«Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) мен оқытушының қатысуымен студенттердің өзіндік жұмыстарын (ОҚСӨЖ) ұйымдастыру мен өткізуге арналғанДата14.06.2016
өлшемі0.56 Mb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Мұнай газ және полимерлер технологиясы» кафедрасы

Тасанбаева Н.Е., Мамытова Г.Ж.«Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен

студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) мен оқытушының қатысуымен студенттердің өзіндік жұмыстарын (ОҚСӨЖ) ұйымдастыру мен өткізуге арналған

әдістемелік нұсқаулар

Шымкент – 2008ж

УДК 541.6(075.5)

ББК 24.7 Я73

Құрастырғандар: Тасанбаева Н.Е., Мамытова Г.Ж. «Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) мен оқытушының қатысуымен студенттердің өзіндік жұмыстарын (ОҚСӨЖ) ұйымдастыру мен өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар. –Шымкент: М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2008ж. – 47 б.
Әдістемелік нұсқау оқу жоспары және «Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінің бағдарламаларының талаптарына сәйкес құрастырылған және пәннің күрделі бөлімдерін мұқият әрі терең меңгеруге мүмкіндік беретін студенттердің өзіндік жұмыстарын қамтиды, сондай-ақ студенттерге өз бетінше шығармашылық жұмыстар жүргізе білуді үйретеді.

Әдістемелік нұсқаулар 050721- «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған.

Пікір білдірушілер:
Сырманова К.К. – т.ғ.д., профессор, М. Әуезов атындағы ОҚМУ,

«Мұнай және газ» институты, «Мұнай, газ және

полимерлер технологиясы» кафедрасы

Керімбеков С.К. – т.ғ.к., доцент, Халықтар достығы университеті,

«Мұнай және газ технологиясы» кафедрасының

Меңгерушісі


М.Әуезов атындағы ОҚМУ «19» 12.2008 жылғы (№3 хаттама) Әдістемелік кеңесінде баспадан шығаруға ұсынылды.


© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2008ж.


Ш


ығаруға жауапты Мамытова Г.Ж.

1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ

МЕН МІНДЕТТЕРІ
«Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ) курсты анағұрлым терең, мұқият оқып білу, шығармашылық және өз бетінше жұмыс істеу біліктілігіне үйрену, ғылыми - техникалық, әдістемелік әдебиеттермен және лекция конспектілерімен жұмыс істеуге үйрету мақсатында жүргізіледі.

Студенттердің өзіндік жұмысының міндеті курстың жеке бөлімдерін: мұнайдың, газдың, қатты жанғыш қазбалардың құрамы мен қасиеттерін зерттеудің физика-химиялық әдістерін үйрену болып табылады. Студенттердің өзіндік жұмысы студенттерді емтиханға дайындап және оларда арнайы курстарды оқу үшін іргетасты білімдерді қалыптастыруы қажет.

Бұл сабақ үшін база болып дәрістік, зертханалық сабақтар, және ең бастысы студенттердің әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуі есептеледі.
2. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ФОРМАЛАРЫ
Курстың көлемін және оның күрделілігін, маңызын ескере отырып студенттердің өзіндік жұмысының және жеке тапсырмаларының әртүрлі формалары жасалған:


 • реферат (жазбаша);

 • бақылау жұмысы (жазбаша және ауызша);

 • коллоквиум (ауызша);

 • дискуссия ауызша);

 • тестік тапсырмалар (ауызша).

Рефератқа ерекше мән беріледі, ол курстың барлық бөлімдерін біртұтастыққа біріктіріп қана қоймай, сонымен бірге барлық арнайы пәндер бойынша, басқаша айтқанда мамандық бойынша кешенді курстық жұмыстар-дың бастауы болып табылады.

Бақылау жұмыстары үшін полимерлердің синтезі және химиялық түрленулеріне қатысты материалдар бөлінеді.

Коллоквиумдар әдетте қиын меңгерілетін курс бөлімдері бойынша жүргізіледі.

Курстық жұмыстардың, бақылау жұмыстарының және коллоквиум-дардың тақырыптары келтірілген.

Тестік тапсырмалар білімнің, біліктіліктің, дағдылар мен түсініктердің деңгейлерін объективті бағалауға, оқудың жеке қарқынын анықтауға және студенттерді қорытынды дайындауға мүмкіндік береді. Тестілі формадағы тапсырмалар ештеңе бекітілмейтін және терістелмейтін сұрақтар алдында бірқатар артықшылықтарға ие. Тестік тапсырмалардың технологиялық артықшылығы олардың оқыту және бақылауды автоматтандыру талаптарына сай келуінен көрінеді. Тестік тапсырмалар оқу процесін ұйымдастырудың модульді принципін тиімді таратуға әрекет етеді. Оларсыз рейтинг мәнсіз болып есептеледі.
3. СӨЖ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫН ШЫҒАРУ

Семестрдің басында СӨЖ бойынша кеңес беру кестесі және тапсырмаларды орындау бойынша оқу процесінің картасы құрастырылады. Оқу процесінің картасында бақылау жұмыстарын және коллоквиумдарды тапсыру мерзімдері келтіріледі. Кеңес беру кезінде ең қиын деген материалдарды дискуссия түрінде талдау жүргізіледі, ол студенттерге өз ойларын сөзбен айтып жеткізу қабілетін көтереді, арнайы сөйлеу мәнерін дамытады, өз пікірлері мен көзқарасында қала білу қабілетіне үйретеді.


Бақылау және коллоквиум сұрақтары

(әрбір модуль аяқталған соң бақылау сұрақтары жазбаша,

коллоквиум ауызша түрде қабылданады)
1 КОЛЛОКВИУМ БАҒДАРЛАМАСЫ


 1. Мұнайдың физика-химиялық қасиеттерінің сипаттамасы

 2. Мұнайдың элементтік және топтық құрамы. Мұнайды құрайтын қосылыстар кластары

 3. Деструктивті процестер бензиндерінің құрамына енетін көмірсутектер

 4. Керосинді-газойлді фракциялар құрамына енетін көмірсутектер

 5. Мұнайды тұзсыздандыру және сусыздандыру

 6. Мұнайды атмосфералық және атмосфера-вакуумдық айдау

2 КОЛЛОКВИУМ БАҒДАРЛАМАСЫ 1. Мұнай шикі затын өңдеудің термиялық және термокаталитикалық процестерінің химизмі

 2. Термокаталитикалық процестер типтері

 3. Висбрекинг

 4. Ауыр мұнай шикі затын кокстеу

 5. Мұнай шикі затын пиролиздеу

 6. Каталитикалық крекинг

 7. Каталитикалық риформинг

 8. Каталитикалық изомерлеу

 9. Гидрогенизациялық процестер


ОҚСӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫ
1 БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫНА СҰРАҚТАР

 1. Мұнайлардағы парафинді көмірсутектердің құрамы

 2. Парафинді көмірсутектердің қасиеттері

 3. Мұнайлардағы нафтенді көмірсутектердің құрамы

 4. Нафтенді көмірсутектердің қасиеттері

 5. Нафтенді көмірсутектерді алу әдістері

 6. Мұнайлардағы ароматты көмірсутектердің құрамы

 7. Ароматты көмірсутектердің қасиеттері

 8. Мұнайды өңдеу өнімдерінің қанықпаған көмірсутектері

 9. Мұнай фракцияларындағы қанықпаған көмірсутектердің мөлшеірі

 10. Мұнай фракцияларының қанықпаған көмірсутектерінің қасиеттері

2 БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫНА СҰРАҚТАР 1. Көмірсутектердің термиялық бұзылу механизмі

 2. Термиялық крекинг жағдайында алкандардың ыдырау реакциялары

 3. Термиялық крекинг жағдайында нафтендердің ыдырау реакциялары

 4. Термиялық крекинг жағдайында ароматты көмірсутектердің реакциялары

 5. Көмірсутектердің тотығу механизмі

 6. Алкилдеу реакцияларының механизмі

 7. Каталитикалық риформингтеуде өтетін нафтенді көмірсутектердің реакцияларының механизмі

 8. Каталитикалық изомерлену реакцияларының механизмі

 9. Қанықпаған байланыстар бойынша гидрлеу реакцияларының механизмі

 10. Гетероатомды қосылыстарды гидрлеу реакцияларының механизмі


Студенттердің өзіндік жұмыстары

Реферат тақырыптары
Рефератқа ерекше мән беріледі. Ол өз алдына берілген тақырып бойынша техникалық, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеуді, патенттік ізденуді мақсат етіп қояды. Оның көлемі 10-20 бет аралығын құрайды. Пәнді оқып-үйрену кезеңіне 1 рефератты ресімдеу қажет.

Төменде әрбір модуль бойынша СӨЖ ретіндегі студенттердің таңдауына берілетін реферат тақырыптарын келтірейік: 1. Оңтүстік мұнайларының сипаттамасы

 2. Маңғыстау мұнайларының сипаттамасы

 3. Батыс Сібір мұнайларының сипаттамасы

 4. Мұнайды алғашқы өңдеу

 5. Бензинді ректификациялау

 6. Керосинді ректификациялау

 7. Дизель отынын ректификациялау

 8. Мұнайды атмосфералық айдау

 9. Мұнайды атмосфералық-вакуумдық айдау

 10. Мұнайды вакуумдық айдау

 11. Вакуумды газоилді каталитикалық крекингтеу (катализатордың тұрақты қабатында)

 12. Ауыр шикі затты каталитикалық крекингтеу (катализатордың жалған сұйытылған қабатында)

 13. Бензин фракцияларын каталитикалық риформингтеу

 14. Мұнайдың жеңіл фракцияларын алкилдеу

 15. Мұнайдың жеңіл фракцияларын изомерлеу

 16. Мұнай фракцияларын полимерлеу

 17. Керосинді гидротазалау

 18. Дизель отынын гидротазалау

 19. Вакуумды газоилді гидротазалау

 20. Ауыр мұнай қалдықтарын баяу кокстеу

 21. Ауыр мұнай қалдықтарын висбрекингтеу

 22. Мұнай шикі затын пиролиздеу

 23. Тотыққан битумдарды алу процесі«Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен

тест сұрақтары (емтиханда, аралық бақылауда ауызша қабылданады)
1. Табиғи газдардың ілеспе газдардан негізгі айырмашылығы неге негізделген?

A) табиғи газ құрамын негізінен 93-98% метан құрайды

В) табиғи газ құрамын негізінен 50-60% метан құрайды

С) табиғи газ құрамын негізінен парафиндер құрайды

D) табиғи газ құрамын негізінен сутек құрайды

Е) табиғи газ құрамын негізінен 91-94% май құрайды

2. Иодтық сан нені сипаттайды?

A) қанықпаған көмірсутектер мәнін

В) ароматты көмірсутектер мәнін

С) циклопарафиндер мәнін

D) мұнайдағы металл мәнін

Е) күкіртті қосылыстар мәнін

3. Қышқылдық сан нені сипаттайды, оның өлшем бірлігі қандай?

A) оттекті қосылыстар мәнін, 100г мұнай өніміндегі КОН мг

В) күкіртті қосылыстар мәнін, 100г мұнай өніміндегі КОН мг

С) азотты қосылыстар мәнін, 100г мұнай өніміндегі H2SO4 мг

D) қанықпаған қосылыстар мәні, 100г мұнай өніміндегі I мг

Е) минералды қосылыстар мәнін, 100г мұнай өніміндегі КОН мг

4. Алкандардың жалпы формуласы…

A) CnH2n+2

В) CnH2n+4

С) CnH2n-2

D) CnH2n-4

Е) CnH2n

5. Нафтенді көмірсутектердің жалпы формуласы…

A) CnH2n

В) CnH2n+2

С) CnH2n-6

D) CnH2n-8

Е) CnH2n+4

6. Ароматты көмірсутектердің жалпы формуласы…

A) CnH2n-6

В) CnH2n

С) CnH2n+2

D) CnH2n-6

Е) CnH2n+4

7. Мұнай фракцияларындағы нафтенді көмірсутектердің таралуы…

A) фракцияның ауырлауымен таралу мәні ұлғаяды

В) фракцияның жеңілдеуімен таралу мәні ұлғаяды

С) фракцияның ауырлауымен таралу мәні төмендейді

D) тек мұнайдың жеңіл фракцияларында ғана болады

Е) барлық фракцияларда бірдей

8. Бензиннің сапасын қандай алкандар жақсартады?

A) изоқұрылымды алкандар октандық санды жоғарлатады

В) қалыпты құрылымдарғы алкандар октандық санды жоғарлатады

С) изоқұрылымды алкандар цетандық санды жоғарлатады

D) қалыпты құрылымдарғы алкандар детонациялық тұрақтылықты жоғарлатады

Е) изоқұрылымды алкандар детонациялық тұрақтылықты төмендетеді

9. Дизельді отынның сапасын қандай алкандар жақсартады?

A) қалыпты құрылымдағы алкандар цетандық санды жоғарлатады

В) изоқұрылымды алкандар детонациялық тұрақтылықты төмендетеді

С) изоқұрылымды алкандар октандық санды жоғарлатады

D) қалыпты құрылымдарғы алкандар октандық санды жоғарлатады

Е) қалыпты құрылымдарғы алкандар детонациялық тұрақтылықты жоғарлатады

10. Анилинді нүктелер әдісімен бензиннің топтық көмірсутекті құрамын анықтау қандай реакция көмегімен жүзеге асырылады

A) сульфирлеу (күкірт қышқылымен)

В) тотықтыру (оттегімен)

С) гидрирлеу (сутегімен)

D) дегидрирлеу (термиялық)

Е) тотықтыру (сутек асқын тотығымен)

11. Мұнай өнімдерінің қасиеттеріне қанықпаған көмірсутектердің әсері

A) химиялық тұрақтылықты төмендетеді

В) химиялық тұрақтылықты жоғарлатады

С) химиялық құрамды жақсартады

D) техникалық көрсеткіштерді жақсартады

Е) ешқандай әсері жоқ

12. Нафтенді көмірсутектерді анықтаудың классикалық реакциясы

A) Густавссон-Коновалов бойынша пербромдау

В) сутегімен гидрирлеу

С) оттегімен тотықтыру

D) сульфирлеу

Е) нитрлеу

13. R-COOH қосылысын атаңыз.

A) қышқыл

В) эфир

С) кетон


D) ангидрид

Е) фенол


14. қосылысының аталуы?

A) фенол


В) қышқыл

С) эфир


D) кетон

Е) ангидрид

15. қосылысының аталуы?

A) эфир


В) фенол

С) қышқыл

D) кетон

Е) ангидрид

16. қосылысының аталуы?

A) кетон


В) эфир

С) фенол


D) қышқыл

Е) ангидрит

17. қосылысының аталуы?

A) ангидрид

В) қышқыл

С) эфир


D) фенол

Е) кетон


18. Газды- адсорбциялық хроматографияның газдысұйықтық хроматографияның айырмашылығы неде?

A) қозғалыссыз фазаның агрегаттық күйінде

В) қозғалысты фазаның агрегаттық күйінде

С) бөлінетін қоспаның агрегаттық күйінде

D) бөлінетін қоспаның химиялық құрамында

Е) айырмашылығы жоқ

19. Қоспадан көмірсутектерді бөлудің химиялық әдістері неге негізделген?

A) көмірсутектердің әртүрлі реакциялық қабілеттіліктеріне

В) көмірсутекттердің әртүрлі концентрациясына

С) көмірсутекттердің әртүрлі тығыздығына

D) көмірсутекттердің әртүрлі молекулалық массасына

Е) көмірсутектердің әртүрлі қайнау температурасына

20. Мұнай фракцияларындағы оттекті қосылыстардың таралуы:

A) фракцияның қайнау температурасына жоғарылауына байланысты міні жоғарылайды

В) фракцияның қайнау температурасына жоғарылауына байланысты міні төмендейді

С) фракциядағы мәні біркелкі

D) олар тек газдарда таралады

Е) олар тек жеңіл бензинді фракцияларда таралады

21. Мұнайда қандай оттекті қосылыстар болады?

A) ашық тізбекті қышқылдар

В) нафтенді қышқылдар

С) ароматты қышқылдар

D) нафтенді-ароматты қышқылдар

Е) мұнайда оттекті қосылыстар болмайды

22. Мұнай фракцияларында күкіртті қосылыстардың таралуы

A) фракцияның қайнау температурасының ұлғаюымен жоғарылайды

В) фракцияның қайнау температурасының ұлғаюымен төмендейді

С) фракцияның қайнау температурасына байланысты емес

D) жеңіл бензин фракцияларында ғана болады

Е) күкіртті қосылыстардың барлық фракцияларда біркелкі

23. R-SH қосылыстың аталуы

A) меркаптан

В) күкіртті сутек

С) сульфид

D) тиофан

Е) тиофен

24. Мұнайдың қандай фракциясында күкіртті сутек қосылыстар көп

A) ілеспе газдарда

В) жеңіл және орташа дистилляттарда

С) ауыр және орташа дистилляттарда

D) ауыр қалдықтарда

Е) барлық фракцияларда біркелкі

25. Тиофен және олардың туындылары негізінен қандай фракцияларда болады?

A) орташа және жоғары қайнау фракцияларында

В) ілеспе газдарда

С) жеңіл фракцияларда

D) барлық фракцияларда

Е) табиғи және ілеспе газдарда

26. Күкірт мәніне байланысты қанша классқа бөлінеді және оның % мәні қанша?

A) 3 класс, 1- 0,5%, 2- 0,51-2%, 3- 2% жоғары

В) 4 класс, 1- 0,5%, 2- 0,51-1,5%, 3- 1,51-3%, 4- 3% жоғары

С) 3 класс, 1-0,5%, 2- 0,51-3%, 3- 3% жоғары

D) 4 класс, 1-0,5%, 2- 0,51-3%, 3- 3-5%, 4- 5% жоғары

Е) 3 класс, 1-1%, 2- 1-3%, 3- 3% жоғары

27. Азотты қосылыстар мұнайдың қандай фракциясында көп?

A) ауыр жоғары қайнау фракцияларында

В) жеңіл төмен қайнау фракцияларында

С) ілеспе мұнай газдарында

D) орташа дистиллятты фракцияларында

Е) барлық дистиляттарда бірдей

28 Асфальтты-шайырлы заттар мұнайдың қай фракцияларында көп?

A) ауыр қалдықты фракцияларда

В) орташа дистиллятты фракцияларда

С) жеңіл фракцияларда

D) ілеспе газдарда

Е) барлық фракцияларда бірдей

29. Мұнайдың асфальтты-шайырлы заттары қандай әдіспен бөлініп алынады?

A) сульфирлеу

В) галогендеу

С) тотықтандыру

D) сілтімен өңдеу

Е) хроматография

30. Мұнайда қандай арендер көп кездеседі?

A) бензолды

В) пиренді

С) нафталинді

D) антраценді

Е) фенантренді

31. қосылысының аталуы?
А) тиофан

В) тиофен

С) меркаптан

D) дисульфид

Е) сульфид

32. Үшциклді полиметиленді көмірсутектің жалпы формуласын көрсет

A) CnH2n-4

В) CnH2n-6

С) CnH2n+2

D) CnH2n

Е) CnH2n-12

33. Бициклді ароматты көмірсутектің жалпы формуласын көрсет

A) CnH2n-12

В) CnH2n-6

С) CnH2n-4

D) CnH2n

Е) CnH2n+2

34. қосылысының аталуы?

А) тиофен

В) тиофан

С) меркаптан

D) дисульфид

Е) сульфид

35. қосылысының аталуы?

A) бензол

В) ксилол

С) фенол

D) фурфурол

Е) толуол

36. Бициклді нафтендердің конденсирлі түрдегі құрылымын көрсет

A)

В)

С)

D)

Е)

37. Топтық көмірсутекті құрамды анықтауда бензинді қандай тар ауқымды

фракцияларға бөледі?

A) тқ - 600C, 60-950C, 95-1220C, 122-1500C, 150-1800C

В) тқ - 400C, 40-600C, 60-800C, 80-1000C, 100-1800C

С) тқ - 320C, 32-620C, 62-1220C, 122-1320C, 132-2000C

D) тқ - 520C, 52-720C, 72-920C, 92-1700C, 170-2000C

Е) тқ - 700C, 70-950C, 95-1400C, 140-1600C, 160-1800C

38. Азотты қосылыстар гидротазарту кезінде қандай заттарға айналады?

A) аммиак

В) азот қышқылына

С) азот тотығы

D) азотты негіздер

Е) элементі азот

39. Оттекті қосылыстар гидротазарту кезінде қандай заттарға айналады?

A) су


В) оттегі

С) озон


D) сутек асқын тотығы

Е) көміртек асқын тотығы

40. Адсорбент деген не?

A) қоспаның компонентін сіңіруші қатты зат

В) қоспаның компонентін сіңіруші сұйық зат

С) адсорбция процессі орындалатын аппарат

D) абсорбция процессі орындалатын аппарат

Е) аппарат арқылы сіңірілетін қатты зат

41. Абсорбент деген не?

A) қоспаның компонентін сіңіруші сұйық зат

В) қоспаның компонентін сіңіруші қатты зат

С) адсорбция процессі орындалатын аппарат

D) абсорбция процессі орындалатын аппарат

Е) аппарат арқылы сіңірілетін қатты зат

42. Молекулалық сүзгілермен көміртекті қосылыстарды бөлу неге негізделген?

A) молекула өлшеміне

В) молекуланың байланыс энергиясына

С) молекуланың термиялық тұрақтылығы

D) молекуланың химиялық қасиеті

Е) молекуланың жылу сыйымдылығы

43. Бір еселі буландыру арқылы айдау дегеніміз не?

A) мұнайды белгілі температураға дейін қыздыру және булы, сұйық фазаларға бөлу

В) мұнайды белгілі температураға дейін қыздыру және булы фазаларға үздіксіз бөлу

С) мұнайды белгілі температураға дейін қыздыру және ауасыз кеңістікте буды үздіксіз соруда бөлу

D) мұнайды еріткішпен бірге қыздыру және буды еріткішпен бөлу

Е) мұнайды белгілі температураға дейін қыздыру және булы, сұйық фазаларға бөлу

44. Екі еселі буландыру арқылы айдау дегеніміз не?

A) мұнайды қыздыру және түзілген буларды үздіксіз жоюВ) мұнайды белгілі температураға дейін қыздыру және булы, сұйық фазаларға бөлу

С) мұнайды белгілі температураға дейін қыздыру және булы, сұйық фазаларға бөлу

D) мұнайды еріткішпен бірге қыздыру және буды еріткішпен бөлу

Е) мұнайды вакуумда бөлу

45.Қандай көмірсутектердің реакциялық қабілеттілігі жоғары?

A) алкадиендердің

В) алкандардың

С) нафтендердің

D) арендердің

Е) гибридті көмірсутектердің

46. Қандай көмірсутектердің реакциялық қабілеттілігі жоғары?

A) қанықпаған

В) алкандардың

С) нафтендердің

D) арендердің

Е) гибридті көмірсутектердің

47. Қандай қатты жанғыш қазбалар едәуір көмірленген?

A) антрацит

В) торф


С) тас көмір

D) қоңыр көмір

Е) сапропелитті көмір

48. Қандай қатты жанғыш қазбалар құрамында көміртегі едәуір аз?

A) торф

В) антрацитС) тас көмір

D) қоңыр көмір

Е) сапропелитті көмір

49. Диагенез деген не?

A) органикалық зат торфтың қоңыр көмірге айналуы

В) қоңыр көмірдің тас көмір мен антрацитке айналуы

С) өлген өсімдіктердің торфқа айналуы

D) тас көмірдің кокске айналуы

Е) тасты тұнба түрлерінің рудаларға айналуы

50. Метагенез деген не?

A) қоңыр көмірдің тас көмір мен антрацитке айналуы

В) органикалық зат торфтың қоңыр көмірге айналуы

С) өлген өсімдіктердің торфқа айналуы

D) тас көмірдің кокске айналуы

Е) тасты тұнба түрлерінің рудаларға айналуы

51. Мұнайдың элементарлы құрамы

A) 83-87%-C, 12-14%-H, қалғаны O, N, S қосылыстары мен микроэлементтер

В) 93-97%-C, 2-4%-H, қалғаны O, N, S қосылыстары мен микроэлементтер

С) 63-67%-C, 32-34%-H, қалғаны O, N, S қосылыстары мен микроэлементтер

D) 53-57%-C, 12-14%-H, қалғаны O, N, S қосылыстары мен микроэлементтер

Е) 73-77%-C, 22-24%-H, қалғаны O, N, S қосылыстары мен микроэлементтер

52. Керосинді фракциялардың температуралық қайнау шектері

A) 180-2300C

В) 85-2300C

С) 230-3500C

D) 180-3500C

Е) 140-1800C

53. Дизельді фракциялардың температуралық қайнау шектері

A) 2300С-3500С (180-3500С)

В) 230-5000С (180-5000С)

С) 180-2300С (140-2300С)

D) 140-2400С (85-2400С)

Е) 230-2800С (180-2800С)

54. Вакуумды газоилдердің температуралық шектері

A) 350-5000С (350-5200С)

В) 2300С-3500С (180-3500С)

С) 180-2300С (140-2300С)

D) 140-2400С (85-2400С)

Е) 230-2800С (180-2800С)

55. Мазуттың қайнау температурасы

A) фр>3500С

В) фр>2500С

С) фр>5000С

D) фр>5200С

Е) фр>4500С

56. Гудронның қайнау температурасы

A) фр>5000С (5200С)

В) фр>3000С (3200С)

С) фр>4000С (4200С)

D) фр>6000С (6200С)

Е) фр>2000С (2200С)

57. Қазақстанның негізгі мұнайгаз кен орындары

А) Ақтау, Атырау, Қызыл-Орда, Ақтөбе, Орал

В) Тюмень, Шығыс Сібір, Самара, Уфа

С) Жезқазган, Қарағанды, Павлодар, Тараз

D) Алматы, Талдықурган, Семей, Петропавловск

Е) Шымкент, Қостанай, Шаян, Боралдай

58. Қайнау температурасы бойынша көмірсутекті қоспаларды бөлу процессі қалай аталады?

А) ректификациялау

В) адсорбциялау

С) экстракциялау

D) кристаллдау

Е) комплексті түзілу

59. R-S-S-R1 қосылысын ата?

А) дисульфид

В) сульфид

С) тиофан

D) тиофен

Е) меркаптан

60. Бензолды фракцияны көрсет

A) 60-950C

В) 80-1200C

С) 95-1000C

D) 140-1600C

Е) 160-1800C

61. Толуолды фракцияны көрсет

A) 95-1220C

В) 150-3500C

С) 60-700C

D) 45-600C

Е) 50-700C

62. Ксилолды фракцияны көрсет

A) 122-1500C

В) 150-1700C

С) 170-1800C

D) 95-1400C

Е) 130-1700C

63. Анилинді нүкте әдісі бойынша арендердің мәні қандай формуламен

анықталады?

A) X1%=X(t2-t1)

В)

С) X3%=100-(X1+X2)

D) X4%=100+(X1-X2)

Е) X5%=(X1+X2)-100

64. Анилинді нүкте әдісі бойынша парафиндердің мәні қандай формуламен анықталады?

A) X3%=100-(X1+X2)

В) X1%=X(t2-t1)

С)

D) X4%=100+(X1-X2)

Е) X5%=(X1+X2)-100

65. Анилинді нүкте әдісі бойынша нафтендердің мәні қандай формуламен анықталады?

A)

В) X1%=X(t2-t1)

С) X5%=(X1+X2)-100

D) X4%=100+(X1-X2)

Е) X3%=100-(X1+X2

66. Арендердің мәнінің ұлғаюымен бензинді фракцияның анининді нүктесі…

A) төмендейді

В) жоғарылайды

С) өзгермейді

D) монотоннды жоғарылайды

Е) секіру арқылы жоғарылайды

67. Мұнайдың химиялық сыныптамасы неге негізделген?

A) көмірсутектердің бір немесе бірнеше сыыптарының едәуір көп болуына

В) мұнайдың тығыздығы мен тұтқырлығына

С) гетероқосылыстардың мәнінің көп болуына

D) C, H, N, S, O элементтерінің көп болуына

Е) мұнайдың шығу тегіне

68. Парафинді көмірсутектердің қалыпты жағдайдағы агрегатты күйі

A) C1-C4 газ, C5-C15 сұйық, >C16 қатты

В) C1-C6 газ, C7-C19 сұйық, >C20 қатты

С) C1-C8 газ, C9-C21 сұйық, >C22 қатты

D) C1-C2 газ, C3-C15 сұйық, >C16 қатты

Е) C1-C5 газ, C6-C15 сұйық, >C16 қатты

69.Мұнай фракцияларында алкандар қалай таралады?

А) фракцияның молекулалық массасы ұлғаюымен алкандардың мәні төмендейді

В) алкандардың мәні ауыр шайырлы қалдықтарда ұлғаяды

С) фракцияның молекулалық массасы ұлғаюымен алкандардың мәні жоғарылайды

D) молекулалық массасы ұлғаюымен алкандардың мәні төмендейді

Е) алкандар тек ілеспе газдарда ғана болады

70. Мұнай фракцияларында нафтенді көмірсутектер қалай таралады?

A) фракцияның ауырлауымен олардың мәні ұлғаяды

В) фракцияның жеңілдеуімен олардың мәні ұлғаяды

С) фракцияның ауырлауымен олардың мәні төмендейді

D) ол тек мұнайдың жеңіл фракцияларында болады

Е) олардың мәні барлық фракцияда біркелкі таралады

71. Мұнайдың азотты қосылыстары қандай топтарға бөлінеді?

A) азотты негіздер және бейтарапты азотты қосылыстар

В) аммиак және азот қышқылы

С) аммоний және азот қышқылының тұздары

D) азот қышқылы және аммоний сульфаты

Е) азот асқын тотығы және аммиакты су

72. Мұнайдың асфальтты-шайырлы заттары қандай фракцияларда көп?

A) ауыр қалдықты фракцияларда

В) орташа дистиллятты фракцияларда

С) жеңіл фракцияларда

D) ілеспе газдарда

Е) барлық фракцияда біркелкі

73. Қандай мұнайда шайырлар мен асфальтендер мөлшері көп?

A) ароматты

В) нафтенді

С) парафинді

D) парафинді-нафтенді

Е) барлық мұнайда бірдей мөлшерде

74. Мұнайда қандай микроэлементтер көп?

A) ванадий, никель

В) алтын, күміс

С) темір, мыс

D) молибден, кобальт

Е) натрий, кальций

75.Қандай мұнай фракциясында микроэлементтер көп?

A) жоғарыароматтандырылған ауыр қалдықтарда

В) газды және бензинді фракцияларда

С) барлық фракцияда бірдей

D) керосинді және дизелді фракцияларда

Е) жеңіл және орташа фракцияларда

76. Мұнайдың асфальтты-шайырлы заттарын қандай әдіспен бөледі?

A) сульфирлеу

В) галогендеу

С) тотықтыру

D) сілтімен өңдеу

Е) хроматография

77. Дизелді отынның цетанды санын қандай көмірсутектер жоғарылатады

A) қалыпты алкадар

В) арендер

С) нафтендер

D) меркаптандар

Е) фенолдар

78. Мұнайда қандай арендер көп?

A) бензолды

В) пиренді

С) нафталинді

D) антраценді

Е) фенантренді

79. Мұнайдан асфальтты-шайырлы заттарды немен бөледі?

A) H2SO4

В) H2O

С) SO2

D) HCl

Е) NaOH


80. Мұнайөнімдерінің қышқылдық санын қандай заттың көмегімен анықтайды?

A) KOH


В) H2O

С) H2SO4

D) SO2

Е) HCl


81. Мұнайөнімдерінің қышқылдығын өлшеу бірлігі

A) 100 мл мұнайөнімдерінің KOH мг

В) 100 мл мұнайөнімдерінің H2O мг

С) 100 мл мұнайөнімдерінің H2SO4 мг

D) 100 мл мұнайөнімдерінің HCl мг

Е) 100 мл мұнайөнімдерінің H2O2 мг

82. Тас көмір қандай көрсеткіштері бойынша маркаларға бөлінеді және қанша маркаға?

A) ұшқыш заттардың шығымы бойынша 8 маркаға

В) ұшқыш заттардың шығымы бойынша 3 маркаға

С) ылғалдық мәні бойынша 8 маркаға

D) ылғалдық мәні бойынша 3 маркаға

Е) ұшқыш заттардың шығымы бойынша 6 маркаға

83. Вакуумдық айдау не үшін қажет?

A) көмірсутектердің термиялық ыдырауын болдырмау үшін

В) көмірсутектердің қайнау температурасын жоғырылату үшін

С) төменмолекулалық көмірсутектерді полимерлеу үшін

D) көмірсутектердің изомерлеу үшін

Е) көмірсутектердің кристаллдану температурасын жоғырылату үшін

89.Шайырлы-асфальтенді заттар ....... концентрленеді

A) гудронда

В) бензинде

С) керосинде

D) лигроинда

Е) газда


90. Ең жоғары октандық сан қандай көмірсутекте кездеседі?

A) ароматты

В) қарапайым алкандарда

С) нафтенді

D) гибридті

Е) тотыққан

91. Жоғары октандық сан қандай көмірсутекте кездеседі?

A) қарапайым алкандарда

В) нафтенді

С) ароматты

D) тотыққан

Е) гибридті

92. Қандай көмірсутектер реацияласуға едәуір қабілетті?

A) қаныққан

В) алканды

С) нафтенді

D) аренді

Е) гибридті

93. Қандай көмірсутектер реацияласуға едәуір қабілетті?

A) алкендер

В) алканды

С) нафтенді

D) аренді

Е) гибридті

94. Қандай қатты жанғыш қазба едәуір көмірлендірілген?

A) антрацит

В) торф

С) тас көмір

D) қоңыр көмір

Е) сапропелитті көмір

95. Қандай қатты жанғыш қазбада көміртегі аз?

A) торф


В) антрацит

С) тас көмір

D) қоңыр көмір

Е) сапропелитті көмір

96. Қандай көмірсутектер реацияласуға едәуір қабілетті?

A) алкадиендер

В) алкандар

С) нафтендер

D) арендер

Е) гибридті

98. Мұнайөнімдерінің молекулалық массасы қандай әдіспен анықталады?

A) криоскопия

В) ректификация

С) сульфирлеу

D) нитрлеу

Е) галогендеу

99. Мұнайөнімдерінің молекулалық массасы қандай әдіспен анықталады?

A) эбулиоскопия

В) ректификация

С) сульфирлеу

D) нитрлеу

Е) галогендеу

100. Мұнайөнімдерінің молекулалық массасы қандай әдіспен анықталады?

A) осмометрия

В) ректификация

С) сульфирлеу

D) нитрлеу

Е) галогендеу

101.Пробиркадағы суытылған фракция 45о иілгенде деңгейін өзгертпейтін температура … деп аталады

A) қату


В) тұтану

С) жану


D) өздігінен тұтану

Е) өртену

102. Мұнай өнімдерінің булары ауа қоспасымен, сыртқы әсерден қысқа уақытта жалынның түзетін тұтанудың минималды температурасы …деп аталады

A) тұтану

В) қату

С) жану


D) өздігінен тұтану

Е) өртену

103. Сынама өнімдердің булары сыртқы тұтану әсерінің салдарынан тұрақты, сөндірілмейтін жалын түзудің минималды температурасы …деп аталады

A) жану


В) қату

С) жану


D) өздігінен тұтану

Е) өртену

104. Ауа қоспасындағы мұнайөнімдерінің буларында сыртқы тұтану әсерінің салдарынсыз тұтанудың минималды температурасы …деп аталады

A) өздігінен тұтану

В) қату

С) тұтануD) жану

Е) өртену

105. Жарық ұшқындары бір ортадан басқа ортаға өтуінде, оның жылдамдығы мен бағытталуы өзгереді. Бұл құбылыс …деп аталады

A) рефракция

В) тығыздық

С) тұтқырлық

D) криоскопия

Е) эбуллиоскопия

106. Молекулалық айдау …жүргізіледі

A) терең вакуумде (қалдықты қысым 0,1 Па кем емес)

В) атмосфералы қысым

С) 10 МПа қысым

D) 25 МПа қысым

Е) 50 МПа қысым

107. Мұнайда, мұнай өнімдеріндеболатын адсорбентті қосылыстарды бөлу үшін адсорбент ретінде ...... қолданылады

A) силикагель

В) бензол

С) толуол

D) парафин

Е) балауыз

108. Мұнайда, мұнай өнімдеріндеболатын адсорбентті қосылыстарды бөлу үшін адсорбент ретінде ...... қолданылады

A) активті көмір

В) бензол

С) толуол

D) парафин

Е) балауыз

109. Мұнайда, мұнай өнімдеріндеболатын адсорбентті қосылыстарды бөлу үшін адсорбент ретінде ...... қолданылады

A) цеолит

В) бензол

С) толуол

D) парафин

Е) балауыз

110. Балқу температурасы едәуір жоғары белгілі компонент пен топ компонентін қоспадан бөлу үшін … әдісі қолданылады

A) кристалдау

В) айдау

С) молекулалық айдау

D) абсорбция

Е) адсорбция

111.Ілеспе газдар … жатады

A) майлы газдарға

В) құрғақ газдарға

С) табиғи газдарға

D) газоконденсаттарға

Е) тоғандық газдарға

112.Ілеспе газдар …алудағы негізгі шикізат

A) газды бензин

В) керосин

С) дизельдік отын

D) мазут

Е) май


113. Газдыконденсатты кенорындарының газдары …құрайды

A) сұйық мұнайлы көмірсутектер

В) асфальтті-шайырлы заттар

С) мазут


D) гудрон

Е) газойль

114. Метандық қатардағы қатты көмірсутек қоспалары қалыпты құрылымдағы тармақталған алкандар (церезиндер) .... деп аталады

A) парафин

В) гудрон

С) мазут


D) битум

Е) газойль

115. Мұнайда арендер ..... күйінде кездеседі

A) бензол

В) циклогексан

С) циклопентан

D) метан

Е) пропан

116. Мұнайда арендер ..... күйінде кездеседі

A) толуол

В) циклогексан

С) циклопентан

D) метан

Е) пропан

117. Мұнайда арендер ..... күйінде кездеседі

A) бензол және оның гомологтары

В) циклогексан

С) циклопентан

D) метан

Е) пропан

118. Полициклді арендер өкілі ..... болып табылады

A) фенантрен

В) циклогексан

С) циклопентан

D) бензол

Е) толуол

119. Полициклді арендер өкілі ..... болып табылады

A) антрацен

В) циклогексан

С) циклопентан

D) бензол

Е) толуол

120. Полициклді арендер өкілі ..... болып табылады

A) хризен

В) циклогексан

С) циклопентан

D) бензол

Е) толуол

121. Полициклді арендер өкілі ..... болып табылады

A) пирен


В) циклогексан

С) циклопентан

D) бензол

Е) толуол

122. Гибридті циклоалканды-арендер өкілі .....болып табылады

A) индан


В) циклогексан

С) циклопентан

D) бензол

Е) толуол

123. Гибридті циклоалканды-арендер өкілі .....болып табылады

A) тетралин

В) циклогексан

С) циклопентан

D) бензол

Е) толуол

124. Гибридті циклоалканды-арендер өкілі .....болып табылады

A) флуорен

В) циклогексан

С) циклопентан

D) бензол

Е) толуол

125. Гибридті циклоалканды-арендер өкілі .....болып табылады

A) аценафтен

В) циклогексан

С) циклопентан

D) бензол

Е) толуол

126. Сұйықтықтың бір бөлігінің басқа бөлігіне салыстырмалы жылжуының кедергі қасиеті … деп аталады

A) тұтқырлығы

В) рефракция

С) деформация

D)эластикалық

Е) беріктік

127. 1м/с жылдамдықпен, 1 м2 ауданда екі қабатты 1м аралықта, 1Н күштің әсерінен, бір-біріне салыстырмалы жылжыту кезінде болатын сұйықтық кедергісі ...... деп аталады

A) динамикалық тұтқырлық

В) кинематикалық тұтқырлық

С) шартты тұтқырлық

D) келтірілген тұтқырлық

Е) салыстырмалы тұтқырлық

128. Температура бойынша анықталудағы динамикалық тұтқырлықтың сұйықтықтың тығыздығына қатынасы … деп аталады

A) кинематикалық тұтқырлық

В) динамикалық тұтқырлық

С) шартты тұтқырлық

Д) келтірілген тұтқырлық

Е) салыстырмалы тұтқырлық

129. Су мен мұнай өнімінің белгілі мөлшерінің ағып өту уақытының қатынасы … деп аталады

A) шартты тұтқырлық

В) динамикалық тұтқырлық

С) келтірілген тұтқырлық

Е) салыстырмалы тұтқырлық

Е) кинематикалық тұтқырлық

130. Қанықпаған қосылыстар…

A) шикі мұнайда болмайды

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

131. Қанықпаған қосылыстар…

A) табиғи газдарда болмайды

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

132. Қанықпаған қосылыстар…

A) мұнайды өңдеу процессінде түзіледі

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

133. Алкендер…

A) мұнайды өңдеу процессінде түзіледі

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

134. Алкендер…

A) шикі мұнайда болмайды

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

135. Алкендер…

A) табиғи газдарда болмайды

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

136. Алкадиендер…

A) шикі мұнайда болмайды

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

137. Алкадиендер…

A) табиғи газдарда болмайды

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

138. Алкадиендер…

A) мұнайды өңдеу процессінде түзіледі

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

139. Қанықпаған қосылыстар жанама өнім болып табылатын процесстер…

A) термиялық крекинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

140. Қанықпаған қосылыстар жанама өнім болып табылатын процесстер…

A) каталитикалық крекинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

141. Қанықпаған қосылыстар жанама өнім болып табылатын процесстер…

A) риформинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

142. Қанықпаған қосылыстар жанама өнім болып табылатын процесстер…

A) мұнай қалдықтарын кокстеу

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

143. Қанықпаған қосылыстар максимальды түрде өндіруге бағыталған болып табылатын процесстер…

A) пиролиз

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

144. Алкендер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) термиялық крекинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

145. Алкендер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) каталитикалық крекинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

146. Алкендер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) риформинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

147. Алкендер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) коксование нефтяных остатков

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

148. Алкендер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) пиролиз

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

149. Алкиндер…

A) мұнайды өңдеу процессінде түзіледі

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

150. Алкиндер…

A) шикі мұнайда болмайды

В) шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

151. Алкиндер…

A) табиғи газдарда болмайды

В шикі мұнайда болады

С) табиғи газдарда болады

D) ілеспе газдарда болады

Е) газоконденсатты газдарда болады

152. Алкиндер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) термиялық крекинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

153. Алкиндер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) каталитикалық крекинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

154. Алкиндер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) риформинг

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

155. Алкиндер жанама өнімдер болып табылатын процесстер …

A) мұнай қалдықтарын кокстеу

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

156. Алкиндерді максимальды өндіруге бағытталған процесс …болып табылады

A) пиролиз

В) ректификация

С) айдау


D) экстракция

Е) молекулалық айдау

157. Қанықпаған қосылыстарға тән реакция…

A) сутегінің қосылуы

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

158. Алкендерге тән реакция……

A) сутегінің қосылуы

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

159. Алкадиендерге тән реакция …

A) сутегінің қосылуы

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

160. Алкадиендерге тән реакция …

A) полимеризация

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

161. Алкендерге тән реакция……

A) полимеризация

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

162. Қанықпаған қосылыстарға тән реакция…

A) полимеризация

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

163. Этиленге тән реакция…

A) хлорлау

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

164. Этиленге тән реакция…

A) гидрохлорлау

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

165. Пропиленге тән реакция…

A) хлорлау

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

164. Пропиленге тән реакция…

A) гидрохлорлау

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

165. Этиленге тән реакция…

A) полимеризация

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

166. Пропиленге тән реакция…

A) полимеризация

В) циклизация

С) конденсация

D) изомеризация

Е) сутегінің ыдырауы

167. Қос байланыстың маңызды ерекшелігі ..... болып табылады

A) өте жоғары реакциялық қабілеттілік

В) өте төмен реакциялық қабілеттілік

С) гидроксилді топтардың болуы

D) карбоксилді топтардың болуы

Е) аминотоптардың болуы

168. Диендердің маңызды ерекшелігі ..... болып табылады

A) өте жоғары реакциялық қабілеттілік

В) өте төмен реакциялық қабілеттілік

С) гидроксилді топтардың болуы

D) карбоксилді топтардың болуы

Е) аминотоптардың болуы

169. Алкадиендердің маңызды ерекшелігі ..... болып табылады

A) өте жоғары реакциялық қабілеттілік

В) өте төмен реакциялық қабілеттілік

С) гидроксилді топтардың болуы

D) карбоксилді топтардың болуы

Е) аминотоптардың болуы

170. Бутадиендердің маңызды ерекшелігі ..... болып табылады

A) өте жоғары реакциялық қабілеттілік

В) өте төмен реакциялық қабілеттілік

С) гидроксилді топтардың болуы

D) карбоксилді топтардың болуы

Е) аминотоптардың болуы

171. Изопреннің маңызды ерекшелігі ..... болып табылады

A) өте жоғары реакциялық қабілеттілік

В) өте төмен реакциялық қабілеттілік

С) гидроксилді топтардың болуы

D) карбоксилді топтардың болуы

Е) аминотоптардың болуы

172. Дивинилдің маңызды ерекшелігі ..... болып табылады

A) өте жоғары реакциялық қабілеттілік

В) өте төмен реакциялық қабілеттілік

С) гидроксилді топтардың болуы

D) карбоксилді топтардың болуы

Е) аминотоптардың болуы

173. Бензиндегі күкірт мәнінің көп болуы .... әкеліп соғады

A) мотордың қуаттылығын төмендетеді

В) мотордың жұмысын жақсартады

С) мотордың қуаттылығын ұлғайтады

D) двигателдің қуаттылығын ұлғайтады

Е) двигателдің жұмысын жақсартады

174. Бензиндегі күкірт мәнінің көп болуы .... әкеліп соғады

A) отынның шығынын жоғарлату

В) отынның шығынын төмендету

С) мотордың жұмысын жақсартады

D) двигателдің қуаттылығын ұлғайтады

Е) двигателдің жұмысын жақсартады

175. Бензиндегі күкірт мәнінің көп болуы .... әкеліп соғады

A) қоршаған ортаға зиян клтіреді

В) мотордың жұмысын жақсартады

С) мотордың қуаттылығын ұлғайтады

D) двигателдің қуаттылығын ұлғайтады

Е) двигателдің жұмысын жақсартады

176. Айдау температурасын жоғарылатуда күкіртті қосылыс мәні

A) жоғарылайды

В) төмендейді

С) өзгермейді

D) монотоннды төмендейді

Е) секіріп төмендейді

177. 79-90 % күкіртті қосылыс … көп кездеседі

A) ауыр мұнай қалдықтарында

В) газдарда

С) бензинде

D) керосинде

Е) дизелдік отында

178. 79-90 % күкіртті қосылыс … көп кездеседі

A) асфальтты-шайырлы бөліктерде

В) газдарда

С) бензинде

D) керосинде

Е) дизелдік отында

179. 79-90 % күкіртті қосылыс … көп кездеседі

A) мазутта

В) газдарда

С) бензинде

D) керосинде

Е) дизелдік отында

180. 79-90 % күкіртті қосылыс … көп кездеседі

A) гудронда

В) газдарда

С) бензинде

D) керосинде

Е) дизелдік отында

181. Мұнайдың құрамындағы азотты қосылыстар …

A) анилин

В) антрацит

С) торф


D) аммиак

Е) сланец

182. Мұнайдың құрамындағы азотты қосылыстар …

A) пиридин

В) антрацит

С) торф


D) аммиак

Е) сланец

183. Мұнайдың құрамындағы азотты қосылыстар …

A) хинолин

В) антрацит

С) торф


D) аммиак

Е) сланец

184. Мұнайдың құрамындағы азотты қосылыстар …

A) индол


В) антрацит

С) торф


D) аммиак

Е) сланец

185. Мұнайдың құрамындағы азотты қосылыстар …

A) карбазол

В) антрацит

С) торф


Д) аммиак

Е) сланец

186.Құрамына азоттың, күкірттің, оттегінің және бірқатар металлдардың молекулалары кіретін гибридті құрылымдағы жоғарымолекулалық қосылыстың күрделі қоспасы …деп аталады

A) Шайырлы-асфальтенді заттар

В) антрацит

С) торф


Д) арен

Е) сланец

187. Тікелей жер қойнауынан өндірілетін көмірсутекті газдар ... деп аталады.

А) біріншілік

Б) екіншілік

В) қаныққан

Г) қанықпаған

Д) шектеусіз

188. Біріншілік көмірсутекті газдар орналасу шартына қарай ... болып бөлінуі мүмкін.

А) табиғи

Б) екіншілік

В) қаныққан

Г) қанықпаған

Д) шектеусіз

189. Біріншілік көмірсутекті газдар орналасу шартына қарай ... болып бөлінуі мүмкін.

А) ілеспе

Б) екіншілік

В) қаныққан

Г) қанықпаған

Д) шектеусіз

190. Мұнайды өңдегенде термокаталитикалық түрленулер есебінен түзілетін жеңіл көмірсутектер ... деп аталады.

А) екіншілік

Б) біріншілік

В) табиғи

Г) ілеспе

Д) газ конденсаты

191. Мұнайды біріншлік дистилдеуде және сутегі артық мөлшеріндегі атмосферада өтетін каталитикалық процестерде түзілетін, құрамында тек қаныққан көмірсутектер бар газдар ... деп аталады.

А) қаныққан

Б) біріншілік

В) табиғи

Г) ілеспе

Д) қанықпаған

192. Мұнайды біріншлік дистилдеуде және сутегі артық мөлшеріндегі атмосферада өтетін каталитикалық процестерде түзілетін, құрамында тек қаныққан көмірсутектер бар газдар ... деп аталады.

А) бір байланысты

Б) біріншілік

В) табиғи

Г) ілеспе

Д) қанықпаған

193. Каталитикалық крекинг, термиялық крекинг, кокстеу, пиролиз сияқты сутегі жетіспейтін деструктивті процестерде түзілетін құрамында олефинді көмірсутектер бар газда ... деп аталады.

А) қанықпаған

Б) біріншілік

В) табиғи

Г) ілеспе

Д) бір байланысты

194. Каталитикалық крекинг, термиялық крекинг, кокстеу, пиролиз сияқты сутегі жетіспейтін деструктивті процестерде түзілетін құрамында олефинді көмірсутектер бар газда ... деп аталады.

А) қос байланысты

Б) біріншілік

В) табиғи

Г) ілеспе

Д) бір байланысты

195. Газдар еритін сұйық сіңіргіштердің (абсорбенттердің) газдарды сіңіру процесі ... деп аталады.

А) абсорбция

Б) адсорбция

В) адгезия

Г) когезия

Д) сорбция

196. Еріткіштерден еріген газдар бөлінетін кері процесс ... деп аталады.

А) десорбция

Б) адсорбция

В) адгезия

Г) когезия

Д) сорбция

197. Қандай процесте газдан абсорбцияланатын компонент ұшқыш емес химиялық қосылыс түрінде сұйық фазамен байланысады?

А) хемосорбция

Б) адсорбция

В) адгезия

Г) когезия

Д) сорбция

198. Қатты денелер бетінің газдарды, буларды немес сұйықтықтарды сіңіру процесі ... деп аталады.

А) адсорбция

Б) абсорбция

В) адгезия

Г) когезия

Д) сорбция

199. Мұнай өңдеуде қолданылатын адсорбенттер ретінде ... қолданылады.

А) активтелген көмірлер

Б) этиленгликоль

В) диэтиленгликоль

Г) триэтиленгликоль

Д) пропилен этиленгликоль

200. Мұнай өңдеуде қолданылатын адсорбенттер ретінде ... қолданылады.

А) силикагель

Б) этиленгликоль

В) диэтиленгликоль

Г) триэтиленгликоль

Д) пропиленгликоль

201. Мұнай өңдеуде қолданылатын адсорбенттер ретінде ... қолданылады.

А) алюмогель

Б) этиленгликоль

В) диэтиленгликоль

Г) триэтиленгликоль

Д) пропилен этиленгликоль

202. Табиғи газдан ылғалды шығарып алу үшін ... қолданылады.

А) этиленгликоль

Б) алюмогель

В) силикагель

Г) синтетикалық цеолит

Д) активтелген көмір

203. Табиғи газдан ылғалды шығарып алу үшін ... қолданылады.

А) диэтиленгликоль

Б) алюмогель

В) силикагель

Г) синтетикалық цеолит

Д) активтелген көмір

204. Табиғи газдан ылғалды шығарып алу үшін ... қолданылады.

А) триэтиленгликоль

Б) алюмогель

В) силикагель

Г) синтетикалық цеолит

Д) активтелген көмір

205. Табиғи газдан ылғалды шығарып алу үшін ... қолданылады.

А) пропиленгликоль

Б) алюмогель

В) силикагель

Г) синтетикалық цеолит

Д) активтелген көмір

206. Мұнайды дайындаудың қай процесі коррозияның төмендеуін және аппаратурада шөгінділердің кемуін, қондырғылардың жөндеу аралық жүрісінің артуын, каталитикалық процестерге арналған шикі заттардың, сондай-ақ тауарлы өнімдердің сапасының жақсаруын қамтамасыз етеді?

А) терең тұссыздандыру

Б) хемосорбция

В) адсорбция

Г) абсорбция

Д) адгезия

207. Мұнайды терең емес айдау ... қондырғыларда жүзеге асырылады.

А) атмосфералы құбырлы

Б) вакуумды құбырлы

В) кокстеу

Г) пиролиздеу

Д) крекингтеу

208. Мұнайды өңдеуді тереңдетуге арналған ... қондырғылар.

А) вакуумды құбырлы

Б) атмосфералы құбырлы

В) хемосорбциялау

Г) абсорбциялау

Д) адсорбциялау

209. Мұнайды біріншілік өңдеудегі көмірсутекті газ ... тұрады.

А) пропан мен бутандардан

Б) бутан-бутиленді фракциядан

В) күкіртсутектен

Г) этиленнен

Д) пропиленнен

210. Мұнайды біріншілік айдауда бензин фракциясы ... қайнайды.

А) 28-180оС

Б) 120-230оС

В) 140-320оС

Г) 350-500оС

Д) 450-500оС

211. Мұнайды біріншілік айдауда керосин фракциясы ... қайнайды.

А) 120-230оС

Б) 28-180оС

В) 140-320оС

Г) 350-500оС

Д) 450-500оС

212. Мұнайды біріншілік айдауда дизель фракциясы ... қайнайды.

А) 140-320оС

Б) 28-180оС

В) 120-230оС

Г) 350-500оС

Д) 450-500оС

213. Мұнайды атмосфералық айдау қалдығын ... деп атайды.

А) мазут


Б) гудрон

В) битум


Г) кокс

Д) соляр


214. Мұнайды вакуумда айдау қалдығын ... деп атайды.

А) гудрон

Б) мазут

В) битум


Г) кокс

Д) соляр


215. Өңдеуді тереңдету мақсатында гудронды ... ұшыратады.

А) кокстеуге

Б) крекингтеуге

В) висбрекингтеуге

Г) изомерлеуге

Д) алкилдеуге

216. ЭЛТҚ негізгі аппараты ... болып табылады.

А) электродегидратор

Б) колонна

В) реактор

Г) пеш

Д) жылуалмастырғыш217. Жоғары сапалы отындарды алу мақсатында мұнай көмірсутектерін жоғары температурада өңдеу ... деп аталады.

А) термиялық крекинг

Б) изомеризация

В) пиролиз

Г) айдау

Д) кокстеу

218. Терең емес термиялық крекинг ... деп аталады.

А) висбрекинг

Б) изомеризация

В) пиролиз

Г) айдау

Д) кокстеу

219. 480-490оС пен 1,5-2,0 МПа қысымда терең емес термиялық крекингтеудің (висбрекинг) мақсаты ... алу болып табылады.

А) қазандық отындар

Б) этиленді

В) пропиленді

Г) коксті

Д) бензинді

220. 500-540оС пен ≥5,0 МПа қысымда терең термиялық крекингтеудің мақсаты ... алу болып табылады.

А) крекинг-бензин

Б) техникалық көміртек

В) полимер

Г) кокс

Д) мономер221. Газ тәрізді қанықпаған көмірсутектерді, негізінен этилен мен пропиленді алу үшін жоғары температуралар әсерінен заттардың ыдырауы ... деп аталады.

А) пиролиз

Б) изомеризация

В) полимеризация

Г) айдау

Д) гидротазалау

222. Пиролизді келесі жағдайда жүргізеді ...

А) 700-900оС; 1-1,2 МПа

Б) 480-490оС; 1,5-2,0 МПа

В) 480-490оС; 0,2-0,6 МПа

Г) 150-200оС; 0,2-0,6 МПа

Д) 300-400оС; 0,2-0,6 МПа

223. Мұнай қалдықтарынан жоғары сапалы электродты немесе отындық коксті алудың жоғары температуралы процесі ... деп аталады.

А) кокстеу

Б) изомеризация

В) крекингтеу

Г) айдау

Д) висбрекингтеу

224. Активті рдикалдардың жойылуына апарып соғатын заттар ... деп аталады.

А) ингибиторлар

Б) инициаторлар

В) кализаторлар

Г) толықтырғыштар

Д) реттегіштер

225. Каталитикалық крекингті келесі жағдайларда жүргізеді ...

А) 470-540оС; 0,13-0,15 МПа

Б) 700-900оС; 1-1,2 МПа

В) 900-1000оС; 1-1,2 МПа

Г) 150-200оС; 0,2-0,6 МПа

Д) 300-400оС; 0,2-0,6 МПа

226. Каталитикалық крекингке арналған шикі зат ... болып табылады.

А) кең вакуумды фракциялар

Б) бензиндік фракциялар

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) газды фракциялар

227. Каталитикалық крекингке арналған шикі зат ... болып табылады.

А) тура айдау дистилляттары

Б) бензиндік фракциялар

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) газды фракциялар

228. Каталитикалық крекингке арналған шикі зат ... болып табылады.

А) 300-550оС дистилляттары

Б) 28-180оС бензиндік фракциялар

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) 28-62оС бензиндік фракциялар

229. Каталитикалық крекингке арналған шикі зат ... болып табылады.

А) 240-360оС керосин-соляр фракциялары

Б) 28-180оС бензиндік фракциялар

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) 28-62оС бензиндік фракциялар

230. Каталитикалық крекингке арналған шикі зат ... болып табылады.

А) екінші текті шикі заттар

Б) 28-180оС бензиндік фракциялар

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) 28-62оС бензиндік фракциялар

231. Каталитикалық крекингке арналған шикі зат ... болып табылады.

А) кокстеу газойлі

Б) 28-180оС бензиндік фракциялар

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) 28-62оС бензиндік фракциялар

232. Каталитикалық крекинг өнімі ... болып табылады.

А) октан саны 90-92 мақсатты бензин

Б) изопентан

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) изогексан

233. Мақсатты бензиннен басқа каталитикалық крекинг өнімі ... болып табылады.

А) бутан-бутиленді фракцияға бай газ

Б) изопентан

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) изогексан

234. Мақсатты бензиннен басқа каталитикалық крекинг өнімі ... болып табылады.

А) жеңіл газойль (200-340оС)

Б) изопентан

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) изогексан

235. Мақсатты бензиннен басқа каталитикалық крекинг өнімі ... болып табылады.

А) ауыр газойль (350-550оС)

Б) изопентан

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) изогексан

236. Мақсатты бензиннен басқа каталитикалық крекинг өнімі ... болып табылады.

А) газойль

Б) изопентан

В) инелі кокс

Г) электродты кокс

Д) изогексан

237. Каталитикалық риформингті келесі жағдайларда жүргізеді ...

А) 480-540оС; 0,7-1,5 МПа немесе 2-4 МПа

Б) 700-900оС; 1-1,2 МПа

В) 900-1000оС; 1-1,2 МПа

Г) 150-200оС; 0,2-0,6 МПа

Д) 200-300оС; 0,2-0,6 МПа

238. Каталитикалық риформинг ... алуға арналған.

А) ароматты заттар мөлшері жоғары бензиндер

Б) қанықпаған қосылыстар мөлшері жоғары бензиндер

В) инелі кокс

Г) бутан-бутиленді фракциялар

Д) қос байланысты қосылыстар мөлшері жоғары бензиндер

239. Каталитикалық риформинг ... алуға арналған.

А) ароматты көмісутектер

Б) қанықпаған қосылыстар мөлшері жоғары бензиндер

В) инелі кокс

Г) бутан-бутиленді фракциялар

Д) қос байланысты қосылыстар мөлшері жоғары бензиндер

240. Каталитикалық риформинг ... алуға арналған.

А) бензол

Б) электродты кокс

В) инелі кокс

Г) бутан-бутиленді фракциялар

Д) этилен

241. Каталитикалық риформинг ... алуға арналған.

А) толуол

Б) электродты кокс

В) инелі кокс

Г) бутан-бутиленді фракциялар

Д) этилен

242. Каталитикалық риформинг ... алуға арналған.

А) ксилол

Б) электродты кокс

В) инелі кокс

Г) бутан-бутиленді фракциялар

Д) этилен

243. Каталитикалық изомерлеуді келесі жағдайларда өткізеді ...

А) 150-205оС; 0,5-3, 0 МПа

Б) 700-900оС; 1-1,2 МПа

В) 900-1000оС; 1-1,2 МПа

Г) 470-540оС; 0,13-0,15 МПа

Д) 480-490оС; 0,2-0,6 МПа

244. Каталитикалық изомерлеу процесінің мақсатты қызметі ... алу болып табылады.

А) изомерлі құрылысты көмірсутектер

Б) электродты кокс

В) инелі кокс

Г) бутан-бутиленді фракциялар

Д) қос байланысты көмірсутектер

245. Каталитикалық изомерлеу процесінің мақсатты қызметі ... алу болып табылады.

А) изопентан

Б) электродты кокс

В) пропилен

Г) бутан

Д) этилен

246. Каталитикалық изомерлеу процесінің мақсатты қызметі ... алу болып табылады.

А) изогексан

Б) электродты кокс

В) пропилен

Г) бутан

Д) этилен

247. Каталитикалық изомерлеудің түзілген мақсатты өнімі .... ретінде қолданылады.

А) жоғары октанды бензиндер изокомпоненті

Б) электродты кокс

В) каткрекинг шикі заты

Г) катриформинг шикі заты

Д) коксте шикі заты

248. Каталитикалық изомерлеу шикі заты қызметін ... атқарады.

А) тура айдаудың жеңіл фракциялары

Б) ауыр мұнай қалдықтары

В) вакуумды газойль

Г) кокстеу газойлі

Д) ауыр газойль

249. Каталитикалық изомерлеу шикі заты қызметін ... атқарады.

А) тура айдаудың бензиндік фракциялары

Б) ауыр мұнай қалдықтары

В) вакуумды газойль

Г) кокстеу газойлі

Д) ауыр газойль

250. Каталитикалық изомерлеу шикі заты қызметін ... атқарады.

А) тура айдаудың жеңіл фракциялары

Б) ауыр мұнай қалдықтары

В) вакуумды газойль

Г) кокстеу газойлі

Д) ауыр газойль

251. Каталитикалық изомерлеудің мақсатты өнімдері ... болып табылады.

А) жеңіл изопарафиндер (С7 дейін)

Б) бутан-бутиленді фракция

В) вакуумды газойль

Г) кокстеу газойлі

Д) ауыр газойль

252. Алкилдеуді келесі жағдайларда жүргізеді ...

А) 0-30оС; 0,4-0, 5 МПа

Б) 700-900оС; 1-1,2 МПа

В) 900-1000оС; 1-1,2 МПа

Г) 470-540оС; 0,13-0,15 МПа

253. Алкилдеу процесінің қызметі ... мөлшері жоғары көмірсутекті фракцияларды алу.

А) изомерлі құрылысты парафинді көмірсутектер

Б) бутан-бутиленді фракциялар

В) қос байланысты көмірсутектер

Г) ароматты көмірсутектер

Д) жеке ароматты көмірсутектер

254. Алкилдеу процесінің шикі заты қызметін .... атқарады.

А) бутан-бутиленді фракция

Б) керосиндік фракция

В) вакуумды газойль

Г) кокстеу газойлі

Д) ауыр газойль

255. Алкилдеу процесінің шикі заты қызметін .... атқарады.

А) С3- С4 газ

Б) изопарафиндер С7

В) вакуумды газойль

Г) кокстеу газойлі

Д) ауыр газойль

256. Алкилдеу процесінің өнімдері ... қоспасы болып табылады.

А) тармақталған көмірсутектер

Б) қос байланысты көмірсутектер

В) тігілген көмірсутектер

Г) бутан мен бутилен

Д) этилен мен пропилен

257. Алкилдеу процесінің өнімдері ... қоспасы болып табылады.

А) октан изомерлері

Б) қос байланысты көмірсутектер

В) тігілген көмірсутектер

Г) бутан мен бутилен

Д) этилен мен пропилен

Продуктами процесса алкилирования являются смесь…

258. Молекулалардың ... әрекеттесу реакциялары басым бөлігін иемденетін процестер гидрогенизациялық процестер болып табылады.

А) молекулалық сутегімен

Б) қос байланысты көмірсутекпен

В) изопентанмен

Г) бутан және бутиленмен

Д) этилен жән пропиленмен

259. Отындарды зиянды қоспалардан (күкіртті қосылыстардан) тазарту үшін ... қолданылады.

А) гидротазалау

Б) изомеризация

В) алкилдеу

Г) кокстеу

Д) пиролиз

260. Гидротазалау келесі жағдайларда жүргізіледі ...

А) 340-430оС; 5-7 МПа

Б) 700-900оС; 1-1,2 МПа

В) 900-1000оС; 1-1,2 МПа

Г) 470-540оС; 0,13-0,15 МПа

Д) 480-490оС; 0,2-0,6 МПа

261. Гидротазалау процесінің шикі заты ... болып табылады.

А) күкіртті бензиндер

Б) бутан-бутиленді фракция

В) ауыр мұнай қалдықтары

Г) ароматты көмірсутектер

Д) парафинді көмісутектер

262. Гидротазалау процесінің шикі заты ... болып табылады.

А) дизелді отындар

Б) бутан-бутиленді фракция

В) ауыр мұнай қалдықтары

Г) ароматты көмірсутектер

Д) парафинді көмісутектер

263. Гидротазалау процесінің шикі заты ... болып табылады.

А) вакуумды газойль

Б) бутан-бутиленді фракция

В) ауыр мұнай қалдықтары

Г) ароматты көмірсутектер

Д) парафинді көмісутектер

264. Гидротазалау процесінің шикі заты ... болып табылады.

А) майлағыш майлар

Б) бутан-бутиленді фракция

В) ауыр мұнай қалдықтары

Г) ароматты көмірсутектер

Д) парафинді көмісутектер

265. Гидротазалаудың мақсатты өнімі ... болып табылады.

А) күкіртсіздендірілген отын фракциялары

Б) бутан-бутиленді фракция

В) ауыр мұнай қалдықтары

Г) ароматты көмірсутектер

Д) парафинді көмісутектер

266. Гидротазалаудың мақсатты өнімі ... болып табылады.

А) күкіртсіздендірілген майлағыш майлар

Б) бутан-бутиленді фракция

В) ауыр мұнай қалдықтары

Г) ароматты көмірсутектер

Д) парафинді көмісутектер

267. Күкіртті қосылыстар ... үшін улағыш заттар болып табылады.

А) катализаторлар

Б) кокс

В) мазут


Г) гудрон

Д) битум


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы. 1 бөлім. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері. Алматы. Білім. 2001 – 400с.

 2. Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы. 2 бөлім. Құрылымды өзгертіп өңдеу процестері . Алматы. Білім. 2001 – 278с.

 3. Надиров Н.К. Нефть и газ Казахстана. В 2-х ч.- Алматы: Ғылым, 1995.-
  320с.

 4. Химия нефти. Богомолов А.И., Гайле А.А., Громова В.В. и др. /Под
  ред. В.А. Проскурякова, А.Е. Драбкина.- Л.: Химия, 1989. - 424с.

 5. Смидович Е.В. Технология нефти и газа. - М: Химия, 1980.-232 с.

 6. Калечиц И.В. Химия гидрогенизационных процессов в переработке топлив. - М.: Химия, 1973.- 278с.

 7. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. ч 1.- М: Химия,
  1972.-360с.

 8. Эрих В.Н., Расина А.Г. Химия и технология нефти и газа. - Л.: Химия,
  1985.-407с.

 9. Омаралиев Т.О. Каталитический крекинг газойлевых фракций нефтей
  Западного Казахстана. - Алматы: Наука, 1988.-176с.

 10. Омаралиев Т.О., Айтымбетов Н.Ш. Катализ в переработке нефти и газа. - Алматы: РИК, 1999.-137с.

 11. Омаралиев Т.О. Химия и технология переработки нефти и газа. Ч1. Недеструктивные процессы. - Алматы: Білім, 2001.-399с.

 12. Омаралиев Т.О. Химия и технология переработки нефти и газа. ч2. Деструктивные процессы. - Алматы: Білім, 2001.-278с.


МАЗМҰНЫ

Беті

1. Студенттердің өзіндік жұмысының мақсаты мен міндеттері

5

2. Студенттердің өзіндік жұмыстарының формалары

5

3. СӨЖ қорытындыларын шығару

6

Бақылау және коллоквиум бағдарламалары

6

ОҚСӨЖ тақырыптары

6

Студенттердің өзіндік жұмыстары

Реферат тақырыптары


7


«Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен тест сұрақтары

8


Қолданылған әдебиеттер тізімі

46

Н.Е. Тасанбаева, Г.Ж. Мамытова
«Мұнай және газ химиясы мен технологиясы» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) мен оқытушының қатысуымен студенттердің өзіндік жұмыстарын (ОҚСӨЖ) ұйымдастыру мен өткізуге

арналған әдістемелік нұсқаулар

13.03.2009 күні баспадан шығаруға қол қойылды

Қағаз пішіні 60х84 1/16

Баспахана қағазы. Офсеттік басылым. Көлімі 3,0 б.б.Таралымы 300 дана. Тапсырыс №1286.
© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің басылымы
М. Әуезов атындағы ОҚМУ баспаханасы, Шымкент қ, Тәуке хан даңғылы, 5
Каталог: archiv -> archiv srs
archiv -> Комплексообразование марганца с 4,7-дифенил- 1,10-фенантролином и ализариновым желтым ж ж
archiv srs -> Ф 7-008-02 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
archiv srs -> Пән бойынша орындалатын өзіндік жұмыс тапсырмалары
archiv srs -> Қазақстан республикасы және ғылым министрлігі
archiv srs -> Мұсаева Н. Р. Философия пәнінен студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік құрал Шымкент-2008
archiv srs -> Қазақстан республикасы және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет