Микроэкономикадан сынақ СҰРАҚтарыДата03.07.2016
өлшемі148.81 Kb.
#175854
МИКРОЭКОНОМИКАДАН СЫНАҚ СҰРАҚТАРЫ

 1. Микроэкономика теориясының әдістері: формалды-логикалық, диалектикалық, жүйелік. Экономика- математикалық модельдеу.

 2. Позитивті және нормативті талдау.

 3. Жалпы, орташа және шекті өнім ұғымдары.

 4. Ұсыныс туралы түсінік. Ұсыныс заңы.

 5. Монополистік бәсекелістік механизмі. Ұзақ және қысқа мерзімді тепе-теңдік.

 6. Ұсыныстың функциялары.Уақыт факторы және оның ұсыныс талдаудағы рөлі.

 7. Сұраныс және ұсыныс тепе-теңдігі.Тепе-теңдік нарық бағасы.

 8. Дефицит және артықшылық. Тепе-теңдіктің тұрақтылығы. Маршалл қисығы. Тепе-теңдік моделі.

 9. Ұсыныс икемділігне әсер ететін факторлар.

 10. Пайдалылық. Пайдалылық жиынтығы мен шектік пайдалылық. Пайдалылықтың функциялары. Госсен заңы.

 11. Тауардың дифференцияциясы.

 12. Қысқа мерзімде өндірістің бағасы мен көлемін анықтау.монополиялық бәсекелістіктегі шығыс.

 13. Тұтынушы қалауы.Талғамсыздық қисығы. Алмастырудың шекті нормасы (MRS).

 14. Шекті пайдалылық.

 15. Бюджеттің шектеулігі және бюджет сызығы. Тұтынушы тепе-теңдігіне табыс пен бағаның әсері.

 16. «Тұтынушы табысы» қисығы. Энегль қисығы. «Тұтыну бағасы» қисығы.

 17. Табыс пен баға өзгеруі. Табыс және алмастыру әсері.

 18. Технология. өндірістік функция ұғымы.

 19. Өндіріс шығыстары туралы түсінік.

 20. Сыртқы және ішкі шығыстар.

 21. Икімділік ұғымы. Сұраныстың баға бойынша икемділігі.

 22. Нүктелік және доғалық икемділік. Сұраныс бойынша икемділікке әсер ететін факторлар.

 23. Табыс бойынша сұраныс икемділігі. Энгель заңы. Ұсыныс икемділігі

 24. Тұтынушылардың тепе-теңдік жағдайы және пайдалылық функцияларының максимицациясы.

 25. Экономикалық және бухгалтерлік табыс.

 26. Шығыс талдаудағы уақыт факторы. Қысқа мерзімді жцне ұзақ мерзімді периодтар.

 27. Тұрақты және өзгермелі шығыстар.

 28. Жалпы, орташа эәне шекті шығыстар.

 29. Нарықтық құрылымды классификациялау.

 30. Жетілген бәсекелестік нарығындағы қысқа мерзімдегі ұсыныс және пайданы максимизациялау.

 31. Қысқа мерзімдегі ұсыныс

 32. .Бәсекелестегі жетілген нарығындағы ұзақ мерзімді тепе-теңдік және ұсыныс.

 33. Бәсекелестік емес нарық. Монополия. Монополиялы сұраныс.

 34. Пайданы максималдау графигі.

 35. Монополистік бәсекелестік және экономикалық тиімділік.

 36. Монополистік бәсекелестік: пайда болу жағдайы мен түсінігі.

 37. Олигополия, оның белгілері.Курно моделі.келісімге қарсы бәсекелістік: тұтқын дилеммасы.

 38. Олигополиялық баға құру процесінде тұтқындар дилеммасының қолдануы.

 39. Бағалар қатаңдығы. Баға құрудағы лидерлік.

 40. Нарықтың формалары.Сұраныс туралы түсінік. Сұраныс заңы.

 41. Сұраныстың функциялары.Сұраныс көлемінің өзгеруі. Сұраныс заңының парадоксы.

 42. Гиффен тауары.

 43. Факторлар бойынша икемділік.

 44. Изокванта. Өндіріс факторларының өзара ауыстырымдылығы.

 45. Сызықты өндірістік функция.сызықты емес өндірісті функция.


МАКРОЭКОНОМИКАДАН СЫНАҚ СҰРАҚТАРЫ


 1. Макроэкономиканың пәні мен оның микроэкономикадан айырмашылығы.

 2. Макроэкономиканың негізгі проблемалары: жұмыссыздық, инфляция, экономикалық өсім.

 3. Макроэкономикалық теоря және макроэкономикалық саясат.

 4. Моделдердің макроэкономикадағы рөлі. Макроанализдің негізгі объектілері және өзара байланысы.

 5. Қор туралы түсінік. Экспорт ,импорт туралы түсінік.

 6. Ұлттық шот жүйесі.Ұлттық өнім мен ұлттық табыс туралы түсінік. Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) мен жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) туралы түсінік. ЖІӨ табыс және шығыс бойынша есептеу.баға деңгейі мен реалды ЖІӨ. Таза ұлттық өнім (ТҰӨ). Ұлттық өнім (ҰН). Жеке өнім (ЖӨ).

 7. Ұсыныс жиынтығы(АS) және сұраныс жиынтығы модельдерінің қажеттілігі, оның компоненттері. AD қисығы.

 8. Байлық , импортты заттар және пайыздық көрсеткіштердің эффектісі. AD-ның бағалық емес факторы. Ұсыныстың жиынтығы туралы түсінік. AS қисығының үш бөлігі. AS-ның бағалық емес факторлары.

 9. Макроэкономикалық тепе-теңдік туралы түсінк. AD-AS моделі және макроэкономикалық тепе-теңдік.

 10. Табыс және жұмыстың классикалық теориясы. Сэй заңы.

 11. Классикалық теориядағы баға және еңбек ақы икемділігі.

 12. Инвестиция және қор туралы түсінік.

 13. Табыс және еңбек туралы Кейнсиан теориясы. Кейнсиан теориясындағы еңбек ақының қаттылығы.

 14. Инвестицияның конйепциясы. Хикстің тепе-теңдік моделі.(IS моделі.)

 15. Цикл туралы түсінік. Циклдің фазалары (Г.Хаберлер бойынша).

 16. Циклдің қысқа және ұзақ мерзімді туара өндіруге әсері.

 17. Циклдік өзгерістердің себептері: сыртқы және ішкі теориялары.

 18. Жұмыссыздықтың мәні. Жұмыссыздық циклдік өзгерістердің себебі ретінде.

 19. Жұмыссыздықты өлшеу. Жұмыссыздықтың шығындары.

 20. Оукен заңы.

 21. Жұмыссыздық нарығы: жұмысқа деген сұраныс пен ұсынысты анықтау.Жұмыссыздықтың себептері.

 22. Жұмыссыздық түрлері: фрикциондық, құрылымдық және циклдік.

 23. Табиғи жұмыссыздық туралы түсінік. Жұмыспен қамту туралы мемлекеттің саясаты.

 24. Инфляция туралы түсінік. Инфляцияның факторлары.

 25. Бюджеттің дефициті және инфляция. Танзи-Оливердің эффекті.

 26. Инфляция салығы туралы түсінік.

 27. Инфляцияның көрсеткіштері: Пааше және Ласпейрес индекстері.

 28. Жасырын және ашық инфляция (Б.Хансен бойынша).

 29. Болжанылаиын және болжанылмайтын инфляция. Орташа жылдық деңгейіне байланысты инфляцияның түрлері.

 30. Инфляция кризисінің нәтижесі. Инфляцияның ЖІӨ-ге әсері.

 31. Жұмыссыздық пен инфляцияның байланысы. Инфляцияға қарсы саясат. Филлипс қисығы.

 32. Стагфляция қисығы.

 33. Инфляцияға қарсы саясат жіне оның негізгі бағыттары.

 34. Табыс саясаты.

 35. Бәсекеге қабілетті экономикані қадағалау саясаты.

 36. Дефляциялы саясат.

 37. Ақша-несие саясатының инфляцияға әсері.

 38. Ақша және бартер. Ақша туралы түсінік және оның функциялары. Ақшаның тарихи тірлері. Ақша агрегаттары. Ақша нарығы туралы түсінік.

 39. Банктік жүйе және ақша нарығы. Ақша ұсынысындағы банктің орны. Қор туралы түсінік: міндетті қор және артықшылық қоры.

 40. Ақша-несе эмиссиясы. Ақша мультипликаторы, ақша мультипликаторының түрлері туралы түсінік.ақша массаына бақылаудың қажеттілігі.

 41. Ақшаға сұраныс: кейнсиянды және монетарды. Ақша нарығы және пайыздық көрсетілімдер.

 42. Номиналды және реалды пайыздық көрсетілімдер.

 43. Ақша нарығындағы тепе-теңдік.

 44. Хансен моделі. Ақша-несие саясатындағы құралдар: ашық нарықтағы индикаторлар, міндетті қорлардың нормасы.

 45. Тауарлы және ақша нарығындағы тепе-теңдіктің бірігуі.

 46. Хикс және Хансен моделдері. Ақша-несие саясатының өзгерген жағдайындағы тауар және ақша нарығына әсері.

 47. Мемлекеттік бюджет және салық механизмі. Бюджет құрылымы. Бюджеттің шығыстары мен табыстары. Вагнер заңы.

 48. Фискалды саясат - мемлекеттің экономиканы қадағалаудағы құрал ретінде.

 49. Мелекеттік бюджет шығыстарыныңұсыныс жиынтығын құрудағы орны.

 50. Салық- фискалды саясаттың элементі ретінде. Лаффер қисығы. Лоренц қисығы.

 51. Бюджет дефициті.(прфицит) және оның нәтижелері. Мемлекеттік қарыз.

 52. Экономикалық өсім туралы түсінік. Өндіріс мүмкіндіктері қисығы. Экономикалық өсімнің „көлем“ және „сапа“ теориялары.

 53. У.Ростоу теориясы. Домар және Харрода теориялары. Экономикалық өсімнің неоклассикалық теориясы.

 54. Экономикалық өсім факторлары: сұраныс және ұсыныс факторлары. Экономикалық өсімнің түрлері: интенсивті және экстенсивті. Экономикалық өсімде өндіріс күшінің рөлі.

 55. Экономикалық өсіиді мемлекеттік тұрғыда қадағалау. Индустриялды саясат туралы түсінік.

 56. Экономикалық өсім және қоршаған ортаға әсері.

 57. Дүниежүзілік шаруашылық және дүниежүзілік нарық туралы түсінік, олардың формалары.

 58. Дүниежүзілік сауда: импорт және экспорт. Халықаралық сауда туралы теориялар.

 59. Хекшер Олин теориясы. В. Леонтьев парадоксі. Еркін сауда саясаты және протекционизм.

 60. Кеден саясаты: халықаралық сауданы тарифті және тарифсіз қадағалау. Халықаралық ұйымдардың халықаралық сауданы (ВТО, ОПЕК) реттеудегі орны мен рөлі.

 61. Демпинг – халықаралық дискриминацияның формасф ретінде. Демпингке қарсы саясат.

 62. Валюталық асясат- мемлекеттің сыртқы сауда саясатын реттеудегі құрал ретінде. Валюталық курс туралы түсінік. Валюталық курсты анықтайтын факторлар.

 63. Валюталық курстың жүйесі. Валюталық курстың икемді және қатты жүйесі.: жақсы жақтары және кемшіліктері. Валюта курсының экспорт және импорт көлеміне әсері.

 64. Валюталық курстардың халықаралық жүйесі: алтын стандарт жүйесі, Бреттон-Вуд жүйесі, Ямайка жүйесі.

 65. Төлем баланс жүйесі. Төлем балансы туралы түсінік және оның құрылымы.

Макроэкономикалық тепе-теңдік және ашық экономикадағы макроэкономикалық саясат. Манделла- Флеминг моделі.

АУДИТ ПӘНІНЕН СЫНАҚ СҰРАҚТАРЫ


 1. Аудит туралы түсінік және оның пайда болу кезеңі. Аудитте қолайлы қажеттілікті туғызушы жағдайлар.

 2. Аудиттің Батыс, Шығыс Еуропа елдерінде, Прибалтикада және ТМД елдерінде дамуы.ҚР аудиттің нығаюы.

 3. Нарықтық экономикасы бар елдерде аудиттің дамуының үш сатысы.

 4. Аудиттің растау мәні.

 5. Аудиттің жүйелік- бағыттау сипаттамасы. Қауіп-қатерге төнген аудитті бағыттау.

 6. Аудит мазмұны және оның отандық және шетелдек арнайы әдебиеттердегі түсіндірмесі.

 7. Аудит бөліктері, оның негізгі принциптері. Нарықтықық экономика жағдайында аудиттің рөлі.

 8. Аудиттің сарапшылық функциясы. Аудиттің аналитикалық функйиясы.

 9. Аудиттің консалтингтік функциясы. Аудиттің өндірістік функциясы.

 10. Аудит пәні және объектілері, оның мақстаы мен міндеттері.

 11. Аудит шаруашылықтандыру субъектілерінде басқару қаруы ретінде.

 12. Аудит және аралас ғылымдар. Аудиттің экономикалық талама мен бухгалтерлік есеппен байланысы.

 13. Аудит пен тексерудің ортақтығы мен айырмашылығы.

 14. Аудит және соттық- бухгалтерлік сараптама.

 15. Аудит қызметін реттеуші заңды және нормативтік- құқықтық актілер „ҚР аудит қызметі туралы“ Заң, „Бухгалтерлік есеп туралы“ Заңдық күші бар ҚР Президентінің Жарлығы, Өкіметтің Қаулысы аудиторлық қызметті реттеудегі бірінші деңгейдегі құжат ретінде.

 16. Аудит бойынша қазахстандық стандарттар және бухгалтерлек есеп стандарттары аудиторлық қызметті реттеудегі екінші деңгейдегі нормативтік – құқықтық актілер ретінде. Басқа да аудиттің реттеушілері (әдістемелік кепілдемелер, оларға нұсқаулар, субъектінің есеп саясаты)

 17. „ҚР аудиторлық қызметі туралы“ Заңның рөлі мен мазмұны. Аудит субъектісі мен оның құқығы.

 18. Аудитордың мамандығына қойылатын талаптар.

 19. Аудиторлық фирма және оның міндеттері.

 20. Аудиттің жауапкершілігі.

 21. Аудит концепциясы оның теориясының негізгі бір элементі ретінде.

 22. Постулат аудит теориясының екінші негізгі маңызды элементі ретінде және оның мәні, құрама бөлімі және тағайындалуы.

 23. Жалпы стандарттар және оларғы талап.

 24. Жұмыс стандарттары және оның мазмұны. Есеп беру стандарттары және оларды тағайындау.

 25. Аудиттің халықаралық нормативтері.

 26. Этика туралы түсінік. Этиканың жалпы және кәсіптік аспектілері.

 27. ҚР 1995 жыл 20-21 шілдеде аудиторлық кезектен тыс палата конфкркнциясында қабылданған ҚР аудиторының этика кодексі, оның аудиторлық қызметті жүзеге асырудағы рөлі.

 28. Аудитор кәсібіне ұсынылатын негізіг талаптар және иазмұны.

 29. Аудиттің негізгі принциптері және оның мәні.

 30. Аудиторлық аудиторлық кодексінде Германияның „бухгалтерлердің халықаралық федерациясының орындалуы бойынша нұсқаудың“ белгіленген этикалық нормалары.

 31. Британдық экономиканы бақылаушының кәсіби міндеттемелер этикалық Кодексінің ерекшелігі мен бақылаушы тексерушілердің „бухгалтерлік кітап“ және жаңа үлгідегі американдық кодекстің бухгалтердің қоғамдық дипломантталынған институттарында кәсіби тәртібі.

 32. Аудиторлардың міндеттейтін және тыйым салатын этикалық тәртібі. (ережесі).

 33. Аудит түрлерінің жіктелуі.

 34. Инициативтік және міндеттейтін аудиттің мәні.

 35. Сыртқы аудит және оның ерекшкліктері. Ішкі аудит оның объектісі мен міндеттері.

 36. Сыртқы аудит пен ішкі аудит арсындағы принциптілік айырмашылығы.

 37. Аудит методологиясы мен әдісі.

 38. Аудиттің ішінара және жалпы методологиясы.

 39. Аудиттің әдістемелік тәсілдері.

 40. Есептеу – аналитикалық әдістер және олардың қолданулары.

 41. Құжатталқан әдістемелік айлалар және олрадың мәні.

 42. Ақпараттық үлгілердің мақсаты.

 43. Аудитте корпоративтік (бірлестік)- құқықтық тәртіпті қолдану.

 44. Есептік құжаттардың қабылдау дәйектілігің сипаттамасы.

 45. Құжаттарды тексерудег немқұрайлы , арифметикалық, заңгерлік және логикалық мақсаттары.

 46. Құжаттарды бірыңғай, таңдап және қарсы тексерулер. Кері есеп тісілінің мәні.

 47. Бухгалтерлік есептің корреспонденциялық есебінің деректері бойынша шаруашылық операциялардың негізделуі жәнезаңдылық бағасы.

 48. Көз мөлшерлік (визуалдық) байқау және оның қажеттілігі.

 49. Қорыту тәсілдері және оның аудиттегі рөлі.

 50. Аудит процедуралары және олардың тәуелсіз тестер және тестердің сәйкестілігімен жүзеге асуы. Аудиттік сараптау жүйесі және оның түрлері.


КӘСІПОРЫННЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ПӘНІНЕН ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ


 1. Экономикалық талдау мазмұны, пайдалану қажеттілігі және маңызы.

 2. Талдаудың техникалық тәсілдерінің мәні және түрлері. Экономикалық талдауды ұйымдастыру және ақпараттық база.

 3. Табыстылықтың абсолютті көрсеткіштерін талдау. Шығарылғын өнім, жұмыс пен қызмет көрсетеу табысына әсер ететін факторларды талдау.

 4. Валюталық табыс пен шығыс жоспарын құрастыру. Валюталық өзін өзі өтеуді талдау.

 5. Қаржылық жоспарды құрастыру тәртібі.

 6. Қаржылық жоспардың негізгі бөлімдері, оны есептеу және талдау.

 7. Өндіріс пен шығаруды талдау.

 8. Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау.

 9. Өнім өндіру мөлшері мен динамикасын талдау. Өнімді өндіру жоспарын орындауға әсер ететін факторларды талдау.

 10. Шығарылған өнім, жұмыс пен қызмет көрсету табысына әсер ететін факторларды талдау. Табыстылықтың салыстырмалы көрсеткіштерін және олардың өзгерісіне әсер ететін факторларды талдау. Кәсіпорын табастылығының деңгейіне әсер ететін факторларды талдау.

 11. Өнімнің материалды қажетсіну және материал беру деңгейінің өзгерісіне әсер ететін факторларды талдау.

 12. Жұмыс уақытын пайдалануды талдау. Жұмыс күшінің қамсыздандырылуы мен қозғалысын талдау.

 13. Экономикалық талдау пәні мен міндеттері.

 14. Еңбек ақы қаражатын талдау. Шығынды төмендету бойынша динамикада және жоспарды орындауда өнімнің өзіндік құнын талдау.

 15. Өндіріске жұмсалған шығын құрамы мен құрылымын талдау.

 16. Негізгі қорлар жағдайының бағасы. Негізгі өндірістік қорды пайдалану тиімділігін талдау.

 17. Табыстылықты таладу маңызы, міндеттері және ақпарат көздері. Кәсіпорын табыстылығы көрсеткіштерінің жүйесі мен оларғы сипаттама.

 18. Өнімді сұрыпталу мен сапасы бойынша шығаруды талдау. Өндіріс ырғақтылығын талдау. Материалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін талдау.

 19. Кәсіпорын табыстылығын көрсеткіштерінің жүйесі мен олардың сипаттамасы. Негізгі қызмет бойынша табыстылықтың абсолютті көрсеткіштерін таладыу.

 20. Қаржылық жағдайда талдаудың маңызы,міндеттері және ақпарат көздері. Балансты өтімділігі ұғымы және оның анықтамасы.

 21. Табыстылықтың салыстырмалы көрсеткіштерін және олардың өзгерісіне әсер ететін факторларды талдау. Фирма табыстылғының деңгейіне әсер ететін факторларды талдау.

 22. Дебиторлық және кредиторлық қарызды талдау.

 23. Қаржылық жоспарды құрастыру. Қаржылықы жоспардың негізгі бөлімдерін талдау. өзін өзі қаржыландыру деңгейін талдау.

 24. Өзін өзі қаржыландыру деңгейінің көрсеткіштерін есептеу және талдау. Валюталық табыс пен шығыс жоспарын құрастыру тәртібі, оларды есептеу және талдау.

 25. Валюталық өзін өзі өтеуді талдау.

 26. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау. Өнім өзіндік құнын талдау.

 27. Негізгі қорды пайдалану тиімділігін талдау.

 28. Кәсіпорынның баланстағы капиталын жіктеу және оның нақты шамасын талдау. Жойылу және төлем қабілеттілігі көрсеткіштерін талдау.

 29. Айналым капиталының қозғалысын талдау. Айналым қаражатының құрамы мен динамикасын талдау. Айналым қаражатының айналымдылығын талдау.

 30. Еңбек өнімділігі мен оның өзгерістеріне әсер ететін факторларды талдау. Өнімге жұмсалған еңбек және оны талдау.Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Бағалау және Құрылыс Академиясының колледжі


Бекітемін

Колледж директоры

_____________Б.А. Мамырхановна

« »_______________2006ж.


_____________________мамандығы бойынша

пәні___________________________________

2006-2007 оқу жылының

сынақ(емтихан) сұрақтарының тізбесі
Құрастырған: Аблаева Лаура Музрафша-Жахангирқызы

«Экономикалық және арнайы» пәндер бойынша циклдік комиссия мәжілісінде бекітілді.

Хаттама №________ «_____»_____________2006ж.
Циклдік комиссияның төрайымы _________________________Л.Т. Шылгаубаева

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет