Оферта за участиеДата09.07.2016
өлшемі144.5 Kb.
Образец № 1
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
Настоящата оферта за участие е подадена от

……………………………………………………………………………………….....................…...

(наименование на участника)
и е подписана от…….....................................…………………………………………………….....

………………………………………………………………...................….………………………...

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на …………………….....................……..……………………………..…………..

(длъжност)УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обществената поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка.Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и изискванията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Заявяваме, че сме запознати с обекта на поръчката, условията за финансиране, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.


Дата………………2015 г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и фамилия)


_____________________ (длъжност на представляващия участника)

Образец № 2

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”.
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Официално име на Участника ………………………………………………………..........
2. Юридическа форма ………………….…………………………………….………………..
3. Националност: ........................................................................................................................
4. Фирмата се представлява от ………………………………………….…………………….
5. ЕИК ……………………………………
6. Седалище и адрес на управление:
6.1. Град ………………………………………………………………….……..
6.2. Улица………………………………………………………. № ……….....
6.3. Телефон………………………………; факс………………...…………..
7. Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................

8. Лице за контакти:

………………………………………………….………………………………………………..

Длъжност…………………………...………………………………………………………..…

Адрес……………...…………………………………………………………….………………

Телефон……………………………..…………..; факс………………………………………


8. Обслужваща банка:………………………………………………………………………….

BIC………………………………………………………………………………………..……..

IBAN……………………………………………………………………………………….……

титуляр на сметката

…………………………………………………………………………………….……………..

Дата……………… г. …………………………………..

(подпис; печат)

Образец № 3

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящото техническо предложение е подадено от…………………………….. …………………………………………………………………………………………..............

(наименование на участника)


и е подписано от………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….….….........……………………...

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ………………………………………….……..…………………………............…..…………..

(длъжност)


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана.

Съгласни сме с поставените от Вас условия, приемаме ги без възражения, и предлагаме да изпълним без резерви и ограничения дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.


С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаването на оферти.
Приемаме плащането на доставките да се извършва отложено, по банкова сметка на изпълнителя, в срок от 60 (шестдесет ) дни след представяне на фактура.

Приемаме всички условията относно техническите изисквания за изпълнение на поръчката

Дата………………2015 г
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____________________ (име и фамилия)


_____________________ (длъжност на представляващия участника)

Образец № 4

ДО

УПРАВИТЕЛЯ на

МБАЛ „Св. Иван Рилски”,

град Горна Оряховица

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

От________________________________________________________________________, (наименование на фирмата участник)
ЕИК__________________________________,

със седалище и адрес на управление

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

представлявано от ___________________________________________________________

(трите имена, ЕГН и длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез публична покана с обект: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца” с възложител МБАЛ „Св. Иван Рилски” град Горна Оряховица.

Цена на 1 кг. сухо пране ....................... /......................................................../ лева без ДДС или ................./ ..................................................................../ с ДДС.Обща стойност на поръчката ....................... /......................................................../ лева без ДДС или ................./ ..................................................................../ с ДДС.
С подаване на настоящата ценова оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаването на оферти.

Дата ______________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________ (име и фамилия)
_____________________ (длъжност на представляващия участника)


Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ата/ _________________________

с лична карта № ­­____ ____, издадена на __ от _______,

с ЕГН _______________ ,

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)

на _____ ____ (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” с предмет на поръчката: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, не съм осъден с влязла в сила присъда за:  • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

  • подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

  • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

  • престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

  • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;

2. Участникът ___________________________ (посочете фирмата на участника), който представлявам:

  1. не е обявен в несъстоятелност;

  2. не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

  3. няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а**** от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21** или 22*** от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В следните публични регистри ................................................................................................ (посочете наименованието на публичния регистър) се съдържа информация, която потвърждава посочените обстоятелства в настоящата декларация.

Компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която като участник в обществената поръчка съм установен и съм длъжен да Ви предоставя информация за горепосочените обстоятелства служебно е .............................................................................. (посочете наименованието на компетентния орган)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


** Запознат съм с разпоредбата на чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

"Чл. 21. (1). Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице
по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от
освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с
търговските дружества ши кооперации, по отношение на които в последната
година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е
осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е
сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или
акции, да е управител или член на орган на управление ши контрол на такива
търговски дружества или кооперации.


(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1".
*** Запознат съм с разпоредбата на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

"Чл. 22. (1). Лице, заемащо публична длъжност, което в последната
година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е
участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури,
свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския
съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право
в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва
или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред
институцията, в която е заемало длъжността.


(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз ши предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност”.
**** Запознат съм с разпоредбата на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки:

§ 1. По смисъла на този закон:  1. "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство – до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност по чл. 55, ал.7 и за отсъствие на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/-ната/ ……………………………………………………….......………….

в качеството ми на ……………………………………………………………………….

(лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП)

на ………………………………………………………………………………………… - участник в(посочете фирмата на участника)

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” с предмет на поръчката: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”ДЕКЛАРИРАМ*:

1. Не съм/представляваният от мен участник не е:

а) свързано лице¹ или свързано предприятие² с друг кандидат или участник;

б) външен експерт и не участва в процедурата като такъв самостоятелно или в обединение с други лица като участници, членове на обединения-участници, подизпълнители или чрез свързани лица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

................................. ДЕКЛАРАТОР: ………………....………

(дата на подписване) (……………………….)
*Когато участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на настоящата декларация от едно от лицата, които имат право самостоятелно да го представляват.

¹ Свързани лица по смисъла на §1, т. 23а от ДР на ЗОП са:а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

2 Свързано предприятие по смисъла на §1, т. 24 от ДР на ЗОП е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл.7, т.5 или 6, или;

г) което заедно с възложител по чл.7 е обект на доминиращо влияние на друго предприятие.

Образец № 7


ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ........................................................................................................................(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от МВР......................................., в качеството си на ............................................................... нa участника………………………………………………….………, ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление ......................................................................................................

във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” с предмет на поръчката: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. При изпълнението на горе цитираната обществена пръчка:
………………………...…………....…………………………………......… подизпълнител/и;

(попълва се „няма да използвам” или „ ще използвам”- което е приложимо)


2. Подизпълнител/и ще бъде/ат:

- Подизпълнител 1:…………………………………………………………………………..

- Подизпълнител 2: ………………………………………………………………………….

/и т. н. изписват се наименованията на всички фирми/лица подизпълнители/,
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Участието на подизпълнителя/ите включва следните видове работи, които ще извършва/т, както следва:

Подизпълнител 1: ……………………………………………………………………….

(описва се вида на работата на първия подизпълнител)

Подизпълнител 2: ………………………………………………………………………

(описва се вида на работата на втория подизпълнител)

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде както следва:

Подизпълнител 1: .........%

(с думи:……………………………………………………….....……………………………….)

от общата стойност на поръчката;
Подизпълнител 2: .........%

(с думи:…………………...……………………………………………………………………….)

от общата стойност на поръчката;
5. Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочения/те подизпълнител/и, като за свои действия, бездействия и работа.

6. Запознат съм със задълженията си по Трета глава, раздел VІІ от ЗОП.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на наверни данни.


Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________Забележка: В случай, че в т. 1 участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнител/и, останалите подточки не се попълват.

Образец № 8


ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ата ........................................................................................................................(трите имена)
ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от МВР......................................., в качеството си на ............................................................... нa участника………………………………………………….………, ЕИК ........................., със седалище и адрес на управление .................................................................................................................................

във връзка с обявената обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” с предмет на поръчката: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка на участника ……………………...…………....…………………………………......…

(посочете участникът, на когото сте подизпълнител)
2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчката и приемам условията на процедурата, одобрена от възложителя.

3. Делът на участието ни като подизпълнители при изпълнение на горепосочената обществена поръчка ще бъде общо ……. % (с думи: ……………………) от общата стойност на поръчката.

4. Видът на работите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

…………..…………………………………………..............…………….....……………………………........

(избройте видовете работи, които ще бъдат изпълнени от Вас като хато подизпълнители, в съответствие с данните, посочени от участника в Образец № 6 от документацията за участие)
5. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнители, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено Ви представяме документи съгласно посочените изисквания от Възложителя в документацията за обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на наверни данни.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Образец № 9ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”.

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за приемане на условията в проекта на договора

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” с предмет на поръчката: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.
г. Декларатор: ­…………………………

(дата на подписване)*Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП

  • *Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет