅрыс жауап жо¶
 1. Тјменде кјрсетiлгендердiє ¶айсысы М2 агрегатына ¶осылмайды?

 1. ¶ыс¶а мерзiмдi мемлекеттiк облигациялар.

 2. банк жѕйесiнен тыс ¶олма - ¶ол а¶шалар;

 3. кiшiгiрiм жина¶ты¶ салымдар;

 4. чектiк депозиттер;

 5. барлыµы дЅрыс. 1. Экономистердiє кјпшiлiгi ¶ыс¶а мерзiмде жЅмыспен ¶амту деєгейi жґне Ѕлтты¶ јєдiрiс кјлемi келесiлермен аны¶талады деп ойлайды:

 1. Жиынты¶ шыµын деєгейiмен

 2. Баµалар деєгейiмен

 3. ЖЅмыс кѕшi санымен

 4. Мемлекеттiк капитал запасымен

 5. Барлы¶ жауап дЅрыс емес
 1. ¦детте ОБ есептi ставканы кјбейтуi мынаµан Ґґкеледi:

 1. Айналымдаµы а¶ша массасы ¶ыс¶арады

 2. Акциялар мен облигацияларµа баµасыныє јсуi

 3. Айналымдаµы а¶ша массасы кјбейедi

 4. Айналымдаµы а¶ша массасы јзгерiссiз ¶алады.

 5. Корсетiлген нґҐтижелердiє еш¶айсысына келмейдi
 1. Экономикалы¶ јсу экстенсивтi болады, егер ол:

 1. ¬осымша ресурстарды тарту есебiнен болса

 2. Озы¶ технология мен јндiрiс факторларын тиiмдi пайдалану есебiнен болса

 3. ЖЅмысшылардыє жоµары кґсiби деєгейi мен јндiрiстi тиiмдi бас¶ару есебiнен болса

 4. Барлы¶ жауап дЅрыс

 5. ДЅрыс жауап жо¶
 1. Бюджет тапшылыµын ¶аржыландырудаµы монетизация немесе Сеньораж эффектiсi неге ґкелдi

 1. Инфляциялы¶ ¶аржыландыруды

 2. Инфляциялы емес ¶аржыландыруды

 3. А¶ша массасыныє кемуiн

 4. Жина¶таулардыє јсуiн

 5. Бюджет тапшылыµын
 1. Ýêîíîìèêàëû¶ ¼ñó äåãåíiìiç:

 1. Áàðëûµû äà

 2. ¯íäiðiñòiº à¶øàëàé ê¼ðñåòêiøòåðiíiº àðòóû

 3. ¯íäiðiñòiº çàòòû¶ ¼ëøåìäåðiíiº àðòóû

 4. Ñàíäû¶ ê¼ðñåòêiøòåðäiº äàìóû

 5. Ñàïàëû¶ ê¼ðñåòêiøòåðäiº äàìóû
 1. Экономикаíыº јсуiне тґн ¶Ѕбылыстар јндiрiс кјлемiнiє Ѕлµаюы, жЅмыссыздардыє кемуi, кiрiстiє артуы жґне а¶ша айналымыныє бiр¶алыпты болуы-бЅл:


 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет