Обьектінің салыну ретін калай өзгертеміз?Дата04.07.2016
өлшемі96.36 Kb.
#178137
2 руб контроль

$$$ 51


Обьектінің салыну ретін калай өзгертеміз?

 1. Инструменты => Показать изображение

 2. Инструменты => Порядок отображения

 3. Инструменты =>Быстрый выбор

 4. Инструменты => Изменить

E. Инструменты => Помощники

$$$ 52


Қай кілт бір жолдағы мәтінге тиісті емес?

 1. Fit

 2. Justify

 3. Align

 4. Right

E. Left

$$$ 53


Қай кілт Линейные размеры командасының кілті емес:

 1. Vertical

 2. All

 3. Mtext

 4. Angle

E. Rotated

$$$ 54


Размер тақтасында жок батырма...

A. Продолжить размер

B. Базовые размеры

C. Горизонтальныи размер

D. Угловой размер

E. Быстрая ведущая

$$$ 55

Курсорды қадаммен байлауды енгізу/алып тастау үшін қалып-


күй жолының кай батырмасын басу керек?

 1. ПРИВЯЗКА

 2. СЕТКА

 3. ОРТО

 4. ПОЛЯРНЫЙ

 5. О-КАДР

$$$ 56

Объектіге байлау кезінде іздеу режиміне көшу/алып тастау


үшін қалып-күй жолының кай батырмасын басу керек?

A. MODEL


B. LWT

 1. OTRACT

 2. PAPER

E. О-КАДР

$$$ 57


Қабаттың қандай касиеті жоқ?
А. Блокированный

B.Bce линии 1. Замороженный

 2. Цвет

E.Толщина

$$$ 58


Привязка объекта құрал-саймандар панелінде қандай батырма
жоқ?

 1. Шеңбер квадрантына байлау

 2. Объектілердің (мүмкін) қиылысу нүктесіне байлау

 3. Диагоналға байлау

 4. Қисық сызықтың жанамасына байлау

E. Объект центріне байлау

$$$ 59


Настройка наброска => Привязка объекта сұхбат терезесінде
объектіге байлаудың кандай түрі жок?

 1. Квадрант

 2. Соседная точка

 3. Центр 0)Узел

Е. Конечная точка

$$$ 60


Настройка наброска => Привязка объекта сұхбат терезесінде
объектіге байлаудың қандай түрі жок?

 1. Перпендикуляр

 2. Вставка

 3. Видимое пересечение

 4. Узел

E. Верхная точка

$$$ 61


Біржолды мәтін командасының кілті

 1. Justify

 2. text

 3. 3 Point

 4. Center

 5. Arc

$$$ 62

Қабат, түс, сызық типтерін өзгерту үшін бас менюдің кай


элементін пайдалану керек?

A. Файл

В. Вид

C.Вставить 1. Формат

E. рисовать

$$$ 63


Дуга командасының Direction кілті қандай қызмет атқарады?

 1. Доғаның центрін енгізу

 2. Доғаның жарты қалыңдығын енгізу

 3. Жанаманың бағытын беру

 4. Соңғы доғаны қайтып алу

E. Доғаның радиусын енгізу

$$$ 64


Линейное измерение командасының Mtext кілті қандай кызмет
атқарады?

 1. Қарапайым өлшеу мэтінін өзгертеді.

 2. Өлшеу мэтінінің жазылу бұрышын кояды.

 3. Көп жолды редакторды қолданып өлшеу мәтінін өзгертеді.

 4. Өлшеудің горизанталь бағатын қояды.

E. Өлшеудің вертикаль бағытын қояды.

$$$ 65


Привязка командасы қандай мағына береді?

 1. торды бейнелеу, не оны алып тастау

 2. курсордың қадаммен байлауын іске қосу ажырату

 3. ортогоналдық режимді кою, не оны алып тастау

 4. обьектіні байлау

E. обьектіден шығу

$$$ 66


Файл меню элементі қандай қызмет атқарады?

 1. сызу командаларын орындайды

 2. файлдармен жұмыс жасау: ашу, сақтау, баспаға беру

 3. көп терезелі режиммен қамтамасыз ету

 4. гипермәтіндік анықтама алу

E. блоктарды обьектілерге қою

$$$ 67


Auto CAD-тың анықтамалық жүйесін шақыру
А. Ғ1

B. F2


С. ҒЗ

D. F4


Е. Ғ5

$$$ 68


ҒЗ функционалдык түймесі кандай кызмет атқарады?

 1. ПРИВЯЗКА режимін іске қосу, не айыру

 2. AutoCad-тың анықтамалык жуйесін шақыру

 3. ағымдағы команданы тоқтату

 4. файлды сактау

E. соңғы команданы кайтып алу

$$$ 69


AutoCAD-та көру журналын ауыстыру үшін кандай пернені
басу керек?

 1. Ctrl+N

 2. Ctrl+O

 3. Ctrl+S

 4. Ctrl+R

E. Ctrl+P

$$$ 70


Берілген нүктесі мен бұрышы бойынша түзу сызу үшін Линия
конструкции командасының кай кілті кажет?

A. Ver


В. Ног

C.Ang


 1. Bisect

E. Offset

$$$ 71


Дүрыс көпбұрыш сызудағы Edge командасының рөлі қандай?

 1. шеңберге іштегі

 2. доғаға сырттай

 3. шеңберге сырттай

 4. қабырға бойына

E. доғаға іштей

$$$ 72


Кескінді салу үшін:

 1. Линия батырмасын басу керек

 2. Линия конструкции батырмасын басу керек

 3. Полилиния батырмасын басу керек

D.Доға батырмасын басу керек

E. Регион батырмасын басу керек

$$$ 73

Полигон командасымен шеңберге іштей көпбұрыш сызатын


кілтті көрсетіңіз:

 1. Line

 2. Inscribed in circle

 3. Edge D)Arc

E. Circumsoribed about circle

$$$ 74


Полилиния командасында қандай кілт жоқ:

 1. Arc

 2. Angle

 3. Close

 4. Length

E. Width

$$$ 75


Функционалдық түймелердің кайсысы соңғы команданы
қайталайды, көрсетіңіз.

A. ESC


В. ҒЗ

C. Ctrl+C

D.Enter


 1. Ғ7

$$$ 76

Құрал-саймандар панеліне жатпайтынын аныктаңыз. 1. Стандарт

 2. Сурет салу

 3. Өзгерту

 4. Түр

E. Қабаттар мен стильдер

$$$ 77


Дұрыс көпбұрыш сызудағы Edge командасының рөлі кандай?

 1. Шеңберге іштей

 2. Доғаға сырттай

 3. Шеңберге сырттай

D. Доғаға іштей

E. Қабырға бойынша

$$$ 78

AutoCad-та изометриялық жазықтықтарды ауыстыру:


А. Ғ1

В. Ғ2


С. ҒЗ

D. F4


Е. Ғ5

$$$ 89


Шеңбер сызудағы TTR кілтінің атқаратын рөлі кандай?

 1. Екі жанамасы жэне радиусі бойынша шеңбер сызу

 2. Үш объектіге жанасатын шеңбер сызу

 3. Бір объектіге жанасатын шеңбер сызу

 4. Үш нүкте бойынша шеңбер сызу

E. Диаметрлердің екі шеткі нүктелері бойынша шеңбер сызу

$$$ 80


Командалар топтамасының қайсысы Рисовать панеліне
тиісті?

 1. штрих, область, блок

 2. точка, эллипс, массив

 3. луч, линия конструкции, фаска

 4. полилиния, тект, объект

E. дуга, кольцо, обод

$$$ 81


Обьектіні нақты үлкейту коэффициентін (масштаб) енгізу
үшін..

 1. Вид => Масштаб => Увеличить

 2. Вид => Масштаб => Масштаб

 3. Вид => Масштаб => Уменшить

 4. Вид => Масштаб => Размеры

E. Вид => Масштаб => Динамический

$$$ 82


Бір жолдағы мәтінді енгізу үшін қандай кілтті қолдануға бол-
майды?

 1. Middle

 2. Style

 3. Width

D. Right

E. Center

$$$ 83

Қайсы Линейные размеры командасының кілті емесі:A. Horizontal

B. Text


C. Undo

D. Angle

E. Mtext

$$$ 84


Қай команда Изменить менюінің элементі емес?

A. стереть

B. копировать

C. отразить

D. массив

E. повернуть

$$$ 85

Графикалык экранда торды енгізу/алып тастау үшін қалып-


күй жолының кай батырмасын басу керек?

A. ПРИВЯЗКА

B. СЕТКА

C. ОРТО


D. ПОЛЯРНЫЙ

E. О-КАДР

$$$ 86

Сызықты жуандығымен көрсету режиміне көшу/алып тастау


үшін қалып-күй жолының қай батырмасын басу керек?

A. MODEL

B. LWT

C. OTRACTD. PAPER

E. О-КАДР

$$$ 87

Қабаттың кандай қасиеті жок?

A. Номер

B. Видимость

C. Замороженный

D. Тип линии

E. Вес линии

$$$ 88


Привязка объекта кұрал-саймандар панелінде қандай батырма
жоқ?

A. Шеңбер квадрантына байлау

B. Объектілердің (мүмкін) қиылысу нүктесіне байлау

C. Диагоналға байлау

D. Қисық сызықтың жанамасына байлау

E. Объект центріне байлау

$$$ 89

Настройка наброска => Привязка объекта сұхпат терезесінде


объектіге байлаудың қандай түрі жок?

A. Расширение

B. Вставка

C. Обрезка

D. Узел

E. Ближний$$$ 90

ПОЛИЛИНИЯ командасында кандай кілт жоқ?

A. Direction

B. Undo


C. Offset

D. Width


E. Angle

$$$ 91


Доға командасының кілті емес...

A. End


B. Angle

C. Center

D. Chord

E. Radius

$$$ 92

Бас, соңғы нүктесі және центрі бойынша доға сызу кіліттері

A. Style

B. St, C, end

C. Arc Cont

D. BR


Е. Center

$$$ 93


Прямая және Луч командаларында Bisect кілтінің функциясы

A. базалык түзуден белгілі қашыктықта ығыскан түзу салу

B. берілген нүктеден өтетін горизонталь түзу сызу

C. сынық сызыкты тұйықтау 1. берілген бүрышты как бөлетін түзу салу

E. берілген нүктеден өтетін вертикаль түзу сызу

$$$ 94


Угловой размер командасы кандай қызмет атқарады?

 1. Ординаталык өлшем кояды

 2. Бүрыштық өлшем қояды

 3. Радиалдық өлшем кояды

 4. Шеңбердің радиусын кояды

E. Шеңбердің диаметрін кояды

$$$ 95


Сетка командасы қандай қызмет атқарады?

 1. торды бейнелеу, не оны алып тастау

 2. курсордың қадамын байлауын іске косуын ажырату

 3. артогнальдық режимді кою не одан шығу

 4. обьектіні байлау

E. модель кещстіпн кағаз кеңістігше ауыстыру

$$$ 96


Объект байлауын іздеу үшін кандай команда қажет?
А. О-КАДР

В.СЕТКА


C.ОРТО

 1. OTRACT

 2. LWT

$$$ 97

Печать сүхбат терезесін ашу


A. Ctrl+0

B. Ctrl+R

C.Ctrl+ X


 1. Ctrl+ Z

E. Ctrl+ P

$$$ 98


Менюдің Формат элементі...

 1. гипермәтіндік анықтама алу

 2. блоктарды жэне объектілерді кою

C. кабаттармен, түстермен сызықтар типтерімен жүмыска
арналған

D. сызу командалары

E. файлдармен жүмыс

$$$ 99


Қалып-күй жолындағы LWT батырмасының қызметі не?

A. объектіні байлау

B. торды бейнелеу не оны алып тастау

C. сызықтың жуандығын көрсету/көрсетпеу

D. объект байлауын іздеу

E. торды бейнелеу не алып тастау

$$$ 100

Қадамды енгізу/айыру үшін қай түймені пайдалануға болады?

А. Ғ8

В. Ғ7


С. Ctrl+C

D. F9


Е. ҒЗ
Каталог: ebook
ebook -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
ebook -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
ebook -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
ebook -> Тарих кафедрасы
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
ebook -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
ebook -> Әдебиеттер тізімі: Негізгі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет